:

Vad räknas som privata tillgångar?

Innehållsförteckning:

 1. Vad räknas som privata tillgångar?
 2. Hur mycket får man tjäna privat utan att betala skatt?
 3. Hur mycket får man tjäna utan att behöva deklarera?
 4. Hur får Skatteverket reda på inkomst?
 5. Vad kan man räkna som tillgångar?
 6. Kan man se en persons tillgångar?
 7. Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?
 8. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?
 9. Vad räknas inte som inkomst?
 10. Vad får redovisas som en tillgång?
 11. Vad klassas som en tillgång?
 12. Vad klassas som tillgångar?
 13. Kan man kolla hur mycket lån någon har?
 14. Kan Skatteverket se transaktioner?
 15. Hur långt bak i tiden kan Skatteverket granska?

Vad räknas som privata tillgångar?

Vid uträkningen av nettoförmögenheten beaktas inte latenta skattefordringar enligt bokföringslagen (5 kap. 18 §) och inte heller latenta skatteskulder. Utanför uträkningen av nettoförmögenheten lämnas även eventuella odebiterade inkomstskatteskulder.

Hur mycket får man tjäna privat utan att betala skatt?

För de flesta ungdomar har skolan ringt ut och sommarlovet tagit vid. En lite annorlunda sommar i spåren av pandemin men för den som ska jobba under lovet kan det vara bra att känna till att man inte behöver betala skatt på det man tjänar upp till en viss summa.

(Tips: Är du förälder, mor/farförälder eller har någon ungdom i din närhet som du vet ska sommarjobba? Tipsa om denna artikel så slipper din ungdom betala skatt i onödan.)

Hur mycket får man tjäna utan att behöva deklarera?

En hobbyverksamhet är en hobby som genererar vissa inkomster. För att räknas som hobbyverksamhet måste verksamheten utövas utan vinstsyfte av den så kallade hobbyidkaren på fritiden vid sidan av en annan sysselsättning.

Det kan vara svårt att veta var gränsen går mellan hobby- och näringsverksamhet. Därför måste man i många fall titta på helheten och göra en bedömning utifrån alla förutsättningar som verksamheten har.

Det här är några av de saker som skiljer hobbyverksamhet från företag:

Hur får Skatteverket reda på inkomst?

På Mina sidor kan du bland annat se uppgifter om folkbokföring, skatter, deklarationer, fastigheter samt rot- och rutavdrag.

Här kan du hämta din skattetabell och se vilken skattesats som gäller för dig.

Vad kan man räkna som tillgångar?

Enligt årsredovisningslagarna (ÅRL, ÅRKL och ÅRFL) klassificeras tillgångar i ett företag antingen som omsättningstillgångar eller anläggningstillgångar. Tillgångar som är avsedda att stadigvarande brukas eller innehas i företaget är anläggningstillgångar. Övriga tillgångar är omsättningstillgångar (4 kap. 1 § ÅRL). Anläggningstillgångar är normalt sett tillgångar som företaget har för avsikt att inneha i mer än ett räkenskapsår.

Kan man se en persons tillgångar?

De efterlevande som tar hand om dödsboet kallas dödsbodelägare. Dödsbodelägarna sköter dödsboet gemensamt. Det betyder att de behöver vara överens om vad som ska göras, till exempel betala räkningar, avsluta autogiron, avsluta ett konto eller sälja värdepapper.

Det kan vara praktiskt att en av dödsbodelägarna representerar dödsboet, till exempel vid kontakter med banken, men då måste han eller hon ha fått en fullmakt från alla övriga dödsbodelägare. Exempel på fullmakter finns hos Efterlevandeguiden. Flera banker har också fullmaktsmallar.

Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten ABSkattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

Om du tjänar mindre än 22 208 kronor under 2023 (20 431 kronor under 2022) behöver du inte betala någon skatt. Tjänar du 22 208 kronor eller mer under 2023 (20 431 kronor under 2022) ska du betala skatt på din inkomst.

Vad räknas inte som inkomst?

Under våren kommer Töreboda kommun att skicka ut ett antal fakturor och kreditfakturor till hushåll som har betalat för lite eller för mycket i avgift för plats på förskola och fritidshem under 2021.

Töreboda kommun strävar efter att alla familjer ska betala rätt avgift. Den som har betalat för mycket får pengar tillbaka och den som har betalat för lite får en extra faktura att betala.

Vad får redovisas som en tillgång?

Följande föreskrifter ska tillämpas vid bokföring av leverantörsfakturor avseende anläggningar och inventarier. Se även lathunden Redovisning av anläggningar och inventarier.

En anläggningstillgång är en tillgång som uppfyller samtliga dessa tre kriterier:

Vad klassas som en tillgång?

I Sverige förfogar alla högskole- och universitetsanställda själva över rättigheterna till sina uppfin­ningar och forskningsresultat enligt lagen om rätt till arbetstagares uppfinningar. Detta kallas lärarundantaget men gäller alltså inte enbart lärare. Om inget annat har avtalats, t ex med en extern part, innebär det att forskaren själv förfogar över sina resultat och idéer. Det betyder att kostnaderna för exempelvis patent bekostas av forskarens egna företag eller av forskaren privat. För mer information eller rådgivning kring patent tas kontakt med Innovationskontoret eller Karolinska Institutet Innovations AB (KIAB).

Anläggnings- och inventarienummer anges med automatik i samband med att anläggningen aktiveras via EFH-faktura eller när inventarien registreras i anläggningsregistret, se vidare i manualen för AT-modulen, som finns på Medarbetarportalen/Stöd och Verktyg/ Ekonomi/ Manualer och vägledning. OBS! Obligatorisk inventeringsinformation för spårbarhet t ex serienummer, plats eller ansvarig person anges i flik 1 i anläggningsregistret. Det finns inga krav på att märka upp inventarien med aktuellt nummer utan det avgör institutionen själv.

En inventarie kopplas endast till anläggningsgrupp 1000 medan det för en anläggning måste väljas korrekt anläggningsgrupp utifrån anläggningstyp, livslängd och finansiering. För mer information om vad som är avgörande vid bedömning av avskrivningstid, se avsnitt om Avskrivningar. För byte av projekt och anläggningsgrupp måste ärende skickas till [email protected] då dessa ändringar endast görs av Redovisning&Controlling.

Karolinska Institutet är enligt Förordningen om myndigheters bokföring skyldig att i inventarieregistret registrera de tillgångar som bedöms vara stöldbegärliga men som inte ska redovisas som anläggnings­tillgångar. De anskaffningar som redovisas som i kontogrupp 561*, Korttidsinvesteringar och förbrukningsinven­tarier, kan vara stöldbegärliga.

Nedanstående förbrukningsinventarier med ett inköpsvärde under 30 000 kr ska alltid ses som stöldbegärliga och tas in i inventarieregistret:

 • Bärbara datorer (ej tillbehör såsom skärm, tangetbord mm)
 • Smartphones
 • Surf- och läsplattor
 • Övrigt såsom digitala kameror, projektorer och liknande

Vad klassas som tillgångar?

En anläggningstillgång är en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav. Förutom avsikten vid anskaffningstillfället finns det ytterligare två kriterier för om en tillgång ska klassificeras som anläggningstillgång, en tidsgräns och en värdegräns. En anläggningstillgång är enligt beslut av förvaltningschefen den 5 mars 2019:

 • en inventarie med ett inköpspris på minst 25 000 kr* exklusive moms
 • en nyttjandeperiod på minst tre år.

Båda dessa kriterier ska vara uppfyllda för att tillgången ska redovisas som en anläggningstillgång. Med nyttjandeperiod menas den tid tillgången kan förväntas vara ekonomiskt användbar i verksamheten. Nyttjandeperioden kan skilja sig från den tekniska livslängden.

I vissa situationer lämnar redovisningsreglerna några möjligheter till undantag från beloppsgränsen, för att redovisningen ska bli rättvisande. Det finns alltså möjlighet att tillgångsredovisa även anskaffningar understigande 25 000 kronor.

Till exempel kan det vid köp av ett stort antal datorer med ett anskaffningsvärde på exempelvis 15 000 kronor styck, vara mer rättvisande att tillgångsredovisa dessa. Den i sammanhanget stora investeringen kan då bedömas vara så betydande att en kostnadsredovisning skulle innebära att kostnadsbilden över tiden blir missvisande. Observera att tillgångsredovisning inte ska göras endast på grund av att det totala beloppet vid anskaffningstillfället är stort. I de fall institutionen till exempel väljer att köpa in utrustning vid ett tillfälle i stället för löpande under året är inte i sig skäl för tillgångsredovisning. Principen om rättvisande bokföring gäller även investeringar som överstiger 25 000 kr. Det finns verksamheter då det är mer rättvisande att inte aktivera sådana inköp. Kontakta sektionen Ekonomi i tveksamma fall.

Kan man kolla hur mycket lån någon har?

 • Namn, adress, civilstånd och maka/make
 • Kreditbetyg (1-10)
 • Antal betalningsanmärkningar (A-mål, E-mål, Tredskodomar, Utmätningsinformation, Skuldsanering)
 • Aktuellt skuldsaldo (Antal och belopp gällande A-mål och E-mål)
 • Anmärkningsrisk i procent
 • Lön och total inkomst efter skatt per månad (samt jämf. i Sverige)
 • Kreditgräns faktura (samt jämf. i Sverige)
 • Taxeringsuppgifter per år och månad (senaste tre åren)
 • Namn, adress, civilstånd och maka/make
 • Betalningsanmärkningar – A-mål och E-mål, Tredskodomar, Utmätningsinformation och Skuldsanering. All information är specificerad med datum, beskrivning och belopp
 • Aktuellt skuldsaldo – A-mål och E-mål

Kan Skatteverket se transaktioner?

Du får en betalningsuppmaning om underskottet på företagets skattekonto är 2 000 kronor eller mer när Skatteverket gör en avstämning. Du får ett betalningskrav om underskottet är 10 000 kronor eller mer. Om företaget fått ett betalningskrav och fortfarande har ett underskott på 10 000 kronor eller mer vid nästa avstämning, överlämnas skulden till Kronofogden. Betalningsuppmaningar och krav skickas ut efter första helgen i varje månad.

Hur långt bak i tiden kan Skatteverket granska?

Har du upptäckt att du fyllt i fel siffror och behöver rätta en inkomstdeklaration för ditt aktiebolag? Då kan du göra en självrättelse och skicka in de riktiga uppgifter till Skatteverket, vi kommer nedan att beskriva hur du går tillväga.

Om Skatteverket inte har beslutat om den slutliga skatten kan du skicka in en komplettering på dina ändringar. Om deklarationen istället redan är fastställd behöver du begära omprövning. För att begära omprövning fyller du i blanketten ”Begäran om omprövning (SKV 6891)” alternativet skriver ett brev som ska innehålla namn, organisationsnummer, att du rättar ett tidigare fel, vilket inkomstår som skall rättas samt underlag till rättelsen. Ofta önskar skatteverket också att du bifogar sidan S samt förstasidan av den rättade inkomstdeklarationen. Blanketten eller brevet med underlag skickar du sedan till ditt skattekontor.