:

Hur ansöker jag om sink?

Innehållsförteckning:

 1. Hur ansöker jag om sink?
 2. Vem ansöker om SINK?
 3. Var skicka sink ansökan?
 4. Vad krävs för sink?
 5. Måste man ansöka om SINK varje år?
 6. När lönar sig sink?
 7. Vad är 183 dagars regeln?
 8. När lönar det sig att ha SINK skatt?
 9. Vad blir 30 tusen efter skatt?
 10. Vad innebär 72 dagars regeln?
 11. Hur länge kan man jobba i Sverige utan att betala skatt?
 12. Vilka betalar 50% skatt?
 13. Hur mycket måste man tjäna för att få ut 50000?
 14. Är en lön på 40000 bra?
 15. Får man jobba 70 timmar på en vecka?

Hur ansöker jag om sink?

SINK står för Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

Arbetsgivaren ska ansöka om SINK för alla personer som bor utomlands och som ska få ersättning från Göteborgs universitet, förutsatt att arbetet kommer utföras under en kortare period än 6 månader.

Ersättningen kan vara antingen månadslön, timlön eller arvode/klumpsumma. SINK-skatt blir även aktuellt för personer som endast ska få ersättning för resa till och från arbetsorten samt logi under vistelsen.

Det är Skatteverket som beslutar om personen har rätt till SINK-skatt. För att få ett beslut om SINK-skatt måste en ansökan göras hos dem.

Ansökan görs med fördel via Skatteverkets e-tjänst och görs av den institution/motsvarande som gästen ska arbeta vid eller besöka.

Länk till Skatteverkets e-tjänst “Ansökan om särskild inkomstskatt”

Vem ansöker om SINK?

För dig som är artist eller idrottsutövare är SINK-skatten 15% (så kallad A-sink eller artistskatt). Med artist menas den som utövar artistisk verksamhet och med det menas ett personligt framträdande inför publik alternativt ljud- och bildupptagning med sång, musik, dans, teater cirkus eller liknande. Med idrottslig verksamhet menas idrottsligt framträdande inför publik, direkt eller genom radio eller TV-inspelning, vid tävling eller uppvisning. Det kan också handla om ett artistföretag som – utan att vara arrangör – tillhandahåller artister eller idrottsutövare mot ersättning.   

Reglerna säger att du som vistas i Sverige i sex månader eller mer räknas som stadigvarande och då ska du betala skatt enligt vanliga beskattningsregler. Du räknas även som stadigvarande om du har en väsentlig anknytning till Sverige. Det kan t ex handla om att du tidigare bott i Sverige och din familj fortfarande bor kvar här.

Var skicka sink ansökan?

Precis som när du bor i Sverige så kan du som tidigast ta ut din pension från det att du fyllt 63 år. Om du är född 1960 gäller istället 62 år. Du kan skicka in din ansökan om allmän pension tidigast ett år före det att du uppnått den ålder som gäller för ditt första uttag av allmän pension. Det är bra att veta att ju senare du tar ut din pension desto högre blir den. Det beror bland annat på att pengarna betalas ut under kortare tid.Pensionsåldrar och riktålder

 • Välj när du vill gå i pension.
 • ​Ansök cirka sex månader innan du vill ha din första utbetalning.
 • Dagen du lämnar in din ansökan i landet du bor i inom EU/EES eller Schweiz räknas som ansökningsdatum och du kan som tidigast få din svenska allmänna pension utbetald från den månaden. Det gäller även i de flesta konventionsländer (ett land som Sverige har avtal med). Du kan inte ansöka om pension retroaktivt. 
 • Bestäm om du vill ta ut hela pensionen eller delar av den.
 • Ju senare du tar ut din pension, desto högre pension får du. Det beror bland annat på att pengarna betalas ut under kortare tid. 
 • Ansök om beslut om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) hos Skatteverket i Sverige.

Om du haft låg eller ingen arbetsinkomst i Sverige kommer du få låg eller ingen inkomstgrundad pension. Din allmänna pension kan då komma att bestå av garantipension, men den kan endast betalas ut så länge du bor i Sverige. Mer om garantipension

Vad krävs för sink?

SINK (särskild inkomstskatt för utomlands bosatta) är tillämpligt för personer som vistas i Sverige 6 mån eller kortare tid men kan även vara tillämplig för personer som vistas i Sverige oregelbundet t.ex. om deras avbrott från Sverige är längre än tidigare vistelse och kommande vistelse så kan personen vara tillämplig för SINK. Använd blankett SKV 4350. Observera att det är viktigt att på ansökan ange om arbetet utförs i Sverige eller i annat land, vilket gör att anställd kan få ett SINK beslut som är längre än 6 månader.

Ansökan om SINK handläggs av Skattekontoret i Jönköping och sänds till:

Måste man ansöka om SINK varje år?

SINK står för Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

Arbetsgivaren ska ansöka om SINK för alla personer som bor utomlands och som ska få ersättning från Göteborgs universitet, förutsatt att arbetet kommer utföras under en kortare period än 6 månader.

Ersättningen kan vara antingen månadslön, timlön eller arvode/klumpsumma. SINK-skatt blir även aktuellt för personer som endast ska få ersättning för resa till och från arbetsorten samt logi under vistelsen.

Det är Skatteverket som beslutar om personen har rätt till SINK-skatt. För att få ett beslut om SINK-skatt måste en ansökan göras hos dem.

Ansökan görs med fördel via Skatteverkets e-tjänst och görs av den institution/motsvarande som gästen ska arbeta vid eller besöka.

Länk till Skatteverkets e-tjänst “Ansökan om särskild inkomstskatt”

När lönar sig sink?

Många pensionärer som är bosatta i Spanien verkar tro att SINK är något oundvikligt. I verkligheten kan man tillämpa inkomstskatten, vilket många gånger är förmånligare. Foto: Mats Björkman

Fred Håkanson har sedan tolv år eget boende i Nerja och för sju år sedan skrev han sig permanent i Spanien. Nyligen blev han kontaktad av Skatteverket, som meddelade ett ”beslut” om att han var tvungen att betala SINK och därmed hade restskatt för både 2018 och 2017 som skulle kvarhållas. – Jag tyckte att det inte lät riktigt klokt och överklagade. Nu har Skatteverket medgivit att man lika väl kan tillämpa inkomstskatten, som i mitt fall blir betydligt lägre.

Vad är 183 dagars regeln?

Sedan juni 2017, då Skatteverket överlämnade en promemoria till regeringen, har det aviserats att Sverige ska övergå till ett ekonomiskt synsätt beträffande vem som är att betrakta som arbetsgivare i förhållande till den så kallade 183-dagarsregeln. Regeln återfinns både i Lagen om inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) samt i skatteavtal ingångna mellan Sverige och andra stater. Därtill har olika förslag beträffande rapporteringsskyldigheter för utländska bolag med verksamhet i Sverige aviserats. Skatteverkets ursprungliga förslag har därefter reviderats i den remiss som regeringen överlämnat till Lagrådet samt i ett kompletterande förslag. De tidigare förslagen har berörts och analyserats i Deloittes Tax Alert:

Den 23 juni 2020 överlämnades propositionen, Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp – förändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige, till riksdagen. Förslaget överensstämmer i stort med de tidigare förslag som lämnats men innehåller vissa förändringar. Exempelvis införs ett undantag för arbete som inte överstiger 15 arbetsdagar i följd till den del arbetet inte överstiger sammanlagt 45 arbetsdagar under ett kalenderår.

När lönar det sig att ha SINK skatt?

En sänkning av SINK-skatten ligger högt upp på många utlandssvenskars önskelista. Vi har lyft frågan med andre vice ordförande i Skatteutskottet, Niklas Wykman.  

Reglerna säger att du som vistas i Sverige i sex månader eller mer räknas som stadigvarande och då ska du betala skatt enligt vanliga beskattningsregler. Räknas du inte som stadigvarande eller har väsentlig anknytning till Sverige ses du som begränsat skattskyldig och har därmed rätt att bli beskattad enligt SINK. 

Den särskilda inkomstskatten, SINK-skatten, för utomlands bosatta ligger idag på 25 procent. Under 2014 sänktes skatten från 25 till 20 procent men sedan 2018 är SINK-skatten tillbaka på 25 procent.  

Vad blir 30 tusen efter skatt?

När du får ett arbete får du ett anställningsavtal med all information om din anställning. Det inkluderar anställningsform (tillsvidare, deltid, säsong eller vid behov), anställningstid, befattning och månadslön. Summan av din månadslön, sociala avgifter och alla lönetillägg formar din bruttolön.

Beroende på ditt yrke kan månadslönen öka med flera olika tillägg, till exempel ersättning för övertid, bil, semester, helgarbete eller obekväm arbetstid (OB).

När du får ett arbete får du ett anställningsavtal med all information om din anställning. Det inkluderar anställningsform (tillsvidare, deltid, säsong eller vid behov), anställningstid, befattning och månadslön. Summan av din månadslön, sociala avgifter och alla lönetillägg formar din bruttolön.

Beroende på ditt yrke kan månadslönen öka med flera olika tillägg, till exempel ersättning för övertid, bil, semester, helgarbete eller obekväm arbetstid (OB).

För att beräkna bruttolönen ska du även ta med de arbetsgivaravgifter som din arbetsgivare betalar för dig varje månad. För 2023 är avgiften 31,42 procent av bruttolönen.

Vad innebär 72 dagars regeln?

Givet de upphörda restriktionerna, och det slopade inreseförbudet avseende resenärer från EU/EES, kan det förväntas att tjänsteresandet kommer öka, även om det sannolikt ej kommer uppgå i samma volymer som innan pandemin, till följd av ökat hemarbete.

Men vad gäller egentligen vid tjänsteresor till Sverige? Är det bara att sätta sig på planet och luta sig tillbaka, eller finns det skatt- och socialförsäkringsmässiga regler att förhålla sig till? I denna kortfattade artikel tar vi på Skeppsbron Skatt upp några enkla tumregler att ha i åtanke för tjänsteresor.

Hur länge kan man jobba i Sverige utan att betala skatt?

Om företaget inte har ett fast driftställe i Sverige har det betydelse om den anställde vistas mer eller mindre än sex månader i Sverige under en tolvmånadersperiod.

Om företaget har fast driftställe i Sverige har det också betydelse om den anställde vistas mer eller mindre än sex månader i Sverige.

Vilka betalar 50% skatt?

 • Vad är inkomstskatt?
 • Vad är statlig skatt?
 • Vad är skiktgräns och brytpunkt (statlig skatt)?

Inkomstskatt, på engelska income tax, är en skatt som anställda betalar till kommun och landsting (kommunalskatt) på sitt arbete. För kommunalskatten är skattesatsen lika för alla oavsett inkomst, men olika kommuner har olika skattesatser. 2022 låg kommunalskatten i Sverige mellan 29 och 35 procent. 

När en anställd tjänar över en viss gräns, över den så kallade brytpunkten för statlig skatt, så får man också betala inkomstskatt till staten. Detta kallas statlig skatt eller statlig inkomstskatt.

Hur mycket måste man tjäna för att få ut 50000?

När du får ett arbete får du ett anställningsavtal med all information om din anställning. Det inkluderar anställningsform (tillsvidare, deltid, säsong eller vid behov), anställningstid, befattning och månadslön. Summan av din månadslön, sociala avgifter och alla lönetillägg formar din bruttolön.

Beroende på ditt yrke kan månadslönen öka med flera olika tillägg, till exempel ersättning för övertid, bil, semester, helgarbete eller obekväm arbetstid (OB).

När du får ett arbete får du ett anställningsavtal med all information om din anställning. Det inkluderar anställningsform (tillsvidare, deltid, säsong eller vid behov), anställningstid, befattning och månadslön. Summan av din månadslön, sociala avgifter och alla lönetillägg formar din bruttolön.

Beroende på ditt yrke kan månadslönen öka med flera olika tillägg, till exempel ersättning för övertid, bil, semester, helgarbete eller obekväm arbetstid (OB).

För att beräkna bruttolönen ska du även ta med de arbetsgivaravgifter som din arbetsgivare betalar för dig varje månad. För 2023 är avgiften 31,42 procent av bruttolönen.

Är en lön på 40000 bra?

Vad som räknas som en låg respektive medel eller hög inkomst beror på vilket lands befolkning man mäter eftersom lönenivåerna skiljer sig kraftigt mellan olika länder. En låg inkomst i Sverige innebär att personen inte tjänar mer än ca 10 000 kr efter skatt. En medelinkomst ligger någonstans mellan 20 000 - 40 000 kr och en hög inkomst räknas som allt över det, men det finns nivåer av hög inkomst också där skatten ökar ytterligare vid en viss gräns. Ju högre inkomst du har desto mer betalar du i skatt varje månad.

Har du en hög inkomst blir det ofta lättare att låna pengar från en bank - så länge din kreditvärdighet är intakt. Men det går även alldeles utmärkt att ansöka om ett litet lån med låg inkomst från oss på saldo. Vi gör en individuell bedömning på varje ansökan genom vårt automatiska ansökningssystem och ger dig ett besked direkt. Pengarna betalas ut samma dag du blivit beviljad.

Får man jobba 70 timmar på en vecka?

Övrigt/annat

Hej ! Hur många arbetstimmar får jag arbeta i Sverige på två olika jobb under en vecka? Kan man jobbar på ett heltid kontrakt 100% på ett jobb och halvtid 50% på ett annat jobb?