:

Vilka personuppgifter är offentliga?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka personuppgifter är offentliga?
 2. Kan man se andras deklarationer?
 3. Vem kan begära ut uppgifter?
 4. Är personuppgifter allmän handling?
 5. Är mitt personnummer en offentlig handling?
 6. Vilka personuppgifter är sekretessbelagda?
 7. Är hela deklarationen offentlig?
 8. Kan man ta reda på hur mycket pengar någon har?
 9. Får man vara anonym när man begär ut en allmän handling?
 10. När gäller inte offentlighetsprincipen?
 11. Vilken är skillnaden mellan offentlig och allmän handling?
 12. Vad kan hända om någon har mitt personnummer?
 13. Vad händer om någon får reda på mitt personnummer?
 14. Vilka personuppgifter räknas som känsliga personuppgifter?
 15. Är svenska deklarationer offentliga?

Vilka personuppgifter är offentliga?

Du som vill ta del av allmänna handlingar från Skatteverket kan göra det på sidan Ta del av allmänna handlingar eller uppgifter.

Kan man se andras deklarationer?

Du som vill ta del av allmänna handlingar från Skatteverket kan göra det på sidan Ta del av allmänna handlingar eller uppgifter.

Vem kan begära ut uppgifter?

En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och som alltså inte är offentliga.

Sekretess kan gälla till skydd för allmänna intressen som exempelvis att förebygga brott eller för att skydda enskilda människor och företag. I offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser om sekretess.

Är personuppgifter allmän handling?

Hej Lisa,

Dataskyddsförordningen och dataskyddslagen i förhållande till offentlighetsprincipenEn handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen, är per definitionen en allmän handling. Rätten att ta del av en allmän handling är en grundlagsbestämmelse som regleras i tryckfrihetsförordningen (TF). Av EU:s dataskyddsförordning (även känd som GDPR) framgår att personuppgifter i allmänna handlingar som förvaras av en myndighet eller ett offentligt organ, får lämnas ut i enlighet med nationell lagstiftning. Detta innebär att varken EU:s dataskyddsförordning eller den kompletterande dataskyddslagen ska tillämpas om tillämpningen skulle strida mot bestämmelserna i TF. För att säkerställa den enskildes behov av skydd för sin personliga integritet även vid utlämnande av en allmän handling ska dock bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) iakttas.

Är mitt personnummer en offentlig handling?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledningsvis kan sägas att jag utgår från att personen som avlidit flyttade från Sverige. Vidare utgår jag från att personnumret du vill få fram är personens svenska.

Vilka personuppgifter är sekretessbelagda?

Brottsoffermyndigheten är en statlig myndighet som omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att meddelanden och material som kommer in till myndigheten betraktas som allmänna handlingar och måste lämnas ut om någon begär det. Sekretess kan hindra att uppgifter lämnas ut.

Hos myndigheten gäller sekretess för uppgifter som är uppenbart integritetskänsliga, till exempel uppgifter i läkarintyg och patientjournaler, om det kan antas att den som uppgiften rör eller någon närstående till den personen lider betydande men om uppgiften röjs. Om en uppgift omfattas av sekretess kan handlingen i den delen inte lämnas ut.

Samma sekretess gäller även om Brottsoffermyndigheten får en uppgift från en annan myndighet och uppgiften är sekretessreglerad där enligt en sekretessbestämmelse till skydd för enskild. Detta kan till exempel gälla journalanteckningar som hämtats in från vårdgivare. Myndighetens beslut i ett ärende är alltid offentligt.

Brottsoffermyndigheten är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som myndigheten behandlar i sin verksamhet. Uppgifterna sparas i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Uppgifter lämnas ut i enlighet med gällande offentlighets- och sekretesslagstiftning.

Är hela deklarationen offentlig?

"Världsfreden kan inte upprätthållas utan konstruktiva insatser mot hotande faror.

Det bidrag som ett organiserat och levande Europa kan tillföra civilisationen är oumbärligt för att bibehålla fredliga förbindelser. I sin roll som företrädare under mer än 20 år för ett enat Europa, har Frankrike alltid haft som grundläggande mål att tjäna freden. Europa enades inte och följden blev krig.

Kan man ta reda på hur mycket pengar någon har?

Du som vill ta del av allmänna handlingar från Skatteverket kan göra det på sidan Ta del av allmänna handlingar eller uppgifter.

Får man vara anonym när man begär ut en allmän handling?

Klaganden måste uppge namn då ett mål inleds i domstol. Det gäller även i mål om utlämnande av allmänna handlingar, och även om klaganden har uppgett en fungerande e-postadress. Det slog HFD fast i denna dom och konstaterade att kammarrätten hade gjort rätt som avvisade ett överklagande från en person som vägrade uppge namn.

När gäller inte offentlighetsprincipen?

Experten svarar: Utgångspunkten i situationer som denna är att offentlighetsprincipen går före skyddet för personuppgifter, vilket framkommer i artikel 86 i GDPR. Ni bör därför kunna lämna ut uppgifterna med grund i offentlighetsprincipen, efter en vanlig sekretessprövning, så att säga.

Det finns dock en särskild bestämmelse i 21 kap. 7 § OSL som säger att man inte ska lämna ut personuppgifter från allmän handling om det kan antas att uppgifterna kommer att behandlas i strid med GDPR. Det krävs alltså att det finns konkreta belägg eller misstankar om att sådant är fallet.

Vilken är skillnaden mellan offentlig och allmän handling?

En offentlig handling är en allmän handling som inte är sekretessbelagd enligt  Offentlighets- och sekretesslagen. En offentlig handling ska, enligt offentlighetsprincipen, lämnas ut till den medborgare som så önskar.

Om du som medborgare skickar in en fråga via synpunktsformuläret registreras den som en allmän handling i Göteborgs Stad. Allmänna handlingar som är offentliga är dokument som alla medborgare har rätt att läsa. Att din fråga blir en allmän handling beror på att vi i Sverige har en offentlighetsprincip som ger alla medborgare rätt till insyn i kommunens arbete. 

Vad kan hända om någon har mitt personnummer?

Att ha kontroll på sina id-handlingar och vara försiktig med inloggningsuppgifter är idag viktigare än någonsin, när så mycket av vår privatekonomi går att nå digitalt. En identitet anses vara kapad när en obehörig person, utan samtycke, använder någon annans personliga uppgifter för att begå bedrägeri eller annan kriminell handling. Det kan hända vem som helst och när som helst.

Att stjäla någons identitet endast med hjälp av grundläggande information såsom namn, adress och personnummer är förhållandevis enkelt och bedragarna är snillrika. Några sätt de använder är att adressändra, lura till sig ditt BankID, vittja din brevlåda eller sopor. Sedan kan personen beställa varor och tjänster i ditt namn. Det kan handla om att teckna mobilabonnemang, beställa varor eller ta lån och krediter i ditt namn. Det kan också innebära att någon tar kontroll över dina bankkonton, upprättar autogirobetalningar eller tar ut pengar från ditt konto.

Vad händer om någon får reda på mitt personnummer?

Med id-kapning menas att någon köper varor eller tar krediter i ditt namn. Ha kontroll på dina id-handlingar och var försiktig med dina inloggningsuppgifter. Var vaksam om någon tar en kreditupplysning på dig och polisanmäl så snart som möjligt.

Id-kapning handlar om att någon använder ditt namn, personnummer och hemadress för att beställa varor på internet. Bedragaren går sedan till ett utlämningsställe, visar upp en id-handling – som kan vara falsk – och hämtar ut varan.

Id-kapning kan också handla om att dina personuppgifter används för att få ut bank- eller kreditkort, lån, speltjänster eller för att köpa varor på kredit i butiker.

Vilka personuppgifter räknas som känsliga personuppgifter?

Med personuppgifter avses varje uppgift som avser en identifierad eller identifierbar fysisk levande person (artikel 4.1 i EU:s dataskyddsförordning). Exempel på personuppgifter är

 • namn
 • personnummer
 • fotografi
 • ljudinspelning
 • telefonnummer
 • registreringsnummer på fordon
 • diarienummer
 • ip-adress
 • kakor (cookies).

En personuppgift kan knytas till en person antingen direkt eller indirekt. Namn och personnummer är exempel på direkta personuppgifter.

Är svenska deklarationer offentliga?

Tidpunkten för när man ska lämna in skattemelding är ungefär den samma som i Sverige. Under april månad erbjuder vi dig som är gränsarbetare eller har någon form av ersättning eller pension från det andra landet hjälp att deklarera/fylla i skattemeldingen/deklarationen. Skattehandläggare från både Skatteverket och Skatteetaten finns här på plats och för att få denna hjälp behöver man boka tid. Du kan boka tid för personligt besök eller en telefontid.

Följande datum finns att boka: