:

Vad gör man när någon dör utomlands?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gör man när någon dör utomlands?
 2. När en förälder dör utomlands?
 3. När en person avlider Skatteverket?
 4. Måste man anmäla dödsfall?
 5. Måste man ha bouppteckning efter dödsfall?
 6. Vad sägs upp automatiskt vid dödsfall?
 7. Måste barn betala föräldrars begravning?
 8. Vad ska betalas först vid dödsfall?
 9. Vad händer med bankkonton när man dör?
 10. Vad kontrollerar Skatteverket i en bouppteckning?
 11. Vad händer om man inte gör en bouppteckning i tid?
 12. När behöver man inte göra en bouppteckning?
 13. Vad händer med hemförsäkring vid dödsfall?
 14. Vad händer med pengar på banken vid dödsfall?
 15. Hur avslutar man bankkonto efter dödsfall?

Vad gör man när någon dör utomlands?

Om en svensk avlider utomlands, kan ambassaden bistå anhöriga dels med råd och information om hur man ska gå till väga, dels med att ta fram nödvändiga dokument för hemtransport och för registrering av dödsfallet hos Skatteverket. Finns giltig försäkring arrangerar normalt försäkringsbolaget hemtransport av den avlidne, och i det fall det saknas försäkring, får hemtransporten bekostas av anhöriga. Ambassaden kan inte bevilja lån för sådana kostnader.

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

När en förälder dör utomlands?

 • Ta kontakt med Sveriges lokala ambassad eller konsulat i landet, alternativt UD hemma i Sverige.
 • Ta reda på om det finns någon försäkring som täcker hemtransporten av den avlidne.
 • Saknas försäkring måste hemtransporten ordnas av Lavendla International, i annat fall sköter försäkringsbolaget hemtransporten.
 • Det första anhöriga ska göra när ett dödsfall inträffar utomlands är att kontakta Sveriges lokala ambassad eller konsulat.

  Sveriges lokala representation i landet har god kontakt med lokala myndigheter, känner till de praktiska detaljerna som sker och kan därför vägleda dig i bästa mån.

  Ambassaden kontrollerar att identiteten på den avlidne officiellt är bekräftad från lokala myndigheter.

  När en person avlider Skatteverket?

  När en person avlider avregistrerar banken ofta automatiskt det konto som finns registrerat hos Skatteverket för återbetalning av skatt. Det går normalt inte att öppna ett nytt konto i dödsboets namn (kontrollera med din bank).

  Om dödsboet har skatt att få tillbaka och det inte finns något konto registrerat betalas pengarna ut via ett utbetalningskort. Utbetalningskortet skickas till den adress som dödsboet är registrerat på så det är viktigt att adressen är rätt.

  Om det finns ett mottagarkonto anmält betalar vi ut pengarna dit.

  Måste man anmäla dödsfall?

  De flesta dödsfall sker på sjukhus eller någon form av vårdhem. Orsakerna är i regel sjukdom eller helt enkelt hög ålder. Och när någon avlider ska alltid en läkare tillkallas. När det är fastslaget att döden har inträtt skriver läkaren två olika intyg.

  • Ett dödsbevis, som skickas direkt till folkbokföringen på Skatteverket, Det innehåller information om vem det är som har dött och vad dödsorsaker var.
  • Ett dödsorsaksintyg, som skickas till Socialstyrelsen.

  Ofta är dödsfallet väntat. I de fallen är det inte nödvändigt att läkaren konstaterar dödsfallet. Då räcker det att en sjuksköterska gör en undersökning för att fastslå att döden har inträffat. Baserat på den undersökningen utfärdar läkaren sedan de två intygen.

  Det finns ett undantag från kravet att skicka dödsbeviset till Skatteverket. Om förhållandena vid dödfallet är sådana att man har skäl att genomföra en rättsmedicinsk undersökning, ska dödsbeviset snarast lämnas till Polisen istället.

  Polisen meddelar sedan Skatteverket om dödfallet. Och om man gör en utredning lämnar man dödsbeviset till SKV efter utredningen, tillsammans med ett tillstånd för kremering eller gravsättning.

  En rättsmedicinsk undersökning är av naturliga skäl aktuell om det föreligger misstanke om att ett brott har begåtts. Men det kan också vara påkallat i andra fall.

  Måste man ha bouppteckning efter dödsfall?

  De efterlevande som tar hand om dödsboet kallas dödsbodelägare. Dödsbodelägarna sköter dödsboet gemensamt. Det betyder att de behöver vara överens om vad som ska göras, till exempel betala räkningar, avsluta autogiron, avsluta ett konto eller sälja värdepapper.

  Det kan vara praktiskt att en av dödsbodelägarna representerar dödsboet, till exempel vid kontakter med banken, men då måste han eller hon ha fått en fullmakt från alla övriga dödsbodelägare. Exempel på fullmakter finns hos Efterlevandeguiden. Flera banker har också fullmaktsmallar.

  Vad sägs upp automatiskt vid dödsfall?

  Detta är de viktigaste punkterna du måste ordna vid dödsfall. En mer utförlig checklista vid dödsfall hittar du längre ner på sidan.

 • Informera samtliga dödsbodelägare och närmast anhöriga om dödsfallet.
 • Kontakta oss på 0771 - 22 21 21 eller fyll i kontaktformulär nedan. Vi besvarar dina frågor och du får en personlig rådgivare som hjälper dig hela vägen.
 • Ring oss på 0771 - 22 21 21 eller fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

  Från att informera om dödsfallet till att ordna med praktiska saker – här nedanför finner du vår mer detaljerade checklistan vid dödsfall.

  Punkt 1: Informera om dödsfalletDödsbodelägare kallas den eller de som har direkt rätt till arv eller bodelning i dödsboet. Dödsboet är benämningen på den avlidnes tillgångar och skulder. Enligt Ärvdabalken ska den dödsbodelägare som har hand om dödsboet omedelbart informera övriga delägare om den avlidnes bortgång. Därtill är det även god idé att informera vänner samt kollegor till den avlidne.

  Du behöver inte informera myndigheter inom stat, kommun och landsting, de informeras automatiskt av Skatteverket. Idag är även många privata företag, banker och försäkringsbolag kopplade till Skatteverkets informationssystem varför dessa också får automatiska uppdateringar. Läs mer om dödsbo.

  Måste barn betala föräldrars begravning?

  Samma dag som en person dör övergår det som personen ägde, avtal och skulder till ett dödsbo. Ett dödsbo upphör när arvskiftet är klart, det vill säga när den dödas eventuella tillgångar har delats upp mellan arvingarna.

  När en anhörig dör, skatteverket.se Länk till annan webbplats.

  Undersök om den avlidna har skrivit ett testamente där det står om en särskild person ska vara testamentsexekutor. En testamentsexekutor har rätt att sköta hela eller delar av dödsboet istället för dödsbodelägare. Om det inte finns en testamentsexekutor har dödsbodelägare själv ansvar att sköta dödsboet eller utse en person som ska göra det.

  Vad ska betalas först vid dödsfall?

  Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

  När någon avlider är det många praktiska frågor som de närstående måste hantera. För de allra flesta kan det vara svårt att veta vad man behöver göra och i vilken ordning. Här har vi samlat det viktigaste du behöver känna till vid dödsfall och vad du behöver ta hand om när det gäller dödsboet efter den avlidne.

  Vad händer med bankkonton när man dör?

  • bank- och kreditkort (automatiska betalningar till exempel Netflix, Spotify, kollektivtrafik med mera upphör när vi avslutar korten)
  • internetbanken
  • digipass (säkerhetsdosa för identifiering)
  • e-faktura
  • betalservice via kuvert
  • bank via telefon.

  Vad kontrollerar Skatteverket i en bouppteckning?

  Marknadsvärdet, eller det verkliga värdet, bör alltid användas i en bouppteckning. Om dödsboet föredrar det, får dock en fastighets taxeringsvärde och ett fåmansföretags substansvärde användas. Om marknadsvärdet har använts får uppgift om latent skatteskuld antecknas och värderas för berörda egendomsslag.

  Vad händer om man inte gör en bouppteckning i tid?

  En boupp­teck­ning är ett do­ku­ment som för­kla­rar vilka skul­der och till­gång­ar den av­lid­ne hade och vem eller vilka som ska ärva dem. Boupp­teck­ning­en är viktig för att allt ska gå rätt till för er som arv­ta­ga­re men också för att Skat­te­ver­ket ska kunna kon­trol­le­ra att den av­lid­nes egen­dom blir re­do­vi­sad som den ska.

  Att göra boupp­teck­ning in­ne­bär dels att sam­man­stäl­la upp­gif­ter­na som krävs, och dels att pre­sen­te­ra boupp­teck­ning vid ett för­rätt­nings­mö­te. Två för­rätt­nings­män ska sedan grans­ka och skriva under innan du kan skicka den till Skat­te­ver­ket för re­gi­stre­ring.

  Hur lång tid det tar beror helt på dig eller den som gör boupp­teck­ning­en. Ibland kan du också behöva extra tid för att ex­em­pel­vis låta mäk­la­re vär­de­ra ett hus. Är det fler än en döds­bo­de­lä­ga­re be­hö­ver du också ge tid för att de andra ar­ving­ar­na ska hinna komma till för­rätt­nings­mö­tet.  

  Boupp­teck­ning­en ska vara av­slu­tad senast tre må­na­der efter döds­da­gen. Boupp­teck­ning­en är av­slu­tad när den för­rät­tats, alltså när del­ta­gar­na på boupp­teck­nings­mö­tet god­känt in­ne­hål­let.

  Det finns ingen for­mell tids­frist för när ni måste börja med boupp­teck­ning­en. Det är dock en bra idé att starta så snart ni har möj­lig­het om något ovän­tat skulle dyka upp.

  💡 Om du be­hö­ver en ti­di­ga­re boupp­teck­ning kan du be­stäl­la en kopia hos Skat­te­ver­ket. 

  När behöver man inte göra en bouppteckning?

  När någon har dött ska de som ärver göra en bouppteckning som ska skickas till Skatteverket senast 4 månader efter dödsfallet. Bouppteckning är en förteckning som visar vad den döda har ägt och eventuella skulder.

  En bouppteckning som är registrerad hos Skatteverket visar vem som har rätt att representera dödsboet.

  Det finns särskilda regler för hur en bouppteckning ska gå till. I många fall kan dödsboet göra bouppteckningen själv, men om det känns svårt kan det vara bra att ta hjälp av en person som du har förtroende för. Det går även att anlita en jurist eller begravningsbyrå.

  Vad händer med hemförsäkring vid dödsfall?

  Mitt uppe i sorgen när en närstående har avlidit finns det många praktiska saker att ta hand om. Det kan vara svårt att känna till allt som behöver göras vid ett dödsfall och i vilken ordning.

  Här får du veta hur vi i Folksam hanterar försäkringar i ett dödsbo, vilka dokument och intyg vi behöver när någon avlidit och när du kan ändra eller säga upp försäkringarna.

  Vad händer med pengar på banken vid dödsfall?

  Juridik vid dödsfall

  Hej Min man och jag har varit ihop i 24 år. Gifta. Han har 3 vuxna och jag var ett vuxen barn. Jag har min egen lgh (vi har äktenskapsförord) men bostadslån stå på båda. Han har små lån och krediter. Vi bor i hyresrätt och min lgh hyr jag ut. Min fråga är: Vad hände med hans del av bostadslån om han avlider.Samma frågan om hans olika lån och krediter. Han har inga sparade pengar. Men har 2 000 000kr i privat och tjänsteförsäkringar, som han testamenterat till mig. Måste jag betala hans del av bostadslån och hans skulder om han avlider?

  Hur avslutar man bankkonto efter dödsfall?

  När en person dör övergår alla ägodelar, avtal och skulder till ett så kallat dödsbo. Företrädare för dödsboet är dödsbodelägarna. Vem som är dödsbodelägare framgår av bouppteckningen som ska vara registrerad hos Skatteverket.

  I väntan på bouppteckningen kan någon tillfälligt ta hand om och vårda egendomen, till exempel den som har bott tillsammans med den avlidne.