:

Hur räknar man ut inventarier?

Innehållsförteckning:

 1. Hur räknar man ut inventarier?
 2. Vad är inventarier exempel?
 3. Vad ska bokföras som inventarier?
 4. Vilka inventarier får man skattereduktion för?
 5. Var går gränsen för inventarier?
 6. Måste man skriva av på inventarier?
 7. Är gardiner inventarier?
 8. Är inventarier en investering?
 9. Är en dator en inventarie?
 10. Kan man sälja avskrivna inventarier?
 11. När måste man skriva av inventarier?
 12. Får man skriva av inventarier på 3 år?

Hur räknar man ut inventarier?

En avskrivning är en systematisk periodisering av en tillgångs avskrivningsbara belopp över dess nyttjandeperiod. Lite enklare förklarat är avskrivningar ett sätt att dela upp utgiften för en tillgång över tid.

Låt säga att du under året köper in en ny företagsbil för 200 000 kronor. Nyttjandeperioden för denna bedöms vara tio år. Vid inköpstillfället bokförs bilen som en tillgång, och inte som en kostnad. Kostnaden på 200 000 kronor fördelas istället ut genom avskrivningar över hela tidsperioden, i och med att bilen beräknas kunna användas under de närmsta tio åren. Om hela beloppet istället hade kostnadsförts vid inköpstillfället skulle det beskattningsbara resultatet belastats helt och hållet under inköpsåret, vilket hade blivit felaktigt. Tack vare avskrivningarna speglar istället bokföringen verkligheten på ett mer rättvist sätt.

Vad är inventarier exempel?

Inventarier är tillgångar företaget köper in till verksamheten. Det är tillåtet att dra av för kostnaden av inventarier men det beror också på vilken typ av inventarie det är. 

Vad ska bokföras som inventarier?

Bestämmelserna om inventarier i 18 kap. IL gäller för maskiner och andra inventarier som är avsedda för stadigvarande bruk i näringsverksamheten (18 kap. 1 § första stycket IL). Någon fullständig definition av begreppet inventarier finns inte i IL. Till det skattemässiga inventariebegreppet i 18 kap. IL kan principiellt räknas alla typer av fysiska tillgångar som inte är

 • lager,
 • kapitaltillgångar (25 kap. 3 § IL),
 • byggnader,
 • mark,
 • markanläggningar,
 • nyttjanderättshavares förbättringar, förutom sådana som ska behandlas som inventarier.

Att byggnads- och markinventarier ska behandlas som inventarier framgår av 19 kap. 19 § och 20 kap. 15 § IL (18 kap. 1 § första stycket IL). Läs mer om denna typ av inventarier på sidorna Markinventarier och Byggnadsinventarier. Även vissa tillgångar som saknar fysisk form ska skattemässigt behandlas som inventarier (18 kap. 1 § andra stycket IL). Läs mer om dem på sidan Vad är immateriella rättigheter och goodwill.

I IL använder man inte begreppen anläggningstillgångar och omsättningstillgångar som i ÅRL. I 18 kap. 1 § IL talar man om maskiner och andra inventarier som är avsedda för stadigvarande bruk. En lagertillgång definieras som en tillgång som är avsedd för omsättning eller förbrukning (17 kap. 3 § IL). Av definitionerna framgår att det är avsikten med innehavet som är avgörande för hur tillgången ska klassificeras skattemässigt.

En tillgång som i en viss situation utgör lager kan vara ett inventarium i en annan. Ett bilförsäljningsföretag kan t.ex. ta ut bilar ur sitt lager för att i stället stadigvarande hyra ut dem. Bilarna som hyrs ut klassificeras då om till inventarier (RÅ 1974 A 894).

Vilka inventarier får man skattereduktion för?

Alla fysiska och juridiska personer som har inkomst av näringsverksamhet har rätt till skattereduktionen, till exempel aktiebolag eller den som bedriver enskild näringsverksamhet.

För svenska handelsbolag (och kommanditbolag) är det inte bolaget, utan delägarna som har rätt till skattereduktionen om handelsbolaget köper inventarier. Fördelningen av underlaget för skattereduktion, mellan delägare i ett handelsbolag, ska följa inkomstfördelningen vid inkomstbeskattningen.

För att ha rätt till skattereduktionen ska inventarierna ha anskaffats under perioden 1 januari till 31 december 2021. Det gäller oavsett om företaget har kalenderår som räkenskapsår eller brutet räkenskapsår.

Anskaffningen ska ha skett genom köp, byte, egen tillverkning eller på liknande sätt.

Begreppet anskaffa har i detta sammanhang samma betydelse som vid bedömningen av när ett företag har rätt att börja göra värdeminskningsavdrag. Det innebär att om företaget har anskaffat inventarier under kalenderåret 2021 och enligt reglerna i inkomstskattelagen har rätt att börja göra värdeminskningsavdrag på dem får anskaffningen ingå i underlaget för skattereduktionen.

Var går gränsen för inventarier?

En förbrukningsinventarie har en uppskattad ekonomisk livslängd på mellan ett och tre år. Har den kortare livslängd än ett år klassas det som förbrukningsmaterial enligt ovan. Precis som förbrukningsmaterial kan något klassificeras som en förbrukningsinventarier om det är av "obetydligt värde".

Måste man skriva av på inventarier?

Avskrivning är en metod för att fördela kostnaderna för en investering över en längre tidsperiod. Genom avskrivningar, kan företag sänka sina nuvarande inkomster och därmed sina skattekostnader. Det innebär att företaget kan dra av utgifterna för inköpet av inventarier över en period på flera år. På så sätt blir inventarierna kostnadsförda i den takt de används och förbrukas.

Är gardiner inventarier?

Bestämmelserna om inventarier i 18 kap. IL gäller för maskiner och andra inventarier som är avsedda för stadigvarande bruk i näringsverksamheten (18 kap. 1 § första stycket IL). Någon fullständig definition av begreppet inventarier finns inte i IL. Till det skattemässiga inventariebegreppet i 18 kap. IL kan principiellt räknas alla typer av fysiska tillgångar som inte är

 • lager,
 • kapitaltillgångar (25 kap. 3 § IL),
 • byggnader,
 • mark,
 • markanläggningar,
 • nyttjanderättshavares förbättringar, förutom sådana som ska behandlas som inventarier.

Att byggnads- och markinventarier ska behandlas som inventarier framgår av 19 kap. 19 § och 20 kap. 15 § IL (18 kap. 1 § första stycket IL). Läs mer om denna typ av inventarier på sidorna Markinventarier och Byggnadsinventarier. Även vissa tillgångar som saknar fysisk form ska skattemässigt behandlas som inventarier (18 kap. 1 § andra stycket IL). Läs mer om dem på sidan Vad är immateriella rättigheter och goodwill.

I IL använder man inte begreppen anläggningstillgångar och omsättningstillgångar som i ÅRL. I 18 kap. 1 § IL talar man om maskiner och andra inventarier som är avsedda för stadigvarande bruk. En lagertillgång definieras som en tillgång som är avsedd för omsättning eller förbrukning (17 kap. 3 § IL). Av definitionerna framgår att det är avsikten med innehavet som är avgörande för hur tillgången ska klassificeras skattemässigt.

En tillgång som i en viss situation utgör lager kan vara ett inventarium i en annan. Ett bilförsäljningsföretag kan t.ex. ta ut bilar ur sitt lager för att i stället stadigvarande hyra ut dem. Bilarna som hyrs ut klassificeras då om till inventarier (RÅ 1974 A 894).

Är inventarier en investering?

Rätt till skattereduktionen har fysiska och juridiska personer med inkomst av näringsverksamhet, om de har ett underlag för skattereduktion. Om ett svenskt handelsbolag och, i vissa fall, en i utlandet delägarbeskattad juridisk person har ett underlag för skattereduktion, har delägarna rätt till skattereduktion för detta underlag.

Skattereduktionen ska uppgå till 3,9 procent av underlaget, som utgörs av anskaffningsvärdet för inventarier som anskaffas under 2021. Utgifterna för anskaffningen ska dras av genom årliga värdeminskningsavdrag.

Är en dator en inventarie?

En näringsidkare som förvärvar en tillgång (till exempel en dator) av mindre värde och bokför den i en enskild näringsverksamhet medges omedelbart avdrag för hela anskaffningsutgiften med stöd i 16 kap. 1 § inkomstskattelagen och 18 kap. 4 § inkomstskattelagen även om det förutsätts att det finns en viss privat användning.

Den privata användningen uttagsbeskattas under nyttjandeperioden med stöd i 22 kap. 2, 4 och 7 §§ inkomstskattelagen samt 61 kap. 2 § inkomstskattelagen. Om datorns användning och utnyttjande (privat respektive i näringsverksamheten) fördelat sig lika över hela den ekonomiska livslängden, har hälften av utgiften för anskaffningen fördelat över den ekonomiska nyttjandeperioden ansetts kunna ligga till grund för uttagsbeskattningen. En egenföretagare som privat förvärvar en tillgång (till exempel dator) som används i näringsverksamheten medges avdrag för skälig del av utgiften, fördelat på nyttjandeperioden, i enlighet med 16 kap. 1 § inkomstskattelagen.

Det kan i detta sammanhang tilläggas att det i de flesta fall kan vara en knepig bevisfråga att fastställa att en dator inte enbart är till för bolaget och därmed ska uttagsbeskattas för privat användning.

Kan man sälja avskrivna inventarier?

Om du ska använda den här metoden ska det skattemässiga avdraget (värdeminskningsavdraget) motsvara avskrivningen i bokslutet. Värdet i balansräkningen ska också överensstämma med det skattemässiga värdet. Om du upprättar ett förenklat årsbokslut ska avskrivningen följa beskattningen, vilket innebär att du följer reglerna för räkenskapsenlig avskrivning.

Du har två alternativ att välja på när du använder räkenskapsenlig avskrivning, huvudregel och kompletteringsregel.

När måste man skriva av inventarier?

Löpande avskrivning kan göras varje månad för att möjliggöra kontinuerlig uppföljning av företagets ställning och resultat, framför allt om avskrivningarna uppgår till större belopp. Vid en nyttjandeperiod på t.ex. fem år (dvs. avskrivning med 20 % årligen) kan en tolftedel (1,67 %) kostnadsföras månadsvis med en bokföringsorder eller via automatkontering. Samma konton används som nedan under Bokslut.

Får man skriva av inventarier på 3 år?

Förbrukningsinventarier är direkt avdragsgilla och kan vara av två slag:

Enligt Skatteverket får beloppsgränsen för inventarier av mindre värde höjas med momsbeloppet i de fall ett företag varken har rätt att lyfta moms eller har rätt till återbetalning av moms (enligt 8 och 10 kap momslagen, ML).