:

Hur fungerar aktiesparprogram?

Innehållsförteckning:

 1. Hur fungerar aktiesparprogram?
 2. Hur beskattas incitamentsprogram?
 3. Vad menas med incitamentsprogram?
 4. Varför personaloptioner?
 5. Kan man få gratis aktier?
 6. Hur kan man tjäna pengar på aktier?
 7. Hur mycket pengar kan man få utan att betala skatt?
 8. Hur mycket pengar får man tjäna skattefritt per år?
 9. Är personaloptioner bra?
 10. Är optionsprogram bra?
 11. Hur mycket kan man tjäna på personaloptioner?
 12. Hur mycket kan man förlora när man köper optioner?
 13. Kan man köpa aktier för 100 kr?
 14. Får man sälja aktier till sig själv?
 15. Är aktier skattefritt?

Hur fungerar aktiesparprogram?

Har du anställda som fått aktier och blivit besvikna för att de behövt betala skatt på förmånen? Av erfarenhet vet vi att många företag som har aktiebaserade incitamentsprogram upplever att deltagarna blir besvikna över utfallet av programmet. Detta kan till viss del bero på att de inte förstått att förmånen ska beskattas och när skatten ska betalas.

När en anställd får aktier av sin arbetsgivare gratis är detta en skattepliktig förmån som beskattas som tjänst. När den anställde får förmånen måste arbetsgivaren dra preliminärskatt från den lön som betalas ut under samma månad. Är värdet av förmånen tillräckligt stort kan den utbetalda kontanta lönen till och med bli noll. Kommer detta som en överraskning för den anställde kan det självklart skapa frustration och ekonomiska problem. Ytterligare besvikelse kan sedan uppkomma när förmånen och eventuell aktieförsäljning ska deklareras och den anställde upptäcker att han eller hon dessutom ska betala kvarskatt.

Hur beskattas incitamentsprogram?

Den anställdes beskattning En personaloption ger den anställde (innehavaren av optionen) en möjlighet att i framtiden förvärva aktier till ett förutbestämt pris i det företag som den anställde arbetar i. Det kan också vara ett företag som ingår i samma koncern som detta företag. Personaloption är ett skatterättsligt begrepp och anses inte utgöra ett värdepapper. Beskattningen skiljer sig också beroende på om det är en personaloption eller ett värdepapper.

Oavsett om det är ett värdepapper eller personaloption som förvärvas på förmånliga villkor i tjänsten ska förmånen som huvudregel beskattas i inkomstslaget tjänst enligt 10 kap. 11 § IL. Förmånen uppgår till skillnaden mellan vad den anställda har betalat för värdepappret eller personaloptionen och dess marknadsvärde. Sedan 2018 finns det bestämmelser i 11 a kap. IL om att förmån av personaloption i vissa fall inte ska tas upp som intäkt.

Enligt 10 kap. 11 § IL första stycket (den s.k. värdepappersregeln) ska förmånen av att förvärva värdepapper i tjänsten tas upp som intäkt det beskattningsår då förvärvet sker. För en personaloption sker enligt andra stycket nämnda bestämmelse beskattning först då rätten utnyttjas eller överlåts. Skillnaden mellan ett värdepapper och en personaloption är alltså vid vilken tidpunkt den anställde ska beskattas.

Vad menas med incitamentsprogram?

Ett incitamentsprogram ger nyckelmedarbetare en möjlighet att ta del av företagets tillväxt och värdeökning utan att nödvändigtvis bli delägare. För att incitamentsprogrammet ska få maximal effekt bör det utformas med eftertanke och strategi.

- Ett incitamentsprogram kan göra drivna medarbetare ännu mer drivna. Det ger dem en tydlig fördel av att bidra till företagets lönsamhet och tillväxt och ökar förhoppningsvis också deras lojalitet gentemot sin arbetsgivare. Som arbetsgivare kan du även styra vilka prestationer som ska belönas och därmed få de anställda att fokusera på dessa områden. Tillväxtbolag har därför all anledning att satsa på incitamentsprogram som en del av ett förmånspaket gentemot sina medarbetare, säger Karin Ebbinghaus.

Varför personaloptioner?

Vilken typ av incitamentsprogram som passar respektive företag och medarbetare beror på bransch och vad man som företagare vill uppnå. I vår guide beskriver vi vilka typer av incitament som man kan erbjuda medarbetare – men också vad du bör tänka på innan du skapar ett program.

Kan man få gratis aktier?

Vilken typ av incitamentsprogram som passar respektive företag och medarbetare beror på bransch och vad man som företagare vill uppnå. I vår guide beskriver vi vilka typer av incitament som man kan erbjuda medarbetare – men också vad du bör tänka på innan du skapar ett program.

Hur kan man tjäna pengar på aktier?

Den vanligaste metoden, och kanske det du tänker på, är att man köper aktien för ett pris och sedan säljer man den till ett högre pris – där mellanskillnaden blir din vinst.

Detta är väldigt enkelt i teorin, men betydligt svårare i verkligheten.

Aktiens pris påverkas av många olika faktorer, och det kan ibland vara svårt att förstå varför en aktie rör sig som den gör. Du kan göra det väldigt enkelt för dig, men du kan även göra avancerade modeller för att beräkna vilka aktier du ska köpa och när.

Hur mycket pengar kan man få utan att betala skatt?

När du har ansökt om jämkning räknar Skatteverket ut hur mycket skatt du ska betala på den inkomst som du angett i din ansökan. Omprövningsbeslut om preliminär A-skatt kommer till din digitala brevlåda eller med post till din folkbokföringsadress inom cirka två veckor. Lämna beslutet till din arbetsgivare så snart som möjligt.

Arbetsgivaren är skyldig att följa beslutet senast från och med det första utbetalningstillfället som infaller två veckor efter att arbetsgivaren fått del av beslutet. Beslut som gäller för nästkommande år skickas ut senast i början av januari.

Hur mycket pengar får man tjäna skattefritt per år?

Om du har en hobby som kan ge dig pengar finns det inget som hindrar att du tjänar en hacka på det du kan. Det kan till exempel handla om hemslöjd, biodling – eller något helt annat.

För att det du gör ska räknas som en hobby ska det vara:

Är personaloptioner bra?

Förmånsbeskattning sker när du rent faktiskt utnyttjar optionen till köp av aktier enligt den så kallade personaloptionsbestämmelsen. Det finns inget krav på att aktierna måste säljas för att beskattningstidpunkten ska inträda. Förmånsvärdet består av skillnaden mellan den underliggande aktiens marknadsvärde på utnyttjandedagen och vad du betalar för aktien, lösenpriset.

Försäljning av aktierna redovisar du som vanlig aktieförsäljning under inkomst av kapital och kostnader hänförliga till aktieförsäljningen, exempelvis courtageavgift får dras av på K4-blanketten.  Om förmånen har beskattats under inkomst av tjänst är det beskattade värdet en del av anskaffningsutgiften tillsammans med lösenpriset.

Begreppet personaloptioner finns inte definierat i lagtext. Det innebär att beskattningsreglerna för personaloptioner används på samtliga rättigheter som i sig inte är ett värdepapper utan innebär en rätt att i framtiden få förvärva värdepapper till ett i förväg bestämt lösenpris eller i övrigt på förmånliga villkor.

Är optionsprogram bra?

Om man har optioner som kvalificerar sig som värdepapper beskattas förmånen det år förvärvet sker. Förmånsvärdet är skillnaden mellan optionens marknadsvärde vid förvärvet och vad den anställde har betalat för optionen (optionspremien). En värdeökning som uppstått därefter beskattas som kapitalvinst, och en eventuell förlust dras av i inkomstslaget kapital när optionen avyttras (säljs eller utnyttjas genom kontantavräkning). Förmånsvärdet som den anställda beskattas för i tjänsten får tas med som anskaffningskostnad vid kapitalvinstberäkningen.

Det finns ingen skatterättslig definition av vad som är värdepapper, utan det får bedömas med hänsyn till optionsvillkoren i det enskilda fallet. Av avgörande betydelse vid bedömningen är inskränkningar i den anställdas (innehavarens) möjlighet att förfoga över optionen. Optionen är normalt ett värdepapper om den kan överlåtas fritt och inte har någon koppling till fortsatt anställning.

Hur mycket kan man tjäna på personaloptioner?

Förmånsbeskattning sker när du rent faktiskt utnyttjar optionen till köp av aktier enligt den så kallade personaloptionsbestämmelsen. Det finns inget krav på att aktierna måste säljas för att beskattningstidpunkten ska inträda. Förmånsvärdet består av skillnaden mellan den underliggande aktiens marknadsvärde på utnyttjandedagen och vad du betalar för aktien, lösenpriset.

Försäljning av aktierna redovisar du som vanlig aktieförsäljning under inkomst av kapital och kostnader hänförliga till aktieförsäljningen, exempelvis courtageavgift får dras av på K4-blanketten.  Om förmånen har beskattats under inkomst av tjänst är det beskattade värdet en del av anskaffningsutgiften tillsammans med lösenpriset.

Begreppet personaloptioner finns inte definierat i lagtext. Det innebär att beskattningsreglerna för personaloptioner används på samtliga rättigheter som i sig inte är ett värdepapper utan innebär en rätt att i framtiden få förvärva värdepapper till ett i förväg bestämt lösenpris eller i övrigt på förmånliga villkor.

Hur mycket kan man förlora när man köper optioner?

Traders använder specifika termer när de pratar om optioner. Här följer några av de viktigaste:

Det finns tre huvudfaktorer som påverkar priset (premien eller säkerhetskravet) du betalar när du handlar med optioner. Alla dessa faktorer fungerar utifrån samma princip: ju större sannolikheten är att det underliggande marknadspriset rör sig över (köpoption) eller under (säljoption) lösenpriset vid förfallodatumet, desto högre kommer optionens värde att vara.

Kan man köpa aktier för 100 kr?

Det finns en stor anledning till varför så många handlar med aktier – man har en tro på att man kan tjäna pengar på investeringen. Aktiehandel är ett alternativ till t.ex. att ha pengarna på ett sparkonto, och det stora dragplåstret är att man kan få större avkastning, det vill säga att tjäna mer, om man väljer att köpa aktier än att ha pengarna på sparkonto. En annan sparmetod är att spara i fonder, eller att spara i både aktier och fonder. Läs mer om fondsparande här. Man ska komma ihåg det är olika stor risk förknippad med de olika sparformerna, där aktiehandel har hög risk jämfört med sparkonto.

Får man sälja aktier till sig själv?

Det finns tre typer av marknadsmissbruk

Insiderhandel, olagligt röjande av insiderinformation och marknadsmanipulation är de tre olika sätten som man kan överträda reglerna om marknadsmissbruk.

Är aktier skattefritt?

Juridik vid dödsfall

Hej Har en kvinnlig vän som förlorade sin make 2016. Hon har sålt Volvo-aktier som hon ärvde efter sin make. Nu har hon fått en kvarskatt på 13.000.-. Är hon skyldig att betala denna ?