:

Vem registrerar äktenskapsförord?

Innehållsförteckning:

 1. Vem registrerar äktenskapsförord?
 2. Hur registrerar man äktenskapsförord?
 3. Hur lång tid tar det att registrera äktenskapsförord?
 4. Var hittar jag mitt äktenskapsförord?
 5. När börjar ett äktenskapsförord att gälla?
 6. Hur registrerar jag mitt äktenskap hos Skatteverket?
 7. Hur lång tid tar det för Skatteverket att registrera äktenskap?
 8. Vad ska man tänka på vid äktenskapsförord?
 9. Måste äktenskap registreras?
 10. Kan man gifta sig utan hindersprövning?
 11. När registreras det att man är gift?
 12. Måste man registrera enskild egendom?
 13. Kan man skriva ett äktenskapsförord själv?
 14. Hur registrerar man äktenskap hos Skatteverket?
 15. Hur skickar man in äktenskapsförord?

Vem registrerar äktenskapsförord?

Huvudregeln är att ett äktenskapsförord blir gällande den dag som det gavs in till Skatteverket för registrering i Äktenskapsregistret. En särskild regel gäller för äktenskapsförord som ingås innan giftermålet. I sådana situationer blir äktenskapsförordet gällande från den dag då makarna gifter sig – detta dock under förutsättning att äktenskapsförordet ges in till Skatteverket för registrering senast inom en månad räknat från vigseln. Ges det in senare än en månad efter vigseln gäller äktenskapsförordet från den dag det gavs in till Skatteverket.

I samband med registreringen måste makarna dessutom betala en registreringsavgift till Skatteverket. Erläggs inte registreringsavgiften kommer äktenskapsförordet inte att registreras av Skatteverket och blir således aldrig gällande.

Hur registrerar man äktenskapsförord?

Ja, ett äktenskapsförord ska registreras hos Skatteverket för att vara giltigt. Tidigare registrerades äktenskapsförord vid tingsrätten, men sedan 2011 är det Skatteverket som har hand om registreringen.

Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt, daterat och undertecknat av båda makarna.

Hur lång tid tar det att registrera äktenskapsförord?

Gör så här för att registrera ett äktenskapsförord hos Skatteverket:

 • Skriv äktenskapsförordet. Eftersom det kan se ut på olika sätt finns ingen särskild blankett. Det kan därför vara bra att kontakta en jurist för att få hjälp att formulera äktenskapsförordet.
 • Ange era personnummer i äktenskapsförordet, så att Skatteverket kan kontrollera era folkbokföringsuppgifter.
 • Var hittar jag mitt äktenskapsförord?

  Då ni vill upprätta ett äktenskapsförord ska ni lämna en kontaktbegäran till banken, så kontaktar vi er så snabbt som möjligt. Bankens jurist upprättar äktenskapsförordet.

  I äktenskapsförordet fastställs existensen av och omfattningen på giftorätten mellan makarna eller mellan dödsboet efter den först avlidna maken och den efterlevande änkan/änklingen. I äktenskapsförordet anges alltså vad som ska göras med parets gemensamma och personliga egendom, om paret skiljer sig eller den ena parten i ett äktenskap eller ett registrerat partnerskap avlider. Omfattningen på giftorätten kan fastställas olika beroende på om äktenskapet slutar på grund av äktenskapsskillnad eller död.

  Äktenskapsförordspapperen kan ni sätta i ordning redan före äktenskapet, men avtalet kan registreras i magistraten först efter det att äktenskapet ingåtts. Det gör inget om det redan har gått en tid sedan ni gifte er: ett äktenskapsförord kan ingås när som helst under ett äktenskap eller ett registrerat parförhållande – det enda som krävs är att båda parter undertecknar avtalet.

  När börjar ett äktenskapsförord att gälla?

  Ett äktenskapsförord är en god idé då ni som makar eller blivande makar vill avtala om att viss egendom ska vara enskild egendom och därför inte ingå i en bodelning vid en eventuell skilsmässa. Det som inte är enskild egendom är giftorättsgods och vid en skilsmässa halverar man det, en del till vardera part. Ni kan skriva ert äktenskapsförord antingen innan ni ingår äktenskap eller under äktenskapets gång.

  Hur registrerar jag mitt äktenskap hos Skatteverket?

  Ansökan sker genom Skatteverkets blankett SKV 7881. Observera att om båda parter är svenska medborgare görs två äktenskapscertifikat, och då behöver båda parter fylla i varsin blankett.

  Blanketten lämnas in personligen till Sveriges ambassad i Budapest eller till konsulatet i Ljubljana, tillsammans med följande handlingar i original:

  • Giltigt pass från dig och din framtida maka/make.
  • Slovenskt ID-kort eller folkbokföringsintyg som visar var ni är bosatta. Dokumentet ska inte vara äldre än tre månader.
  • Personbevis i form av Familjebevis från Skatteverket för den sökande där civilstånd framgår. Dokumentet ska inte vara äldre än tre månader.
  • Om en part tidigare varit gift behövs lagakraftvunnen skilsmässodom.

  Hur lång tid tar det för Skatteverket att registrera äktenskap?

  En person som är svensk medborgare och som avser att ingå ett utländskt äktenskap kan ansöka om äktenskapscertifikat. Äktenskapscertifikatet är ett intyg om att personen får ingå det tilltänkta äktenskapet enligt svensk lag (1–2 §§ kungörelsen [1969:123] om äktenskapscertifikat).

  Skatteverket utfärdar äktenskapscertifikat för svenska medborgare som är folkbokförda i Sverige (1–2 §§ kungörelsen [1969:123] om äktenskapscertifikat). När den svenska medborgaren har hemvist utomlands och hen inte är folkbokförd i Sverige utfärdas äktenskapscertifikatet i stället av en svensk ambassad eller av ett svenskt konsulat i landet där personen har hemvist. Ett olönat konsulat får dock inte utan regeringens uppdrag utfärda äktenskapscertifikat. Äktenskapscertifikatet kan även utfärdas av Utrikesdepartementet (2 § andra och tredje stycket kungörelsen [1969:123] om äktenskapscertifikat).

  Personen som ansöker om äktenskapscertifikat ska fullgöra samma saker och uppfylla samma villkor som gäller för den som vill ha ett intyg om hindersprövning (3 § kungörelsen [1969:123] om äktenskapscertifikat).

  Vad ska man tänka på vid äktenskapsförord?

  Det spelar ingen roll att du köpte huset eller startade företaget innan du gifte dig, all egendom som inte är reglerad som enskild egendom genom ett äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev delas lika mellan dig och din partner vid en skilsmässa.

  Genom att skriva ett äktenskapsförord kan du och din partner bestämma att vissa tillgångar inte ska ingå i den gemensamma potten vid en eventuell skilsmässa.

  Tänk på att man kan välja att antingen specificera vilka tillgångar som inte ska ingå i en bodelning eller bestämma att var och en ska behålla sitt. Det är inte ovanligt att man till exempel uppger att endast viss egendom ska vara enskild och därmed inte delas vid en skilsmässa. Till exempel en viss tavla eller ett smycke som gått i släkten i generationer.

  Måste äktenskap registreras?

  Ja, ett äktenskapsförord ska registreras hos Skatteverket för att vara giltigt. Tidigare registrerades äktenskapsförord vid tingsrätten, men sedan 2011 är det Skatteverket som har hand om registreringen.

  Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt, daterat och undertecknat av båda makarna.

  Kan man gifta sig utan hindersprövning?

  Vad är en vigsel? Vigsel är den handling där ett juridiskt giltigt äktenskap sluts. Vigseln kan ske inför borgerlig myndighet eller inför en kyrklig, det är upp till er. Vilken typ av vigsel som passar de blivande är helt upp till dem, till stor del kan det bero på eventuella religioner, tradition, personlighet och livsstil. Par som inte är troende väljer oftast att gifta sig borgerligt, eftersom de inte känner att kyrkan behöver vara platsen för deras bröllop.

  Bara för att man väljer att gifta sig borgerligt betyder det inte att man inte kan ha en festlig vigsel. Den enda skillnaden mellan kyrkliga och borgerliga vigslar är att vigselförrättaren inte är kyrklig samt att man inte gifter sig i en kyrka vid en borgerlig vigsel. Merparten av de som väljer att gifta sig borgerligt vill ha brudklänning, brudtärnor, brudbukett och självklart en bröllopsfest. Andra väljer att göra det snabbt och enkelt, helt utan brudklänning och tärnor.

  När registreras det att man är gift?

  När ni ska gifta är finns det två papper som är viktiga att hålla reda på: hindersprövningsintyget och vigselintyget.

  Ni behöver ha ett hindersprövningsintyg och ett vigselintyg. Ni gör hindersprövning genom att fylla i en blankett som ni kan hämta på Skatteverkets webbplats eller på det lokala skattekontoret.

  Måste man registrera enskild egendom?

  Makars egendom delas in i giftorättsgods och enskild egendom. Allt som tillhör en make är dennes giftorättsgods om det inte har gjorts till enskild egendom. Indelningen gäller så länge äktenskapet varar eller till man ändrar det.

  Indelningen i giftorättsgods och enskild egendom har betydelse när makarna ska bodela. I bodelningen ingår allt som är en makes giftorättsgods men däremot inte makens enskilda egendom. Under tiden äktenskapet består, saknar normalt indelningen i giftorättsgods och enskild egendom betydelse.

  Kan man skriva ett äktenskapsförord själv?

  • Börja med att kolla upp vilka formkrav som måste vara uppfyllda.
  • Använd dig av pålitliga källor. Det finns mängder av information om äktenskapsförord online. Var kritisk och utgå helst från vad lagtexten säger.
  • Formulera er så tydligt som möjligt. Det ska inte finnas något utrymme för missförstånd eller tolkningar längre fram.
  • Be någon med juridiska kunskaper att granska ert avtal. Antingen kan du fråga en bekant eller betala en jurist.
  • Skicka ett mail till någon av våra jurister. Enklare frågor om äktenskapsförord svarar vi gladeligen kostnadsfritt på.
  • Sist men inte minst – glöm inte bort att registrera äktenskapsförordet hos Skatteverket.

  Hur registrerar man äktenskap hos Skatteverket?

  I vår checklista får du tips och råd på viktiga saker att tänka på innan ni planerar ert bröllop.

  Oavsett om ni gifter er borgligt, kyrkligt eller utomlands måste ni först ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Om du vill byta efternamn i samband med vigseln måste du också ansöka om detta hos Skatteverket. Du behåller ditt eget efternamn om du inte skickar in någon ansökan. Vi som bank får automatiskt information om namnbyte och adressändring från Skatteverket. Däremot behöver du ändra efternamnet på dina kort – det gör du enkelt genom att ringa oss och be att vi trycker upp nya kort med ditt nya namn.

  Hur skickar man in äktenskapsförord?

  De flesta makar har inte äktenskapsförord, och de som funderar på att upprätta ett sådant bör först noga göra klart för sig vad de vill uppnå med äktenskapsförordet innan de skrider till verket. Många vill uppnå något av följande med sina äktenskapsförord:

  Det kan också finnas andra skäl, men dessa är vanligast.