:

Hur skickar man in äktenskapsförord?

Innehållsförteckning:

 1. Hur skickar man in äktenskapsförord?
 2. Vem registrerar äktenskapsförord?
 3. Hur lång tid tar det att registrera äktenskapsförord?
 4. Hur lång tid tar det innan det står att man är gift?
 5. Var lämnar man in äktenskapsförord?
 6. Vad kostar det att skriva ett äktenskapsförord?
 7. Vart ska man skicka äktenskapsförord?
 8. Vad ska man tänka på när man skriver äktenskapsförord?
 9. När skicka in äktenskapsförord?
 10. När gäller inte ett äktenskapsförord?
 11. Kan man gifta sig utan hindersprövning?
 12. Vad krävs för att en vigsel ska vara giltig?
 13. Måste man bevittna äktenskapsförord?
 14. Hur registrerar jag mitt äktenskap hos Skatteverket?
 15. Vad händer om man skiljer sig utan äktenskapsförord?

Hur skickar man in äktenskapsförord?

När två personer gifter sig blir all deras egendom som utgångspunkt till giftorättsgods. Detta bestäms av den svenska äktenskapsbalken. Enligt denna lag ska all giftorättsgods delas lika mellan makarna när äktenskapet upphör – oavsett om det är på grund av skilsmässa eller för att någon av makarna avlider. 

Om ni inte vill att allt ska fördelas exakt lika mellan er behöver ni upprätta ett äktenskapsförord. Då kan ni bestämma att viss egendom ska klassas som enskild egendom och undantas från en framtida bodelning. Enskild egendom tillhör bara en av er, oavsett vad som händer i framtiden.

Vem registrerar äktenskapsförord?

Äktenskapsförord görs skriftligen och det ska dateras och undertecknas. Dessutom ska två ojäviga personer intyga att makarnas underskrifter är riktiga. Vittnena behöver dock inte bevittna undertecknandet, utan endast bestyrka underskrifternas riktighet.   

1. Gör upp äktenskapsförordet skriftligen. Ni får hjälp med att göra det av en advokat, en statlig rättshjälpsbyrå eller någon annan sakkunnig jurist. Tyvärr kan vi inte hjälpa till med att upprätta ett äktenskapsförord.  

Kontrollera att era personbeteckningar är korrekt antecknade i ert äktenskapsförord och att det är daterat och undertecknat av båda parterna. Be två ojäviga personer att bestyrka era underskrifter. 

2. Skriv ut och fyll i nedanstående blankett om registrering av äktenskapsförord.  

Hur lång tid tar det att registrera äktenskapsförord?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies

Hur lång tid tar det innan det står att man är gift?

Äktenskap ingås mellan två personer. Från och med den 1 maj 2009 gäller nya regler som rör äktenskap. Två personer av samma kön kan ingå äktenskap på samma villkor som par av olika kön. Bestämmelserna i äktenskapsbalken gäller alla par oavsett makarnas kön.

I vissa fall är äktenskap inte önskvärt från samhällets synpunkt, av sociala och medicinska skäl. Därför finns regler om hinder mot äktenskap. För att få gifta sig måste båda personerna ha fyllt 18 år.

Personer som är släkt med varandra i rätt upp- eller nedstigande led, till exempel mor och son, får inte gifta sig med varandra. Inte heller helsyskon får ingå äktenskap. Halvsyskon kan däremot få tillstånd av länsstyrelsen att gifta sig med varandra.

Den som redan är gift eller registrerad partner får inte så länge äktenskapet eller partnerskapet består ingå ett nytt äktenskap.

Var lämnar man in äktenskapsförord?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies

Vad kostar det att skriva ett äktenskapsförord?

Ska du skriva ett äktenskapsförord har du ett antal olika alternativ att välja mellan. Vart och ett av dessa alternativ har sin prisbild jämte sina respektive för- och nackdelar. De vanligaste alternativen är att:

Ska du skriva ett äktenskapsförord är den bästa lösningen nästan alltid att du anlitar en advokat eller en annan jurist som skriver ditt äktenskapsförord. Du får då tillgång till en person med såväl kunskap som erfarenhet. Med enkla frågor kan advokaten/juristen snabbt skapa sig en bild av din situation och avgöra vilken lösning som är bäst för just dig.

När du anlitar en specialiserad advokat/jurist blir ditt äktenskapsförord personligt utformat och anpassat för just din situation och vad du vill åstadkomma med äktenskapsförordet. Tänk dock på att det är viktigt att den person som du anlitar verkligen är specialiserad på familjerätt och upprättande av äktenskapsförord. En jurist som är specialiserad på t ex affärsjuridik eller brottmål är sällan särskilt insatt i reglerna avseende familjerätt och äktenskapsförord.

Vad som får många att avstå från att kontakta en advokat/jurist när de ska skriva ett äktenskapsförord är kostnaden. Att låta en advokat/jurist skriva ditt äktenskapsförord kan kosta allt från ett par tusen kronor till tiotusentals kronor. Priset beror på framförallt hur komplicerad din situation är men även vem du anlitar. Även om det finns undantag är det ofta något dyrare att anlita en advokat än någon som ”endast” är jurist.

Vart ska man skicka äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan två makar som reglerar hur egendom ska fördelas mellan makarna vid händelse av skilsmässa eller dödsfall. Ni som vill skapa ett äktenskapsförord kan enkelt göra det genom Jurios smarta tjänst, men när äktenskapsförordet är klart måste det registreras hos skatteverket för att bli giltigt. Detta görs i tre steg.

Vad ska man tänka på när man skriver äktenskapsförord?

Genom ett äktenskapsförord kan makarna bestämma hur det de båda äger ska delas upp vid en bodelning om de skiljer sig. Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar eller blivande makar där man kan avtala bort hela eller delar av den så kallade giftorätten och göra den till enskild egendom Skrivs inget äktenskapsförord har vardera make rätt till hälften av allt de äger om de skiljer sig. Det spelar ingen roll vem som egentligen äger vad.

När man gifter sig vill man helst inte tänka tanken att äktenskapet en gång ska upphöra. Trots det händer det alla förr eller senare, antingen vid skilsmässa eller vid dödsfall. Och i båda de här fallen kan mycket gräl och förtvivlan undvikas om man har skrivit ett äktenskapsförord.

En bodelning kan bli aktuell om makarna skiljer sig eller om någon av dem avlider. Skiljer makarna sig sker bodelningen mellan makarna och avlider någon av makarna sker bodelningen mellan den efterlevande maken och den avlidne makens dödsbo.

När skicka in äktenskapsförord?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar Äktenskapsbalken (ÄB). Äktenskapsförord regleras i 7 kap. 3 § ÄB. Bestämmelsen förklarar att makar eller blivande makar genom äktenskapsförord kan bestämma om deras egendom ska vara giftorättsgods eller enskild egendom. För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt måste det vara skriftligt, daterat, undertecknat och registrerat hos Skatteverket.

När gäller inte ett äktenskapsförord?

När ni gifter er blir all er egen­dom gif­to­rätts­gods. Det in­ne­bär att när äk­ten­ska­pet upphör ska värdet av allt gif­to­rätts­gods delas lika mellan er. 

Med ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni göra egen­dom till en­skild egen­dom. En­skild egen­dom ska inte delas lika mellan er vid skils­mäs­sa eller döds­fall. 

I äk­ten­skaps­för­or­det skri­ver ni att all egen­dom eller endast viss ut­pe­kad egen­dom ska vara en­skild egen­dom. Genom att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni själva be­stäm­ma det ni tycker är mest rätt­vist för er båda.

Den som ärver dig enligt lag kommer fort­fa­ran­de att ärva dig, även om ni har ett äk­ten­skaps­för­ord. Ett äk­ten­skaps­för­ord på­ver­kar inte när eller om en ef­ter­le­van­de make ärver.

I ex­emp­let ovan kommer den ef­ter­le­van­de maken ärva som­mar­hu­set om inte annat skri­vets i tes­ta­men­te. Det gäller avsett om ni skri­vit ett äk­ten­skaps­för­ord eller inte.

Ett äk­ten­skaps­för­ord på­ver­kar alltså inte vem som ärver, men där­e­mot värdet av den egen­dom som ar­ving­ar­na har rätt till. Äk­ten­skaps­för­or­det på­ver­kar vad som ör den av­lid­nes egen­dom.

Utan äk­ten­skaps­för­ord delas all egen­dom 50/50 mellan er. Den av­lid­na per­so­nens ar­ving­ar har rätt till 50% av all egen­dom. 

Med äk­ten­skaps­för­ord delas er egen­dom enligt vad ni har be­stämt i för­or­det. Den av­lid­nes ar­ving­ar har rätt till all egen­dom som är den av­lid­nes en­skil­da egen­dom enligt äk­ten­skaps­för­or­det och hälf­ten av ma­kar­nas gif­to­rätts­gods.

Kan man gifta sig utan hindersprövning?

I vår checklista får du tips och råd på viktiga saker att tänka på innan ni planerar ert bröllop.

Oavsett om ni gifter er borgligt, kyrkligt eller utomlands måste ni först ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Om du vill byta efternamn i samband med vigseln måste du också ansöka om detta hos Skatteverket. Du behåller ditt eget efternamn om du inte skickar in någon ansökan. Vi som bank får automatiskt information om namnbyte och adressändring från Skatteverket. Däremot behöver du ändra efternamnet på dina kort – det gör du enkelt genom att ringa oss och be att vi trycker upp nya kort med ditt nya namn.

Vad krävs för att en vigsel ska vara giltig?

Ni bokar tid för vigsel i e-tjänsten Boka vigsel. Att gifta sig i Stadshuset är mycket populärt, så det är ofta lång väntetid. 

En vigsel i Stadshuset kostar 1 000 kronor. Kommer ni inte till er bokade vigsel blir ni ändå betalningsskyldiga. 

Måste man bevittna äktenskapsförord?

Hej, jag och min man skrev ett äktenskapsförord när vi gifte oss i början på 2000-talet och av olika skäl kommer äktenskapsförordet förmodligen snart till användning. När jag pratade om det med min pappa och visade min kopia av äktenskapsförordet sa han att det inte var giltigt eftersom det inte finns någon bevittning. Måste ett äktenskapsförord vara bevittnat för att vara giltigt? När jag försöker att hitta svaret på internet hittar jag bara att testamenten behöver bevittnas. /Mia

Hur registrerar jag mitt äktenskap hos Skatteverket?

När hindersprövningen är klar får du ett intyg om hindersprövning och ett vigselintyg av Skatteverket. Dessa ska du lämna till vigselförrättaren.

I Sverige kan du vigas

Vad händer om man skiljer sig utan äktenskapsförord?

Flytta isär, skilja sig & separera

Hej! Måste jag dela huset 50/50??jag köpte huset innan vi träffades och gifte oss. Har renoverat för egna pengar samt lånade pengar från bank. Om vi skiljer oss vad har hon rätt till??har inte skrivit äktenskap förord.