:

Hur får man förlängt räkenskapsår?

Innehållsförteckning:

 1. Hur får man förlängt räkenskapsår?
 2. Kan man förlänga räkenskapsår?
 3. När ska man deklarera vid förlängt räkenskapsår?
 4. Vad betyder förlängt räkenskapsår?
 5. Var hittar jag mitt räkenskapsår?
 6. Hur vet man vilket räkenskapsår?
 7. Kan enskild firma ha förlängt räkenskapsår?
 8. Mellan vilka datum ska man deklarera?
 9. Vilket räkenskapsår ska man ha?
 10. Vart och ett av de två senaste räkenskapsåren?
 11. När får ett räkenskapsår börja sluta?
 12. Kan man välja räkenskapsår?
 13. Hur vet jag vilket räkenskapsår jag har?
 14. Hur länge måste man spara bokföring för enskild firma?
 15. Kan man deklarera för tidigare år?

Hur får man förlängt räkenskapsår?

Ett räkenskapsår ska omfatta tolv kalendermånader (3 kap. 1 § första stycket BFL). Med kalendermånader menas hela och obrutna kalendermånader.

Fysiska personer ska ha kalenderår som räkenskapsår (3 kap. 1 § andra stycket BFL).

Detta gäller också handelsbolag där en fysisk person ska beskattas för hela eller för en del av bolagets inkomst, liksom sådana juridiska personer som förvaltar en samfällighet som är delägarbeskattad (6 kap. 6 § andra stycket IL), t.ex. en gemensamhetsanläggning.

Kan man förlänga räkenskapsår?

Ett räkenskapsår ska omfatta tolv kalendermånader (3 kap. 1 § första stycket BFL). Med kalendermånader menas hela och obrutna kalendermånader.

Fysiska personer ska ha kalenderår som räkenskapsår (3 kap. 1 § andra stycket BFL).

Detta gäller också handelsbolag där en fysisk person ska beskattas för hela eller för en del av bolagets inkomst, liksom sådana juridiska personer som förvaltar en samfällighet som är delägarbeskattad (6 kap. 6 § andra stycket IL), t.ex. en gemensamhetsanläggning.

När ska man deklarera vid förlängt räkenskapsår?

Räkenskapsåret måste vara kalenderår (1 jan-31 dec) för följande företag:

 • Enskilda näringsidkare.
 • Handelsbolag där en fysisk person ska beskattas för hela eller delar av bolagets inkomst.
 • Samfällighetsförvaltande juridiska personer.

Vad betyder förlängt räkenskapsår?

none id="readability-page-1" class="page">

För den som har enskild firma gäller att ett räkenskapsår, det vill säga den period som man bokför, deklarerar och betalar skatt för, ska vara det aktuella kalenderåret.

Var hittar jag mitt räkenskapsår?

 • Hur byter jag mellan mina räkenskapsår?
 • Hur kommer jag i gång med appen?
 • Hur skapar jag upp ett nytt räkenskapsår i Wrebit?
 • Kan man lägga in ingående balanser?
 • Överföra redovisningsdata till Wrebit?
 • Går det att lägga till egna bokföringskonton i Wrebit?
 • Jag hittar inte det konto jag brukar använda, har ni tagit bort det?
 • Behöver jag fylla i alla uppgifter under ”Mitt Företag”?
 • Behöver jag kunna något om bokföring?
 • Kan jag använda Wrebit på datorn?
 • Vad är Wrebit?

Hur vet man vilket räkenskapsår?

Den period som omfattas av ett årsbokslut eller en årsredovisning kallas räkenskapsår. Oftast omfattar räkenskapsåret 12 månader, men räkenskapsåret kan under vissa förutsättningar förlängas eller förkortas (se mer om förlängda och förkortade räkenskapsår nedan).

I Sverige är det fortfarande mest förekommande att räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret och sträcker sig från den 1 januari till den 31 december. Finansbolag, försäkringsbolag, enskilda firmor och handelsbolag med fysisk person som delägare saknar möjligheten att välja brutet räkenskapsår och måste därmed använda 31 december som slutet för sitt räkenskapsår.

Kan enskild firma ha förlängt räkenskapsår?

Kalenderår eller brutet räkenskapsår? Förlängt eller förkortat? Fundera över när som är rätt tidpunkt att starta ditt aktiebolag – det kan spela roll!

De allra flesta som väljer att starta aktiebolag väljer kalenderår som räkenskapsår, alltså att man börjar den 1 januari och avslutar bokföringsåret den 31 december. Det känns kanske naturligt och logiskt att följa kalenderåret, särskilt med tanke på att man då kan göra sin privata deklaration i samma veva.

Mellan vilka datum ska man deklarera?

none id="readability-page-1" class="page">

För den som har enskild firma gäller att ett räkenskapsår, det vill säga den period som man bokför, deklarerar och betalar skatt för, ska vara det aktuella kalenderåret.

Vilket räkenskapsår ska man ha?

Ett räkenskapsår är den tidsperiod under vilken ett företag löpande ska bokföra alla sina affärshändelser. Räkenskapsåret ska som utgångspunkt vara 12 kalendermånader långt och kan inledas under vilken månad som helst. Om ett företag är nystartat eller om företaget byter från ett slags räkenskapsår till ett annat tillåts dock förlängt eller förkortat räkenskapsår.   

Räkenskapsåret avslutas med en årsredovisning eller ett årsbokslut. Det är vanligast att räkenskapsåret följer kalenderåret, dvs. att räkenskapsåret sträcker sig mellan den 1 januari till och med den 31 december. 

Vart och ett av de två senaste räkenskapsåren?

Jag har i tidigare blogginlägg passat på att klargöra vanligt återkommande frågor som kommer till FAR:s medlemsrådgivning. Medlemsrådgivningen är inte bara ett stöd för den enskilda medlemmen som ställer sin fråga, den är också ett effektivt sätt för oss på FAR att identifiera vilka frågeställningar som kan vara extra kluriga och som kan behöva klargöranden.

I vissa fall är det knepigare än man tror att kunna svara på om en kund ska välja in, eller för den delen kan välja bort, revisor. I den här bloggen utgår jag från bestämmelserna i aktiebolagslagen, ABL. Motsvarande bestämmelser, men med andra tröskelvärden, återfinns till exempel i lag om ekonomiska föreningar 8 kap och i stiftelselagens 4 kap.

När får ett räkenskapsår börja sluta?

Låt oss börja med att säga att det går att starta och driva en verksamhet, oavsett företagsform, även om du inte gjort någon Företags­registrering hos Skatteverket. Men för att t ex få godkännande för F-skatt eller för att kunna lyfta moms på utgifterna och snabbt få tillbaka den, måste du registrera verksamheten hos Skatteverket.

Företagsregistrering gör du med hjälp av Skatteverkets e-tjänst på verksamt.se eller på pappersblanketten Företags­registrering (SKV 4620), som du laddar ner från Skatteverkets webbplats.

Kan man välja räkenskapsår?

Möjligheten att välja vilken månad räkenskapsåret ska börja på har växlat under åren, från att ha varit helt fritt till att inskränkas kraftigt till att bli friare igen. De flesta företag har 31/12 som bokslutsdatum, vilket som regel också ansetts bäst från statsmakternas sida. Andra vanliga bokslutsdatum är 30/4, 30/6 och 31/8.

Sedan 2011 finns alltså möjlighet att välja fritt vilken månad på året som ditt bolag ska ha bokslutsdatum, januari-december.

Hur vet jag vilket räkenskapsår jag har?

Du måste alltid ange vid vilket datum inom den valda perioden som firman startades, dvs när du började driva din näringsverksamhet.

Det kan ofta vara en bedömningsfråga att avgöra när en firma startades. Datum för en ansökan om godkännande för F-skatt kan ge en viss vägledning liksom en ansökan om registrering hos Bolagsverket.

Ofta kan det ändå vara enklast att anse att firman startades den första dagen på det möjliga räkenskapsåret om inga uppenbara omständigheter talar emot det. Därför föreslår programmet alltid detta datum.

Hur länge måste man spara bokföring för enskild firma?

Tänk på att det är du som ansvarar för bokföringen! Även om du anlitar någon för att sköta din bokföring är det du som ansvarar för att bokföringen blir riktig. Detta ansvar kan du aldrig lämna ifrån dig. Så ställ krav på din bokförare att han eller hon förklarar om du inte förstår.

Några tips innan du lägger upp din bokföring!

 • Planera din bokföring. Tänk igenom innan hur den ska vara upplagd, så att den passar dina syften bäst.
 • Ta råd. Fråga vänner och bekanta som driver rörelse hur de gör med sina papper och sin bokföring.
 • Enkelhet. Gör din bokföring så enkel som möjligt när du startar upp, särskilt om du är lite osäker på dina kunskaper i bokföring.
 • Om du lämnar bort din bokföring. Sätt in underlagen varje dag i en pärm, där du har en flik för varje dag. Då är det lättare för den som sköter bokföringen att bokföra alla transaktioner på rätt dag.

För din egen skull är det viktigt att du har ordning på dina papper. Varje minut som behöver tas i anspråk för dig eller en redovisningskonsult kostar pengar. Sköter du din bokföring kan du spara pengar och undvika onödigt tidsspill.

Kan man deklarera för tidigare år?

6–10 mars 2023: Du som har en digital brevlåda eller skaffar en digital brevlåda senast den 5 mars i år får deklarationen där.

14 mars 2023: Deklarationstjänsten öppnar men den som har e-legitimation kan logga in och se deklarationen redan 10 mars.

15 mars–15 april 2023: Du som inte har digital brevlåda får en hemskickad pappersdeklaration.

För dig som har fonder på fondkonto, depå eller ISK Du som har fondandelar (t.ex. på fondkonto eller depå) och investeringssparkonto (ISK) beskattas för en schablonintäkt som utgör inkomst av kapital. Schablonintäkten beräknas av banken eller fondbolaget. Schablonintäkterna är redan ifyllda i deklarationen. Skattesatsen för kapitalinkomster är 30 procent. Hur schablonintäkten beräknas varierar mellan sparformerna.

 • Schablonintäkten för andelar i fonder är 0,4 procent av värdet av dina fondandelar vid årets ingång.Exempel: Fondvärdet per den 1 januari 2022 var 100 000 kronor. Schablonintäkten blir 400 kronor (0,4 procent av 100 000 kronor) och skatten blir 120 kronor (30 procent av 400 kronor). Det motsvarar 0,12 procent av värdet.
 • Schablonintäkten för ISK är 1,25 procent av ett framräknat kapitalunderlag. Exempel: Beräknat kapitalunderlag för 2022 är 100 000 kronor. Schablonintäkten blir 1 250 kronor och skatten blir 375 kronor (30 procent av 1 250 kronor). Det motsvarar 0,375 procent av kapitalunderlaget.

Skjuta upp, behålla eller skatta fram uppskov? Eftersom det inte längre kostar något att skjuta upp beskattningen av bostadsvinsten kan det vara lönsamt att ansöka om bostadsuppskov. Du kan även göra det i efterhand. Man kan uttrycka det som att du har ett räntefritt lån av staten eftersom du kan skjuta upp skatten på din vinst. Du kan fortfarande välja mellan att skatta av vinsten eller att begära uppskov med beskattningen (under förutsättning att du uppfyller villkoren).

Det är dock viktigt att komma ihåg att du fortfarande har en latent skatteskuld. När du plockar fram din vinst till beskattning är det den vid tillfället gällande skattesatsen som du ska betala.

Skatten på kapital är 30 procent men eftersom det endast är 22/30 av vinsten som beskattas blir den 22 procent. Därför brukar man lite slarvigt säga att skatten på kapitalvinst vid bostadsförsäljning är 22 procent.