:

Vad blir min skatt 2023?

Innehållsförteckning:

 1. Vad blir min skatt 2023?
 2. När kommer Skattetabellerna för 2023?
 3. Var går brytpunkten för statlig skatt 2023?
 4. Hur blir skatten för pensionärer 2023?
 5. När börjar ny Skattetabell gälla?
 6. När får man betala 50 procent skatt?
 7. Har skatten ändrats 2023?
 8. Hur många tjänar över 50 000?
 9. Var går gränsen för 50 procent skatt?
 10. Får pensionärer mer pengar 2023?
 11. Hur blir pensionerna nästa år 2023?
 12. Varför ändras min Skattetabell?
 13. När ska man betala 30% skatt?
 14. Vad är en höginkomsttagare 2023?
 15. Varför får födda 57 högre skatt?

Vad blir min skatt 2023?

Skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt (20 procent) hamnar på 598 500 kronor jämfört med 540 700 kronor 2022. Det är 57 800 kronor högre än förra året och är en effekt av omräkningen med förändringen av konsumentprisindex + 2 procent­enheter.

 • Det innebär att du 2023 kan ha en månadslön på knappt 51 200 kronor innan du börjar betala statlig inkomstskatt, jämfört med år 2022 då motsvarande nivå låg på drygt 46 200 kronor.
 • Pensionärer (66+) kan tjäna mer, drygt 56 900 kronor i månaden, innan statlig skatt tas ut, jämfört med år 2022 då motsvarande nivå låg på knappt 51 600 kronor.

När kommer Skattetabellerna för 2023?

I fåmansföretag där din roll förändras är det viktigt att veta hur företag ska klassificeras. Har det under åren tillkommit utomstående ägare eller har du slutat arbeta i företaget kan karensperiod ha påbörjats. Efter att en tidigare aktiv delägare varit passiv i fem hela beskattningsår eller om det tillkommit ett utomstående ägande om minst 30 procent kan andelarna vid ingången av det sjätte beskattningsåret anses okvalificerade, under förutsättning att övriga krav är uppfyllda.

Vill du som ägare vara säker på att en karensperiod påbörjas före ingången av 2023 eller i vart fall före utgången av 2023 rekommenderar vi att man sätter en plan för när karensperioden ska påbörjas och vilka åtgärder som ska vidtas före. Det kan till exempel vara att tydligt avsluta sin anställning, flytta ut från bolagets kontor och säga upp mobilabonnemang. Även åtgärder som att maila till alla anställda och kommunicera offentligt en sista dag kan vara av vikt vid en bevisprövning av när passiviteten faktiskt inleddes. 

Har du ett stort gränsbelopp kan det å andra sidan vara viktigt att säkerställa att aktierna inte blir okvalificerade.

Under sommaren 2022 har Skatterättsnämnden meddelat två nya förhandsbesked och så sent som 19 oktober fastställdes ett annat förhandsbesked av Högsta förvaltningsdomstolen, alla avseende utomståenderegeln - som ska balansera skatten för olika typer av ägande i fåmansföretag. I de båda fallen hos Skatterättsnämnden har utgången varit negativ för de sökande och de har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen.

Slutsatsen av dessa är bland annat att fysiska personer som själva är verksamma i sina egna ägarbolag, till exempel ett investeringsbolag, inte kommer kunna anses som utomstående ägare om de deltagit i en nyemission eller på annat sätt tillfört kapital till verksamhetsbolaget. Inte heller de riskkapitalbolag som är fåmansföretag där delägarna innehar kvalificerade andelar, kommer kunna anses som utomstående i fåmansföretag de investerar. Det blir också än mer tydligt att det rör sig om strikta kriterier vad gäller både omfattningen och tiden av ägandet.

För de som förlitar sig på utomstående äganden likt de ovan beskrivna situationerna bör därför under 2023 vara extra uppmärksamma kring utgången i de två målen hos Högsta förvaltningsdomstolen.

Var går brytpunkten för statlig skatt 2023?

Inkomstskatt är den skatt som betalas av alla privatpersoner som har en beskattningsbar inkomst. Sverige har progressiv skatt, vilket betyder att de som tjänar mer också skattar på en större andel av sin inkomst än de som tjänar mindre. Motsatsen är platt skatt, där alla inkomsttagare har samma skattesats på sin inkomst, oavsett hur stor eller liten inkomsten är.

Grundavdraget är ett avdrag som görs från inkomst av lön eller annan form av ersättning, och baseras på årslönen. För företagare baseras grundavdraget även på inkomster från aktiv näringsverksamhet. Grundavdraget, som är obligatoriskt för alla inkomsttagare som inte fyllt 66 år vid årets början, görs automatiskt av Skatteverket.

Avdraget är i praktiken den lägsta gränsen för när en inkomsttagare börjar betala skatt – når man inte upp till beloppen för grundavdrag för året beskattas man inte för sin inkomst.

Hur blir skatten för pensionärer 2023?

Pensionen höjs genom en ny förmån, ett så kallat inkomstpensionstillägg. Tanken är att höja pensionen för personer som har arbetat ett helt liv med låg lön. Som mest kan tillägget bli 600 kr/månad för pensionärer som har mellan 9 000–17 000 kr i pension.

Detta kommer att innebära höjd inkomst för 55% av de som är äldre än 65 år.

När börjar ny Skattetabell gälla?

Ett tips till dig som är 54 år eller äldre är att planera i tid inför din pension. På minPensions webbplats finns verktyget Uttagsplaneraren som hjälper dig att: 

 • se skillnaden på att ta ut dina pensioner på kort och lång tid
 • se vad du får i pension efter skatt
 • få en checklista så att du vet vad du ska göra och vem du ska kontakta för att börja ta ut dina pensioner
 • enkelt spara dina uttagsplaner så att du kan jobba vidare med dem senare.

Gör din plan i Uttagsplaneraren (Länk till annan webbplats)

När får man betala 50 procent skatt?

Skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt (20 procent) hamnar på 598 500 kronor jämfört med 540 700 kronor 2022. Det är 57 800 kronor högre än förra året och är en effekt av omräkningen med förändringen av konsumentprisindex + 2 procent­enheter.

 • Det innebär att du 2023 kan ha en månadslön på knappt 51 200 kronor innan du börjar betala statlig inkomstskatt, jämfört med år 2022 då motsvarande nivå låg på drygt 46 200 kronor.
 • Pensionärer (66+) kan tjäna mer, drygt 56 900 kronor i månaden, innan statlig skatt tas ut, jämfört med år 2022 då motsvarande nivå låg på knappt 51 600 kronor.

Har skatten ändrats 2023?

I dagarna får många årets första lön, men hur mycket blir kvar när den nya skatten dragits? Gå in på Ekonomifaktas räknesnurra ”Räkna ut din skatt” för att få veta. För de allra flesta blir det en glad överraskning.

Publicerad: 23 jan 2023, 14:35

Hur många tjänar över 50 000?

För inkomståret 2023 är skiktgränsen 598 500 kronor. Det innebär att du betalar statlig inkomstskatt med 20 procent på dina inkomster över 598 500 kronor. Skiktgränsen gäller den beskattningsbara förvärvsinkomsten, det vill säga den inkomst du har efter att grundavdraget har dragits bort.

Var går gränsen för 50 procent skatt?

Skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt (20 procent) hamnar på 598 500 kronor jämfört med 540 700 kronor 2022. Det är 57 800 kronor högre än förra året och är en effekt av omräkningen med förändringen av konsumentprisindex + 2 procent­enheter.

 • Det innebär att du 2023 kan ha en månadslön på knappt 51 200 kronor innan du börjar betala statlig inkomstskatt, jämfört med år 2022 då motsvarande nivå låg på drygt 46 200 kronor.
 • Pensionärer (66+) kan tjäna mer, drygt 56 900 kronor i månaden, innan statlig skatt tas ut, jämfört med år 2022 då motsvarande nivå låg på knappt 51 600 kronor.

Får pensionärer mer pengar 2023?

Enligt Pensionsmyndighetens beräkningar höjs den totala pensionen med upp till 1 090 kronor per månad efter skatt.

Det är flera olika faktorer som påverkar hur pensionens olika delar utvecklas. Följsamhetsindex, som styr inkomst- och tilläggspensionen, höjs med 3,0 procent för 2023. Höjt prisbasbelopp påverkar garantipensionen med 8,7 procent samt förmånsbestämda tjänstepensioner med ungefär lika mycket. Premiepensionens utveckling bidrar negativt för de flesta då fonderna generellt sett gått sämre under 2023.  

Hur blir pensionerna nästa år 2023?

Pensionerna påverkas i praktiken av två olika index: arbetspensionsindexet och lönekoefficienten.

 • Arbetspensionsindexet höjer löpande arbetspensioner årligen. Indexet bygger till 20 procent på förändringen i löntagarnas inkomstnivå och till 80 procent på konsumentprisindexet. Det vill säga ju högre arbetspensionsindex, desto mer har priserna stigit.
 • Lönekoefficientens syfte är att bevara värdet på de inkomster man samlat under sin arbetskarriär. Lönekoefficienten bygger till 20 procent på konsumentpriserna och till 80 procent på förändringen i löntagarnas inkomstnivå, det vill säga motsatsen till arbetspensionsindexet.

När du ansöker om pension höjs dina löneinkomster under hela din arbetskarriär till pensioneringsårets nivå med lönekoefficienten, och utifrån det beräknas din intjänade pension. När din pension börjar betalas ut används det årliga arbetspensionsindexet i stället för lönekoefficienten. I tabellen nedan ser du hur exceptionell situationen ser ut inför 2023. Arbetspensionsindexet är högre än lönekoefficienten. 

Varför ändras min Skattetabell?

Allmänna och särskilda skattetabeller ska fastställas för varje kalenderår (12 kap. 1 § SFL). Det är Skatteverket som i föreskrifter beslutar de olika tabellerna.

De allmänna tabellerna avser främst skatteavdrag från löner för de flesta arbetstagare och från pensioner. De särskilda tabellerna tillämpas av Försäkringskassan på sjukpenning och föräldrapenning. Särskilda skattetabeller tas också fram för skatteavdrag från sjöinkomster och för engångsbelopp.

När ska man betala 30% skatt?

Som sommarjobbare finns det dock anledning att titta över hur mycket man kommer tjäna under året. I Sverige behöver man inte betala skatt på inkomst under 22 208 kronor per år (gäller för 2023). Det betyder att om du till exempel tjänar 22 000 kronor på ditt sommarjobb så kommer du inte behöva betala någon skatt utan du kan få hela beloppet utbetalt på ditt bankkonto. Läs mer hos Skatteverket.

Du måste fylla i blanketten intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag och lämna till din arbetsgivare. Annars kommer arbetsgivaren automatiskt att dra av cirka 30% av din lön i skatt. Dessa pengarna får du då först tillbaka i samband med att man gör en deklaration cirka ett år senare. Var därför mycket noga med att lämna in denna blankett så att du får hela lönen du har förtjänat direkt!

Vad är en höginkomsttagare 2023?

För de som är föräldralediga eller får sjukpenning finns det ett inkomsttak, som i nuläget ligger på cirka 44 000 kronor i månaden. Tjänar man mer än det får man inte mer i ersättning.

Men nu höjs taket, vilket innebär att den högsta ersättningsnivån höjs med 102 kronor per dag.

– För en som är föräldraledig och tjänar mer än inkomsttaket motsvarar det ungefär 3 000 kronor mer i månaden.

Varför får födda 57 högre skatt?

Personer födda 1957 hamnade i kläm när pensionsåldrarna höjdes förra året. De kunde i bästa fall välja mellan att arbeta ett år extra eller få betydligt högre skatt än planerat under 2023. Som alltid är de med små ekonomiska marginaler mest utsatta.

Personer födda 1957 har hastigt fått förändrade förutsättningar för sin pension. I stället för det förhöjda skatteavdraget från det år de fyller 66 år, alltså i år, behöver de vänta till 2024. Den extra väntan är en följd av att åldersgränserna i pensionssystemet har ökat med ett år från 1 januari 2023.