:

Måste ett testamente registreras hos Skatteverket?

Innehållsförteckning:

 1. Måste ett testamente registreras hos Skatteverket?
 2. När måste man godkänna testamentet?
 3. Måste Dödsbodelägare godkänna testamente?
 4. Måste arvingar godkänna testamente?
 5. Måste man ha testamente i original?
 6. Vad händer om man inte skriver testamente?
 7. Kan min pappa göra mig arvlös genom testamente?
 8. Vad händer om jag inte godkänner ett testamente?
 9. Vem har rätt att se testamente?
 10. Vem har rätt att se ett testamente?
 11. Vem ärver vid testamente?
 12. Hur vet man om någon har skrivit testamente?
 13. När gäller inte ett testamente?
 14. Vem ska ha testamente?
 15. Vad får man inte testamentera bort?

Måste ett testamente registreras hos Skatteverket?

Du ska inte re­gi­stre­ra tes­ta­men­te hos Skat­te­ver­ket eller hos någon annan myn­dig­het. Ingen sär­skild in­stans har ansvar för tes­ta­men­ten. Det finns därför inte heller något hel­täc­kan­de central­re­gis­ter för tes­ta­men­te.

Om du vill kan du välja att för­va­ra ditt tes­ta­men­te hos Sve­ri­ges Be­grav­nings­by­rå­ers För­bund. De be­va­kar och hämtar au­to­ma­tiskt upp­gif­ter från Skat­te­ver­ket om vem som har gått bort. An­hö­ri­ga får sedan med­de­lan­de om att det finns ett tes­ta­men­te. På så sätt kan man ändå säga att det går att re­gi­stre­ra ett tes­ta­men­te.

Där­e­mot finns det andra fa­mil­je­rätts­li­ga do­ku­ment som du ska re­gi­stre­ra hos Skat­te­ver­ket. Ex­em­pel på det är äk­ten­skaps­för­ord och boupp­teck­ning. 

Ef­tersom det inte finns någon möj­lig­het att re­gi­stre­ra tes­ta­men­te är det extra vik­tigt att du för­va­rar tes­ta­men­tet på ett bra sätt. Ett tes­ta­men­te ska så klart för­va­ras säkert, men det är också vik­tigt att de som be­hö­ver komma åt ditt tes­ta­men­te kan göra det. Av den an­led­ning­en ska du till ex­em­pel inte för­va­ra tes­ta­men­te i ett kas­sa­skåp som bara du har koden till.

Här är några för­slag på var du kan för­va­ra ditt tes­ta­men­te:

 • Hemma på en säker plats
 • Där du för­va­rar andra vik­ti­ga papper
 • I ett bank­fack som någon annan har/kan få till­gång till
 • Hos någon du litar på
 • Hos din ad­vo­kat om du har en sådan
 • Hos Sve­ri­ges Be­grav­nings­by­rå­ers För­bund (vår re­kom­men­da­tion)

När måste man godkänna testamentet?

Innan ett testamente fått laga kraft anses både legala arvingar och universella testamentstagare vara dödsbodelägare (18 kap. 1 § fjärde stycket ÄB).

Ett testamente kan få laga kraft mot respektive legala arvinge på tre olika sätt:

 • Den legala arvingen godkänner testamentet.
 • Den legala arvingen delges testamentet och klandrar det inte inom sex månader.
 • Domstolen ogillar den legala arvingens klandertalan av testamentet.

Måste Dödsbodelägare godkänna testamente?

 • Gode mannen / förvaltaren ska kallas till bouppteckningen som ska ske senast tre månader efter dödsfallet. Bouppteckningen ska därefter sändas till skatteverket för registrering. Se till att det framgår i bouppteckningen att en god man / förvaltare är förordnad.
 • God man/förvaltare får som huvudregel inte göra arvsavstående för huvudmannens räkning enligt FB 15:6.
 • God man/förvaltare ska endast ta del av och inte godkänna ett testamente. Observera att ett testamente kan innebära att Du som god man/förvaltare måste göra förbehåll för laglott.
 • Ska en bostadsrätt eller fastighet säljas krävs överförmyndarens samtycke. Se anvisningar angående köp och försäljning av fastighet eller bostadsrätt.
 • Arvskifte ska ske så snart som möjligt och särskild arvskifteshandling ska upprättas skriftligen. Har arvskifte inte skett inom sex månader från det att bouppteckningen upprättades ska en skriftlig redovisning lämnas till överförmyndarnämnden med förklaring om varför arvet inte skiftats.
 • God man/förvaltare ska ta emot förslag till arvskifte, godkänna och överlämna detta till överförmyndarnämnden tillsammans med en ansökan om nämndens samtycke. Observera att samtliga övriga dödsbodelägare ska ha godkänt arvskiftet innan det sänds till överförmyndarnämnden. Övriga dödsbodelägares godkännande ska vara med i underlaget som lämnas till nämnden.
 • Så snart skiftet är verkställt genom att den enskilde erhållit arvet på sitt bankkonto, eller om det gäller en fastighet lagfart beviljats, ska gode mannen/förvaltaren redovisa skiftet till överförmyndarnämnden.
 • Då arvet går till en omyndig och överstiger ett basbelopp ska insättning ske på överförmyndarspärrat konto.
 • I de fall make/maka avlider och den överlevande parten är ensam arvtagare krävs inget arvskifte. Eftersom arvskifte inte upprättas krävs inte heller överförmyndarnämndens samtycke. I dessa fall sak dödsboet redovisas till överförmyndarnämnden och gode mannen/förvaltaren ska visa underlag som visar att dödsboet avslutats och att tillgångarna överförts till huvudmannen.

Måste arvingar godkänna testamente?

Om du som arvinge godkänner testamentet kommer testamentet att börja gälla för den del av boet som du har arvsrätt till. Ditt godkännande blir bindande för dig, även om någon av de andra arvingarna väljer att klandra testamentet. Skulle domstolen komma fram till att testamentet har brister i formkraven eller att det finns grund för att ogiltigförklara testamentet, kommer testamentet ändå att gälla för din andel i boet.

Måste man ha testamente i original?

Klander av testamente innebär att en arvinge väcker talan vid domstol om att ett testamente ska förklaras helt eller delvis ogiltigt. En klandertalan blir aktuell när en arvinge anser t ex att testatorn inte har varit vid sin sinnes fulla bruk när testamentet...

Ja, det är möjligt så länge inte släktingen är en bröstarvinge. En bröstarvinge, d v s barn och barnbarn, har en absolut rätt till sin laglott. Är släktingen en förälder eller ett syskon är det emellertid fullt tillåtet att ”skriva bort” denne från arv i...

Det beror på vilket släktskap som testamentstagaren har till testatorn. Är testamentstagaren en person som hade ärvt testatorn även om det inte funnits ett testamente träder testamentstagarens arvingar i hens ställe och övertar rätten till arv. Är testamentstagaren...

Ja, det är möjligt att i ett svenskt testamente föreskriva vem som ska ärva en bostad som finns utomlands. Som regel bör man emellertid göra en kontroll med vad som gäller i det aktuella landet. Ibland kan det underlätta för arvingarna om det svenska testamentet har...

Nej, det är inte möjligt. Barn har alltid rätt till sin laglott och denna kan inte testamenteras bort.

Ja, det är möjligt att i ett testamente skriva att föräldrarna inte ska ha någon arvsrätt. Föräldrar har inte någon absolut rätt till arv vilket är fallet med bröstarvingar, d v s barn och barnbarn.  

Ja, utgångspunkten är att ett testamente går före arvsrätten. Emellertid finns det tvingande regler i ärvdabalken som går före ett testamente. Som exempel kan nämnas en bröstarvinges rätt till sin laglott. Skulle ett testamente inkräkta på en bröstarvinges rätt till...

Nej, det är inte möjligt att testamentera bort laglotten. En bröstarvinge kan emellertid välja att inte begära jämkning av ett testamente som inkräktar på laglotten och då kommer arvet att fördelas enligt testamenten även om fördelningen strider mot reglerna i...

En legatarie är någon som erhåller viss egendom enligt en föreskrift i ett testamente. En person som enligt ett testamente ärver t ex 100 000 kronor, en viss bil eller en viss möbel är legatarie.

En testamentstagare är någon som erhåller arv genom en föreskrift i ett testamente.  

Vad händer om man inte skriver testamente?

×

Vi och våra samarbetspartners använder s.k. kakor (cookies) för att förbättra din användarupplevelse och för att analysera din användning av tjänster som körs på greencounsel.se.

Kan min pappa göra mig arvlös genom testamente?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara dina frågor har jag delat upp dem och besvarat dem en i taget.

Kan din far göra dig arvslös?

Vad händer om jag inte godkänner ett testamente?

I de fall där den som avlider inte har några arvsberättigade släktingar blir Allmänna arvsfonden arvinge och får arvet, förutsatt att det inte finns ett testamente.

Om det finns ett testamente under de här förutsättningarna ska vi på Kammarkollegiet få möjlighet att granska testamentet. Det kallas för delgivning.

Vem har rätt att se testamente?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies

Vem har rätt att se ett testamente?

Trygga min framtid

Hej Jag har börjat ana ugglor i mossen att min fars testamente kan innehålla annat än hans vilja, han har dyslexi och har de senaste åren blivit något dement efter stroke (hon kan ha lurat honom). Han är på det klara med och tydlig med att det är jag den (enda barnet) som ska ärva. Testamentet, skrevs eftersom han blev sambo för ca 9 år sedan för att det inte skulle finnas oklarheter vid dödsfall, dom emellan. Hon har också barn så de båda delarna i testamentet skulle spegla varandra. Sedan har testamentet uppdaterats några ggr. Kvinnan har tagit alltmer makt, och pappa lutar sig mycket mot henne vad gäller adm, läkarbesök. Har jag rätt att få se testamentet, finns det något man kan göra då det känns viktigt för mig att hans vilja följs och det dessutom rör sig om rätt mycket i värden. Jag sköter hans ekonomi de senaste tiden med hjälp av fullmakt, samt sköter jord och skogsbruket. Det finns en påbörjad plan för övertagande av gåva av hemmanet till mig Obehaget kommer sig av att hon blivit allt mer aggressiv särskilt mot mig, och krävt av pappa att hon ska få saker av honom som min mamma ägt, som ersättning för att hon hjälpt honom. Har ingen aning var deras testamente förvaras, och jag tror att det bara är hon som har det. Kvinnan verkar sprida ut att pappa är besviken på mig, och duperar honom med lögner, där hon skyller saker på mig. Känns fruktansvärt jobbigt, hur kan jag gå tillväga? Har några ideer själv, men- tar gärna emot tips.

Vem ärver vid testamente?

Om någon dör utan att efterlämna någon make, maka eller registrerad partner är det den avlidnas närmaste släktingar som är berättigade till arv enligt arvsordningen i ärvdabalken. Den avlidnas (arvlåtarens) arvsberättigade släktingar delas in i tre arvsklasser (parenteler). Arvsklasserna står i tur till arv efter varandra. Det innebär att så länge någon arvinge inom en klass lever och kan ta arv är arvingarna i en mer avlägsen klass uteslutna från arvet.

Om en arvinge i första eller andra arvsklassen är avliden går dennes avkomlingar in i den avlidnas ställe. Detta kallas istadarätt.

Hur vet man om någon har skrivit testamente?

Hej och tack för din fråga,

Som legal arvinge kommer du, oavsett om det finns ett testamente eller inte, bli kallad till en bouppteckningsförrättning. Där får du reda på om du kommer ärva eller inte. Du kan också begära ut bouppteckningen från Skatteverket utan att dina släktingar informeras om det.

När gäller inte ett testamente?

Bröstarvingar är avkomlingar till den avlidne. Om något av barnen har dött tidigare (eller avstår från sin rätt att ärva) ärver hans eller hennes barn. Den avlidnes bröstarvingar har alltid rätt till hälften av sin arvslott, så kallad laglott. Om den avlidne har testamenterat på ett sådant sätt att det inkräktar på en bröstarvinges laglott kan bröstarvingen begära jämkning av testamente.

Jämkning måste begäras inom sex månader från det att bröstarvingen fick del av testamentet. Påkallande av jämkning av testamente gör bröstarvingen antingen genom att tillkännage sitt anspråk till testamentstagaren eller genom att väcka talan mot testamentstagaren vid domstol.

Vem ska ha testamente?

Tes­ta­men­te ger regler för hur och vem som ska ärva dig. Här kan det vara bra att förstå be­grep­pen lag­lott och arvslott. Lag­lott är hälf­ten av din kvar­lå­ten­skap och det dina barn minst har rätt att ärva. Arvs­rätt syftar där­e­mot på hela an­de­len och det dina barn skulle ärva om det inte fanns ett tes­ta­men­te.

Så länge bröstar­ving­ar får sin lag­lott, alltså hälf­ten av det du lämnar efter dig, så kan du styra resten av arvet i prin­cip hur du vill. Alltså går tes­ta­men­te före arvs­rätt, men efter för­del­ning av lag­lott. 

Vill du ex­em­pel­vis ge sambo, ett bonus­barn eller en vän arv? Då be­hö­ver du ett tes­ta­men­te. De ärver näm­li­gen inte au­to­ma­tiskt.

Har du en­skild egen­dom, ex­em­pel­vis genom äk­ten­skaps­för­ord och sam­bo­av­tal? Utan tes­ta­men­te så går den till dina ar­ving­ar och i sista hand All­män­na arvs­fon­den. Genom tes­ta­men­tet kan du dock ge egen­do­men till din make eller sambo.

Tes­ta­men­te och en­skild egen­dom till barn? Om du ändå vill att egen­do­men ska gå till barnen så kan du sam­ti­digt vilja spe­ci­fi­ce­ra vem av dem som ska ärva den en­skil­da egen­do­men. Kanske det finns en släkt­gård som du vill ska stanna inom släk­ten. Tes­ta­men­tet låter dig ge gården till en viss ar­vinge medan de övriga ar­ving­ar­na får ärva mot­sva­ran­de värde i resten av din kvar­lå­ten­skap. Gården be­hö­ver då inte säljas för att kunna dela kö­peskil­ling­en mellan barnen. 

Det kans också vara så att du vill göra gården till bar­nets en­skil­da egen­dom. Om barnet skulle gifta sig och sedan skilja sig skulle släkt­går­den delas mellan ma­kar­na. Men om du gör arvet till bar­nets en­skil­da egen­dom räknas den inte med vid skils­mäs­san och stan­nar hos barnet. 

Har du barn från ett ti­di­ga­re för­hål­lan­de, så kal­la­de sär­kulls­barn? Då kan det vara sär­skilt vik­tigt att skriva tes­ta­men­te. 

Den dag som arvet efter dig ska för­de­las så har sär­kull­bar­nen rätt till sin del direkt, även om din make lever kvar. De har vis­ser­li­gen alltid rätt till sin lag­lott, men genom ett tes­ta­men­te kan du be­stäm­ma att din part­ner ska få hälf­ten eller att barnen får vänta på res­te­ran­de arvs­rätt tills att även din part­ner har gått bort.

Genom att be barnen att vänta med sitt arv, kan du trygga den ef­ter­le­van­de makens ställ­ning. Du kan ge din part­ner större möj­lig­het att bo kvar i er ge­men­sam­ma bostad och ha fort­satt till­gång till ert spa­ran­de och allt annat ni äger. 

Vad får man inte testamentera bort?

Så länge du inte har några bröstarvingar (barn, barnbarn och barnbarnsbarn) är du fri att testamentera bort allt du äger till vem eller vilka du vill.

Om du har bröstarvingar är det däremot lite annorlunda, de har nämligen alltid rätt till sin laglott. I regel utgör laglotten hälften av all din kvarlåtenskap, det vill säga hälften av all egendom du äger vid tiden för din bortgång.