:

Vad menas med slutligt uppskov?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med slutligt uppskov?
 2. Vad menas med preliminärt uppskov ska återföras?
 3. Vad kostar det att ha ett slutligt uppskov?
 4. Vad betyder preliminära belopp?
 5. Kan man begära slutligt uppskov direkt?
 6. Hur länge kan man få uppskov på vinstskatt?
 7. Måste man återföra Uppskovsbelopp?
 8. När ser man preliminär utbetalning?
 9. Vad är en preliminär transaktion?
 10. Hur ansöker man om slutligt uppskov?
 11. Får man tillbaka preliminär skatt?
 12. Kan inte se preliminärt belopp Försäkringskassan?
 13. Hur länge är ett köp preliminärt?
 14. När kommer reserverat belopp tillbaka?
 15. Hur räknar man ut sin preliminär skatt?

Vad menas med slutligt uppskov?

Uppskov innebär att skjuta upp den vinstskatt du behöver betala om du säljer en bostad med vinst. Det kan vara ett bra alternativ, om du till exempel ska köpa en ny bostad och behöver använda pengarna från försäljningen till kontantinsats.

Vad menas med preliminärt uppskov ska återföras?

Enligt inkomstskattelagen (IL) har den som säljer sin privatbostad under vissa förutsättningar rätt att få uppskov med beskattningen av vinsten på denna bostad. Förutsättningarna för att få uppskov är att

Har säljaren inte bosatt sig i någon ersättningsbostad senast 2 maj året efter försäljningsåret kan han eller hon få preliminärt uppskov.

Vad kostar det att ha ett slutligt uppskov?

Om du har sålt en bostad med vinst vet du att du måste betala vinstskatt. Du har dock rätt att ansöka om att senarelägga betalningen om du vill använda pengarna från försäljningen för att betala en ny bostad. Detta kallas för att ansöka om uppskov.

Nedan får du lära dig mer om vad uppskov är, när du kan ansöka om det samt vad som krävs för att din ansökan ska bli beviljad.

Ansökan om uppskov skickar du till Skatteverket året efter att du har sålt din bostad och i samband med deklarationen. Har du sålt en bostadsrätt finns alla uppgifter om försäljningen förtryckta i din deklaration och har du. gjort en vinst ska du redovisa den i K6-blanketten som du bifogar med deklarationen. Om du istället sålt ett hus finns det inga uppgifter om det i din deklaration. Då ska du själv räkna fram vinsten och redovisa den i en K5-blankett.

Vad betyder preliminära belopp?

Bygger på Bonniers svenska ordbok av Peter A. Sjögren, Iréne Györki och Sten Malmström, 10:e upplagan 2010

Om det rör sig om två olika ord med samma stavning så markeras detta med en skiljelinje, se t ex ”negativ”.

Kan man begära slutligt uppskov direkt?

Om en reavinst uppstår vid försäljning av en bostad kan antingen skatt betalas direkt, via kommande års deklaration, eller uppskov utnyttjas. Oavsett är skatten på 22 % av vinsten. Skillnaden är alltså om hela skattebeloppet betalas eller om hela, alternativt delar av, beloppet skjuts upp (uppskov).

Den primära fördelen med uppskov är att större köpkraft ges eftersom någon skatt inte betalas vid försäljnings- och köptillfället. Det skapar en mer rörlighet på bostadsmarknaden vilket gynnar samhället i stort. 

Istället för att exempelvis betala 120 000 kronor i skatt, vid en vinst efter försäljning, sker uppskov av vinstbeloppet och summan kan användas vid köp av ny bostad. Därmed behöver lägre lånesumma tecknas och räntekostnaden blir lägre. 

Hur länge kan man få uppskov på vinstskatt?

Om du går med vinst när du säljer din bostad behöver du betala en skatt på vinsten, även kallat reavinstskatt. Du kan skjuta upp hela skatten, eller en del av den, genom att ansöka om uppskov.

Om du väljer att skjuta upp vinstskatten kan du använda pengarna till annat - en kontantinsats på en ny bostad till exempel. På så sätt behöver du inte låna lika mycket pengar av banken.

Tidigare var man tvungen att betala en ränta på uppskovet till staten, men den togs bort den 1 januari 2021. Det kostar ingenting att skjuta upp betalningen om du har sålt en bostad som du deklarerar för under 2022, eller senare.

Måste man återföra Uppskovsbelopp?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som händer om man skjuter på reavinstskatten efter en bostadsförsäljning, och det vid ens bortgång inte finns tillräckligt med tillgångar för att täcka skulden. Att skjuta upp betalningen av vinstskatt från en bostadsförsäljning kallas för uppskov. För att besvara din fråga kommer jag först förklara lite om vad uppskov är och vad som händer med uppskovet när man avlider. Jag kommer också förklara lite om vad som händer om den nya bostaden överlåts genom arv eller testamente.

När ser man preliminär utbetalning?

Du som har e-legitimation kan anmäla kontonummer på något av dessa sätt:

 • på Mina sidor
 • i e-tjänsten Skattekonto
 • i samband med att du deklarerar i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 eller appen Skatteverket. Om du redan har deklarerat kan du anmäla ditt bankkonto på Mina sidor eller i e-tjänsten Skattekonto.

Du hittar mer information om hur du anmäler ett konto i en utländsk bank på sidan Anmäla konto:

Vad är en preliminär transaktion?

EU gör det svårare för brottslingar att använda kryptovalutor för penningtvätt

EU gör det svårare för brottslingar att missbruka kryptovalutor för brottsliga ändamål. Förhandlare från rådets ordförandeskap och Europaparlamentet har nu nått en preliminär överenskommelse om förslaget om uppdatering av reglerna om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel genom att tillämpningsområdet för dessa regler utvidgas till att omfatta överföringar av kryptotillgångar. Införandet av denna ”reseregel” kommer att säkerställa finansiell transparens vid utbyte av kryptotillgångar och ge EU en stabil och proportionell ram som uppfyller de mest krävande internationella standarderna för utbyte av kryptotillgångar, särskilt rekommendationerna 15 och 16 från arbetsgruppen för finansiella åtgärder (FATF), den globala övervakaren av penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta är särskilt lägligt i det nuvarande geopolitiska sammanhanget.

Hur ansöker man om slutligt uppskov?

Om du har gått med ekonomisk vinst vid din bostadsförsäljning kan det vara en god idé att ansöka om uppskov hos Skatteverket. Med uppskov menas att man skjuter fram betalningen av skatten. Numera utan kostnad. Dock kan regelverket kring uppskov upplevas som snårigt – varför Mäklarringen här reder ut hur du som säljare kan tänka kring skatter och deklaration.

Skatteverkets riktlinjer

Får man tillbaka preliminär skatt?

Preliminärskatten är baserad på den summa som antas intjänas under det kommande året. Det betyder att i början av varje inkomstår ska budgeten gås igenom och den förväntade inkomsten och möjligt överskott ska beräknas. När summan har uppgetts till Skatteverket räknar myndigheten ut hur mycket preliminärskatt som ska betalas och debiterar sedan en tolftedel varje månad.

Om du är anställd och har A-skatt är det din arbetsgivare som ska räkna ut och göra avdraget från din lön. Är du både anställd och driver egen firma ska du däremot använda dig av FA-skatt, som innebär att arbetsgivaren drar av skatten på din lön samtidigt som du själv ska betala preliminärskatten av din egen näringsverksamhet.

Kan inte se preliminärt belopp Försäkringskassan?

Regeringen beslutade den 20 maj 2009 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att undersöka förutsättningarna för att införa en skyldighet för Försäkringskassan att ekonomiskt kompensera enskilda som har fått vänta på en utbetalning av ersättning under oacceptabelt lång tid. Utredaren skulle därvid analysera och utveckla de principiella och praktiska skäl som skulle kunna tala för och emot en sådan skyldighet. Utgångspunkten för utredningens arbete skulle vara att föreslå ett regelsystem som innebär att Försäkringskassan skulle vara skyldig att utge ekonomisk kompensation till försäkrade som fått vänta på ersättning under oacceptabelt lång tid. Utredarens uppdrag omfattar enligt direktiven även sådana ersättningar som den 1 januari 2010 fördes över från Försäkringskassan till Pensionsmyndigheten.

Till särskild utredare förordnades fr.o.m. den 1 juni 2009 hovrättsrådet Sven Johannisson.

Att som experter biträda utredningen förordnades fr.o.m. den 1 september 2009 verksamhetsansvarige Monica Dahlberg, Försäkringskassan, och biträdande chefsjuristen Peter Andrén, Försäkringskassan, samt fr.o.m. den 16 februari 2010 avdelningschefen Helen Stoye, Pensionsmyndigheten, och enhetschefen Mikael Westberg, Pensionsmyndigheten. Som sakkunniga förordnades fr.o.m. den 1 september 2009 departementssekreteraren Esbjörn Åkesson, Socialdepartementet, och kanslirådet Stefan Härmä, Socialdepartementet.

Utredningen har fått i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att införa en skyldighet för Försäkringskassan att ekonomiskt kompensera enskilda som har fått vänta på en utbetalning av ersättning under oacceptabelt lång tid. Utredningen ska därvid analysera och utveckla de principiella och praktiska skäl som kan tala för och emot en sådan skyldighet.

I direktiven anges att utgångspunkten för utredningens arbete ska vara att föreslå ett regelsystem som innebär att Försäkringskassan ska vara skyldig att utge ekonomisk kompensation till försäkrade som fått vänta på en ersättning under oacceptabelt lång tid. Utredningen ska, enligt direktiven, utarbeta ett heltäckande regelsystem för när Försäkringskassan i olika fall ska vara skyldig att betala sådan kompensation.

Härigenom föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken

dels att 104 kap. 1 §, 108 kap. 1, 11 och 21 §§, 112 kap. 1 § samt 113 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

Hur länge är ett köp preliminärt?

 • Du köper inte någon ny bostad senast det år som du säljer den gamla bostaden, men har för avsikt att köpa en ny bostad senast den 31 december året efter försäljningsåret.
 • Du köper en ny bostad senast samma år som du säljer den gamla bostaden, men har ännu inte flyttat in den 2 maj året efter försäljningsåret.
 • Du köper en ny bostad som är en fastighet (småhus, småhustomt eller ägarlägenhet) senast under samma år som du säljer din gamla bostad och kan inte få slutligt uppskov med hela vinsten när du deklarerar försäljningen. Du kommer att ha utgifter för nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad mellan den 2 maj året efter och den 2 maj andra året efter försäljningsåret. Om du lägger till utgifterna får du slutligt uppskov med ett högre belopp i nästa deklaration.
 • Du har sålt din bostad på grund av betydande samhällsförflyttning och har för avsikt att köpa en ny bostad senast sjunde året efter det år du sålde.
 • Hur du beräknar inköpspriset om du har utgifter för ny-, till- eller ombyggnad
 • Uppskov när den nya bostaden är en fastighet som du har köpt tidigare än den 1 januari året före försäljningsåret Länk till annan webbplats.

När kommer reserverat belopp tillbaka?

Du får hjälp att ansluta dig till internetbanken på ditt närmaste bankkontor.

Med internetbanken kan du sköta dina vanligaste bankärenden när du vill. Du kan till exempel betala räkningar, föra över pengar mellan egna och till andras konton, handla aktier och fonder och ansöka om lånelöfte i internetbanken.

Hur räknar man ut sin preliminär skatt?

Här får du hjälp att räkna ut din skatt. Fyll i hur mycket du har tjänat och hur mycket preliminärskatt du har betalat och få hjälp att beräkna nettoresultatet för inkomståret.