:

Är det moms på arrende?

Innehållsförteckning:

 1. Är det moms på arrende?
 2. Är det moms på hyror?
 3. Hur mycket är moms på hyra?
 4. Är arrende skattepliktigt?
 5. Hur bokför man arrende?
 6. Vad är skillnaden mellan hyra och arrende?
 7. Är hyresintäkter momspliktiga?
 8. När får man dra av moms på hyra?
 9. Hur bokför man hyra?
 10. Vad gäller vid arrende?
 11. Hur deklarera arrende?
 12. Kan man sälja en arrendetomt?
 13. Hur bokförs hyresintäkter?
 14. Vad krävs för att få dra av moms?
 15. Hur fungerar det med avdragbar moms?

Är det moms på arrende?

Arrende är när någon får utnyttja jord mot betalning.Det finns fyra former av arrende:

En speciell form av arrende är fiskearrende. Läs om det längre ner på sidan.JB 8 kap 1 §

Är det moms på hyror?

Frivillig beskattning innebär att uthyrning och upplåtelse av fastighet i vissa fall kan vara skattepliktig. Du som uthyrare lägger då på 25 procent moms på hyran för lokaler som omfattas av den frivilliga beskattningen. I gengäld får du göra avdrag för den ingående momsen på kostnaderna för uthyrningen av dessa lokaler. Din hyresgäst får enligt mervärdesskattelagens allmänna regler dra av den moms du tar ut på hyran.

Frivillig beskattning kan avse uthyrning av en hel byggnad, en del av en byggnad eller en annan anläggning som utgör fastighet. En lokal är en del av en byggnad som är en klart avgränsad del i en byggnad. Även om en yta inte är klart avskild från andra ytor med till exempel väggar, kan ytan omfattas av frivillig beskattning om den är klart bestämd till läge och storlek. Exempel på lokaler som kan hyras ut med frivillig beskattning är butikslokaler, kontorslokaler och industrilokaler. Det är bara fastigheter i Sverige som kan omfattas av frivillig beskattning här.

En byggnad har ofta ytor som är gemensamma för alla lokaler i byggnaden, exempelvis entré, trapphus och liknande. Sådana ytor kan normalt inte omfattas av frivillig beskattning.

Du har inte rätt att tillämpa reglerna om frivillig beskattning för uthyrning av stadigvarande bostad. Med stadigvarande bostad avses normalt en byggnad eller del av en byggnad som är inrättad för boende. Eftersom du inte har rätt att tillämpa reglerna om frivillig beskattning för uthyrning av sådan byggnad har du heller ingen rätt till avdrag för ingående moms.

Hur mycket är moms på hyra?

När kan moms debiteras på hyran och hur kan man dra av ingående moms som fastighetsägare? Frågorna är inte helt lätta och otydliga gränsdragningar kan leda till kostsamma fel. FAR hjälper dig att undvika de vanligaste fallgroparna.

Generellt ska den som hyr ut en lokal eller fastighet inte ta ut moms på hyran. En privatperson som hyr ut sin bostad till en annan privatperson kan alltså inte debitera moms, och då inte heller få avdrag för ingående moms på kostnader. Men det finns situationer där till exempel fastighetsägare och hyresgäster kan vara frivilligt skattskyldiga och på så sätt bedriva momspliktig uthyrningsverksamhet. Då gäller det att ha koll på villkoren.

Är arrende skattepliktigt?

En nyttjanderätt att bruka viss mark för arrendatorn uppstår när jordägaren genom avtal upplåter mark till arrendatorn. Nyttjanderätten innebär att arrendatorn har rätt att använda en eller ett flertal fastigheter. 

De fyra olika typerna av arrende behandlas i jordabalken och det är hur jorden ska användas som avgör vilken typ av arrende det är fråga om. 

Det finns två typer av nyttjanderätt – total samt partiell. Total nyttjanderätt innebär att arrendatorn har rätt till all sorts användning av fastigheten. Partiell nyttjanderätt innebär att arrendatorn endast har möjlighet att använda fastigheten på ett visst sätt, till exempel för att bedriva jordbruk. 

Hur bokför man arrende?

Erhållet arrende kan krediteras konto 3912 Arrendeintäkter. Om arrendet i stället utgör huvudintäkt krediteras ett konto i kontogrupp 30-34.

Vad är skillnaden mellan hyra och arrende?

En upplåtelse räknas som arrende om följande förutsättningar är uppfyllda:

 • Parterna har ingått ett avtal om upplåtelse av jord.
 • Arrendatorn har rätt att nyttja jorden.
 • Arrendatorn ska enligt avtalet ersätta jordägaren för upplåtelsen.
 • Arrendatorn har egen besittning till arrendestället.
 • Om avtalet gäller jordbruksarrende, bostadsarrende eller anläggningsarrende måste det finnas ett skriftligt avtal.

Vilken typ av arrende det är bestäms av hur arrendestället ska användas enligt avtalet.

Är hyresintäkter momspliktiga?

Hyresinkomster och hyresintäkter uppstår i en redovisningsenhet som upplåter lokaler och/eller lägenheter i fastigheter till hyresgäster.

En redovisningsenhet kan ha som huvudverksamhet att hyra ut yta i fastigheter medan uthyrning av lokaler och lägenheter kan vara en sidoverksamhet i andra redovisningsenheter. Uthyrning av utrymme i fastigheter kan ske i första hand, i andra hand, i tredje hand och så vidare.

När får man dra av moms på hyra?

In addition to cookies that are strictly necessary to operate this website, we use the following types of cookies to improve your experience and our services: Functional cookies to enhance your experience (e.g. remember settings), and Performance cookies to measure the website's performance and improve your experience., and Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you.

We have detected that Do Not Track/Global Privacy Control is enabled in your browser; as a result, Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you, are automatically disabled.

Hur bokför man hyra?

Vissa funktioner kräver en betalplan

Bokför med mallen Hyra momspliktig eller Hyra momsfri beroende på om det är moms eller ej.

Vad gäller vid arrende?

Vägledning, stöd och instruktioner för upplåtelse av arrende av Naturvårdsverkets fastigheter.

Vägledningarna riktar sig till uppdragstagarna som utför viss förvaltning av Naturvårdsverkets fastigheter – Laponiatjuottjudus, länsstyrelserna och Stiftelsen Tyrestaskogen.

Regelverket kring markupplåtelser och nyttjanderätter utgår huvudsak från vissa kapitel i Jordabalken (1970:994).  

Hur deklarera arrende?

Enligt 5 § 1 mom. 9 punkten i inkomstskattelagen för gårdsbruk (15.12.1967/543, GårdsSkL) beskattas arrenden, hyror och andra dylika ersättningar som uppburits för lägenheten, del därav eller därpå uppförd byggnad som jordbruksinkomst. På motsvarande sätt beskattas hyresinkomster som uppburits för skogsbrukets lösa egendom samt arrendeinkomster för skogsmark som jordbruksinkomst enligt GårdsSkL.

Arrendeinkomsten ska ha erhållits för jordbruket så att den kan enligt GårdsSkL beskattas som jordbruksinkomst. Hyresinkomst från andra fastigheter beskattas antingen som näringsinkomst enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (24.6.1968/360, NärSkL) eller som kapitalinkomst enligt inkomstskattelagen (30.12.1992/1535, ISkL).

Arrendeinkomster kan flyta in vid sidan av det egentliga jordbruket eller efter att jordbruksverksamheten upphört som separat inkomst. På basis av 4 § i GårdsSkL är alla utgifter för förvärvandet av skattepliktig inkomst avdragbara från jordbruksinkomsten. Därmed har den skattskyldiga rätt att dra av utgifterna för förvärvandet av hyresinkomsten från jordbrukets tillgångar. För avdraget för jordbrukets utgifter och reserveringar är det av betydelse, om det på gårdbruksenheten idkas jordbruk eller om det är enbart fråga om inkomst som enligt GårdsSkL beskattas som jordbruksinkomst trots att det inte rör sig om jordbruksidkande.

Kan man sälja en arrendetomt?

De flesta bostadsarrenden gäller fritidsbebyggelse, bland annat i form av kolonistugor, ­fritidshusbyar och liknande. Många arrenda­torer har under senare år friköpt tomter till sina hus, på grund av de nackdelar som arrende­formen har jämfört med ägandet. Antalet bostadsarrenden har därmed förmodligen minskat.

Den främsta nackdelen är att huset inte kan lämnas som säkerhet för lån.

Hur bokförs hyresintäkter?

När du får betalt för hyra så är det olika bokföringskonton beroende på om hyresintäkten är en huvudintäkt eller sidointäkt.

Huvudintäkt bokförs det som vanlig försäljning, 3040/3310 Försäljning tjänster.

Vad krävs för att få dra av moms?

info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedanVar uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Expertstöd. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Hur fungerar det med avdragbar moms?

Att det heter mervärdesskatt beror på att det bara är det ökade värdet på en vara eller tjänst, mervärdet, som ett ­företag betalar in moms på.

Man skiljer mellan ingående moms och utgående moms.