:

Hur skriver man en begäran om omprövning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur skriver man en begäran om omprövning?
 2. Hur länge kan man begära omprövning?
 3. Vem kan begära omprövning?
 4. Vart skickar man begäran om omprövning?
 5. Hur lång tid tar en omprövning?
 6. Hur går en omprövning till?
 7. Hur många gånger kan man begära omprövning?
 8. Hur fungerar omprövning?

Hur skriver man en begäran om omprövning?

Du kan begära omprövning efter att din beskattning har slutförts. Kontrollera i beskattningsbeslutet när din beskattning slutförs och när du senast ska söka ändring.

Lämna din begäran om omprövning inom 3 år räknat från ingången av det år som följer efter skatteårets utgång. Läs mer om tidsfristerna för sökande av ändring i inkomstbeskattningen eller om rättelse av beskattningen på Skatteförvaltningens initiativ.

Du kan dock alltid begära omprövning inom 60 dagar från att du tagit del av beskattningsbeslutet.

Hur länge kan man begära omprövning?

En begäran om omprövning ska ha kommit in till Skatteverket senast det sjätte året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut (66 kap. 7 § första stycket SFL). Denna sexårsregel gäller för beslut enligt SFL såvida inte beslutet ifråga tillhör de beslut som räknas upp i 66 kap. 7 § andra stycket eller i 66 kap. 8–17 §§ SFL.

Det innebär att sexårsfristen för omprövning på den enskildas initiativ gäller t.ex. för

 • beslut att inte godkänna en person som deklarationsombud (6 kap. 4–8 §§ SFL)
 • beslut om skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskatt (53 kap. SFL)
 • beslut om särskild inkomstskatt (54 kap. 2 § SFL)
 • beslut om slutlig skatt (56 kap. SFL)
 • beslut om förseningsavgifter (48 kap. SFL) och skattetillägg (49 kap. SFL), se även regeln om förlängd tid för omprövning av skattetillägg i 66 kap. 9 § SFL.
 • beslut om justering av bilförmån, kostförmån och bostadsförmån enligt 2 kap. 10 b och 10 c §§ SAL (4 kap. 1 § andra stycket SAL).

Vem kan begära omprövning?

Skatteverket kan ompröva sina beslut om fastighetstaxering. Om du till exempel vill komplettera med nya uppgifter eller förklaringar som Skatteverket inte hade tillgång till vid det tidigare beslutet kan du begära omprövning hos Skatteverket. Det är vanligtvis en enkel och snabb väg att få ett beslut ändrat.

När det finns flera delägare till en fastighet, har varje delägare för sig rätt att begära omprövning av fastighetstaxeringen. Du kan läsa mer om det längre ner under rubriken Vem kan begära omprövning eller överklaga.

Bestämmelserna om omprövning finns i 20 kap. 7 19 §§ och 24 kap. 1 § fastighetstaxeringslagen (SFS 1979:1152), FTL.

Vart skickar man begäran om omprövning?

Här hittar du svar på vanligt förekommande frågor om att begära omprövning av Arbetsförmedlingens beslut.

Den genomsnittliga handläggningstiden hos Arbetsförmedlingens omprövningsenhet är för närvarande cirka 15-20 veckor. Handläggningstiden beräknas från det att omprövningsenheten tar emot en begäran om omprövning till dess att ett beslut har fattats i ärendet.

Hur lång tid tar en omprövning?

Om du tycker att vårt beslut är fel kan du begära att vi omprövar det. Tycker du att även omprövningsbeslutet är fel har du möjlighet att överklaga beslutet hos förvaltningsrätten.

Kontakta oss så snart som möjligt om du tycker att något har blivit fel. Har det gått mer än två månder sedan du fick beslutet kan det inte prövas på nytt.

Hur går en omprövning till?

Anser du att ett beslut är felaktigt och inte följer de regler och bestämmelser som Kriminalvården lyder under, kan du be Kriminalvården ompröva det. Det står i ditt skriftliga beslut hur du går tillväga för att det ska omprövas.

Begäran om omprövning kan du göra inom tre veckor från det att du meddelats om beslutet. Vi stämmer av beslutet ytterligare en gång mot de lagar och regler vi måste följa. Din kontaktperson kan hjälpa dig om du känner dig osäker på hur du ska gå tillväga.

Om Kriminalvården omprövat ditt beslut, och du fortfarande tycker att det är fel, kan du överklaga till förvaltningsrätten. Det är en domstol som är fristående från Kriminalvården och sköter tvister mellan enskilda personer och myndigheter.

Hur många gånger kan man begära omprövning?

I samband med att ansökan görs är det viktigt att du som redovisningskonsult har som rutin att dokumentera. Dokumentation, till exempel en kvittens på att ansökan har kommit in i rätt tid, kan utgöra bevisning vid ett senare överklagande om myndigheten hävdar att ansökan kom in för sent. Det har gått snabbt även för myndigheterna och inte alltid blivit som tänkt. Det har medfört att myndigheterna ibland har haft skäl att justera och uppdatera information på sina webbplatser. Är det viktig information kan det – som ytterligare ett exempel – finnas skäl att skriva ut eller på annat sätt bevara hur informationen såg ut vid ansökningstillfället.

När myndighetens avslags- eller återbetalningsbeslut kommer dig tillhanda är det viktigt att snarast möjligt ta del av beslutets information om hur man överklagar. Många gånger är det bara tre veckors överklagandetid. Då gäller det att agera snabbt. Om man inte överklagar inom den tiden vinner beslutet laga kraft, det vill säga därefter kan man normalt inte få beslutet ändrat. Har man tidsbrist kan man överklaga och i samband med det be att få återkomma med skälen för överklagandet senare – gärna med angivande av ett rimligt datum.

Hur fungerar omprövning?

Filmen informerar om hur ett mål avgörs i förvaltningsrätten från det att ett överklagande lämnas in till att domstolen tar ett beslut. I den animerade filmen symboliseras ett myndighetsbeslut av ett vitt papper med horisontella streck på.

Så avgörs ett mål i förvaltningsrätten.