:

Måste man skicka ut kontrolluppgifter?

Innehållsförteckning:

 1. Måste man skicka ut kontrolluppgifter?
 2. Hur får jag min kontrolluppgift?
 3. Vad är kontrolluppgifter från Skatteverket?
 4. Hur lämnar man kontrolluppgifter?
 5. Var ser jag mina kontrolluppgifter?
 6. När får jag min kontrolluppgift?
 7. Vem ska skicka in kontrolluppgifter?
 8. Är kontrolluppgifter offentliga?
 9. Vart skickas kontrolluppgifter?
 10. Vem ska lämna in kontrolluppgift?
 11. Har inte fått kontrolluppgifter?
 12. Vilka uppgifter får Skatteverket lämna ut?

Måste man skicka ut kontrolluppgifter?

Du som arbetsgivare ska lämna in arbetsgivardeklaration varje månad, men det finns några undantag då du inte behöver göra det. Om du betalar ut lön eller ersättningar, men inte är skyldig att betala arbetsgivaravgifter eller göra skatteavdrag kan du istället välja att lämna kontrolluppgifter en gång per år.

Du behöver inte betala arbetsgivaravgift eller göra skatteavdrag om du:

Hur får jag min kontrolluppgift?

Kontrolluppgiften hittar du genom att logga in på Mina sidor. Klicka därefter på "Mina Stimpengar" i menyn så hittar du en särskild knapp för kontrolluppgiften överst på sidan. Se även bildexempel nedanför denna text.

Kontrolluppgiften är en sammanställning över den totala Stimersättning som vi har betalat ut till dig under förra året. Informationen skickar vi även till Skatteverket. På Mina sidor hittar du dina kontrolluppgifter för de senaste fem åren. För att utforska dina Stimutbetalningar klickar du dig vidare i Mina stimpengar eller loggar in i Stims mobilapp.

Vad är kontrolluppgifter från Skatteverket?

Rapporteringsskyldiga finansiella institut ska lämna följande uppgifter med anledning av FATCA-avtalet som Sverige har träffat med USA:

 • kontrolluppgifter till Skatteverket
 • informationsuppgifter till den som kontrolluppgift lämnas för.

Det finns också regler för när det kontoförande institutet ska lämna uppgifter till en central värdepappersförvarare för att denne ska kunna fullgöra sina skyldigheter.

Kontrolluppgifterna enligt reglerna med anledning av FATCA-avtalet ska innehålla uppgifter om

 • att kontot är ett rapporteringspliktigt konto
 • kontots identifikationsnummer t.ex. kontonummer
 • kontots saldo eller värde
 • kontohavarens namn och adress
 • personnummer, samordningsnummer respektive organisationsnummer samt det amerikanska skatteregistreringsnumret (TIN) för den som kontrolluppgiften lämnas för. Om det amerikanska skatteregistreringsnumret saknas för en fysisk person ska institutet istället lämna uppgift personens födelsedatum (22a kap 5 § SFL).
 • uppgiftslämnarens namn, organisations- och GIIN-nummer.

För vissa specifika konton ska ytterligare uppgifter lämnas vilket framgår nedan.

Hur lämnar man kontrolluppgifter?

En kontrolluppgift är en uppgift som till exempel företag, banker, försäkringsbolag, föreningar och myndigheter ska lämna till Skatteverket för att skatten ska bli rätt för privatpersoner och företagare. Det kan till exempel vara uppgift om lön, räntor, utdelning och försäljning av fastighet. Kontrolluppgifterna lämnar du till Skatteverket senast 31 januari året efter inkomståret. Uppgifterna förifylls på inkomstdeklarationerna.

I tjänsten Lämna kontrolluppgifter kan du lämna in och rätta kontrolluppgifter som avser inkomståret 2016 och framåt. Ska du bara lämna ett mindre antal kontrolluppgifter, max 50 stycken åt gången, kan du göra det direkt i tjänsten. Om du ska lämna in ett större antal kontrolluppgifter finns det en filöverföringstjänst som du också når via tjänsten.

Var ser jag mina kontrolluppgifter?

De flesta får ingen uppgift om inkomst, eftersom arbetsgivare och pensionsutbetalare numera redovisar löner och skatteavdrag till Skatteverket varje månad. Tidigare redovisade de löner och skatteavdrag en gång om året. Uppgifterna finns i din deklaration precis som vanligt.

Du hittar de redovisade uppgifterna på Mina sidor. På Mina sidor väljer du Skatter och deklarationer, därefter Lön, pension, sjukpenning m.m. Kontakta den som har eller skulle ha lämnat uppgifterna om du saknar uppgifter eller om det finns uppgifter som inte stämmer.

När får jag min kontrolluppgift?

Både KU18 och KU19 visar utbetalning från pensionsförsäkring och erlagd preliminär skatt under föregående år, men KU19 gäller för försäkrade som bor utomlands.

Näringsidkare, och personer som saknar pensionsrätt i sin anställning, kan göra avdrag för de premier som de betalar in till privat pensionsförsäkring. De får därför KU50, som visar hur mycket premier de har betalat in under föregående år.

Vem ska skicka in kontrolluppgifter?

I e-tjänsten Lämna kontrolluppgifter kan du läsa in uppgifter genom att antingen ladda upp en fil eller registrera uppgifterna direkt i e-tjänsten.

E-tjänsten öppnar i april för aktuellt inkomstår så du kan lämna uppgifterna löpande under året.

Är kontrolluppgifter offentliga?

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och om den har kommit till eller upprättats där. Däremot är inte till exempel säkerhetskopior, minnesanteckningar och utkast till beslut allmänna handlingar.

En handling anses ha kommit till myndigheten så snart den har anlänt dit och registrerats (2 kap. 6 § tryckfrihetsförordningen). På Skatteverket är vi skyldiga att registrera handlingen så snart som möjligt eller hantera den på något annat sätt som beskrivs i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Däremot behöver vi inte meddela avsändaren att vi har fått den. Du får alltså ingen bekräftelse av oss om att vi har fått en handling av dig.

Läs mer om allmänna handlingar i Rättslig vägledning.

Vart skickas kontrolluppgifter?

När du sålt din bostadsrätt kommer du få hem en blankett som heter kontrolluppgift eller KU55. Kontrolluppgiften är ditt underlag för deklarationen du ska göra nästkommande år.

Vem ska lämna in kontrolluppgift?

Kontrolluppgifter – ränta, utdelning m.m. Inkomståret 2012 Information till dig som <strong>lämna</strong>r <strong>kontrolluppgift</strong>er om: Ränteinkomster Ränteutgifter Tomträttsavgäld Obligationer Schablonintäkt på investeringssparkonto Utdelning m.m. på delägarrätter Avyttring av delägarrätter och fordringsrätter Avyttring av optioner och terminer Avyttring av andelar i investeringsfonder Schablonintäkt på andelar i investeringsfonder Skogskonto, skogs<strong>ska</strong>dekonto och upphovsmannakonto Betalningar till och från utlandet Kontrolluppgifter för in komst år et 2012 <strong>lämna</strong>s senast den 31 januari 2013 på något av följande sätt: – Via <strong>Skatteverket</strong>s fi löverföringstjänst på www.<strong>ska</strong>tteverket.se, se sidan 5. – På cd, diskett eller annat datamedium till <strong>Skatteverket</strong>s inläsningscentral, se sidan 6. – På papper tillsammans med ett sammandrag till Skatte verket (det <strong>ska</strong>ttekontor där uppgifts<strong>lämna</strong>ren är reg istrerad). Denna utgåva fi nns bara som pdf-fi l på www.<strong>ska</strong>tteverket.se. SKV 373 utgåva 26 1

Checkar utställda av bank Vid inl

Har inte fått kontrolluppgifter?

67 miljoner. Så många kontrolluppgifter har Skatteverket tagit emot inför årets deklaration. Nu uppmanar myndigheten alla att kontrollera så att uppgifterna stämmer.

Arbetsgivare, pensionsutbetalare, banker, bostadsrättsföreningar med flera har alla skickat in kontrolluppgifter till Skatteverket. Totalt handlar det om närmare 67 miljoner kontrolluppgifter som myndigheten fått in inför årets deklarationer, som skickas ut med början i mars.

Vilka uppgifter får Skatteverket lämna ut?

Du kan begära ut allmänna handlingar och uppgifter från Skatteverket genom att fylla i mejlformuläret, ringa oss, besöka något av våra servicekontor eller skicka ett brev.

Du har rätt att ta del av allmänna handlingar och uppgifter hos Skatteverket enligt tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. På sidan Offentliga uppgifter kan du läsa mer om vilka uppgifter du kan begära ut om dig själv och om andra.

Om du arbetar på en myndighet eller i en kommun ska du använda vårt formulär för offentliga aktörer.

 • Ta del av allmänna handlingar och uppgifter - för offentliga aktörer