:

När blir en privatbostad Näringsfastighet?

Innehållsförteckning:

 1. När blir en privatbostad Näringsfastighet?
 2. När blir privat uthyrning näringsverksamhet?
 3. Kan man äga en näringsfastighet privat?
 4. Vad gäller vid försäljning av Näringsfastighet?
 5. Vad räknas som en privatbostad?
 6. Hur beskattas uthyrning av privatbostad?
 7. När övergår hobby till näringsverksamhet?
 8. När blir hobby näringsverksamhet?
 9. Hur beskattas försäljning av Näringsfastighet?
 10. Hur mycket får man tjäna på privat försäljning?
 11. Hur beskattas försäljning av avstyckad tomt?
 12. Vad gäller vid privat uthyrning?
 13. Vad händer om man inte deklarerar uthyrning?
 14. Vad räknas som privat uthyrning?
 15. Måste man registrera sin hobbyverksamhet?

När blir en privatbostad Näringsfastighet?

… det är ett småhus eller bostadsrätt som används till övervägande del av ägaren eller närstående för permanentboende eller som fritidshus, och… det är ett småhus som är inrättat till bostad åt två familjer och används till väsentlig del eller är avsett att användas av ägaren eller närstående för permanent boende eller som fritidsbostad, och

… det är ett småhus på lantbruksenhet som är inrättat som bostad åt högst två familjer.

När blir privat uthyrning näringsverksamhet?

… det är ett småhus eller bostadsrätt som används till övervägande del av ägaren eller närstående för permanentboende eller som fritidshus, och… det är ett småhus som är inrättat till bostad åt två familjer och används till väsentlig del eller är avsett att användas av ägaren eller närstående för permanent boende eller som fritidsbostad, och

… det är ett småhus på lantbruksenhet som är inrättat som bostad åt högst två familjer.

Kan man äga en näringsfastighet privat?

En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten ABSkattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Vad gäller vid försäljning av Näringsfastighet?

(Du som abonnerar på Mikro Selekt 2023 har redan tillgång till denna mikrokurs i ditt abonnemang)

Beskattning vid försäljning av näringsfastighet är en utbildning där vi går igenom hur en försäljning av näringsfastighet, som är en kapitaltillgång i verksamheten ska beskattas. Tyngdpunkten ligger på hur du beräknar vinsten respektive förlusten vid beskattningen i enskild näringsverksamhet respektive aktiebolag. Efter avslutad utbildning kommer du som redovisningskonsult kunna bokföra en försäljning och justera det bokförda resultatet i deklarationen. 

Vad räknas som en privatbostad?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag använda mig av inkomstskattelagen (IL).

Hur beskattas uthyrning av privatbostad?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du ska i vissa fall betala skatt när du hyr ut din privatbostad. Skattens storlek beror bland annat på vilken hyra du tar ut av din hyresgäst. Reglerna i korthet:

När övergår hobby till näringsverksamhet?

Hobbyverksamhet beskattas i inkomstslaget tjänst som annan inkomstgivande verksamhet av varaktig eller tillfällig natur (10 kap. 1 § andra stycket 3 IL).

Utgifter för hobbyverksamhet är i princip personliga levnadskostnader som inte är avdragsgilla. Avdrag medges dock för de kostnader som är direkt hänförliga till hobbyverksamheten, som avser utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster (12 kap 1 § IL). Avdrag medges för kostnader under beskattningsåret och de fem åren närmast före beskattningsåret, till den del dessa överstiger respektive års intäkter.

För hobbyverksamhet bör kostnaderna avse verksamheten i sin helhet under beskattningsåret. Den skattskyldiga ska också ha haft utgiften under beskattningsåret.

Avdrag medges endast för faktiska kostnader i hobbyverksamheten. Det innebär att de schablonavdrag som gäller för inkomst av anställning för ökade levnadskostnader vid tjänsteresor (traktamenten och schablonavdrag för logikostnader) inte gäller i hobbyverksamhet. Kostnader som avser övriga utgifter får dras av från första kronan, kostnaden behöver alltså inte överstiga 5 000 kr (12 kap. 2 § tredje stycket IL).

När blir hobby näringsverksamhet?

Om du har en hobby som kan ge dig pengar finns det inget som hindrar att du tjänar en hacka på det du kan. Det kan till exempel handla om hemslöjd, biodling – eller något helt annat.

För att det du gör ska räknas som en hobby ska det vara:

Hur beskattas försäljning av Näringsfastighet?

Näringsfastighet beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. Hyran tas då upp som inkomst och samtliga kostnader för fastigheten dras av, även värdeminskning.

överskott beskattas enligt den vanliga skatteskalan. Dessutom blir det löneskatt (passiv näringsverksamhet) eller egenavgifter (aktiv näringsverksamhet).

Om ägaren även har annan näringsverksamhet kommer fastigheten därigenom att ingå i en gemensam näringsverksamhet. Underskott på fastigheten kvittas då mot den övriga verksamheten och nettot redovisas som näringsverksamhet. Underskott kan dock sparas och kvittas mot överskott av fastigheten ett senare år. Se även underskottsavdrag.

Hur mycket får man tjäna på privat försäljning?

En hobbyverksamhet är en hobby som genererar vissa inkomster. För att räknas som hobbyverksamhet måste verksamheten utövas utan vinstsyfte av den så kallade hobbyidkaren på fritiden vid sidan av en annan sysselsättning.

Det kan vara svårt att veta var gränsen går mellan hobby- och näringsverksamhet. Därför måste man i många fall titta på helheten och göra en bedömning utifrån alla förutsättningar som verksamheten har.

Det här är några av de saker som skiljer hobbyverksamhet från företag:

Hur beskattas försäljning av avstyckad tomt?

jokomoko skrev:

- - - det blir färre spekulanter bara på en tomt, än på en fastighet med ett nytt stomrest fritidshus att se.

Vad gäller vid privat uthyrning?

- Villaägarna har länge arbetat för att göra avdragen större och enklare att förstå. Dels för att underlätta för våra medlemmar, dels för att vi är övertygade om att med ett generöst regelverk för uthyrning av privatbostäder kan husägarna bidra till att lindra den bostadsbrist som råder för ungdomar, framför allt i storstäderna. Att hyra ett rum i en villa kan vara en bra lösning för studenter eller unga personer som fått sitt första arbete i storstaden säger förbundsjurist Anneli  Cederschiöld.

Du kan hyra ut hela eller delar av ditt hus skattefritt för hyresintäkter upp till 40 000 kronor årligen. Dessutom får du som hyr ut dra av 20 procent av hyresintäkten. De två avdragen får dock aldrig överstiga själva hyresintäkten.

För dig som hyr ut en inredd källare eller någon annan del av ditt hus till en hyresgäst för 4 000 kronor per månad hela året, blir det totala tillåtna avdraget 49 600 kronor. Det är mer än hela hyresintäkten, som uppgår till 48 000 kronor. Hela hyresintäkten blir därför helt skattefri. Vid ett överskott är skatten 30 procent.

Vad händer om man inte deklarerar uthyrning?

Hyresvärdar

Under det senaste decenniet har lagarna och skattereglerna kring uthyrning av privatbostad blivit generösare. Dubbelt så stort schablonavdrag och avdrag för avgifter och hyra har gjort det lönsammare att hyra ut i andra hand. Det hela resulterar i att du får behålla en större del av pengarna som du får in av hyresbetalningar än tidigare. Det är inte ovanligt med frågor angående skatt när du hyr eller ska hyra ut ut hus, bostadsrätt eller rum.

Vad räknas som privat uthyrning?

Privatuthyrningslagen gäller endast för en bostad. Hyr du ut flera bostäder räknas den första bostad som en privatuthyrning, eller när du hyr ut fler än ett rum i din bostad, det första rummet. För bostad eller rum nummer två gäller istället de vanliga reglerna i hyreslagen som bl.a. innebär ett ganska starkt besittningsskydd för hyresgästen. Upphör uthyrningen av den första bostaden räknas den andra bostaden som din privatuthyrning. Hyr du ut bostäder och skriver avtal ungefär samtidigt (kanske t.o.m. samma dag) är det viktigt att hålla reda på vilken bostad/rum som faller under vilken lag. Att olika regelverk gäller för uthyrning två och tre osv. kan utöver besittningsskyddet också bl.a. innebära att det måste göras skillnad i vilken hyra som tas ut och att avtalen måste utformas på olika sätt utifrån de olika regelverken.

I vissa fall kanske du t.o.m. vill fatta ett medvetet beslut om vilken av flera bostäder du vill ha som en privatuthyrning. Flyttar du utomlands och planerar att komma hem efter några år kanske det är bättre att låta sommarstugan vara en privatuthyrning så att du snabbt kan få tillgång till den och istället fortsätta att få in hyra från din fina lägenhet i innerstan till dess att du etablerat dig på den svenska arbetsmarknaden igen.

Om det inte står hur länge en uthyrning ska löpa i hyreskontraktet, så gäller uthyrningen till dess att avtalet sägs upp, dvs. på obestämd tid. Även om det har avtalats om en bestämd tid kan kontraktet sägas upp genom användning av uppsägningsreglerna. Du som är hyresvärd får säga upp hyresavtalet med en uppsägningstid på tre månader. Avtalet upphör då att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast tre månader efter uppsägningen. Hyresgästen får däremot säga upp hyresavtalet med en uppsägningstid på en månad. Utflyttning gäller då vid det månadsskifte som inträffar tidigast en månad efter uppsägningen.

Privatuthyrningslagen är tvingande till fördel för hyresgästen vilket betyder att det inte får avtalas om sämre villkor än enligt lagen men däremot om bättre. Vill du som hyresvärd medge endast två veckors uppsägningstid för hyresgästen så går det alltså bra. Du kan däremot inte avtala att du som hyresvärd kan säga upp avtalet gentemot hyresgästen med en månads uppsägningstid.

Exempel hyresvärden säger upp:  Du som hyresvärd säger upp hyreskontraktet den 15 augusti. Du måste då ge din hyresgäst till den 30 november att flytta ut.

Måste man registrera sin hobbyverksamhet?

Om man tjänar pengar på sin hobby genom att sälja produkter eller tjänster, så kan det vara nödvändigt att registrera en hobbyverksamhet. 

I Sverige är det vanligtvis inte nödvändigt att registrera en hobbyverksamhet om man inte tjänar mer än några tusen kronor per år. Men om man tjänar mer än det, kan det vara bra att registrera verksamheten för att följa lagar och regler kring moms, skatter och bokföring. Det är också viktigt att notera att om man har en hobbyverksamhet så är man skyldig att betala skatt på det man tjänar. Behöver du hjälp med bokföring i Göteborg kontakta då Bokoredo https://bokoredo.se/goteborg/ dom hjälper dig.

Det är också bra att kontakta Skatteverket för att få rådgivning och mer information om detta.