:

Vad är ett dödsfallsintyg med Släktutredning?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är ett dödsfallsintyg med Släktutredning?
 2. Vem gör Släktutredning vid dödsfall?
 3. Hur får jag ut ett dödsfallsintyg?
 4. Hur lång tid tar det att få ett dödsfallsintyg?
 5. Hur mycket kostar en släktutredning?
 6. Måste man ha dödsfallsintyg?
 7. Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?
 8. Hur lång tid tar en släktutredning?
 9. Vem betalar den dödes räkningar?
 10. Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?
 11. Får man sälja saker från ett dödsbo innan bouppteckning?
 12. Måste alla arvingar vara med på bouppteckning?
 13. Får man slänga kläder innan bouppteckning?
 14. Kan man tömma en lägenhet innan bouppteckning?
 15. Får man ta saker ur dödsbo innan bouppteckning?

Vad är ett dödsfallsintyg med Släktutredning?

Släktutredningen, av vilken den avlidnes arvingar framgår, kan bestå av flera olika intyg.  

Du behöver åtminstone en släktutredning över den avlidne från och med 15 års ålder fram till dödsdagen.  

Link på video:  Släktutredning för bouppteckning Länk till en annan webbplats

Vem gör Släktutredning vid dödsfall?

Då ska överförmyndaren anmäla dödsfall till socialnämnden. När en person avlider och verkar sakna släktarvingar ska överförmyndaren anmäla dödsfallet till socialnämnden.

Då ska socialnämnden göra en släktutredning. Socialnämnden ska göra en släktutredning så snart som möjligt efter att ha tagit emot ett dödsbo. En släktutredning kan beställas på Riksarkivet.se Länk till annan webbplats. och ska göras till och med tredje arvsklassen, det vill säga mor- eller farföräldrar, fastrar, farbröder, mostrar eller morbröder. Ibland är en släktutredning inte fullständig, det kan till exempel bero på att den avlidne eller dennes föräldrar inte var födda i Sverige.

Har den avlidne varit gift bör också bouppteckning efter den först avlidna inhämtas från Skatteverket för kontroll av eventuella efterarvingar. Vid behov ska även en släktutredning avseende denna inhämtas.

Hur får jag ut ett dödsfallsintyg?

Ett dödsfallsintyg med släktutredning är en handling som utfärdas av Skatteverket. Dödsfallsintyget innehåller information om när en person har avlidit, och vilka efterlevande som finns. Här talar man t.ex. om vem som är nuvarande och eventuellt tidigare maka eller make, och vilka den avlidnes barn är. Om inga av barnen finns kvar i livet så presenteras istället barnbarnen, om det finns några.

Det händer att man behöver styrka att man är ett syskon till den avlidne. Då får man beställa ett utdrag från folkbokföringen på Skatteverket på ens gemensamma föräldrar, där man kan se deras barn. På så sätt kan man bevisa att man är syskon.

När någon dör ska alltid en läkare tillkallas. Han eller hon skriver två intyg. Ett dödsbevis, som skickas till Skatteverket som i sin tur meddelar andra myndigheter. Det andra intyget är ett dödsorsaksintyg som skickas till Socialstyrelsen. Som anhörig behöver man aldrig kontakta någon myndighet.

Det finns ett undantag: Enligt begravningslagen ska, om förhållandena vid dödsfallet är sådana att det kan finnas skäl för en rättsmedicinsk undersökning enligt lagen om obduktion m.m. skall den läkare som fastställt att döden inträtt eller som i annat fall ska utfärda dödsbeviset snarast möjligt anmäla dödsfallet till Polismyndigheten.

Istället för Skatteverket ska då dödsbeviset lämnas till polisen. Polisen meddelar Skatteverket om dödsfallet och efter utredningen, om den görs, lämnar man dödsbeviset till Skatteverket tillsammans med ett tillstånd för gravsättning eller kremering.

Hur lång tid tar det att få ett dödsfallsintyg?

När en person dör övergår alla ägodelar, avtal och skulder till ett så kallat dödsbo. Företrädare för dödsboet är dödsbodelägarna. Vem som är dödsbodelägare framgår av bouppteckningen som ska vara registrerad hos Skatteverket.

I väntan på bouppteckningen kan någon tillfälligt ta hand om och vårda egendomen, till exempel den som har bott tillsammans med den avlidne.

Hur mycket kostar en släktutredning?

Samma dag som en person dör övergår det som personen ägde, avtal och skulder till ett dödsbo. Ett dödsbo upphör när arvskiftet är klart, det vill säga när den dödas eventuella tillgångar har delats upp mellan arvingarna.

När en anhörig dör, skatteverket.se Länk till annan webbplats.

Undersök om den avlidna har skrivit ett testamente där det står om en särskild person ska vara testamentsexekutor. En testamentsexekutor har rätt att sköta hela eller delar av dödsboet istället för dödsbodelägare. Om det inte finns en testamentsexekutor har dödsbodelägare själv ansvar att sköta dödsboet eller utse en person som ska göra det.

Måste man ha dödsfallsintyg?

Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

När någon avlider är det många praktiska frågor som de närstående måste hantera. För de allra flesta kan det vara svårt att veta vad man behöver göra och i vilken ordning. Här har vi samlat det viktigaste du behöver känna till vid dödsfall och vad du behöver ta hand om när det gäller dödsboet efter den avlidne.

Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?

När en person går bort omvandlas den avlidnes tillgångar och skulder till ett dödsbo, som är en egen juridisk person. Det som ingår i ett dödsbo kan till exempel vara en bostad och tillgångar på ett bankkonto, men även eventuella skulder. Dödsboet ägs och företräds av dödsbodelägarna.

En bouppteckning är ett skriftligt dokument som innehåller den avlidnes personuppgifter och listar alla tillgångar, skulder samt uppgifter om vilka arvingar som fanns på dagen vid dödsfallet. Förenklat ska bouppteckningen berätta vad dödsboet innehåller och vem som är delägare i det.

Om den avlidne var gift ska en bouppteckning även innehålla uppgifter om den efterlevande makens tillgångar och skulder. Här kan du läsa mer om bouppteckningar.

Hur lång tid tar en släktutredning?

Vilka personer som utreds i en släktutredning beror på frågeställningen. Eftersom vissa släktskap kan vara svåra att utreda med ett tydligt svar rekommenderar vi att du kontaktar oss för att diskutera vilket sätt som blir bäst för just ditt ärende. Du gör sedan ansökan enligt stegen nedan.

Vem betalar den dödes räkningar?

Efter att Skatteverket har kontrollerat ombudsanmälan fattar vi ett beslut. Vi skickar beslutet både till dig som ska bli ombud och till den som vill ha dig som ombud. Välj en digital brevlåda så får du post från Skatteverket och andra myndigheter digitalt i stället för på papper. Med en digital brevlåda har du alltid tillgång till din post och du tar emot den snabbt, säkert och miljövänligt.

Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?

Vid ett dödsfall måste man inom 3 månader skapa en redovisning av den avlidnes tillgångar, skulder och kostnad som kallas för bouppteckning. När den är klar måste den lämnas till Skatteverket inom en månad.

Vem får upprätta en bouppteckning?

Får man sälja saker från ett dödsbo innan bouppteckning?

En bouppteckning kan göras privat. Då ska en av er efterlevande som bäst känner till dödsboets egendom utses till bouppgivare och lämna uppgifter om dödsboet.

Bouppgivaren ska också utse två utomstående förrättningsmän. Det är två personer som inte på grund av lag eller testamente har rätt till att ärva den avlidna. Förrättningsmännen intygar att allt har blivit riktigt antecknat och att tillgångarna har värderats efter bästa förstånd.

Om ni har bett någon utomstående förvalta dödsboet, exempelvis en boutredningsman eller en testamentsexekutor kan inte samma person agera som förrättningsman.

Måste alla arvingar vara med på bouppteckning?

 • En bouppteckningsförrättning ska hållas inom tre månader efter inträffat dödsfall.
 • Syftet och avsikten med bouppteckningsförrättningen är att gå igenom dödsboets tillgångar och skulder. Det görs för att de närvarande ska få information av vad som ingår i den avlidnes dödsbo.
 • En förutsättning för att bouppteckningsförrättning ska kunna ske är att en kallelse skickas inom god tid innan tillfället för bouppteckningsförrättningen.
 • Får man slänga kläder innan bouppteckning?

  Juridik vid dödsfall

  Hej. Min pappa dog den 4 januari och nu håller min mor och syster går igenom alla hans saker utan min vetskap. Jag får inte information om någonting. Kan min mor och syster dela och kasta saker innan bodelningen är klar?

  Kan man tömma en lägenhet innan bouppteckning?

  Hej! Tack för att du valde att vända dig till Lawline med din fråga.

  För att svara på din fråga kommer vi behöva använda oss av ärvdabalken (ÄB).

  Får man ta saker ur dödsbo innan bouppteckning?

  Det är inte döds­bo­et i sig som gör något utan det är döds­bo­de­lä­gar­na som till­sam­mans är an­sva­ri­ga för att sköta döds­bo­et. 

  Det kan ex­em­pel­vis vara att betala räk­ning­ar, säga upp pre­nu­me­ra­tio­ner och ordna boupp­teck­ning. En boupp­teck­ning ska göras så snart som möj­ligt och den ska senast fyra må­na­der efter döds­fal­let skic­kas till Skat­te­ver­ket. 

  Boupp­teck­ning­en är viktig för att döds­bo­de­lä­gar­na ska komma vidare med döds­bo­et och till sist dela ut arv. 

  För att det ska bli enkla­re att sköta döds­bo­et utses ofta en fö­re­trä­da­re att sköta allt det prak­tis­ka.

  Ofta är det en bröstar­vinge eller nära an­hö­rig som fö­re­trä­der döds­bo­et. Den som fö­re­trä­der döds­bo­et be­hö­ver ett döds­fall­sin­tyg för att visa att den har rätt att re­pre­sen­te­ra döds­bo­et. 

  Det kan också vara en ut­om­stå­en­de person som fö­re­trä­der döds­bo­et. Döds­bo­de­lä­gar­na be­stäm­mer då ge­men­samt vem det ska vara.