:

Hur registrerar man sig som förälder?

Innehållsförteckning:

 1. Hur registrerar man sig som förälder?
 2. Hur registrerar man vårdnadshavare?
 3. Vad krävs för att bli vårdnadshavare?
 4. Hur anmäler man delad vårdnad?
 5. Vem bestämmer vårdnadshavare?
 6. När är man olämplig som vårdnadshavare?
 7. Vad är skillnad mellan förälder och vårdnadshavare?
 8. Hur lång tid tar det att bli vårdnadshavare?
 9. Kan mamman neka delad vårdnad?
 10. Vad är det för skillnad på delad och gemensam vårdnad?
 11. När räknas man som vårdnadshavare?
 12. Vilka rättigheter har en förälder som inte är vårdnadshavare?
 13. Vem blir vårdnadshavare om föräldrarna inte är gifta?
 14. Hur styrka att man är vårdnadshavare?
 15. Kan min sambo bli vårdnadshavare?

Hur registrerar man sig som förälder?

Den senaste lagändringen kring föräldraskap, som infördes den 1 januari 2022, är att en föräldraskapspresumtion som gäller alla gifta par, oavsett kön, införts. Det innebär att att alla gifta par numera behandlas lika, oavsett könsidentitet eller sexuell läggning. Den som är gift med någon som föder barn kommer automatiskt att räknas som barnets andra förälder och bli vårdnadshavare till barnet.

Tidigare har gifta samkönade par och par där någon har ändrat sitt juridiska kön behövt vända sig till familjerätten i sin kommun. Detta för att antingen skriva under en bekräftelse på föräldraskapet eller dra igång en närståendeadoption. Det har inte fäder i olikkönade äktenskap behövt göra, utan de har räknats som fäder automatiskt.

Lagen innehåller dock hävanderegler som innebär att ett presumerat föräldraskap kan ogiltigförklaras om de förutsättningar som listades ovan inte är uppfyllda. Det betyder att barn kan förlora sin ena förälder vid till exempel en vårdnadstvist om barnet kommit till via heminsemination eller assisterad befruktning på klinik utomlands med en donator som inte kan bli känd för barnet.  Föräldrar som är gifta och har fått barn på detta sätt behöver därför häva föräldraskapet och adoptera sitt eget barn för att föräldraskapet inte ska kunna hävas längre fram. För att göra detta behöver man vända sig till närmaste tingsrätt.

För ogifta par som blir föräldrar genom assisterad befruktning med donerade spermier på klinik i Sverige behöver föräldraskapet för den som inte fött barnet bekräftas. Detta kallas för föräldraskapsbekräftelse och sker efter att barnet är fött. När två juridiska kvinnor blir juridiska föräldrar till ett barn blir den som fött barnet registrerad som moder, och den icke-födande som förälder i folkbokföringen. Sedan den 1 januari 2019 har samkönade par kunnat skriva under en föräldraskapsbekräftelse även efter assisterad befruktning på klinik utomlands. Det gäller dock under förutsättning att kliniken är behörig och att barnet kommer att ha rätt att ta del av information om donatorn. Tidigare gick detta endast att göra om behandlingen skett i Sverige.

En föräldraskapsbekräftelse gör du numera enklast i Skatteverkets e-tjänst Digital föräldraskapsbekräftelse. Tjänsten kan användas för barn som föds från 1 januari 2022 och du behöver bekräfta ditt föräldraskap inom 14 dagar från barnets födelse. Föräldern som har fött barnet behöver godkänna föräldraskapsbekräftelsen i tjänsten.

Om det har gått längre tid än 14 dagar från barnets födelse eller om ni inte använder tjänsten kan ni istället göra en föräldraskapsbekräftelse hos socialtjänsten (familjerätten). Ni kan då kontakta familjerätten i den kommun där barnet är folkbokfört, om ni inte redan har blivit kontaktade av dem. Det är samma förfarande som gällde för alla som behövde bekräfta sitt föräldraskap innan möjligheten att bekräfta digitalt infördes.

Den 1 januari 2019 uppdaterades föräldrabalken med flera nya regler. Hur föräldraskap ska fastställas för personer som ändrat juridisk könstillhörighet var tidigare inte helt tydligt utan öppet för tolkningar i vissa fall. Från 2019 regleras detta i lagen.

Något som tidigare slagits fast av domstol, men som nu också nämns i lagen, är att personer som ändrat juridisk könstillhörighet har rätt till rätt föräldrabeteckning. Dvs man har rätt att få den föräldrabeteckning (mor eller far men däremot inte förälder) som registrerats i folkbokföringen så att den stämmer överens med ens juridiska kön. En juridisk man har alltså rätt att folkbokföras som far och en juridisk kvinna som mor. En man som föder ett barn registreras med andra ord som far. På motsvarande sätt ska en kvinna vars spermier bidragit till befruktningen registreras som mor enligt de regler som gäller för en man. När en person ändrar juridisk könstillhörighet och redan är förälder ska uppgifterna i folkbokföringen ändras för både föräldern och barnet.

Efter assisterad befruktning med donerade spermier gäller samma regler och kriterier som ovan kring presumtion, bekräftelse eller adoption.

Hur registrerar man vårdnadshavare?

fill-color Created with Sketch.

För att hitta menyerna för Förskola/Fritidshem behöver man logga in i [domännamn].skola24.se med sitt användarnamn och lösenord. Därefter välj Förskola/Fritidshem i menyerna till vänster för att komma till startsidan för funktionen. På startsidan visas de olika funktionerna. Vilka som finns tillgängliga beror på användarens behörighet. För att komma vidare i programmet klickar användaren på valfri funktion. För varje funktion finns mer hjälp att få för användaren angående den specifika funktionen. Genom att klicka på symbolen (frågetecken med en ring runt) länkas användaren till hjälptexten. Hjälpen är tillgänglig för alla roller i systemet.

Vad krävs för att bli vårdnadshavare?

Filmen handlar om vårdnadstvister och vad barnets bästa betyder när domstolen dömer i en vårdnadstvist. En medelålders kvinna framför en kamera. Hon är i en förhandlingssal på domstolen.

Barnets bästa i fokus - en film om vårdnadstvist.

Hur anmäler man delad vårdnad?

I de flesta fall kan du inte öppna den ifyllnadsbara blanketten i webbläsaren. Du måste ladda ner den och själv spara den på din dator. Öppna den sedan i en pdf-läsare, exempelvis Acrobat Reader. Vissa webbläsare gör detta automatiskt men om det inte fungerar behöver du göra det själv.

Vem bestämmer vårdnadshavare?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Av din fråga framgår inte närmare vilken form av handlingar du önskar skriva på ensam. Jag kommer därför mer generellt redogöra för vad som gäller vid gemensam vårdnad samt förutsättningarna för att få ensam vårdnad.

Vem bestämmer vid gemensam vårdnad?

När är man olämplig som vårdnadshavare?

Som regel handlar det om föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor om barnet. Om föräldrarna saknar vilja och förmåga att sätta barnets bästa före den egna konflikten kommer det påverka omvårdnaden om barnet. Det viktiga här hur föräldrarnas agerande påverkar barnet.

Ibland blir det inte riktigt som man tänkt sig, familjesammansättningen fungerar inte, kanske är det många konflikter, hotbild eller våld. Anledningar till att vilja ansöka om ensam vårdnad är många och vi vill hjälpa dig att se till barnets bästa.

Omständigheter som har betydelse för ensam vårdnad är bland annat förmågan att ta gemensamt ansvar som föräldrar, samarbetssvårigheter, bristande föräldraförmåga, våld och hot mot föräldern eller barn. Kanske är det så att en förälder motarbetar umgänge, kanske har missbruk eller psykisk ohälsa. Vid utredning om ensam vårdnad tas även barnets inställning i beaktande samt om det finns risker för att barnet far illa.

Vårdnadsmål kan antingen tas upp om det finns ett pågående mål om skilsmässa eller genom ansökan om stämning hos tingsrätten med begäran om ensam vårdnad. 

Vad är skillnad mellan förälder och vårdnadshavare?

Ett barn behöver någon som ansvarar för och skyddar hen. Barnet behöver någon som ser till att hen har det bra både fysiskt och psykiskt.

Lagar och bestämmelser kring vem som ansvarar för barn bygger på att du vill barnets bästa. Du bestämmer mycket själv, till exempel om barnets vardag såsom mat och sovtider.

Ett barn behöver någon som ansvarar för och skyddar hen. Barnet behöver någon som ser till att hen har det bra både fysiskt och psykiskt.

Lagar och bestämmelser kring vem som ansvarar för barn bygger på att du vill barnets bästa. Du bestämmer mycket själv, till exempel om barnets vardag såsom mat och sovtider.

Det finns också sådant som samhället tycker att ditt barn behöver, som du i regel måste godkänna för att det ska bli av. Det kan till exempel vara att tacka ja till stöd i socialtjänsten, eller att ditt barn ska få tandvård eller sjukvård. Det kallas att du ger ditt samtycke. En del saker kan du inte bestämma, till exempel om barnet ska gå i skolan eller inte.

Samma person är oftast både förälder och vårdnadshavare.

Ibland kan vårdnadshavaren vara någon annan än föräldern. Det kan till exempel vara om båda föräldrarna har dött eller om föräldrarna inte kan ta det ansvar som de ska göra.

Hur lång tid tar det att bli vårdnadshavare?

Att vara vårdnadshavare för ett barn innebär att man är den som beslutar om det som gäller barnet. Det kan handla om vilken förskola eller vilken skola barnet skall gå på, om sjuk- och hälsovård, ansöka om öppenvårdsinsatser, ändra barnets folkbokföring, ansöka om pass, Bank-ID och konto.

Kan mamman neka delad vårdnad?

Anonym skrev 2008-02-03 18:01:57 följande:

Att skriva papper om faderskap är väl en helt annan sak än vårdnadspapper??Båda föräldrarna har väl med automatik gemensam vårdnad, och det är som det ska vara.Det ska till allvarliga skäl till att neka någon vårdnaden, så det hoppas jag du har om du nu vill försöka neka pappan vårdnaden. Inte att det bara är nåt du känner för?Om det blir vårdnadstvist och en av föräldern hela tiden är den som försöker blockera den andres rätt till vårdnad eller umgänge utan bra skäl brukar den föräldern till slut vara den som förlorar vårdnaden.

Vad är det för skillnad på delad och gemensam vårdnad?

Utgångspunkten i föräldrabalken är att det oftast är bäst för barnet om föräldrarna gemensamt har vårdnaden om barnet.

Vid gemensam vårdnad fattar föräldrarna tillsammans alla juridiska beslut som gäller barnet. Det kan vara beslut om t.ex. var barnet ska bo och vara folkbokförd, var barnet ska gå i skola, om barnet ska genomgå viss medicinsk behandling eller om barnet ska få pass.

Föräldrarna ansvarar tillsammans för alla myndighetskontakter som gäller barnet och sluter tillsammans avtal som rör barnet. Vårdnadshavarna har också en gemensam skyldighet att se till att barnet får omvårdnad, tillsyn, försörjning, trygghet, respekt och en god fostran. De ska dessutom säkerställa att barnet inte utsätts för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.

När räknas man som vårdnadshavare?

Som särskilt förordnad vårdnadshavare ska du se till att barnet får sina behov tillgodosedda. Exakt vilka uppgifter det rör sig om och omfattningen på uppdraget beror på barnets behov, ålder och boendesituation. Det är viktigt att du lyssnar till barnets synpunkter och önskemål. Du kan dela uppdraget med din sambo eller make/maka.

Barnet kan antingen bo hos dig eller i ett familjehem, hem för vård eller boende (HVB) eller stödboende. Om barnet bor i ett annat hem har familjehemsföräldrarna eller personalen ansvar för den dagliga omsorgen, till exempel att handla mat till barnet eller att skjutsa barnet till skolan eller läkarbesök.

Oberoende av var barnet bor ansvarar du vanligtvis för att

Vilka rättigheter har en förälder som inte är vårdnadshavare?

På Informationsverige.se använder vi kakor (cookies) för att ge dig en bättre användarupplevelse. Förutom de kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera kan du ställa in vilka kakor som får användas. Klicka då på knappen "Inställningar".

Läs mer om kakor.

Vem blir vårdnadshavare om föräldrarna inte är gifta?

Att få barn är en av de största händelserna i livet. Det är många saker som ska tänkas över och förberedas. Barnvagn, skötbord, blöjor och kläder ska inhandlas. Barnrummet ska förberedas och dop kanske ska bokas in. Det är mycket att tänka på. Nedan följer några juridiska delar som man som blivande förälder eller förälder till minderåriga barn bör tänka på.

Som förälder är du vårdnadshavare och förmyndare vilket innebär att du ansvarar för dina barns personliga och ekonomiska angelägenheter fram till deras 18-årsdag.

Om ni är gifta vid barnets födsel blir ni båda per automatik både vårdnadshavare och förmyndare för ert barn. Är ni däremot sambor/särbos/ensamstående vid barnets födelse blir mamman ensam vårdnadshavare för barnet. Det innebär att hon ensam har rätt att besluta om allt som har med barnets vårdnad att göra.

Föräldrar som inte är gifta med varandra kan få gemensam vårdnad om sitt barn genom en anmälan om faderskaps- eller föräldraskapsbekräftelse som skickas till socialnämnden. Anmälan går även att lämna innan födseln.

Hur styrka att man är vårdnadshavare?

Vid resor till och från länder utanför Schengenområdet måste alla resenärer, även barn, uppvisa en giltig resehandling. Även vid utresa kontrolleras att den som lämnar Sverige har en giltig resehandling. Detta gäller också för svenska medborgare. 

Även vid resor inom Schengenområdet rekommenderas alltid giltigt pass eller nationellt id-kort. 

Kan min sambo bli vårdnadshavare?

Familj & barn

Jag och min sambo ska nu gifta oss. Jag har tre barn, varav ett är gemensamt med min sambo, och sedan två söner som är från ett tidigare förhållande. Jag har ensam vårdnad om mina söner. Nu till min fråga: Får min sambo adoptera mina söner med mitt samtycke? Killarnas biologiska pappa har missbruksproblem och om något skulle hända mig så vill jag såklart att mina tre barn ska vara tillsammans hos den person som de kallar för pappa, dvs min blivande man.