:

Hur beskattas finsk pension i Sverige?

Innehållsförteckning:

 1. Hur beskattas finsk pension i Sverige?
 2. Hur deklarerar jag finsk pension?
 3. Hur mycket skatt betalar en pensionär i Finland?
 4. Hur mycket skatt på utländsk pension?
 5. Har Finland bättre pension än Sverige?
 6. Hur mycket är pensionen i Finland?
 7. Hur kontrollerar jag mitt pensionsbelopp i Finland?
 8. Hur fungerar finska pensioner?
 9. Hur mycket får man i pension i Finland?
 10. Har Finland högre skatt än Sverige?
 11. Måste man betala skatt på utländsk pension?
 12. Hur påverkar utländsk pension?
 13. Hur stor är den minsta pensionen i Finland?
 14. Hur mycket pension får jag i Finland?
 15. Hur mycket pension får jag Finland?

Hur beskattas finsk pension i Sverige?

Bor du i ett annat nordiskt land och får pension från Finland? Nedan finns information om beskattningen av denna pension.

Hur deklarerar jag finsk pension?

Förskottsskatt påförs på pension från utlandet. Om du också får pension från Finland, kan du för finsk pension av Skatteförvaltningen få ett skattekort med en skattesats i vilken den utländska pensionen har beaktats. Om du under årets gång betalar en högre skattesats för din finska pension behöver du inte i efterhand betala kvarskatt och eventuella räntor.

Ansök om ett skattekort för pension i MinSkatt. Deklarera pensionsinkomster som du får från utlandet i punkten Utlandsinkomster.

Hur mycket skatt betalar en pensionär i Finland?

Sverige har beslutat att sluta betala garantipension till utlänningar. Den svenska garantipensionen är med i beräkningen av skattekortet och sålunda blir skattesatsen för stor på grundskattekortet för 2023. I dessa situationer är det alltid på sin plats att göra ett ändringsskattekort i MinSkatt eller genom att ringa servicenumret 029 497 001.

Om du får pension från Sverige beskattas den i Sverige. Pensionen påverkar emellertid också beskattningen i Finland. Du kan ansöka om ett skattekort för din finska pension med en skattesats i vilken den svenska pensionen har beaktats. Om du under årets gång betalar en högre skattesats för din finska pension behöver du inte i efterhand betala kvarskatt och eventuella räntor.

Hur mycket skatt på utländsk pension?

Jag bor sedan 52 år tillbaka i Sverige, men har även återtagit mitt Tjeckiska medborgarskap.

Jag får en liten pension, c:a 1000 SEK per månad från Tjeckien. Ska jag betala skatt för det i Sverige?

Har Finland bättre pension än Sverige?

I de flesta OECD-länder håller pensionens ersättningsgrad på att minska till följd av pensionsreformer. Ersättningsgraden beskriver förhållandet mellan pensionen och den föregående löneinkomsten.    

OECD uppskattar som ett exempel att en finländare som idag är 22 år gammal efter sitt arbetsliv får 64 procent av lönen i nettopension, om hen började arbeta år 2018 och arbetar för en medellön inom den privata sektorn till 68 års pensionsålder. Den genomsnittliga ersättningsgraden inom OECD-länderna kommer att vara svagare, 59 procent av lönen.   

OECD uppskattar att Finland i fråga om pensionens ersättningsgrad i fortsättningen kommer att befinna sig bland den bästa tredjedelen av länderna. I Finland kommer ersättningsgraden att minska med 4 procent från dagens nivå. Genomsnittet för OECD-länderna kommer att minska med 6 procent.    

Hur mycket är pensionen i Finland?

Finland och Spanien har ingått ett nytt skatteavtal som har tillämpats från och med 2019. Enligt avtalet ska du betala skatt till Finland på en pension som du får från Finland även om du bor i Spanien.

För pensioner från den privata sektorn har en övergångsperiod på tre år gällt under 2019–2021, då ingen skatt har behövt betalas på dem till Finland. Från och med den 1 januari 2022 ska du betala skatt till Finland även på en pension som intjänats inom privatsektorn.

De pensioner som grundar sig på en trafikförsäkring eller någon annan motsvarande riskförsäkring beskattas dock endast i Spanien.

Enligt skatteavtalen undanröjs den eventuella dubbelbeskattningen i regel i beskattningen i personens hemviststat. Enligt skatteavtalet med Spanien undanröjs dock dubbelbeskattningen av pensioner undantagsvis i den stat där pensionen betalas (en så kallad omvänd avräkning).

Om du medan du bor i Spanien får sådan pension från Finland på vilken du ska betala skatt till Finland, avdras den skatt som du betalat på denna pension till Spanien i beskattningen i Finland.

Om du utöver din pension från Finland även har andra skattepliktiga inkomster i Spanien, ska du beräkna hur mycket spansk skatt som i proportion till alla dina skattepliktiga inkomster ska tas ut på din finska pension. När du beräknar den spanska skatten som hänför sig till din pension från Finland, ska du beakta de skattepliktiga inkomsterna i Spanien efter att utgifterna för förvande av inkomst har dragits av.

Hur kontrollerar jag mitt pensionsbelopp i Finland?

Det lönar sig att regelbundet kontrollera pensionsutdraget, eftersom din framtida pension baseras på den informationen. Det elektroniska pensionsutdraget innehåller mer omfattande uppgifter än pappersutdrag.

Hur fungerar finska pensioner?

 • Arbetspensionen intjänas med det egna lönearbetet och företagandet. Arbetsgivaren är skyldig att teckna pensionsförsäkring åt alla sina anställda och betala försäkringspremierna. Privatföretagare sköter sina premier själva.
 • Folkpensionen och garantipensionen är avsedda för de pensionärer som inte får arbetspension eller vars pension är mycket liten.

Båda pensionssystemen omfattar ålderspension och invalidpension. Du kan få folkpension när du har fyllt 65 år. Ditt födelseår avgör i vilken ålder du kan få arbetspension. Kontrollera din pensionsålder på ditt arbetspensionsutdrag eller hos din arbetspensionsanstalt. Om man är arbetsoförmögen kan man få invalidpension före ålderspensionen.

Alla pensioner måste sökas. Du kan ansöka om arbets- och folkpension med samma blankett. Du kan fylla i blanketten på nätet eller lämna in den till FPA, folkpensionsverket eller Pensionskyddscentralen. Blanketterna finns på verksamhetsställena och på internet.

Du kan ansöka om garantipensioni FPA:s nättjänst eller på kontoret. Du kan ansöka om FPA:s åldringspension och garantipension även per telefon. Numret till FPA:s pensionsärenden är 020 692 202.

Hur mycket får man i pension i Finland?

Den totala lagstadgade pensionen består antingen av enbart arbetspension, enbart folkpension eller bådadera samt eventuell garantipension. Med räknas också en eventuell SOLITA-pension.

Alla pensionstagares genomsnittliga totalpension är ett medeltal som räknats för den största möjliga gruppen pensionstagare. Denna siffra var 1 748 euro i månaden år 2022. I den ingår också pensioner som betalats till utlandet och familjepensioner.

Eftersom pensioner som betalats till utlandet i genomsnitt var 454 euro i månaden och barnpensioner i genomsnitt var 657 euro i månaden, blir den genomsnittliga totalpensionen lägre, när dessa pensioner tas med.

Har Finland högre skatt än Sverige?

Här hittar du information om när du ska betala skatt i Finland. Du kan läsa om beskattning av arbetstagare i olika situationer, om beskattning av studerande och pensionärer samt om beskattning i andra situationer. Dessutom kan du läsa om hur man ansöker om skattekort och lämnar in sin skattedeklaration.

I regel ska skatten betalas i det land där du arbetar eller får inkomst. Om du bor i ett annat land kan din inkomst även påverka beskattningen i ditt bosättningsland. Därför ska inkomsterna deklareras i både bosättningslandet och arbetslandet. I bosättningslandets beskattning ser man till att du inte tvingas betala dubbel skatt för samma inkomst.

Måste man betala skatt på utländsk pension?

När du bor i Sverige kan du ha rätt till garantipension. Men när du flyttar kan du inte längre få garantipension eftersom det är en bosättningsbaserad förmån och endast betalas ut till bosatta i Sverige.

Du kan ha rätt att behålla garantipensionen när du flyttar till Kanada om du bott i Sverige och Kanada minst 20 år totalt.

Har du garantipension till omställningspension gäller samma regler som för garantipensionen till den allmänna pensionen.

Din inkomstpension, premiepension och tilläggspension får du behålla oavsett vilket land du flyttar till. 

Hur påverkar utländsk pension?

Det finns skillnader mellan pensionssystemen i olika länder och varje land beviljar pension på grundval av sin egen lagstiftning. Även ålderspensionsåldern varierar från land till land. Praxisen för att söka pension bestäms enligt vilket land du bor i och i vilket land du ansöker om pension. Beakta också att behandlingen av en pensionsansökan kan ta längre tid utomlands än i Finland. Det är bra att göra en pensionsansökan 6–9 månader innan du önskar gå i pension.

Se information om olika länder på sidan Mer om pensioner i andra länder på webbplatsen Arbetspension.fiÖppnas i ett nytt fönster..

Hur stor är den minsta pensionen i Finland?

Den totala lagstadgade pensionen består antingen av enbart arbetspension, enbart folkpension eller bådadera samt eventuell garantipension. Med räknas också en eventuell SOLITA-pension.

Alla pensionstagares genomsnittliga totalpension är ett medeltal som räknats för den största möjliga gruppen pensionstagare. Denna siffra var 1 748 euro i månaden år 2022. I den ingår också pensioner som betalats till utlandet och familjepensioner.

Eftersom pensioner som betalats till utlandet i genomsnitt var 454 euro i månaden och barnpensioner i genomsnitt var 657 euro i månaden, blir den genomsnittliga totalpensionen lägre, när dessa pensioner tas med.

Hur mycket pension får jag i Finland?

Den totala lagstadgade pensionen består antingen av enbart arbetspension, enbart folkpension eller bådadera samt eventuell garantipension. Med räknas också en eventuell SOLITA-pension.

Alla pensionstagares genomsnittliga totalpension är ett medeltal som räknats för den största möjliga gruppen pensionstagare. Denna siffra var 1 748 euro i månaden år 2022. I den ingår också pensioner som betalats till utlandet och familjepensioner.

Eftersom pensioner som betalats till utlandet i genomsnitt var 454 euro i månaden och barnpensioner i genomsnitt var 657 euro i månaden, blir den genomsnittliga totalpensionen lägre, när dessa pensioner tas med.

Hur mycket pension får jag Finland?

Här kan du läsa om den finska ålderspensionen. Reglerna gäller även Åland.

Den finska ålderspensionen består huvudsakligen av arbetspension, som tjänas in av alla som förvärvsarbetar under sina yrkesverksamma år. Om du har en liten arbetspension eller ingen arbetspension alls, betalas ålderspensionen som folkpension och eventuellt garantipension, som båda är baserade på att du bor i Finland.