:

Hur får man ut pengar från ett dödsbo?

Innehållsförteckning:

 1. Hur får man ut pengar från ett dödsbo?
 2. Hur betalas Elstöd till dödsbo ut?
 3. Hur lång tid tar det att få pengar efter bouppteckning?
 4. När får man tillbaka på skatten dödsbo?
 5. Hur betalas ett arv ut?
 6. Hur länge ska ett dödsbo betala löpande räkningar?
 7. Vem får betala dödsboets räkningar?
 8. När kommer Elstödet till dödsboet?
 9. Hur snabbt får man sitt arv?
 10. Måste man ta upp arv i deklarationen?
 11. Hur mycket betalar man i skatt på arv?
 12. Måste man betala skatt för arv?
 13. Måste man deklarera arv?
 14. Måste man betala dödsboets räkningar?
 15. Får man röra dödsbo innan bouppteckning?

Hur får man ut pengar från ett dödsbo?

För att en av dödsbodelägarna ska kunna ta ut pengar från dödsboet krävs det samtycke från alla dödsbodelägare. Reglerna finns angivna enligt 18 kap. 1 § ärvdabalken. En dödsbodelägare får således inte ta ut pengar när man inte kommit överens med dödsbodelägarna.

Du behöver inte skriftligt tillstånd från dödsbodelägarna för att kunna ta ut pengar från dödsbo. Det räcker egentligen med muntliga godkännanden. Det är alltid viktigt att du får ett godkännande av alla dödsbodelägarna innan du tar ut pengar annars kan det bli fråga om stöld.

Hur betalas Elstöd till dödsbo ut?

Pressmeddelandet har uppdaterats med ett förtydligande om att Försäkringskassan kan påbörja utbetalningar till dödsbon efter privatperson från och med den 1 mars.

Hur lång tid tar det att få pengar efter bouppteckning?

Från det att ett dödsfall inträffat brukar det ta åtminstone 3 månader att göra en bouppteckning – men ofta tar det längre tid än så. 

Senast 3 månader efter dödsdagen ska bouppteckningsförrättningen hållas. Detta är ett möte där alla som ärver den avlidne har rätt att närvara tillsammans med två förrättningsmän. Inom en månad efter förrättningen ska bouppteckningen lämnas in till Skatteverket. Alltså ska den lämnas in senast 4 månader efter dödsdagen. 

Det är vanligt att det tar längre tid än så innan bouppteckningen kan skickas in, och i dessa fall måste anstånd begäras från Skatteverket. Att samla in alla uppgifter är ofta den mest tidskrävande delen av bouppteckningen eftersom banker, myndigheter och försäkringsbolag har olika långa hanteringstider för att skicka ut all information.  

När får man tillbaka på skatten dödsbo?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Även om arvskiftet har genomförts och avslutats så består dödsboet tills dess att all egendom har blivit skiftad, deklarationen är inlämnad för sista gången och över- eller underskott på skattekontot är reglerat, det vill säga när dödsboet har fått tillbaka eller betalat in skatten (Skatteverket om Avslutat dödsbo). Detta innebär att om det skulle uppkomma ny egendom till dödsboet så behöver den också skiftas för att dödsboet ska kunna avvecklas. Utöver det görs det ingen skillnad mellan skatteåterbäringen och annan egendom i dödsboet, så egendomen som har uppkommit efter arvskiftet ska delas ut på samma sätt som all annan egendom.

Hur betalas ett arv ut?

Första steget mot att arv kan be­ta­las ut är att göra en boupp­teck­ning. En boupp­teck­ning är en skrift­lig hand­ling som visar den av­lid­nes till­gång­ar och skul­der. Av boupp­teck­ning­en fram­går det också vilka som är döds­bo­de­lä­ga­re och ar­ving­ar.

Boupp­teck­ning och arv­skif­te är alltså nära knutna till varand­ra. Efter att boupp­teck­ning­en har re­gi­stre­rats hos Skat­te­ver­ket kan den an­vän­das för att visa vem som har rätt att fö­re­trä­da döds­bo­et och göra det som be­hö­ver göras innan arv kan be­ta­las ut.

En boupp­teck­ning ska upp­rät­tas inom 3 må­na­der från döds­fal­let. 

Vid arv­skif­te be­hö­ver du göra en arv­skif­tes­hand­ling. Det är ett ju­ri­diskt do­ku­ment där det står vem som ärver vad efter att någon har gått bort. Arv­skif­tes­hand­ling­en an­vänds sen som en slags le­gi­ti­ma­tion eller bevis för att till ex­em­pel banken ska kunna betala ut pengar från den av­lid­nes bank­kon­ton till ar­ving­ar­na. 

Om det endast är du som är döds­bo­de­lä­ga­re be­hö­ver du inte göra något arv­skif­te. Till­gång­ar­na över­går då direkt till dig när boupp­teck­ning­en har re­gi­stre­rats hos Skat­te­ver­ket. Vid ett en­mans­döds­bo räcker det alltså med att bara göra en boupp­teck­ning. 

👍 Arv­skif­te eller arv­skif­tes­hand­ling be­hö­ver inte re­gi­stre­ras hos Skat­te­ver­ket.

Hur länge ska ett dödsbo betala löpande räkningar?

Nej, företagskonto går inte att använda för Betalningsservice för dödsbo.

Nej, om det finns medkontohavare på den avlidnes konto går det inte att använda för Betalningsservice för dödsbo.

Vem får betala dödsboets räkningar?

De efterlevande som tar hand om dödsboet kallas dödsbodelägare. Dödsbodelägarna sköter dödsboet gemensamt. Det betyder att de behöver vara överens om vad som ska göras, till exempel betala räkningar, avsluta autogiron, avsluta ett konto eller sälja värdepapper.

Det kan vara praktiskt att en av dödsbodelägarna representerar dödsboet, till exempel vid kontakter med banken, men då måste han eller hon ha fått en fullmakt från alla övriga dödsbodelägare. Exempel på fullmakter finns hos Efterlevandeguiden. Flera banker har också fullmaktsmallar.

När kommer Elstödet till dödsboet?

Ebba Busch sa till Ekot under torsdagen att dödsbon får ta del av elstödet samtidigt som hushållen. Foto: Henrik Montgomery/TT/Anders Wiklund/TT. Montage: Sveriges Radio.

EFTER KRITIKEN

Hur snabbt får man sitt arv?

Om dödsboet har bolån eller andra krediter behöver de hanteras på ett av våra bankkontor innan tillgångarna kan fördelas. Samma sak gäller om det finns värdefack eller bankbok. Finns det gemensamma konton med exempelvis efterlevande make/maka behöver ett nytt eget konto med tillhörande tjänster öppnas till den efterlevande.

Måste man ta upp arv i deklarationen?

Arvsskatt betalas för arvslott vars värde uppgår till 20 000 euro eller mera. Arvsskatten bestäms utifrån värdet av den ärvda egendomen och släktskapsförhållandet enligt skalan för arvsskatt och enligt skatteklass. Dödsboets tillgångar värderas enligt deras gängse värde vid personens död. Skäliga kostnader för begravning och bouppteckning samt dödsboets skulder kan dras av från förmögenhetens värde.

Arvsbeskattningen verkställs på basis av bouppteckningsinstrumentet eller en särskild skattedeklaration för arvet. Befriade från arvsskatt är bl.a. staten, kommuner och samkommuner, församlingar, läroanstalter samt ideella och allmännyttiga föreningar.

Hur mycket betalar man i skatt på arv?

1. Arvs- och gåvoskatten – en enig riksdag; från vänster till höger, avskaffade dem i december 2004.

2. Förmögenhetsskatten – infördes 1947 och avskaffades 2007. När den tillkom, var den ett effektivt verktyg för att jämna ut inkomstskillnader i Sverige.

3. Fastighetsskatten – länge ett irritationsmoment för många villaägare, främst i storstäderna. Den ersattes med en kommunal fastighetsavgift den 1 januari 2008.

Måste man betala skatt för arv?

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

Var, som på grund av arv, testamente eller gåva erhåller egendom, vare skyldig att därför till staten erlägga skatt enligt vad i denna lag stadgas.

Måste man deklarera arv?

Eftersom efterlevande maka, make eller registrerad partner ärver före gemensamma barn, är det vanligt med dödsbon som bara har en enda delägare – så kallade enmansdödsbon. Det finns även andra fall där en person är ensam delägare i ett dödsbo.

Om du är ensam delägare i ett dödsbo, övergår tillgångarna från dödsboet till dig när bouppteckningen registreras hos Skatteverket. Därför behövs ingen särskild arvskifteshandling. Däremot måste du själv se till så att vissa tillgångar registreras på dig – det kallas att föra över tillgångarna. 

Måste man betala dödsboets räkningar?

Före bouppteckningen kan man från dödsboets konto betala räkningar /som uppstått medan den avlidne levde, såsom sjukvårdskostnader och bolagsvederlag samt räkningar för begravningen och minnesstunden. Du behöver inget ämbetsbevis i släktutredningsform för att betala räkningarna men du måste identifiera dig med dina bankkoder.

Får man röra dödsbo innan bouppteckning?

Från det att ett dödsfall inträffat brukar det ta åtminstone 3 månader att göra en bouppteckning – men ofta tar det längre tid än så. 

Senast 3 månader efter dödsdagen ska bouppteckningsförrättningen hållas. Detta är ett möte där alla som ärver den avlidne har rätt att närvara tillsammans med två förrättningsmän. Inom en månad efter förrättningen ska bouppteckningen lämnas in till Skatteverket. Alltså ska den lämnas in senast 4 månader efter dödsdagen. 

Det är vanligt att det tar längre tid än så innan bouppteckningen kan skickas in, och i dessa fall måste anstånd begäras från Skatteverket. Att samla in alla uppgifter är ofta den mest tidskrävande delen av bouppteckningen eftersom banker, myndigheter och försäkringsbolag har olika långa hanteringstider för att skicka ut all information.