:

När kommer slutskattebeskedet för dödsbo med fastighet?

Innehållsförteckning:

 1. När kommer slutskattebeskedet för dödsbo med fastighet?
 2. Måste dödsbo deklarera?
 3. Hur deklarerar man åt dödsbo?
 4. Hur betala restskatt dödsbo?
 5. När skickas deklaration för dödsbo ut?
 6. Varför har jag inte fått slutskattebesked?
 7. Vad händer när Skatteverket godkänt en bouppteckning?
 8. Vad kontrollerar Skatteverket i en bouppteckning?
 9. Vad ska redovisas i en bouppteckning?
 10. Måste man betala dödsboets restskatt?
 11. Hur vet jag om jag ska betala restskatt?
 12. Vem ska lämna deklaration?
 13. Får man röra dödsbo innan bouppteckning?
 14. Kan man se slutskattebesked på Skatteverket?
 15. Var kan jag se mitt slutskattebesked?

När kommer slutskattebeskedet för dödsbo med fastighet?

Fastighetsskatten belastar den som äger fastigheten den 1 januari. Så vill du slippa betala fastighetsskatt för ytterligare ett år, ska du överlåta  fastigheten innan årsskiftet. Det viktiga är att alla namnteckningar är på plats i tid. Lantmäteriet kommer att sätta datumet för överlåtelsen till den dag då den sista av er undertecknade överlåtelsehandlingen.

Om du säljer en fastighet under 2021 kommer beskattningen att ske i deklarationen 2022. Väntar du istället tills i januari, kommer du inte att få deklarera eventuell vinst förrän 2023.

Vill du ha hjälp med att ändra lagfarten är du välkommen att kontakta oss på Juristkompaniet. Vi kan hjälpa till med de handlingar som behövs oavsett om det rör sig om köp, gåva, arvskifte eller bodelning och erbjuder fast pris för flera av våra tjänster.

Om du ansvarar för ett dödsbo som äger fonder eller andra värdepapper, kan det vara en god idé att sälja dem innan årsskiftet. På så vis får ni deklarera ev. vinst redan i maj och kan förhoppningsvis avsluta dödsboet efter att ni har fått slutskattebeskedet 2022. Sker försäljningen av dödsboets värdepapper först i början av nästa år kommer ni att få deklarera först 2023. 

Se till så att du har fullmakt från alla delägare i boet, som omfattar rätt att sälja värdepapper i dödsboets namn. Behöver du hjälp att upprätta en korrekt utformad fullmakt är du välkommen att höra av dig till oss. Vi har bemanning alla helgfria vardagar fram till årsskiftet. 

Måste dödsbo deklarera?

Vi skickar skattedeklarationen till den delägare i dödsboet som är har antecknats i bouppteckningshandlingen.

Om dödsboet har gett en person fullmakt att agera som sitt ombud skickar vi skattedeklarationen till ombudets adress.

Hur deklarerar man åt dödsbo?

Är du enskild näringsidkare genom att t.ex. vara skogsägare hjälper vi dig med upprättande av bokföring samt deklarationsbilaga NE (Inkomst av näringsverksamhet) samt andra nödvändiga bilagor.

Vi gör detta på ett enkelt och smidigt sätt med en personlig kontakt. Vi hjälper dig även att planera din verksamhet för att få en så bra skattesituation som möjligt nu samt för framtida försäljningar eller generationsskiften.

Hur betala restskatt dödsbo?

De inkomster som den döda hade före dödsfallet och eventuella inkomster som dödsboet har haft behöver deklareras av delägarna i dödsboet. Dödsboet behöver deklarera så länge det finns tillgångar som inte har flyttats över till arvingar. Skatteverket skickar en deklarationsblankett till dödsboets adress i början av april.

När skickas deklaration för dödsbo ut?

Vi skickar skattedeklarationen till den delägare i dödsboet som är har antecknats i bouppteckningshandlingen.

Om dödsboet har gett en person fullmakt att agera som sitt ombud skickar vi skattedeklarationen till ombudets adress.

Varför har jag inte fått slutskattebesked?

Om du som fysisk person lämnar in din inkomstdeklaration innan den 30 mars så har du möjlighet att få tillbaka skatten redan i april. Pengarna kommer att betalas ut den 5-6 april om du uppfyller förutsättningarna.

Det är tre villkor som ska vara uppfyllda för att du ska kunna får pengarna tidigt:

Vad händer när Skatteverket godkänt en bouppteckning?

När någon har avlidit måste man göra en bouppteckning. Nedan finner du 10 av de mest grundläggande sakerna du bör känna till om bouppteckningsarbetet.

Den person som har mest insyn över den avlidnes ekonomi – vanligtvis efterlevande make/maka/partner eller sambo – har ansvaret att bouppteckningen blir utförd. Om det är oklart vem som är närmast anhörig, så är det dödsbodelägarna tillsammans som har ansvaret för att bouppteckningen utförs.

Vad kontrollerar Skatteverket i en bouppteckning?

Om en uppgift inte kan lämnas ska det antecknas i bouppteckningen (20 kap. 3 § första stycket ÄB).

Om en uppgift saknas i bouppteckningen kan Skatteverket inte utan vidare registrera bouppteckningen. Skatteverket kan behöva kontakta ingivaren för kompletterande uppgifter.

Vad ska redovisas i en bouppteckning?

Med bouppteckning menas den genomgång (förrättning) som dödsbodelägarna gör av den avlidnes och den efterlevandes tillgångar och skulder. Även det dokument man då upprättar kallas bouppteckning.

En registrerad bouppteckning har följande funktion:

Måste man betala dödsboets restskatt?

När en person avlider avregistrerar banken ofta automatiskt det konto som finns registrerat hos Skatteverket för återbetalning av skatt. Det går normalt inte att öppna ett nytt konto i dödsboets namn (kontrollera med din bank).

Om dödsboet har skatt att få tillbaka och det inte finns något konto registrerat betalas pengarna ut via ett utbetalningskort. Utbetalningskortet skickas till den adress som dödsboet är registrerat på så det är viktigt att adressen är rätt.

Om det finns ett mottagarkonto anmält betalar vi ut pengarna dit.

Hur vet jag om jag ska betala restskatt?

Alla som får deklaration från Skatteverket är skyldiga att deklarera. Syftet med deklarationen är att räkna fram den verkliga skatten du är skyldig att betala på dina inkomster. Har du betalat för mycket i preliminärskatt under inkomståret kommer du att få återbäring. Om du däremot betalat för lite får du så kallad restskatt.

I denna artikel får du lära dig mer om restskatt, vad det är och när den ska betalas. Likvidum tipsar också om vad du kan göra för att undvika restskatt helt.

Den främsta anledningen till att du får restskatt är att skatten som har dragits på din lön under förra året är lägre än slutskatten du får med din deklaration. Slutskattebeskedet du får gäller förutsatt att du inte ska göra ytterligare ändringar som kan påverka beräkningen av den slutliga skatten.

Vem ska lämna deklaration?

Fysiska personer och dödsbon ska lämna inkomstdeklaration senast den 2 maj året efter utgången av beskattningsåret (32 kap. 1 § SFL).

Dödsbon räknas normalt som juridiska personer men i fråga om deklarationer gäller samma regler för dödsbon som för fysiska personer. Det betyder att ett dödsfall inte påverkar deklarationstidpunkten.

Med beskattningsår avses normalt ett kalenderår (3 kap. 4 § SFL). Andra beskattningsår kan undantagsvis förekomma även för fysiska personer (prop. 2010/11:165 s. 701 och 827 f.).

Får man röra dödsbo innan bouppteckning?

En bouppteckning kan göras privat. Då ska en av er efterlevande som bäst känner till dödsboets egendom utses till bouppgivare och lämna uppgifter om dödsboet.

Bouppgivaren ska också utse två utomstående förrättningsmän. Det är två personer som inte på grund av lag eller testamente har rätt till att ärva den avlidna. Förrättningsmännen intygar att allt har blivit riktigt antecknat och att tillgångarna har värderats efter bästa förstånd.

Om ni har bett någon utomstående förvalta dödsboet, exempelvis en boutredningsman eller en testamentsexekutor kan inte samma person agera som förrättningsman.

Kan man se slutskattebesked på Skatteverket?

Efter att du har deklarerat går vi igenom uppgifterna i din deklaration och räknar ut din skatt. När vi är klara får du ditt slutskattebesked. Har du anmält ett konto till oss betalar vi också ut eventuell skatteåterbäring till dig automatiskt. 

Här kan du läsa mer om när du får dina pengar, beroende på när och hur du har deklarerat:

Var kan jag se mitt slutskattebesked?

Skatteverket skickar slutskattebesked till dig som har digital brevlåda och som inte tidigare fått ditt slutskattebesked eller som saknar skatteregistrering i Sverige. Du som får ditt slutskattebesked i december och har kvarskatt ska betala skatten senast den 13 mars 2023.

Du som inte har digital brevlåda får slutskattebeskedet med posten 1–3 veckor senare.