:

Hur mycket får man skriva av inventarier?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket får man skriva av inventarier?
 2. Vilket är gränsbeloppet mellan inventarier och Förbrukningsinventarier?
 3. Var går gränsen för avskrivning?
 4. Hur mycket får en Förbrukningsinventarie kosta?
 5. Hur värderar man inventarier?
 6. Får man skriva av inventarier på 3 år?
 7. Är mobiltelefon Förbrukningsinventarie?
 8. Är gardiner inventarier?
 9. Hur mycket får man skriva av per år?
 10. Vad kostar bokföring i timmen?
 11. Är inventarier en investering?
 12. Kan man sälja avskrivna inventarier?
 13. Är en dator en inventarie?
 14. Vad räknas som en inventarie?
 15. Får man skriva av inventarier på 3 är?

Hur mycket får man skriva av inventarier?

När du köper inventarier eller maskiner bokförs de som tillgångar, anläggningstillgångar närmare bestämt. Det innebär att det inte uppstår någon kostnad vid köpet. Men de flesta inventarier och maskiner minskar i värde, vilket innebär en kostnad i företaget. Den kostnaden redovisar du genom att göra avskrivningar på inventarier och maskiner.

Avskrivningar är alltså kort och gott när du delar upp kostnaden för en tillgång över en längre tid. Anledningen att vi gör det är att redovisningen ska ge en bättre bild av verkligheten. När man beräknar tiden pratar man om ekonomisk livslängd, vilket betyder den tiden du beräknar att använda tillgången i verksamheten.

Exempel: Du äger en entreprenad och köper en asfaltsläggare som du kommer använda under fem år. Eftersom det är en materiell tillgång som används över en tid så bokförs den som en tillgång i verksamheten, köpet innebär därigenom inte en kostnad i sig.

Vilket är gränsbeloppet mellan inventarier och Förbrukningsinventarier?

Inventarie eller förbrukningsinventarie - vad är skillnaden egentligen? Vilka belopp är det som gäller och hur påverkar det mitt resultat om jag bokför det på olika sätt? Låt mig ge dig några enkla tips på hur du kan tänka. 

En inventarie är ett större inköp för stadigvarande bruk, det vill säga – det ska användas i verksamheten och inte säljas vidare. En inventarie klassas som en anläggningstillgång i balansräkningen och kostnadsförs över tiden (årligen) genom avskrivning. 

Var går gränsen för avskrivning?

Förbrukningsinventarier är direkt avdragsgilla och kan vara av två slag:

Enligt Skatteverket får beloppsgränsen för inventarier av mindre värde höjas med momsbeloppet i de fall ett företag varken har rätt att lyfta moms eller har rätt till återbetalning av moms (enligt 8 och 10 kap momslagen, ML).

Hur mycket får en Förbrukningsinventarie kosta?

Ett företag får dra av anskaffningsutgiften för inventarier genom årliga värdeminskningsavdrag (18 kap. 3 § IL) eller omedelbart vid anskaffningstillfället, om förutsättningarna för det är uppfyllda (18 kap. 4 § IL).

Anskaffningsutgiften för inventarier som är av mindre värde eller kan antas ha en ekonomisk livslängd på högst tre år (korttidsinventarier) får dras av omedelbart vid anskaffningstillfället (18 kap. 4 § IL). Regeln gäller dock inte för sådana immateriella tillgångar som avses i 18 kap. 1 § andra stycket IL.

Hur värderar man inventarier?

Vi utför värdering av maskiner, varulager och inventarier både för företag, myndigheter och privatpersoner.

Värdering av inventarier, maskiner eller varulager kan vara aktuell i samband med försäljning, avveckling eller konkurs. Våra medarbetare har kompetens att värdera hela konkursbon samt såväl nya som gamla objekt.

Vi utför även värderingar inom bland annat områdena entreprenad, industri, bygg och fastighet, restaurang,  tjänsteverksamhet, entreprenadmaskiner, person- och lastbilar, restaurang och storkök m.m. Värdering är ett område som växer.

Får man skriva av inventarier på 3 år?

En avskrivning är en bokföringsmässig åtgärd som i praktiken innebär att man redogör för värdeminskningen av en anläggningstillgång, till exempel på en kopieringsmaskin. En kopieringsmaskin som man köper idag är inte lika mycket värd om fem år, utan värdet minskar under tiden som den förbrukas. Att avskriva kopieringsmaskinen är alltså ett sätt att fördela kostnaderna av kopieringsmaskinen under de åren som maskinen kommer att användas. 

Avskrivningar minskar resultatet i resultaträkningen och då blir också den beskattningsbara vinsten för räkenskapsåret mindre. Man kan också tänka sig att kostnaden för ”investeringen” fördelas på de åren som den bidrar till intäkter. Avskrivningarna görs för varje år i praktiken så länge som maskinen har kvar av sin ekonomiska livslängd, så istället för att avdra hela utgiften ”direkt” fördelas den alltså på flera år.

Alla inventarier eller anläggningstillgångar med begränsad livslängd och substantiellt värde ska avskrivas. Med begränsad livslängd menas över 3 år, och med substantiellt värde menas ett anskaffningsvärde som överstiger ett halvt prisbasbelopp. För räkenskapsår som påbörjas under 2020 innebär detta minsta anskaffningsvärde på 23 649 kr (föregående år 23 249 kr), exklusive moms.

Maskiner och inventarier som inte omsätts i verksamheten men som används för att driva affärsverksamhet räknas till företagets anläggningstillgångar (ÅRL 4 kap 1§). Skatteverkets exempel på inventarier: ”t.ex. maskiner som tillverkar olika produkter, verktyg, möbler, bilar, instrument, datorer eller en affärsinredning.”

Är mobiltelefon Förbrukningsinventarie?

Utgifter för mobiltelefoner kan skattemässigt klassificeras som anläggningstillgångar, varulager, förbrukningsinventarier eller skattepliktiga förmåner beroende på vad syftet med anskaffningen är.

Mobiltelefoner är anslutna till mobiltelefonnätet via radiovågor och det innebär att de utgör ett medel för flexibel kommunikation som gör att personer kan vara nåbara nästan överallt på jorden. Användningsområdet för mobiltelefoner är större än enbart telekommunikation och utgör viktiga arbetsredskap i näringsverksamheter för många människor.

Är gardiner inventarier?

Bestämmelserna om inventarier i 18 kap. IL gäller för maskiner och andra inventarier som är avsedda för stadigvarande bruk i näringsverksamheten (18 kap. 1 § första stycket IL). Någon fullständig definition av begreppet inventarier finns inte i IL. Till det skattemässiga inventariebegreppet i 18 kap. IL kan principiellt räknas alla typer av fysiska tillgångar som inte är

 • lager,
 • kapitaltillgångar (25 kap. 3 § IL),
 • byggnader,
 • mark,
 • markanläggningar,
 • nyttjanderättshavares förbättringar, förutom sådana som ska behandlas som inventarier.

Att byggnads- och markinventarier ska behandlas som inventarier framgår av 19 kap. 19 § och 20 kap. 15 § IL (18 kap. 1 § första stycket IL). Läs mer om denna typ av inventarier på sidorna Markinventarier och Byggnadsinventarier. Även vissa tillgångar som saknar fysisk form ska skattemässigt behandlas som inventarier (18 kap. 1 § andra stycket IL). Läs mer om dem på sidan Vad är immateriella rättigheter och goodwill.

I IL använder man inte begreppen anläggningstillgångar och omsättningstillgångar som i ÅRL. I 18 kap. 1 § IL talar man om maskiner och andra inventarier som är avsedda för stadigvarande bruk. En lagertillgång definieras som en tillgång som är avsedd för omsättning eller förbrukning (17 kap. 3 § IL). Av definitionerna framgår att det är avsikten med innehavet som är avgörande för hur tillgången ska klassificeras skattemässigt.

En tillgång som i en viss situation utgör lager kan vara ett inventarium i en annan. Ett bilförsäljningsföretag kan t.ex. ta ut bilar ur sitt lager för att i stället stadigvarande hyra ut dem. Bilarna som hyrs ut klassificeras då om till inventarier (RÅ 1974 A 894).

Hur mycket får man skriva av per år?

När du köper inventarier eller maskiner bokförs de som tillgångar, anläggningstillgångar närmare bestämt. Det innebär att det inte uppstår någon kostnad vid köpet. Men de flesta inventarier och maskiner minskar i värde, vilket innebär en kostnad i företaget. Den kostnaden redovisar du genom att göra avskrivningar på inventarier och maskiner.

Avskrivningar är alltså kort och gott när du delar upp kostnaden för en tillgång över en längre tid. Anledningen att vi gör det är att redovisningen ska ge en bättre bild av verkligheten. När man beräknar tiden pratar man om ekonomisk livslängd, vilket betyder den tiden du beräknar att använda tillgången i verksamheten.

Exempel: Du äger en entreprenad och köper en asfaltsläggare som du kommer använda under fem år. Eftersom det är en materiell tillgång som används över en tid så bokförs den som en tillgång i verksamheten, köpet innebär därigenom inte en kostnad i sig.

Vad kostar bokföring i timmen?

Prislistan gäller från 1 januari 2023 och tillsvidare.

Samtliga priser är angivna exkl. moms. Faktureras i efterhand med 20 dagars kredit efter godkänd kreditprövning.

Är inventarier en investering?

Följande föreskrifter ska tillämpas vid bokföring av leverantörsfakturor avseende anläggningar och inventarier. Se även lathunden Redovisning av anläggningar och inventarier.

En anläggningstillgång är en tillgång som uppfyller samtliga dessa tre kriterier:

Kan man sälja avskrivna inventarier?

Ok så om jag säljer en prylen jag köpte för låt säga 10 000kr + moms till en privatperson så är det 10 000kr i vinst antar jag och så betalar jag in momsen på 2500kr.

Jag skriver ett kvitto till köparen och behåller en identisk kopia själv då antar jag? Detta kvitto måste gå att spåra till köparen då antar jag. Är jag även ansvaring att det kolla ID på köparen i så fall?

Är en dator en inventarie?

En näringsidkare som förvärvar en tillgång (till exempel en dator) av mindre värde och bokför den i en enskild näringsverksamhet medges omedelbart avdrag för hela anskaffningsutgiften med stöd i 16 kap. 1 § inkomstskattelagen och 18 kap. 4 § inkomstskattelagen även om det förutsätts att det finns en viss privat användning.

Den privata användningen uttagsbeskattas under nyttjandeperioden med stöd i 22 kap. 2, 4 och 7 §§ inkomstskattelagen samt 61 kap. 2 § inkomstskattelagen. Om datorns användning och utnyttjande (privat respektive i näringsverksamheten) fördelat sig lika över hela den ekonomiska livslängden, har hälften av utgiften för anskaffningen fördelat över den ekonomiska nyttjandeperioden ansetts kunna ligga till grund för uttagsbeskattningen. En egenföretagare som privat förvärvar en tillgång (till exempel dator) som används i näringsverksamheten medges avdrag för skälig del av utgiften, fördelat på nyttjandeperioden, i enlighet med 16 kap. 1 § inkomstskattelagen.

Det kan i detta sammanhang tilläggas att det i de flesta fall kan vara en knepig bevisfråga att fastställa att en dator inte enbart är till för bolaget och därmed ska uttagsbeskattas för privat användning.

Vad räknas som en inventarie?

Det finns olika slags inventarier, t ex:

Eftersom ett inventarium har en ekonomisk livslängd på flera år ska inköpet inte kostnadsföras direkt. Utgiften ska istället delas upp på så många år som motsvarar den beräknade ekonomiska livslängden. Detta kallas att göra avskrivningar enligt plan (planmässiga avskrivningar).

Får man skriva av inventarier på 3 är?

En avskrivning är en systematisk periodisering av en tillgångs avskrivningsbara belopp över dess nyttjandeperiod. Lite enklare förklarat är avskrivningar ett sätt att dela upp utgiften för en tillgång över tid.

Låt säga att du under året köper in en ny företagsbil för 200 000 kronor. Nyttjandeperioden för denna bedöms vara tio år. Vid inköpstillfället bokförs bilen som en tillgång, och inte som en kostnad. Kostnaden på 200 000 kronor fördelas istället ut genom avskrivningar över hela tidsperioden, i och med att bilen beräknas kunna användas under de närmsta tio åren. Om hela beloppet istället hade kostnadsförts vid inköpstillfället skulle det beskattningsbara resultatet belastats helt och hållet under inköpsåret, vilket hade blivit felaktigt. Tack vare avskrivningarna speglar istället bokföringen verkligheten på ett mer rättvist sätt.