:

Vad är ett allmänt råd?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är ett allmänt råd?
 2. Kan man få hjälp av Skatteverket?
 3. Hur kontakta Skatteverket?
 4. Vem ansvarar för Skatteverket?
 5. Vad kan man fråga Skatteverket om?
 6. Måste man boka tid hos Skatteverket?
 7. Vad menas med allmänt råd BBR?
 8. Vad är nytt i de allmänna råden?
 9. Kan man chatta med Skatteverket?
 10. Kan man anmäla Skatteverket?
 11. Vad granskar Skatteverket?
 12. Hur vet man om man blir granskad av Skatteverket?
 13. Vad händer om man inte svarar på en förfrågan från Skatteverket?
 14. När ska man ringa Skatteverket?
 15. Vad är skillnaden mellan id-kort och legitimation?

Vad är ett allmänt råd?

Regler är ett samlingsbegrepp för bestämmelser i lagar, förordningar samt myndigheters föreskrifter och allmänna råd. Alla regler är inte bindande, allmänna råd är rekommendationer för hur man kan eller bör göra för att uppfylla de bindande regler som man måste uppfylla. Bindande regler är lagar, förordningar och föreskrifter.

Kan man få hjälp av Skatteverket?

På den här sidan hittar du information om att lämna tips om misstänkt fusk inom skatt och felaktig folkbokföring.

Hur kontakta Skatteverket?

Du kan även kontakta Skatteverket via e-post eller genom att chatta med oss.

Du kan även kontakta Skatteverket via e-post eller genom att chatta med oss.

Vem ansvarar för Skatteverket?

Det huvudsakliga syftet med folkbokföringen är att tillgodose samhällets behov av basuppgifter om befolkningen.

I folkbokföringen registreras löpande olika händelser i en persons liv, exempelvis födelse, dödsfall, vårdnad, äktenskap och namn. I folkbokföringen registreras även vilka som bor i landet och var de bor efter en flyttning. Till en persons folkbokföring har knutits många rättigheter och skyldigheter, t.ex. rätten till sociala förmåner och bidrag eller var man ska betala skatt eller rösta.

Målet för folkbokföringen brukar uttryckas med att uppgifterna i folkbokföringen ska spegla befolkningens verkliga bosättning, identitet och familjerättsliga förhållanden så att olika samhällsfunktioner får ett korrekt underlag för beslut och åtgärder.

En utförlig beskrivning av den svenska folkbokföringens historia under tre sekler finns på sidan

 • Den svenska folkbokföringens historia under tre sekler Länk till annan webbplats.

Den första riksomfattande bestämmelsen om kyrkobokföring kom 1686. Prästerna fick då skyldighet att föra husförhörslängder över hela befolkningen.

Vad kan man fråga Skatteverket om?

 • När kommer min deklaration?
 • Jag har inte fått min inkomstdeklaration. Vad ska jag göra?
 • Var kan jag få tag på min deklaration som pdf?
 • Hur får jag en utskrift av mina deklarationsuppgifter, bilagor, skatteuträkning och kvittens?
 • Hur får jag en pappersdeklaration?
 • Jag behöver anstånd med att lämna deklarationen, hur gör jag?
 • Hur gör jag om det saknas eller finns en felaktig uppgift i min deklaration?
 • Jag har inte fått någon uppgift om min inkomst från min arbetsgivare eller pensionsutbetalare. Vad gör jag?
 • Vad innebär en schablonintäkt?
 • Jag har skaffat en digital brevlåda, hur deklarerar jag?
 • Kan jag deklarera digitalt från utlandet?
 • Varför kan jag inte deklarera i e-tjänsten med min e-legitimation?
 • Varför har jag inte fått några koder?
 • Mina koder fungerar inte att deklarera med, vad ska jag göra?
 • Kan jag låta någon annan lämna digital inkomstdeklaration åt mig?
 • Ska mitt barn lämna in en deklaration?
 • Vem ska skriva under deklarationen för barn under 18 år och hur lämnar man in den?
 • Hur gör jag om jag har fått uppmaning att redovisa försäljning av en fastighet i år, fast jag redovisade försäljningen förra året?  
 • Hur kan jag kontrollera om min deklaration har kommit in till Skatteverket?
 • Kan jag göra ändringar i min deklaration efter att jag lämnat in den?
 • Jag har fått ett meddelande om ändrade uppgifter från Skatteverket, behöver jag göra någonting?

Måste man boka tid hos Skatteverket?

Varför är det bra att ha ett id-kort? Vad ska jag ha med mig när jag vill ansöka om ett id-kort?

Vad menas med allmänt råd BBR?

top of page

Boverkets byggregler, BBR, är en samling av föreskrifter och allmänna råd som fastställs av Boverket och gäller för svenska byggnader. BBR innehåller regler om de flesta tekniska egenskapskraven i Plan- och bygglagen. Reglerna i BBR handlar också om utformningskrav och tomtkrav i PBL. BBR gäller för nybyggnation, tillbyggnader och ombyggnader.

Vad är nytt i de allmänna råden?

Skolverkets allmänna råd om betyg och prövning ska stödja huvudmän, rektorer och dig som lärare i arbetet med att sätta betyg och genomföra prövningar på ett rättvisande och rättssäkert sätt. De allmänna råden grundar sig på olika bestämmelser i skollag, förordningar och läroplaner.

Nu när bestämmelserna för betygssättning har ändrats har vi också ändrat i de allmänna råden så att de stämmer med de nya bestämmelserna. På den här sidan hittar ni material och frågor för att sätta er in i och diskutera det som är nytt.

I den här filmen får du veta vad som är nytt i publikationen Kommentarer till Skolverkets allmänna råd om betyg och prövning.

De huvudsakliga ändringarna i bestämmelserna om betygssättning som gäller sedan den 1 juli 2022 innebär

 • att läraren ska göra en sammantagen bedömning av elevens kunskaper och sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper
 • att kunskapskrav ersätts av betygskriterier i alla skolformer och årskurser där betyg sätts
 • att läraren inte längre behöver utnyttja all tillgänglig information vid betygssättningen.

Kan man chatta med Skatteverket?

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.

Chock efter dödsskjutningen • Ung man sköts ihjäl vid idrottsplats

Kan man anmäla Skatteverket?

Skatteverket ser allvarligt på om en medarbetare inte följer de principer som anställda i staten har att följa. Om det finns missförhållanden är det viktigt att de utreds och att nödvändiga åtgärder vidtas. Det är en förutsättning för att vi inom Skatteverket ska kunna leva upp till vår värdegrund som utgår från demokrati och mänskliga rättigheter.

Om vi själva upptäcker missförhållanden och beteenden som strider mot statens värdegrund eller våra interna riktlinjer, har vi möjlighet att rapportera till en oberoende internutredningsfunktion. Chefer på Skatteverket har dessutom en skyldighet att anmäla misstanke om oegentligheter.

Vad granskar Skatteverket?

Om din deklaration väljs ut för vidare kontroll kommer vi att kontakta dig per telefon eller brev. Vi berättar då vad det är vi vill kontrollera och varför vi gör kontrollen. Du får också veta vilken information vi behöver för att kunna ta ställning i ditt ärende.

När vi har påbörjat en kontroll kommer vi att ha kontakt med dig tills ditt ärende är avslutat. Oftast kan kontrollen avslutas snabbt, men ibland tar den längre tid och då har vi löpande kontakt. Om vi skriver till dig för att få in uppgifter anger vi alltid när du senast ska svara. Det är viktigt att vi gör det för att vi ska kunna hålla en rimlig arbetstakt så att du kan få ett slutligt besked så snabbt det går. 

Hur vet man om man blir granskad av Skatteverket?

Skicka in en begäran om omprövning till Skatteverket. Det kan använda blanketten Begäran om omprövning (SKV 6891) eller skriva ett brev. Glöm inte att skriva under begäran.

Du bör även bifoga underlag som visar hur du kommit fram till de belopp du redovisar, exempelvis en K4 bilaga och årssammandrag för varje aktuellt år.

Vad händer om man inte svarar på en förfrågan från Skatteverket?

Skatteverket meddelar ett stort antal beslut där enskildas uppgifter i deklarationer inte följs. Sådana beslut kan meddelas inom de tidsfrister som gäller för ordinarie omprövning i 66 kap. 21 och 22 §§ SFL, om t.ex. en enskild inte kan göra sannolikt att hen har haft en kostnad eller om Skatteverket har gjort sannolikt att en inkomst inte har redovisats.

För att Skatteverket vid dessa beslut dessutom ska kunna ta ut skattetillägg på grund av oriktig uppgift ställs andra krav på bevisningen än de som gäller vid den ordinarie beskattningen. Övriga uppgifter i en deklaration kan också innebära att en i och för sig felaktig uppgift inte är att bedöma som en oriktig uppgift. Man måste alltså alltid göra en kontroll av deklarationens innehåll för att kunna avgöra om en oriktig uppgift har lämnats.

Skattetillägg ska tas ut av den som på något annat sätt än muntligen under förfarandet har lämnat en oriktig uppgift till ledning för egen beskattning (49 kap. 4 § första stycket 1 SFL).

Det ska vidare tas ut skattetillägg av den som på något annat sätt än muntligen har lämnat en oriktig uppgift i ett mål om beskattning och uppgiften inte har godtagits i sak (49 kap. 4 § första stycket 2 och andra stycket SFL). I dessa fall måste alltså domstolen ha prövat den materiella beskattningsfrågan för att skattetillägg ska kunna tas ut.

Oriktig uppgift är det centrala rekvisitet i 49 kap. 4 § SFL. Läs översiktligt om oriktig uppgift nedan.

När ska man ringa Skatteverket?

Ja, du kan göra ändringar i en deklaration som du har skickat in. Du kan göra ändringar upp till sex år efter inkomståret. Det innebär att du under 2023 kan göra ändringar som gäller inkomståret 2017 eller senare.

Har du ännu inte fått slutskattebeskedet kan du logga in i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 och skicka in deklarationen på nytt efter att du gjort ändringen. Har du redan fått slutskattebeskedet kallas det för att du begär en omprövning. Hur du ska göra beror på vilket inkomstår som ändringen gäller.

Vad är skillnaden mellan id-kort och legitimation?

En e-legitimation är en elektronisk id-handling som kan användas för att identifiera sig på till exempel en webbplats eller när man ringer upp en myndighet eller bank.

I Sverige finns flera aktörer som erbjuder e-legitimation med kvalitetsmärkningen Svensk e-legitimation . Det betyder att de har granskats och godkänts av staten och därmed fungerar att använda för identifiering hos svenska myndigheter.