:

Vad skall ingå i en årsredovisning?

Innehållsförteckning:

 1. Vad skall ingå i en årsredovisning?
 2. Vilka måste skriva under en årsredovisning?
 3. Vad är en årsredovisning?
 4. Vad innehåller årsredovisningslagen?
 5. Hur skriver man en årsredovisning?
 6. Hur gör man en årsredovisning?
 7. Kan man göra årsredovisning själv?
 8. Vad är skillnaden mellan bokslut och årsredovisning?
 9. Hur man läser en årsredovisning?
 10. Vilken ordning skriver man under årsredovisning?
 11. Vad innehåller årsbokslut och årsredovisning?
 12. Vad ska man leta efter i årsredovisning?
 13. Vad ingår i årets resultat?
 14. Vem skriver på årsredovisningen först?
 15. Vad är skillnaden mellan ett årsbokslut och en årsredovisning?

Vad skall ingå i en årsredovisning?

En årsredovisning är en offentlig handling som ska ge läsaren en rättvisande bild av ett företags resultat och ställning.

Aktiebolag och ekonomiska föreningar måste alltid upprätta en årsredovisning. För andra företagsformer är det bland annat storleken på företaget som är avgörande för om en årsredovisning behöver upprättas eller inte. Det går att läsa mer om detta i bokföringslagen kapitel 6.

En årsredovisning ska avse ett räkenskapsår. Ett räkenskapsår är i normalfallet 12 månader.

Aktiebolag och ekonomiska föreningar måste alltid upprätta en årsredovisning vid räkenskapsårets slut.

Årsredovisning ska upprättas vid varje räkenskapsårs slut, det vill säga normalt en gång per år. Om ett företag byter bokslutsdag och vid det tillfället får ett förkortat räkenskapsår kan det innebära att företaget behöver upprätta två årsredovisningar under ett kalenderår/tolvmånadersperiod.

Vilka måste skriva under en årsredovisning?

Att inte upprätta och skriva under årsredovisningen i tid är ett bokföringsbrott som styrelsen kan åtalas för. Om ni till exempel skulle skjuta på stämman är det ändå viktigt att föreningen upprättar och skriver under årsredovisningen senast sex månaderna från utgången av räkenskapsåret eller den tidigare tidpunkt som framgår av stadgarna.

Vad är en årsredovisning?

Hur funkar det här med årsredovisning? I den här filmen går vi igenom vad du behöver göra i sex olika steg. (Längd: 4:03 minuter.)

ska ta fram en årsredovisning och lämna in den till Bolagsverket. När årsstämman har fastställt balans- och resultaträkningen har du en månad på dig att lämna in årsredovisningen till Bolagsverket. Det innebär att årsredovisningen ska finnas hos Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets slut. Du kan välja att lämna in din årsredovisning digitalt till Bolagsverket eller skicka den med posten.

Vad innehåller årsredovisningslagen?

This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

Analytics

Hur skriver man en årsredovisning?

En årsredovisning är en beskrivning och sammanfattning av företagets ekonomi under året som gått samt ett meddelande om den nuvarande balansen. Nystartade företag har ingen så kallad revisionsplikt de två första åren. 

Det är dock inte bara aktiebolag som måste göra en årsredovisning – alla företagare måste göra det oavsett om det är en enskild firma (om den omsätter mer än 3 miljoner per år, annars används ett så kallat förenklat bokslut), handelsbolag (beroende på storlek), förening eller aktiebolag. 

Själva syftet med det här bokslutet, som det också kallas, är att man ska få en övergripande bild över hur företaget presterat under året och hur det nuvarande ekonomiska läget ser ut. Dessa uppgifter registreras och blir offentliga uppgifter som man som privatperson eller företagare kan hitta på nätet till exempel. 

Det är endast en viss typ av storlek på aktiebolag som måste skicka in sin årsredovisning till Bolagsverket varje år. Om balansen för bolaget nått upp till 40 miljoner kronor de två senaste räkenskapsåren, ni haft minst 50 anställda under de senaste två åren samt en nettoomsättning på mer än 80 miljoner kronor, då räknas man som ett stort aktiebolag. Vilken betydelse har då detta för redovisningen? Jo, det finns olika regelverk att följa. 

Stora aktiebolag ska följa det huvudregelverk som kallas för K3 medan mindre aktiebolag ska följa regelverket K2, som är en förenklad version av K3. Ett litet aktiebolag kan välja mellan att göra den förenklade versionen (K2) eller använda sig av huvudregelverket direkt, men måste då följa alla regler till punkt och pricka. Stora aktiebolag får aldrig välja detta, det är alltid K3 som gäller. 

Om företaget uppfyller minst två av kriterierna du kan läsa här nedan innebär det att bolaget måste ha en licensierad revisor som ser över årsredovisningen innan den skickas in till Bolagsverket. Men det är som sagt inte revisorn som ska göra själva redovisningen. 

Hur gör man en årsredovisning?

Alla företag är skyldiga att upprätta ett årsbokslut vid räkenskapsårets slut. Bolagsformen och storleken på företaget styr enligt vilket regelverk årsbokslutet ska upprättas samt om en årsredovisning ska göras eller inte.

Tips! Om du ska upprätta ett förenklat årsbokslut kan du läsa vår guide här »

Kan man göra årsredovisning själv?

Årsredovisningens innehåll beror på företagets verksamhet, bolagsform och ett antal faktorer som t.ex. omsättning och antal anställda som kan påverka vilket regelverk som används.

Vanligtvis krävs det att en årsredovisning ska innehålla resultat- och balansräkning med noter och förvaltningsberättelse. Dessutom krävs ett fastställelseintyg där inlämnaren intygar att årsredovisningen har blivit godkänd av styrelsen på årsstämman.

Vid krav på revisionsberättelse ska även revisionsberättelsen lämnas in tillsammans med årsredovisningen.

Vad är skillnaden mellan bokslut och årsredovisning?

Ett bokslut är en sammanställning av ett företags bokföring vid en viss tidpunkt. I grunden består bokslutet av en resultaträkning, en balansräkning och vissa tilläggsupplysningar eller noter. Alla företag ska avsluta den löpande bokföringen för varje räkenskapsår med ett bokslut. Vissa företag gör även periodbokslut under räkenskapsåret, t.ex. kvartalsvis eller månadsvis. I denna artikel skriver vi om det bokslut man gör i slutet på räkenskapsåret.

Hur man läser en årsredovisning?

Årsredovisningens första del är förvaltningsberättelsen. Förvaltningsberättelsen ska i ord spegla det som resultat- och balansräkningen visar i siffror. I den hittar du därför en generell beskrivning över bostadsrättsföreningen och dess fastighet(er). Styrelsen ska också ge sin bild för föreningens verksamhet det gångna året. Där kan styrelsen ta upp sådant som är väsentligt inom ekonomi, fastighet och förvaltning. Styrelsen ska också lämna förslag till resultatdisposition. I förvaltningsberättelsen bör större planerade underhållsåtgärder vara beskrivna. Nyckeltal, föreningens uthyrningsbara lokaler, uppgifter om lån och styrelsens sammansättning är sådant som bör finnas med.

Förvaltningsberättelsen ger dig en översiktlig och i flera fall mer lättförståelig inblick i föreningens ekonomi än resultat- och balansräkningen. Läs den och ställ följdfrågor till styrelsen om sådant du undrar om. Tänk på att förvaltningsberättelsens innehållsrikedom kan variera mellan olika föreningar och att det därför inte alltid går att utläsa så mycket ur den. Det är inget fel så länge de grundläggande formaliakraven är uppfyllda. I en förening där allt rullar på kanske det inte finns så mycket att berätta.

Vilken ordning skriver man under årsredovisning?

In addition to cookies that are strictly necessary to operate this website, we use the following types of cookies to improve your experience and our services: Functional cookies to enhance your experience (e.g. remember settings), and Performance cookies to measure the website's performance and improve your experience., and Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you.

We have detected that Do Not Track/Global Privacy Control is enabled in your browser; as a result, Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you, are automatically disabled.

Vad innehåller årsbokslut och årsredovisning?

Vad är ett årsbokslut?Ett årsbokslut ska upprättas av alla företag efter utgången av ett räkenskapsår och utgör en sammanställning av den löpande bokföringen under året. Syftet är att skapa en helhetsbild över hur företaget presterat samt hur situationen ser ut vid räkenskapsårets slut.

Läs också: 5 saker du INTE får glömma inför årsbokslutet

Hur gör man ett årsbokslut? I arbetet upprättas och analyseras balans- och resultaträkningen där tillhörande dokumentation kontrolleras och kompletteras. Slutligen genomförs bokslutstransaktioner som bland annat utgör:

Vad ska man leta efter i årsredovisning?

När du köper en bostadsrätt, köper du en andel i bostadsrättsföreningen. Den andelen ger dig nyttjanderätt till en specifik lägenhet. Tillsammans med alla andra andelsägare i bostadsrättsföreningen äger ni fastigheten. Ju större andel – desto större avgift kommer du att betala till föreningens gemensamma kostnader. Därför ligger det i ditt intresse att förstå ekonomin i bostadsrättsföreningen. 

Av årsredovisningen framgår föreningens ekonomiska situation för det senaste året. Gör klart för dig att du har den senaste inlämnade årsredovisningen innan du börjar din granskning. Börja med förvaltningsberättelsen. Där finner du uppgifter om vad som hänt under året. T ex om det har överlåtits bostäder och kanske tillkommit bostäder genom att föreningen låtit upplåta vindar eller ombildat hyresrätter. Här ska det också redovisas vilka eventuella lokaler föreningen har att hyra ut och om det finns lägenheter som fortfarande hyrs ut av föreningen som hyresrätter. Hyresrätter i en bostadsrättsförening kan ev. ses som en dold tillgång för föreningen. Det framgår också hur många bostadsrätter föreningen omfattar och hur många medlemmar föreningen har. I årsredovisningen redovisas föreningens ekonomiska situation. Kostnader och inkomster som föreningen haft under året som gått. Ofta görs även jämförelser med tidigare år. Årsredovisningen ska innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och eventuella tilläggsuppgifter, eller så kallade noter.

Vad ingår i årets resultat?

Ett företags resultat är ett begrepp inom företagsekonomi och betyder i princip samma sak företagets vinst eller förlust. Termen årets resultat är synonym med företagets vinst eller förlust under ett givet räkenskapsår. Har företaget haft högre intäkter än kostnader under ett räkenskapsår, har företaget uppnått ett positivt resultat, vilket betyder att företaget gått med vinst. Har företaget däremot haft högre kostnader än intäkter, har det uppnått ett negativt resultat (gått med förlust). Resultatet delas in i redovisat resultat och balanserat resultat.

Balanserat resultat är summan av företagets totala intäkter och kostnader för avslutat räkenskapsår, där de eventuella utdelningarna är avdragna. Balanserat resultat är del av balansräkningen och går in under posten fritt eget kapital. Balanserat resultat kan också kallas balanserad vinst eller balanserad förlust.

Vem skriver på årsredovisningen först?

En årsredovisning ska bestå av en balansräkning, en resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse. I årsredovisningen för ett större företag ska det även ingå en kassaflödesanalys (2 kap. 1 § ÅRL). Den ska upprättas i vanlig läsbar form eller i elektronisk form och vara skriven på svenska. Årsredovisningen ska innehålla uppgifter om företagets namn, organisations- eller personnummer och säte. Om företaget är i likvidation ska detta anges (2 kap. 5 § ÅRL).

Vad är skillnaden mellan ett årsbokslut och en årsredovisning?

Bokslutstider brukar vara hektiska tider för företagare. Vi levererar kvalitetssäkrade bokslut och årsredovisningar oavsett storleken på ditt företag.

Ett bokslut är en översikt av ett företags bokföring vid en viss tidpunkt. I grunden utgörs bokslutet av en resultaträkning, en balansräkning och en del tilläggsupplysningar eller noter. Alla företag gör även något kallat periodbokslut under året, antingen kvartalsvis eller månadsvis.