:

Vad är fission aktier?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är fission aktier?
 2. Vad betyder inlägg fission?
 3. Varför dela upp bolag?
 4. Hur delar man upp ett företag?
 5. När används fission?
 6. Vad händer med aktier vid en fusion?
 7. När använder man fission?
 8. Vad menas med 3 12 regeln?
 9. Får man äga aktier i ett bolag man jobbar på?
 10. Vad händer med ett aktiebolag när man dör?
 11. Vad är det för fördel av fission?
 12. Var finns fission?
 13. Vad händer med eget kapital vid fusion?
 14. Varför fusionera bolag?
 15. Vad gör fission?

Vad är fission aktier?

Fission eller delning, som är den term som används i aktiebolagslagen, innebär att ett bolag upplöses och verksamheter och tillgångar flyttas över på flera bolag. Se aktiebolag. Ett bolag kan uppdelas även med andra metoder, exempelvis genom underpris- och verksamhetsöverlåtelser. Det överlåtande företaget överlåter en verksamhetsgren till det övertagande företaget men behåller minst en verksamhetsgren. Den marknadsmässiga ersättningen lämnas till ägarna av det överlåtande företaget i form av aktier i det övertagande företaget men kan också vara kontant. Det blir inte någon skatt företagen. Inte heller ägarna blir beskattade för värdet av aktierna. Däremot ska omkostnadsbeloppet för aktierna i det överlåtande företaget till en del övergå på aktierna i det övertagande företaget. Lagtext: 24 kap 3a §, 42 kap 16b § IL

Vad betyder inlägg fission?

Fission betyder delning av ett bolag till flera bolag. Fusion innebär motsatsen, en sammanslagning av två eller flera bolag. Detta innebär att bolagen blir ett bolag.

Fission sker genom att ett eller flera aktiebolag, helt eller delvis, övertar det delade bolagets tillgångar och skulder. Detta sker i utbyte mot ersättning till aktieägarna. 

Varför dela upp bolag?

Ett holdingbolag är ett bolag som har till uppgift att äga aktier eller andelar i andra företag. Någon annan verksamhet i bolaget finns oftast inte. Den verksamhet man bedriver ligger istället i bolagen som holdingbolaget äger.

Det kan i många fall vara bättre att ha sitt ägande via ett holdingbolag i stället för direkt i ett bolag där själva driften av verksamheten ligger. Det finns möjlighet att göra detta trots att en verksamhet redan är igång.

Hur delar man upp ett företag?

Tillbaka

Jag och min fru har varit gifta i 12 år och har under åren fått tre barn tillsammans. Jag är hemmaman och har under barnens uppväxt tagit ansvar för dem och för hemmet. Några år efter att vi gifte sig startade min fru ett aktiebolag som efter flera års hårt arbete äntligen börjar ge utdelning. Min fru äger även huset där familjen bor och hon har ensam gått in med hela kontantinsatsen och betalat av på huslånen. Vi har nu beslutat oss för att separera. När Min fru startade aktiebolaget var vi helt överens om att aktiebolaget skulle vara hennes eget eftersom hon investerade mycket tid och pengar i det. Vi skrev dock aldrig några juridiska handlingar om det. När vi nu ska separera tycker jag inte längre att det känns rättvist att hon ska få behålla värdet av hela aktiebolaget själv. Jag tycker att jag borde ha rätt till någon form av kompensation eftersom jag har varit hemma själv med barnen när hon satsat på aktiebolaget. Min fru anser att aktiebolaget är hennes och att hon inte heller ska behöva dela med sig av huset eftersom det är hon som äger det. Vad gäller?

När används fission?

I kärnkraftverken används uran som bränsle och detta är inte en förnybar energikälla. Med kärnkraft slipper man växthusgaser och andra utsläpp och på det viset är det en renare energiteknik. Men kärnkraften påverkar miljön på andra sätt.

När man producerar el med kärnkraft får man ett radioaktivt avfall. Använt kärnbränsle, och även viss utrusning som använts i kärnkraftverket, måste förvaras säkert. Det tar 100 000 år innan kärnbränslet förlorat sin radioaktivitet. I Sverige har man bestämt att avfallet från kärnkraftverken ska förvaras i en särskild typ av kopparkapslar. Kapslarna ska sänkas ned en halv kilometer i berggrunden och omslutas av bentonitlera. SKB:s förslag är att avfallet sedan ska slutförvaras i närheten av Forsmark Kärnkraftverk.

Även om säkerheten är hög i kärnkraftverken, finns alltid en risk att en kärnkraftsolycka kan inträffa.

Ett kärnkraftverk fungerar ungefär på samma sätt som ett kraftverk som eldas med kol, olja eller biobränslen. Det handlar om att koka vatten så att ånga bildas och som driver en turbin. Turbinen är sedan kopplad till en generator som omvandlar rörelseenergin till elektricitet.

Processen som får vattnet att koka kallas fission. Det innebär att man klyver atomkärnor. En neutron skickas in i urankärnan som gör att den ”klyvs”. Anledningen till att det är just uranet som vi använder till denna process är att den är tillräckligt instabil och därför går att klyva.

Vid uranklyvningen frigörs i sin tur nya neutroner. För att neutronerna ska fortsätta att klyva uranatomer krävs att de bromsas upp, modereras. I de svenska kärnkraftverken bromsas neutronerna upp med hjälp av vatten.

Vad händer med aktier vid en fusion?

En fusion innebär att två eller flera aktiebolag går samman genom att samtliga tillgångar och skulder överförs på ett av bolagen, samtidigt som det eller de överlåtande bolagen upplöses.

En fusion kan innebära en risk för bolagens borgenärer:

 • Om det övertagande bolaget har sämre betalningsförmåga än det överlåtande bolaget innebär fusionen en risk för det överlåtande bolagets borgenärer.
 • Om fusionen innebär att det övertagande bolagets ekonomiska ställning försämras får fusionen effekter också för det övertagande bolagets borgenärer.

När använder man fission?

Mattecentrum och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet och samla in besöks­statistik. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik

Vad menas med 3 12 regeln?

Reglerna gäller för inkomståret 2022. Beloppen och procentsatserna ändras varje år. Utdelning och kapitalvinst på kvalificerade aktier i fåmansföretag deklarerar du på blankett K10.

Utdelningen från dina aktier kan komma att beskattas i både inkomstslagen kapital och tjänst. Utdelning upp till en viss gräns beskattas i inkomstslaget kapital med 20 procent (30 procent på 2/3 av utdelningen). Den del som överstiger denna gräns (som kallas gränsbeloppet) beskattas i inkomstslaget tjänst.

Får man äga aktier i ett bolag man jobbar på?

Hej!

Jag är anställd i ett bolag där vi som anställda ska få lov att investera i och har lite frågor och funderingar.

Vad händer med ett aktiebolag när man dör?

När en person dör får många myndigheter och företag information om detta från Skatteverket. Det kan ändå hända att brev och tidningar kommer i den avlidna personens namn och att du själv måste kontakta avsändaren för att till exempel avsluta prenumeration eller medlemskap i en förening. Tänk också på att föra över eller avsluta olika abonnemang som den avlidna har haft. Dödsfall innebär normalt grund för att kunna avsluta ett abonnemang utan uppsägningstid.

Vad är det för fördel av fission?

I Sverige finns sex kärnkraftsreaktorer i drift. 2021 stod kärnkraft för 31 procent av den svenska elproduktionen. Här hittar du kortfattade fakta om kärnkraft, hur det fungerar och vilka för- och nackdelar kärnkraften har.

Ett kärnkraftverk fungerar egentligen som en väldigt komplicerad vattenkokare. Energin kommer från klyvning av anrikat uran. Anrikningen innebär att man ökar halten av en specifik klyvbar isotop av uran. När uranet bestrålas med neutroner klyvs atomkärnan. Det frigör fler neutroner som startar en kedjereaktion som sedan fortsätter av egen kraft. Vid uranklyvningen frigörs nya neutroner som behöver bromsas för att kunna fortsätta klyva uranatomer. Det görs i de svenska reaktorerna med hjälp av vatten, så kallat lättvatten. Därför kallas kärnkraftsreaktorerna som används i Sverige för lättvattenreaktorer. Lättvattenreaktorer kan vara antingen kok- eller tryckvattenreaktorer. Reaktorerna i Forsmark och Oskarshamn är kokvattenreaktorer, medan reaktorerna i Ringhals är tryckvattenreaktorer.

Klyvningen av atomkärnor kallas för fission, och den så kallade fissionskedjereaktionen som beskrivs ovan producerar stora mängder värme. Värmen leds bort i vattenrör till en värmeväxlare och för över energin till en ångturbin som driver en generator som i sin tur producerar elen.

Kylningen av kärnreaktorn skapar en stor mängd överskottsvärme som leds ut i havet. Därför ligger kärnkraftverk som regel vid kusten. Verkningsgraden hos en kärnreaktor är netto kring 35 procent. Verkningsgrad är ett mått som anger hur effektiv en energiomvandlingsprocess är. En tredjedel av energin från kärnreaktionen kan alltså tas tillvara och omvandlas till el, resten går förlorat som spillvärme från kylningen av reaktorn.

Var finns fission?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån din fråga har jag förstått att du och ditt syskon äger var sitt aktiebolag (A och B) som i sin tur tillsammans äger ett annat aktiebolag (C) till 50% var. I aktiebolaget C finns det tillgångar och skulder som ni vill dela upp och föra till era egna aktiebolag A och B. Om målet är att dela upp tillgångarna och skulderna mellan era aktiebolag på bästa sätt, kommer jag att nedan försöka förklara hur man kan göra och vad de skatterättsliga konsekvenserna blir i sådana fall, jag utgår dessutom ifrån att A och B är privata aktiebolag som är helägda.

Vad händer med eget kapital vid fusion?

Bokföringsnämnden (BFN) har i denna vägledning samlat de regler som ett företag ska tillämpa vid redovisning av fusion. Vägledningen innehåller lagregler, Bokföringsnämndens allmänna råd, kommentarer och exempel.

Fusion kan enligt 23 kap. ABL ske genom att två eller flera aktiebolag går samman genom att samtliga tillgångar och skulder i ett eller flera av aktiebolagen övertas av ett annat företag mot vederlag till aktieägarna i det eller de överlåtande bolagen. Fusion kan även ske enligt 16 kap. FL mellan två eller flera ekonomiska föreningar och i vissa fall även mellan en ekonomisk förening och ett helägt aktiebolag.

Ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening kan även delta i en fusion med en motsvarande juridisk person med hemvist i en annan stat inom EES än Sverige, så kallad gränsöverskridande fusion. När en fusion genomförs ska det övertagande företagets redovisningsprinciper tillämpas. Om det övertagande företaget är ett svenskt företag ska svenska redovisningsprinciper tillämpas, oavsett om det överlåtande företaget är ett svenskt eller utländskt företag. Det allmänna rådet är därmed tillämpligt även på gränsöverskridande fusioner om det övertagande företaget är ett svenskt företag.

Varför fusionera bolag?

En fusion innebär att två eller flera aktiebolag går samman till ett. Därigenom minskar man de administrativa kostnaderna och det eller de överlåtande bolagen upphör utan likvidation.

Det eller de överlåtande (fusionerade) bolagen överlåter alla sina tillgångar och skulder liksom alla sina rättigheter och skyldigheter till det övertagande bolaget. Det är styrelserna i de ingående bolagen som upprättar en gemensam fusionsplan som omfattar de bolag som skall fusioneras och som beskriver hur samgåendet skall ske.

Vanligast är att ett (eller flera) helägda dotterbolag fusioneras med moderbolaget. Ifall dotterbolaget ägs av en ekonomisk förening är det föreningen som övertar dotterbolaget.

Tidsåtgång från det att fusionsplanen lämnats in till Bolagsverket tills fusionen är genomförd är ca 3-4 månader, förutsatt att alla aktieägare i moderbolaget skrivit under fusionsplanen.

En annan form av fusion är s.k. nedströms eller omvänd fusion, där moderbolaget fusioneras upp i dotterbolaget. Här sker fusionen i flera steg och tidsåtgången är därför något längre eller ca 5-6 månader. Processen kan jämföras med när två helt oberoende fusioneras, se nedan under

Övriga fusioner följer ungefär samma regler som när moderbolaget skall fusioneras upp i dotterbolaget och här kan vilket aktiebolag som helst fusioneras upp i vilket annat aktiebolag som helst.

Vad gör fission?

En fusion innebär att två eller flera aktiebolag går samman genom att samtliga tillgångar och skulder i ett eller flera av bolagen övertas av ett annat aktiebolag mot ett vederlag till aktieägarna i det eller de överlåtande bolagen. Vid fusionen upplöses det eller de överlåtande bolagen utan likvidation (23 kap. 1 § första stycket ABL).

Vederlaget till aktieägarna i det eller de överlåtande bolagen ska bestå av aktier i det övertagande bolaget eller av pengar. Mer än hälften av det sammanlagda värdet av fusionsvederlaget ska utgöras av aktier (23 kap. 2 § ABL). Bestämmelsen tar sikte på att skydda eventuella minoritets­aktieägare i det överlåtande bolaget. Det ska t.ex. inte vara möjligt att genom en fusion kunna kringgå reglerna om tvångsinlösen av minoritetsaktier i 22 kap. ABL (prop. 2007/08:155 s. 20–22). Bestämmelsen omfattar alla typer av fusioner men den får inte någon betydelse i praktiken vid fusion mellan ett moderbolag och ett helägt dotterbolag, eftersom något fusionsvederlag inte förekommer i en sådan situation (prop. 2007/08:155 s. 29).

Reglerna i aktiebolagslagen omfattar endast fusioner mellan aktiebolag och tillåter inte en fusion mellan ett aktiebolag och någon annan associationsform, t.ex. handelsbolag eller en ekonomisk förening. I lagen om ekonomiska föreningar (EFL) finns det däremot regler som tillåter att ett helägt dotteraktiebolag fusioneras upp i en ekonomisk förening (se nedan).

En fusion enligt lagen om ekonomiska föreningar är när två eller flera ekonomiska föreningar går samman genom att samtliga tillgångar och skulder i en eller flera av föreningarna övertas av en annan förening. Vid fusioner mellan ekonomiska föreningar ska något vederlag inte fördelas till medlemmarna i den överlåtande föreningen. Dessa blir i stället medlemmar i den övertagande föreningen. Vid fusionen upplöses den eller de överlåtande föreningarna utan likvidation (16 kap. 1 § första stycket EFL).

På motsvarande sätt som vid en fusion av aktiebolag kan en fusion av ekonomiska föreningar ske genom antingen absorption eller kombination (16 kap. 1 § andra stycket EFL).