:

Vad gäller för solceller 2023?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gäller för solceller 2023?
 2. Hur mycket avdrag för grön teknik?
 3. Hur mycket grönt bidrag kan man få?
 4. Hur länge varar grön teknik?
 5. Hur länge gäller skattereduktion för grön teknik?
 6. Kan man få både rotavdrag och grönt avdrag?
 7. Hur mycket ökar Husvärdet med solceller?
 8. Hur mycket el får man av solceller på vintern?
 9. Får man bidrag för Laddbox?
 10. Kan man få både rotavdrag och Grönt avdrag?
 11. När försvinner skattereduktion?
 12. Vad krävs för att få grönt avdrag?
 13. Hur betalas grön teknik ut?
 14. När är det lönt med solceller?
 15. Vad är rimligt att betala för solceller?

Vad gäller för solceller 2023?

 • Skattereduktionen berättigas till småskaliga producenter av grön el.
 • Skattereduktionen ligger på 60 öre per såld kWh el.
 • Du kan max få skattereduktion för 30 000 kWh per år alternativt för så många kWh el du köper under året.
 • För att ha rätt till skattereduktionen måste huvudsäkringen vara under 100A.
 • Det finns inget officiellt slutdatum för skattereduktionen idag.

Skattereduktionen på 60 öre är tillgänglig för mikroproducenter av förnybar el. Till förnybar el räknas bland annat solenergi, vindkraft, vågkraft och tidvattenkraft. Privatpersoner, näringsverksamheter, dödsbon och andra juridiska personer har rätt till reduktionen så länge de uppfyller kraven nedan.

Hur mycket avdrag för grön teknik?

Från och med den 1 januari 2023 är det mer förmånligt att installera solceller som låter dig generera egen elektricitet. Avdraget på fakturan höjs från 15 till 20 procent om du har tillräckligt mycket skatt att räkna av reduktionen mot.

Skattereduktionen ska ersätta det statliga bidrag som privatpersoner kunnat ansöka om i samband med installation av solceller, installation för lagring av egenproducerad elenergi och installation av laddningspunkt till elfordon.

Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kronor per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort.

Hur mycket grönt bidrag kan man få?

Du måste äga bostaden när arbetet utförs och bostaden ska ingå i ditt, eller din förälders, hushåll.

Installationen ska avse

Hur länge varar grön teknik?

Det gröna skatteavdraget gäller för dig som anlitar ett företag för att installera solceller, en laddplats eller ett system för energilagring. Avdraget gäller bara kostnader för arbete och material.

Från och med den 1 januari 2023 är det mer förmånligt att installera solceller. Då höjs ditt skatteavdrag på fakturan från 15 till 20 procent – om du har tillräckligt mycket skatt att räkna av reduktionen mot.

För laddpunkter – till exempel en laddningspunkt till elfordon – kan du få upp till 50 procent i avdrag. Det gäller även lagring av egenproducerad elenergi – med till exempel ett solcellsbatteri.

Kom ihåg: Du är berättigad till det nya avdraget även om du har beställt solcellsanläggningen under 2022 – så länge installationen sker 2023.

Hur länge gäller skattereduktion för grön teknik?

Det gröna skatteavdraget trädde i kraft den 1 januari 2021 och fungerar precis som ROT och RUT-avdragen och ger dig hela 50% i skatteavdrag för kostnaden av laddbox, installation och material när du installerar utrustning för elbilsladdning.

Nu är det klart att det gröna skatteavdraget fortsätter som vanligt under 2023.

Kan man få både rotavdrag och grönt avdrag?

Det tidigare investeringsstödet som funnits sedan 2009 ersattes 2021 med en skattereduktion för grön teknik, vilket populärt kallas för det gröna avdraget.

Avdraget görs direkt på fakturan och ligger för närvarande (2021) på 15% av kostnaderna för arbete och material när du installerar ett nätanslutet solcellssystem eller ett energilagringssystem som du kan läsa mer om under rubriken Kan man spara oanvänd solel här. Du behöver alltså inte ansöka, utan får avdraget automatiskt. Det finns dock fyra krav för att du ska få göra avdraget:

Hur mycket ökar Husvärdet med solceller?

En färsk studie från Sveriges Lantbruksuniversitet och Vattenfall har undersökt hur solceller påverkar värdet på ett hus. Studien undersökte 8000 hem med solceller och 50000 bostäder utan solceller som alla såldes mellan 2012 och 2018, och tog även hänsyn till tomtstorlek, boyta, antal rum, byggnadsår och flera andra miljö- och socioekonomiska faktorer. Syftet var att jämföra priser på hus med och utan solceller. Slutsatsen är att solceller ökar värdet på huset med 14% mer än vad kostnaden för solcellerna.

Hur mycket el får man av solceller på vintern?

De låga temperaturerna i norra Sverige passar också solcellerna bra, enligt en studie från forskningsinstitutet SINTEF. I studien kom forskarna fram till att solcellerna blir mindre effektiva om det är allt för varmt. Dessutom visade studien att snö på marken kan reflektera solens strålar och göra instrålningen ännu mer effektiv.

– Att solcellerna kickar igång extra när snön reflekterar stämmer bra. I min hemstad Luleå kan vi en dag i mars producera riktigt bra med solenergi. Reflektionen från snön är en anledning, säger Lasse Ejeklint, energiexpert på Vattenfall.

Får man bidrag för Laddbox?

Så här behandlar Naturvårdsverket personuppgifter vid handläggning av ansökan om bidrag för installation av laddpunkt för elfordon, organisationer.

Naturvårdsverket ska enligt Förordning (2019:525) om statligt stöd för installation av laddningspunkter för elfordon dela ut bidrag till företag, flerbostadshus och andra organisationer för installation av laddpunkt som används av dem själva.

Kan man få både rotavdrag och Grönt avdrag?

När riksdagen röstade om budgeten för 2021, stod det klart att ett nytt skatteavdrag skulle introduceras . Det nya skatteavdraget kallas för det gröna avdraget eller skatteavdrag för gröna installationer, då det i mångt och mycket påminner om det rotavdrag som sedan tidigare finns för hantverkstjänster. Det gröna rotavdraget syftar till att uppmuntra till installationer av så kallad grön teknik och ger dig möjlighet att göra avdrag vid installation av ex. solceller och laddstolpe till elbil.

Det nya skatteavdraget ersätter det tidigare investeringsstödet. Storleken på skatteavdraget varierar mellan de olika installationerna. Till skillnad från rot- och rutavdraget, dras skatteavdraget för grön teknik av från både arbets- och materialkostnader.

Skatteavdrag för gröna installationer fungerar på liknande sätt som rut- och rotavdraget. Likt rotavdraget uppgår det gröna rotavdraget till 50 000 kr per person och år. Det som däremot skiljer det nya avdraget från rotavdraget är att den procent du kan dra av från arbetskostnaden varierar beroende på vilken installation det rör sig om och att du även kan göra avdrag på materialkostnaden.

Vid installation av solceller kan man exempelvis dra av 15% av installationskostnaden medan när det gäller lagring av egenproducerad el och laddningspunkter till elfordon, kan man istället dra av hela 50% av installationskostnaden.

Vid en installation där du använder dig av den nya skattereduktionen kan du inte använda dig av rotavdraget. Däremot kan du använda rotavdraget vid en sorts installation och den nya gröna skattereduktionen för en annan under samma år.

När försvinner skattereduktion?

För att förstå skattereduktionen behöver vi först förstå vad elpriset består av. Elpriset består av följande fyra delar:

 • Spotpriset: Det faktiska priset för elen du köper in. Anges i öre per kWh och varierar beroende på tillgång och efterfrågan.
 • Överföringsavgift: En kostnad som nätägare tar ut för överföring av elen du köper in. Kostnaden varierar mellan olika nätägare och var i landet du bor, men mellan 15 och 25 öre per kWh är ett vanligt pris.

För att få skattereduktionen måste du klassas som mikroproducent av Skatteverket. Mikroproducent är du om du uppfyller följande två kriterier:

 • Din anläggning har samma anslutningspunkt och huvudsäkring som bostaden. Med andra ord, elen matas in och ut via samma anslutningspunkt.

Vad krävs för att få grönt avdrag?

Från och med den 1 januari 2023 är det mer förmånligt att installera solceller som låter dig generera egen elektricitet. Avdraget på fakturan höjs från 15 till 20 procent om du har tillräckligt mycket skatt att räkna av reduktionen mot.

Skattereduktionen ska ersätta det statliga bidrag som privatpersoner kunnat ansöka om i samband med installation av solceller, installation för lagring av egenproducerad elenergi och installation av laddningspunkt till elfordon.

Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kronor per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort.

Hur betalas grön teknik ut?

Tidigare fanns det möjlighet att få bidrag för installation av solceller (20% av kostnaden). Ett problem var dock att de anslagna pengarna i regel inte räckte till, trots att regeringen de senaste åren mer än fördubblat anslagen. Ansökningarna hamnade därför på hög hos länsstyrelsen, som betalade ut bidrag i takt med att de fick nya anslag. Ibland fick de som söker vänta till nästa års budget, ibland till och med till nästnästa års budget.

Om man investerade i en solcellsanläggning behövde man ligga ute med pengarna för bidragsdelen under väldigt lång tid. Man behövde alltså initialt lyckas finansiera hela investeringen, och sedan tålmodigt vänta på bidraget.

När är det lönt med solceller?

Ett solcellssystem består av själva solpanelerna, montageutrustning, samt växelriktare och kablage som krävs för att koppla in anläggningen på husets elsystem. De flesta villatak är tillräckligt stora för att producera en betydande mängd av ett vanligt hushålls årsförbrukning av el. Exempelvis kräver ett solcellssystem på 5 kW en yta på ca 25 m2. En sådan anläggning i sydläge kan producera uppemot 5000 kWh per år. En solpanel är ofta av standardmåtten 1,8 x 1,1 meter, vilket gör att det ibland kan vara en utmaning att pussla ihop dem på taket om man t.ex. har skorstenar, takfönster eller utbyggnader.

En vanlig solcellsanläggning består av 15 till 45 solpaneler. På detta villatak sitter det 26 solpaneler på en yta motsvarande ca 50 kvm. Med moderna solpaneler motsvarar det en effekt på runt 11 kW.

Vad är rimligt att betala för solceller?

Nedan har vi listat tre exempel på vanliga solcellsanläggningar med storleken på anläggningen och ungefärligt pris före avdrag.

Det som har allra störst påverkan på priset på en solcellsanläggningen är storleken på anläggningen, dvs anläggningens effekt (det är därför man ofta pratar om “pris per kW” i solcellsvärlden). Större anläggningar blir oftast mer kostnadseffektiva, dvs lägre pris per kW, eftersom de flesta installationer kommer med en del fasta startkostnader såsom byggnation av byggställning och transporter. Priser varierar även beroende på takets beskaffenhet och val av produkter.