:

Hur får jag reda på mitt samordningsnummer?

Innehållsförteckning:

 1. Hur får jag reda på mitt samordningsnummer?
 2. Vad är skillnad mellan samordningsnummer och personnummer?
 3. Vad är samordningsnummer Skatteverket?
 4. Måste man ha samordningsnummer för att arbeta i Sverige?
 5. När får man ett samordningsnummer?
 6. Vad består samordningsnummer av?
 7. Kan man ha bankid om man har samordningsnummer?
 8. Kan man anställa någon utan samordningsnummer?
 9. Varför får man ett samordningsnummer?
 10. Kan man betala ut lön utan samordningsnummer?
 11. Får man arbeta utan samordningsnummer?
 12. Vem ger ut samordningsnummer?
 13. Kan man få ett bankkonto med samordningsnummer?
 14. Kan arbetsgivare begära samordningsnummer?
 15. Får man arbeta med samordningsnummer?
 16. When does Skatteverket issue coordination numbers?
 17. How do I get a coordination number in Sweden?
 18. What is the status of a coordination number?
 19. Can I reactivate my coordination number while abroad?

Hur får jag reda på mitt samordningsnummer?

För att göra en ansökan om samordningsnummer måste du personligen besöka ett av våra servicekontor och identifiera dig. Det innebär att du inte kan skicka in din ansökan. Du ansöker på denna blankett:

Det är viktigt att

Vad är skillnad mellan samordningsnummer och personnummer?

Personnumren räcker inte till för alla som ska ha dem. Det är framför allt för födelsetider den 1 januari eller den 1 juli vissa år under 1950- och 1960-talen som födelsenummer saknas. Totalt saknas födelsenummer för åtta födelsetider, samtliga avseende män. Sjutton födelsetider har färre än 50 lediga nummer. För att komma till rätta med denna brist föreslår regeringen i denna proposition att Skatteverket, om det saknas födelsenummer att tilldela för en viss födelsetid, får möjlighet att i stället ange en födelsedagen närliggande dag i samma månad vid fastställande av personnummer. Följden av förslaget blir att ett antal personer kommer att få personnummer där födelsetiden avviker från den verkliga födelsedagen med en eller högst ett par dagar. Möjligheten till avvikelse kommer emellertid enbart att behöva utnyttjas vid tilldelning av personnummer till vissa personer som är äldre än 30–40 år. Yngre personer kommer däremot alltid att få uppgiften om den verkliga födelsedagen som en del av personnumret eftersom det inte saknas några födelsenummer för dessa födelsetider. Avvikelsen kommer därför inte innebära några avgörande problem för den enskilde och inte heller ha någon särskild betydelse för de myndigheter eller privata företag som har behov av uppgift om födelsetid. Nackdelen med denna mindre avvikelse måste dessutom ställas mot att personnumrets konstruktion behålls, vilket innebär mycket stora kostnadsbesparingar för samhället jämfört med en mer ingripande förändring där personnumrets konstruktion ändras.

Propositionen innehåller även förslag om att vissa personer som omfattas av regler om immunitet och privilegier ska kunna tilldelas personnummer trots att de inte folkbokförs.

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

I en skrivelse som kom in till Finansdepartementet den 13 mars 2007 hemställde Skatteverket om en ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749) så att det i undantagsfall skulle bli möjligt för Skatteverket att tilldela personnummer som inte avspeglade personens födelsedag, dock skulle födelseår och födelsemånad vara de korrekta (dnr Fi2007/1922). Anledningen till hemställan var den akuta bristen på personnummer för vissa födelsetider.

Vidare har olika myndigheter i ett antal skrivelser som kommit in till Finansdepartementet begärt att kretsen myndigheter som får begära tilldelning av samordningsnummer vidgas, så att bl.a. Migrationsverket och Arbetsförmedlingen får denna rätt (dnr Fi2003/2738, Fi2004/3819, Fi2005/2237 och Fi2005/2143).

Genom beslut den 6 september 2007 bemyndigade regeringen chefen för Finansdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra en allmän översyn av folkbokföringslagen (1991:481). Utredningen tog sig namnet Folkbokföringsutredningen. I direktiven (Dir. 2007:123) utpekades särskilt några frågor som skulle omfattas av utredarens översyn. Två av dessa frågor skulle redovisas före de övriga, nämligen dels hur den nuvarande uppbyggnaden av personnumren kunde ändras så att behovet av ett större antal personnummer kunde tillgodoses, dels hur systemet med samordningsnummer fungerade i praktiken och hur det kunde förbättras, varvid bl.a. även den krets myndigheter som har rätt att rekvirera samordningsnummer och för vilka ändamål detta får ske skulle ses över. I det sammanhanget skulle utredaren särskilt beakta situationen för tjänstemän vid utländska beskickningar, konsulat, Europeiska gemenskapen och internationella organisationer i Sverige.

Vad är samordningsnummer Skatteverket?

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Nyfödda barn och personer som aldrig haft svenskt pass, nationellt identitetskort eller varit folkbokförda i Sverige måste få ett samordningsnummer innan det är möjligt att söka svenskt pass eller nationellt id-kort. Det är passmyndigheten, det vill säga ambassaden i det land du befinner dig, som beställer ett samordningsnummer, inte du som privatperson.

Måste man ha samordningsnummer för att arbeta i Sverige?

För att arbetsgivare ska kunna betala ut lön krävs att det finns ett personnummer alternativt samordningsnummer. Handläggningstiden hos Skatteverket kan vara lång. För att säkerställa att nyanställda får sin lön i rätt tid är det viktigt att ansöka om samordningsnummer i god tid, gärna två månader innan ankomst till Sverige.

Anställda 0-6 månader hanteras enligt befintliga rutiner med SINK-ansökan. Läs mer i Lön och ersättning > Skatteregler för personer som bor utomlands ”SINK-skatt”.

När får man ett samordningsnummer?

Samordningsnummer infördes i Sverige den 1 januari 2000.[2] Dessförinnan kunde även icke folkbokförda personer tilldelas personnummer. Syftet med införandet av samordningsnummer var att sörja för myndigheters behov av en enhetlig identitetsbeteckning för icke folkbokförda personer för att undvika personförväxling och lättare utbyta information om personen med andra myndigheter och organisationer.[3] Bakgrunden var ökat antal kontakter med bosatta utomlands, vilket delvis förklaras genom Sveriges inträde i EU, som ledde till ökad rörlighet inom Europa. Man såg också en risk för att personnumren skulle ta slut för vissa datum.

Fram till 2010 hade samordningsnummer skapats för 400 000 personer, varav omkring 150 000 bedömdes bo och arbeta i Sverige.[4] Sju år senare, 2017, hade antalet skapade samordningsnummer ökat till 750 000,[5] men alla lever inte eller befinner sig inte i Sverige, och många har senare ersatts av ett personnummer.

Enligt uppgifter från 2020 var ungefär hälften av de dittills utdelade samordningsnumren ostyrkta.[3]

Vad består samordningsnummer av?

Personnumren räcker inte till för alla som ska ha dem. Det är framför allt för födelsetider den 1 januari eller den 1 juli vissa år under 1950- och 1960-talen som födelsenummer saknas. Totalt saknas födelsenummer för åtta födelsetider, samtliga avseende män. Sjutton födelsetider har färre än 50 lediga nummer. För att komma till rätta med denna brist föreslår regeringen i denna proposition att Skatteverket, om det saknas födelsenummer att tilldela för en viss födelsetid, får möjlighet att i stället ange en födelsedagen närliggande dag i samma månad vid fastställande av personnummer. Följden av förslaget blir att ett antal personer kommer att få personnummer där födelsetiden avviker från den verkliga födelsedagen med en eller högst ett par dagar. Möjligheten till avvikelse kommer emellertid enbart att behöva utnyttjas vid tilldelning av personnummer till vissa personer som är äldre än 30–40 år. Yngre personer kommer däremot alltid att få uppgiften om den verkliga födelsedagen som en del av personnumret eftersom det inte saknas några födelsenummer för dessa födelsetider. Avvikelsen kommer därför inte innebära några avgörande problem för den enskilde och inte heller ha någon särskild betydelse för de myndigheter eller privata företag som har behov av uppgift om födelsetid. Nackdelen med denna mindre avvikelse måste dessutom ställas mot att personnumrets konstruktion behålls, vilket innebär mycket stora kostnadsbesparingar för samhället jämfört med en mer ingripande förändring där personnumrets konstruktion ändras.

Propositionen innehåller även förslag om att vissa personer som omfattas av regler om immunitet och privilegier ska kunna tilldelas personnummer trots att de inte folkbokförs.

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

I en skrivelse som kom in till Finansdepartementet den 13 mars 2007 hemställde Skatteverket om en ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749) så att det i undantagsfall skulle bli möjligt för Skatteverket att tilldela personnummer som inte avspeglade personens födelsedag, dock skulle födelseår och födelsemånad vara de korrekta (dnr Fi2007/1922). Anledningen till hemställan var den akuta bristen på personnummer för vissa födelsetider.

Vidare har olika myndigheter i ett antal skrivelser som kommit in till Finansdepartementet begärt att kretsen myndigheter som får begära tilldelning av samordningsnummer vidgas, så att bl.a. Migrationsverket och Arbetsförmedlingen får denna rätt (dnr Fi2003/2738, Fi2004/3819, Fi2005/2237 och Fi2005/2143).

Genom beslut den 6 september 2007 bemyndigade regeringen chefen för Finansdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra en allmän översyn av folkbokföringslagen (1991:481). Utredningen tog sig namnet Folkbokföringsutredningen. I direktiven (Dir. 2007:123) utpekades särskilt några frågor som skulle omfattas av utredarens översyn. Två av dessa frågor skulle redovisas före de övriga, nämligen dels hur den nuvarande uppbyggnaden av personnumren kunde ändras så att behovet av ett större antal personnummer kunde tillgodoses, dels hur systemet med samordningsnummer fungerade i praktiken och hur det kunde förbättras, varvid bl.a. även den krets myndigheter som har rätt att rekvirera samordningsnummer och för vilka ändamål detta får ske skulle ses över. I det sammanhanget skulle utredaren särskilt beakta situationen för tjänstemän vid utländska beskickningar, konsulat, Europeiska gemenskapen och internationella organisationer i Sverige.

Kan man ha bankid om man har samordningsnummer?

Bank-id är en e-legitimation och utfärdas av ett antal banker. En e-legitimation kan jämföras med en fysisk id-handling som till exempel id-kort eller körkort. Den enda skillnaden är att du använder e-legitimationen för att legitimera dig digitalt till exempel på internet.

Bank-id är den absolut vanligast förekommande e-legitimationen i Sverige. De allra flesta privata och offentliga företag och organisationer som har digitala tjänster med krav på inloggning och identifiering använder sig av bank-id.

Kan man anställa någon utan samordningsnummer?

Om du som svensk arbetsgivare anställer en utländsk person för arbete här i Sverige avgörs beskattningsfrågan av hur länge den anställda ska vistas i Sverige. Inkomsten

En anställd som vistas i Sverige under högst sex månader kan välja mellan två sätt att bli beskattad. Antingen med särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) eller på samma sätt som en person bosatt i Sverige, alltså enligt inkomstskattelagen.

SINK innebär en skatt på 25 % som du som arbetsgivare drar från den anställdas bruttolön. Den anställda behöver då inte lämna någon inkomstdeklaration

 men får inte heller göra några avdrag från inkomsten.

Varför får man ett samordningsnummer?

Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Syftet med samordningsnummer är att myndigheter och andra samhällsfunktioner ska kunna identifiera personer även om de inte är folkbokförda i Sverige.

Ambassaden fungerar som passmyndighet utomlands och är de som beställer samordningsnummer för svenska medborgare. Du som privatperson kan alltså inte beställa samordningsnummer.

För att kunna ansöka om pass till ditt barn utomlands behöver du först beställa ett samordningsnummer.

Kan man betala ut lön utan samordningsnummer?

För att en anställd ska redovisas korrekt i arbetsgivardeklarationen måste fältet Personnummer under Personal - Anställda på fliken Personuppgifter vara ifyllt.

Om den anställde har ett personnummer ska det alltid uppges i fältet Personnummer. Har den anställde inget personnummer kan du istället lägga in samordningsnummer, födelsedatum följt av ett löpnummer eller nummer för annan identitet .

Får man arbeta utan samordningsnummer?

Ja, du kan jobba under tiden du är asylsökande, men då behöver du ha ett intyg från Migrationsverket som visar att du inte behöver ha ett arbetstillstånd. Du kan läsa mer om vad som gäller på både Migrationsverkets och Skatteverkets webbplatser.

Vem ger ut samordningsnummer?

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2021/22:276 Stärkt system för samordningsnummer. Regeringens förslag till riksdagsbeslut fram­går av bilaga 1. Regeringens lagförslag redovisas i bilaga 2. Två följdmotioner har väckts med anledning av propositionen. Dessa redovisas i bilaga 1.

För personer som folkbokförs i Sverige fastställs ett personnummer som identitetsbeteckning medan personer som inte är eller har varit folkbokförda får tilldelas ett samordningsnummer. Ett person- eller samordningsnummer medför i sig inte några rättigheter eller skyldigheter. Det är inte ett arbetstillstånd, det ger inte rätt till vård, det är inte ensamt tillräckligt för att öppna ett bankkonto, det ger inte rätt att resa in i eller vistas i Sverige och det ger inte rätt till svenska socialförsäkringsförmåner. Däremot kan det finnas ett behov av samordningsnummer för handläggning av förmåner som den enskilde har rätt till enligt andra regler.

Begäran om samordningsnummer kan lämnas av samtliga statliga myndigheter och enskilda utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda vissa examina. Samordningsnummer kan även tilldelas efter ansökan av en enskild som har en sådan anknytning till Sverige att han eller hon kan antas behöva en identitetsbeteckning, och som inställer sig personligen hos Skatteverket och styrker sin identitet. Bestämmelser om när samordningsnum­mer kan tilldelas finns i 18 a § folkbokföringslagen (1991:481) och 5 § folkbokföringsförordningen (1991:749).

Samordningsnummer får enligt huvudregeln tilldelas en person endast om det inte råder osäkerhet om hans eller hennes identitet, s.k. styrkt samordningsnummer. Det är den statliga myndigheten eller det organ som begär att en person ska tilldelas samordningsnummer som ska bedöma om hans eller hennes identitet kan anses fastställd. Även om det råder osäkerhet om en persons identitet får samordningsnummer tilldelas för vissa ändamål, bl.a. rättsväsendets informationssystem, Migrationsverkets behandling av personuppgifter i vissa fall samt för registrering i beskattningsdatabasen, s.k. ostyrkt samordningsnummer.

Kan man få ett bankkonto med samordningsnummer?

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.

Om man inte har ett samordningsnummer kommer man dessvärre inte kunna öppna upp ett svensk bankkonto. Du kan läsa mer om detta på regeringens hemsida.

Kan arbetsgivare begära samordningsnummer?

Den 18 juni 2021 började nya lagändringar gälla kring samordningsnummer. Ändringarna syftar till att göra samordningsnumren säkrare och uppgifterna i folkbokföringen mer korrekt. Har ni anställda med samordningsnummer? Ta del av information om de nya reglerna som vi på Azets har sammanställt här.Samordningsnummer är en identitetsbeteckning som myndigheterna tilldelar personer som av någon anledning vistas i landet, men som inte är folkbokförda i Sverige. Till exempel utländska personer som jobbar tillfälligt i landet. Syftet med samordningsnummer är att myndigheter och andra samhällsfunktioner ska kunna identifiera personer även om de inte är folkbokförda i Sverige. 

För arbetsgivare till personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige och har ett samordningsnummer kan det vara aktuellt att stämma av om de samordningsnummer ni använder är aktiva eller behöver förnyas. Det är den anställdes skyldighet att ansöka om förnyelse och krävs att den anställde besöker Skatteverkets servicekontor. Här är några viktiga punkter som den nya lagen innebär:

Får man arbeta med samordningsnummer?

Ja, du kan jobba under tiden du är asylsökande, men då behöver du ha ett intyg från Migrationsverket som visar att du inte behöver ha ett arbetstillstånd. Du kan läsa mer om vad som gäller på både Migrationsverkets och Skatteverkets webbplatser.

When does Skatteverket issue coordination numbers?

Skatteverket only issues coordination numbers if a government authority requires an ID number for a certain person (who does not have a personal identity number). Common examples include: When EU citizens are in Sweden seeking employment with the help of the Swedish Public Employment Service (Arbetsförmedlingen)

How do I get a coordination number in Sweden?

You are able to receive a Coordination Number (samordningsnummer) if you are staying in Sweden for less than a year and a Personal Identification Number ( personnummer) if you are staying for longer than one year. You can find out more about Coordination Numbers and Personal Identity Numbers on Skatteverket's website, the Swedish Tax Agency.

What is the status of a coordination number?

The status of a coordination number can vary. A coordination number can be active, inactive, inactive closed, or deregistered in connection with a person’s death. You can find out more about the rules regarding inactive and inactive closed coordination numbers on this page: How do I change the details I have provided?

Can I reactivate my coordination number while abroad?

Under Swedish law, an individual can only request the reactivation of their own coordination number by visiting a Swedish state service centre in person. This means that you cannot request the reactivation of your own coordination number while you are abroad. Via sociala medier har vi fått frågor kring de prostituerades situation och vilk...