:

När ska man anmäla faderskap?

Innehållsförteckning:

 1. När ska man anmäla faderskap?
 2. När registreras barnet på pappan?
 3. Måste man uppge vem pappan är?
 4. Kan man häva faderskap?
 5. Vad händer om pappan inte skriver på faderskap?
 6. Hur registrerar man ett nyfött barn?
 7. Kan man ansöka om föräldrapenning innan barnet är fött?
 8. Kan jag ansöka om föräldrapenning innan barnet är fött?
 9. Kan man avskriva sig som pappa?
 10. Kan jag som mamma kräva faderskapstest?
 11. Måste mamman godkänna faderskapstest?
 12. Vilket efternamn får ett nyfött barn?
 13. Vem får vårdnaden om ett nyfött barn?
 14. Hur många dagar är reserverade för pappan?

När ska man anmäla faderskap?

Flytta isär, skilja sig & separera

Hej Kan man skriva ett Bodelningsavtal vid skilsmässa själv om man är överens vem som ska ha vad? jag hyr och står på kontraktet på bostaden å ha en son på 15 ej gemensam. Vi köpt saker ihop och delar upp detta lika så lösöret . vad behöver vi tänka på .

När registreras barnet på pappan?

Vårdnad är ett rättsligt begrepp. Den som har vårdnaden om ett barn bestämmer i frågor som rör barnet. Vårdnad ska inte förväxlas med daglig omvårdnad.

Ett barn står under någons vårdnad tills det fyller 18 år.

Måste man uppge vem pappan är?

När gifta makar begär skilsmässa eller om en av makarna gått bort görs en bodelning för att dela upp makarnas egendom. Syftet är att lösa upp äktenskapet ekonomiskt. För att fastställa bodelningen skrivs ett bodelningsavtal. Avtalet beskriver vad parterna kommit överens om, och som ska undertecknas av båda makarna. 

Den egendom som ingår i bodelningen och delas lika mellan makar kallas för giftorättsgods. Utgångspunkten i ett äktenskap är att all egendom är giftorättsgods så länge inga åtgärder har vidtagits för att göra egendomen enskild. 

Enskild egendom tillhör bara den ena maken, och ska till skillnad från giftorättsgodset inte ingå i en bodelning. En egendom kan aldrig bli enskild automatiskt. Antingen måste det vara ett arv eller en gåva som givits med villkor om att det ska vara just enskild egendom, eller så ska makarna bestämma om det i ett äktenskapsförord.

Kan man häva faderskap?

Flytta isär, skilja sig & separera

Hej! Jag undrar följande: Två personer skiljer sig och den ena flyttar ut. Den andra bor kvar och vägrar bodelning samt låter även sin nya partner officiellt flytta in i den gemensamma bostaden under tiden. Är det ens lagligt att den nya partnern flyttar in i en bostad under pågående rättstvist?

Vad händer om pappan inte skriver på faderskap?

Flytta isär, skilja sig & separera

Jag och min man håller på att skilja oss. Betänketid nu. Min fråga är hur praxis är ang vad var och en av oss ska betala för de gemensamma kostnaderna för boende barn och andra räkningar. Under betänketiden bor jag inte i det gemensamma hemmet.  

Hur registrerar man ett nyfött barn?

Betänketiden är minst sex månader och högst ett år. Det innebär att du måste ge in en särskild ansökan om fullföljd av skilsmässan till tingsrätten tidigast inom sex månader och senast inom ett år.

Ha ni båda undertecknat och lämnat in ansökan som skilsmässa räknas tiden från när ansökan kom in till domstolen. Är det en enskild ansökan, d v s det är endast du som har begärt skilsmässa, räknas tiden från när din make delgavs ansökan. En ansökan om fullföljd som kommer in tidigare än sex månader eller senare än ett år kommer att avvisas av domstolen.

Kan man ansöka om föräldrapenning innan barnet är fött?

Flytta isär, skilja sig & separera

Hejsan! Efter 15 års äktenskap så är jag och min fru skilda. Vi skickade in våra handlingar 7/11-17, d.v.s. brytdagen. Vi har barn så vår betänketid har löpt ut. Tingsrätten har godkänt vår separation.

Kan jag ansöka om föräldrapenning innan barnet är fött?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Vilken lag är tillämplig 

Kan man avskriva sig som pappa?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies

Kan jag som mamma kräva faderskapstest?

Om du har mist en närstående, till exempel maka, make, partner eller den andra föräldern till ditt barn, behöver du ofta ha kontakt med oss på Skatteverket i någon form. Vissa aktiviteter behöver du göra samma år som dödsfallet inträffar. Andra aktiviteter ska göras året eller åren därpå.

Måste mamman godkänna faderskapstest?

Hur fungerar det med faderskapstest? Går det att göra innan barnet är fött? 

Prata med en barnmorska om du som är gravid har funderingar kring faderskap. Barnmorskan kan hänvisa dig till rätt person på familjerätten i din kommun och till en kurator eller socialsekreterare, om det behövs.   

Vilket efternamn får ett nyfött barn?

Skatteverket kan på begäran skicka en kopia på registrerad bouppteckning (bouppteckning, tilläggsbouppteckning eller dödsboanmälan). Det sker ingen bevakning på bouppteckningar som är på väg in utan beställningen kan endast göras när bouppteckningen är registrerad.

Bouppteckningen skickas automatiskt inom några minuter till den e-postadress du skriver in i beställningen. Om du inte får någon handling kan det bero på att det inte finns någon bouppteckning på angivet personnummer eller att handläggning pågår. Du kan prova att beställa igen vid ett senare tillfälle. 

Vem får vårdnaden om ett nyfött barn?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies

Hur många dagar är reserverade för pappan?

Alla bouppteckningar är olika. Men processen för en bouppteckning som vi på Juristkompaniet upprättar är alltid ungefär densamma. När du tar kontakt med oss för att boka en bouppteckning utser vi en jurist i Hälsingland som blir ansvarig för din bouppteckning. Våra bouppteckningsärenden består sedan av fyra steg och du kan när som helst under processen vända dig till din jurist för råd eller frågor.

Hela processen som beskrivs ovan tar normalt ca: två månader, merparten av det är kallelsetiden inför bouppteckningsförrättningen och Skatteverkets handläggningstid.

Vi gör alltid det vi kan för att allt ska gå så snabbt och smidigt som möjligt. Det finns dock inte möjlighet att begära förtur hos Skatteverket, så därför har vi begränsade möjlighet att göra klart bouppteckningen på kortare tid än så.

Vissa bouppteckningar kräver en hel del utredning innan bouppteckningen bli klar. Då kan det ta betydligt längre än två månader. Oftast handlar det om att delägarkretsen är oklar eller att det finns tillgångar som är svårutredda.