:

Vad händer med aktiekapital vid fusion?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer med aktiekapital vid fusion?
 2. Vad händer med skulder vid fusion?
 3. Hur slår man ihop två aktiebolag?
 4. Varför fusionera bolag?
 5. Vad händer med skattekontot vid fusion?
 6. Vad kostar en fusion?
 7. Vad händer efter fusion?
 8. Hur bokföra eget kapital vid fusion?
 9. Hur mycket får man ha på skattekontot?
 10. Vad är problemet med fusion?
 11. Vad är nackdelar med fusion?
 12. Hur lång tid tar det att genomföra en fusion?
 13. Hur går en fusion till?
 14. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?
 15. Vad händer om jag sätter in för mycket pengar på skattekontot?

Vad händer med aktiekapital vid fusion?

Här finns kontaktuppgifter till de myndigheter som samarbetar på servicekontoren, telefon till kundtjänsten och länk till myndighetens webbplats.

Du kan även kontakta Skatteverket via e-post eller genom att chatta med oss.

Vad händer med skulder vid fusion?

Med hjälp av tjänsten kan du och din redovisningsbyrå deklarera helt digitalt. Ni slipper skicka papper för underskrift vilket underlättar för alla, särskilt för dig som befinner dig utanför Sverige.

Hur slår man ihop två aktiebolag?

För att få ett ID-kort, så här behöver du göra:

 • Du ska personligen gå till något av Skatteverkets kontor där legitimation utfärdas.
 • Innan du besöker kontoret måste du ha betalat ansökningsavgiften som är 400 SEK.
 • Du måste ha en identitetshandling som visar vem du är.
 • Dessutom måste du vara folkbokförd i Sverige och ha fyllt 13 år.
 • Om du är under 18 år måste du ha din vårdnadshavares godkännande.

Totalt finns det 27 servicekontor dit du kan gå för att begära ett legitimationskort. Utöver dessa finns det 11 andra servicekontor som utfärdar denna legitimation.

Varför fusionera bolag?

En fusion innebär att två eller flera aktiebolag går samman till ett. Därigenom minskar man de administrativa kostnaderna och det eller de överlåtande bolagen upphör utan likvidation.

Det eller de överlåtande (fusionerade) bolagen överlåter alla sina tillgångar och skulder liksom alla sina rättigheter och skyldigheter till det övertagande bolaget. Det är styrelserna i de ingående bolagen som upprättar en gemensam fusionsplan som omfattar de bolag som skall fusioneras och som beskriver hur samgåendet skall ske.

Vanligast är att ett (eller flera) helägda dotterbolag fusioneras med moderbolaget. Ifall dotterbolaget ägs av en ekonomisk förening är det föreningen som övertar dotterbolaget.

Tidsåtgång från det att fusionsplanen lämnats in till Bolagsverket tills fusionen är genomförd är ca 3-4 månader, förutsatt att alla aktieägare i moderbolaget skrivit under fusionsplanen.

En annan form av fusion är s.k. nedströms eller omvänd fusion, där moderbolaget fusioneras upp i dotterbolaget. Här sker fusionen i flera steg och tidsåtgången är därför något längre eller ca 5-6 månader. Processen kan jämföras med när två helt oberoende fusioneras, se nedan under

Övriga fusioner följer ungefär samma regler som när moderbolaget skall fusioneras upp i dotterbolaget och här kan vilket aktiebolag som helst fusioneras upp i vilket annat aktiebolag som helst.

Vad händer med skattekontot vid fusion?

2019-02-20

Nu har den första rapporteringen till Skatteverket skett. Det var allt annat än enkelt och vi har upptäckt att det ibland dyker upp varningstrianglar på företagens deklarationsytor. Första rapporteringen skedde kontrollerat och långsamt av säkerhetsskäl. Vissa justeringar i filerna krävdes för att minimera uppkomsten av varningar. Trots detta kan det i vissa fall ändå uppstå varningar. Nedan förklarar vi varför det kan uppstå och vad Skatteverket har svarat oss att det beror på.

Vad kostar en fusion?

Lönestatistiken i tabellerna nedan gäller handläggare inom övergripande verksamhet. Din yrkestitel kan förutom handläggare också till exempel vara utvecklingsledare, utredare, organisationsutvecklare, verksamhetsutvecklare, verksamhetscontroller, planerare, processledare, utredningssekreterare, EU-samordnare eller internationell samordnare.

Vad händer efter fusion?

Med hjälp av tjänsten kan du och din redovisningsbyrå deklarera helt digitalt. Ni slipper skicka papper för underskrift vilket underlättar för alla, särskilt för dig som befinner dig utanför Sverige.

Hur bokföra eget kapital vid fusion?

Cookies, enhets- eller liknande onlineidentifierare (t.ex. inloggningsbaserade identifierare, slumpmässigt tilldelade identifierare, nätverksbaserade identifierare) tillsammans med annan information (t.ex. typ av webbläsare och information, språk, skärmstorlek, teknik som stöds osv.) kan lagras eller läsas på din enhet så att din enhet blir igenkänd varje gång den ansluter till en app eller till en webbplats, för ett eller flera av de ändamål som beskrivs här.

Reklam som presenteras för dig i den här tjänsten kan baseras på begränsade data, såsom webbplatsen eller appen du använder, din icke-exakta plats, din enhetstyp eller det innehåll du interagerar med (till exempel för att begränsa antalet gånger en annons visas för dig).

Hur mycket får man ha på skattekontot?

 • Ställ en fråga eller lämna ett svar 
 • Ställ en teknisk fråga
 • Ta del av allmän handling
 • Skicka in synpunkter och idéer
 • Tipsa om misstänkt fusk

Välj i första hand Ställa en fråga för att få svar på en fråga som gäller dig som privatperson eller ditt företag. Använd det här formuläret även när du har ett pågående ärende hos oss. Vi har inte möjlighet att svara på frågor som innehåller länkar till andra molntjänster, program eller liknande. Det är därför viktigt att du skriver in din fråga direkt i formuläret.

Vad är problemet med fusion?

Peter Göransson, expert på operativa risker och säkerhet på Bankföreningen

I Sverige utfärdas varje år tre miljoner id-handlingar från fyra olika utfärdare. De största utfärdarna är Transportstyrelsen (körkort) och Polisen (nationellt id-kort och pass) som tillsammans står för omkring 90 procent. Skatteverket (id-kort för folkbokförda) och bankerna (SIS-kort) står för cirka 5 procent vardera. Kraven för att utfärda en id-handling varierar mellan utfärdarna. Möjligheterna att kontrollera id-handlingarna har även varit begränsade.

Vad är nackdelar med fusion?

Statskontoret definierar en myndighet som en varaktig verksamhet med en egen instruktion i förordning eller lag. Till myndigheter under regeringen räknar vi enbart permanenta verksamheter. Statliga förvaltningsmyndigheter, statliga affärsverk, domstolar och AP-fonderna ingår i vår definition av en myndighet.  

Vi räknar utlandsmyndigheterna som delar av Regeringskansliet. Vi redovisar inte uppgifter om myndigheter under riksdagen, som till exempel Riksdagsförvaltningen och Riksrevisionen.  

I vissa delar av redovisningen redogör vi för uppgifter om hela den statliga sektorn, där också myndigheter under riksdagen ingår. Då framgår det i texten att uppgifterna gäller för hela den statliga sektorn. 

Den första januari 2023 fanns det 344 myndigheter under regeringen. Det var en fler än den första januari 2022. Sedan årsskiftet har två myndigheter upphört. Därför finns det i dag 342 myndigheter under regeringen.

Hur lång tid tar det att genomföra en fusion?

FO-numret för en juridisk person, såsom ett bolag, är bestående under hela den tid då den juridiska personen är verksam. Om bolagsformen ändras på ett i lag bestämt sätt, förblir FO-numret oförändrat.

Om däremot ett öppet bolag eller ett aktiebolag fortsätter sin verksamhet som en enskild näringsidkare, ändras FO-numret.

Enskilda personers FO-nummer är personliga. Detta innebär att FO-numret ändras om en enskild näringsidkares näringsverksamhet överförs från en företagare till en annan. Likaså ändras FO-numret om ett bolag fortsätter en enskild näringsidkares verksamhet.

Hur går en fusion till?

Organisationsnummer fungerar som ett personnummer, fast för en juridisk person dvs. myndigheter, företag, organisationer mm. Organisationsnummer infördes år 1975 och är en svensk företeelse. Även företagens momsregistreringsnummer, eller VAT-numret bygger till stor del på momsnumret.

Ett enhetligt system för identifiering av juridiska personer behövs bl.a. för att underlätta det allt större informationsutbytet mellan olika företag och mellan företag och myndigheter.

För att kunna ingå ett bindande avtal måste en juridisk person ha ett organisationsnummer. Detta krav finns inte för en enskild firma då den juridiska skiljelinjen mellan verksamheten (firman) och innehavaren saknas. För enskilda firmor gäller därför näringsidkarens personnummer som organisationsnummer.

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

Den explosionsartade ökningen av Swish-konton i Sverige har fått Skatteverket att reagera.

– Våra undersökningar har visat på ett ganska utbrett fusk, säger Conny Svensson, nationell samordnare på Skatteverket.

Vad händer om jag sätter in för mycket pengar på skattekontot?

VAT står för Value Added Tax (moms). En korrekt svensk översättning är momsregistreringsnummer men det är vanligare med begreppet VAT-nummer, till och med Skatteverket benämner det så på sin hemsida. VAT-numret är en standard som tillämpas inom EU.

När du köper en vara eller tjänst utanför Sverige men inom EU måste du alltid uppge ditt VAT-nummer för att du ska kunna betala utan moms. Observera att det då råder omvänd skattskyldighet, det vill säga att det är ditt ansvar att redovisa och betala momsen i Sverige.

När du säljer eller köper en tjänst utanför Sverige men inom EU måste du begära VAT-nummer av köparen för att få fakturera utan moms. Du är fortfarande skyldig att redovisa försäljningen i din momsdeklaration.