:

Vad är en kontrollenhet?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en kontrollenhet?
 2. Måste man ha kontrollenhet?
 3. Hur utreder Skatteverket?
 4. Vad är Clean Cash?
 5. Vad kostar svarta lådan?
 6. Måste man ha kassaregister för Swish?
 7. Är Swish ett kassaregister?
 8. När behöver man inte ha kassaregister?
 9. Vad händer om man ljuger för Skatteverket?
 10. Vad ska Skatteverket granska 2023?
 11. Hur mycket tar izettle i avgift?
 12. Vad kostar ett kassasystem i månaden?
 13. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?
 14. Vad händer om man inte har kassaregister?
 15. Har Skatteverket koll på Swish?

Vad är en kontrollenhet?

Traktamente betalas ut i samband med tjänsteresor för att täcka de ökade kostnaderna som tjänsteresor innebär för anställda. Traktamente är en ekonomisk ersättning som gäller kostnader för mat, övernattning och mindre reseutgifter. Traktamente kan betalas ut vid tjänsteresor som görs både i Sverige och utomlands. Storleken på traktamentet beror på resans omfattning.

I många fall kan du göra avdrag för traktamente. Tjänsteresan måste uppfylla tre krav för att arbetsgivaren ska kunna betala ut det skattefritt:

 • Minst en övernattning ingår i tjänsteresan. Resan ska pågå mellan klockslagen 00.00 och 06:00.
 • Tjänsteresan ska vara förlagd på en ort som ligger längre än 50 kilometer från verksamhetsorten.
 • Du måste styrka tjänsteresan med ett underlag, såsom en reseräkning. I reseräkningen ska det framgår vem som var på tjänsteresan, vart den gick samt när den började och slutade.

Om du uppfyller kraven ovan är det skattefritt att betala ut traktamente.

Måste man ha kontrollenhet?

Alla företag måste ha ett certifierat kassaregister som registrerar all försäljning för att uppfylla Skatteverkets krav. Undantaget är företag som har en årlig omsättning på mindre än 210 000 kr (inkl. moms).

Hur utreder Skatteverket?

Majoriteten av de som bor i Sverige är folkbokförda på rätt adress och har korrekta uppgifter om identitet och familjerelationer i folkbokföringsregistret. De allra flesta har inga skäl till att vilja ha fel uppgifter i registret.

I vårt arbete med att upprätthålla kvaliteten i folkbokföringsregistret ligger fokus på att kontrollera handlingar och uppgifter vid registreringen. Därutöver gör Skatteverket även kontroller för att upptäcka, utreda och rätta till fel.

Ibland får vi signaler från andra aktörer, exempelvis myndigheter, att det kan finnas felaktiga uppgifter i registret. Skatteverket har möjlighet att göra folkbokföringskontroller utifrån vår egen och andras information.

Vad är Clean Cash?

Traktamente är ersättning för dina ökade levnadskostnader som du har när du är på tjänsteresa. Tjänsteresan måste innebära övernattning och vara utanför den vanliga verksamhetsorten för att traktamente ska utbetalas. Traktamentet är skattefritt.

Om tjänsteresan påbörjas kl. 12:00 eller senare utbetalas halvt traktamente.

Lönetillägg utgår både vid endagsförrättning och flerdygnsförrättning. Tillägget är skattepliktigt.

Läs mer om lönetillägg i det lokala avtalet Lokalt avtal bilaga 1 

Vad kostar svarta lådan?

Beroende på resans art och omfång kan olika sorters traktamenten bli aktuella. Det finns traktamenten både för inrikesresor och för utrikesresor. I denna artikel diskuterar vi dock bara inrikesresor. Vill du läsa mer om vad som gäller vid traktamenten vid utlandsresor kan du läsa vidare på Skatteverkets hemsida.

Måste man ha kassaregister för Swish?

Traktamente är en ersättning som arbetsgivare betalar ut till sina anställda vid tjänsteresor. Traktamentet ska täcka de ökade levnadskostnaderna under tjänsteresan, dvs. utgifter för logi, ökade utgifter för måltider samt diverse småutgifter.

Traktamente som inte är högre än vissa avdragsgilla schablonbelopp brukar kallas för "skattefritt traktamente". Det krävs alltid minst en övernattning för att arbetsgivaren ska kunna betala ut skattefritt traktamente. Det krävs också att den anställde reser till en plats som ligger mer än 50 kilometer från hans eller hennes vanliga arbetsplats och mer än 50 kilometer från bostaden.

Lönetillägg utbetalas enligt högskolans lokala reseavtal. Beloppen som utbetalas är skattepliktiga. För inrikes endagsförrättningar utgår ett särskilt belopp om man är borta över sex timmar. För flerdygnsförrättningar utgår ett och samma belopp för avrese- och hemkomstdagen och ytterligare ett belopp för mellanliggande dagar. Observera att om samtliga måltider ingått, utgår inte dessa lönetillägg.

Är Swish ett kassaregister?

För att få traktamente ska det vara mer än 70 km mellan din bostad och arbetsplatsen (förrättningen) och du ska övernatta. Traktamentet är 390 kr/dygn, beloppet är skattefritt. När din arbetsgivare ordnar och betalar ditt boende reduceras traktamentet med 35%. Under pågående förrättning har du också rätt till två extra traktamenten/vecka för mellanliggande ledighet, dessa är skattepliktiga.

Bor du och arbetar på annan ort ska arbetsgivaren ta hänsyn till dina önskemål innan hen ordnar boendet. Boendet ska vara av god standard och du ska inte behöva dela rum om du inte vill. Du och din arbetsgivare ska i förväg ha kommit överens om hur och var du ska bo.

När behöver man inte ha kassaregister?

En tjänsteresa som omfattar max tre månader ger dig rätt till ett schablonbelopp som är 240 kronor (inkomståret 2021) i dagtraktamente utan att din arbetsgivare måste betala några arbetsgivaravgifter. 

För tjänsteresa utomlands finns det i stället bestämda normalbelopp per land. Det bör noteras att när en tjänsteresa pågått i mer än tre månader gäller ytterligare reducerade belopp.

Om du ordnar med eget boende under en tjänsteresa kan din arbetsgivare betala ut ett skattefritt nattraktamente istället för att betala logikostnaderna. Med natt menas kl 00.00–06.00. Det högsta skattefria nattraktamente vid tjänsteresor inom Sverige är 120 kr per natt (inkomståret 2021). Och för nattraktamente utomlands gäller hälften av schablonbeloppet för respektive land.

Vad händer om man ljuger för Skatteverket?

Timbro föreslår att den särskilda löneskatten halveras, till 12 procent. Det ger en rättvis beskattning av tjänstepension med tanke på att tjänstepension inte ger pensionsrätt i det allmänna systemet.

Vad ska Skatteverket granska 2023?

Vill du lära dig mer om skatter och företagande? Ta då chansen och möt oss online på våra direktsända webbseminarier. Det är kostnadsfritt och du kan ställa frågor och få svar i en chatt.

Hur mycket tar izettle i avgift?

Nu ska Recion ta sig an den svenska marknaden under eget varumärke. Andreas Berglund, ny Country Manager i Sverige, är säker på att kompetensen inom företaget blir en ovärderlig tillgång. ”Vår kunskap behövs på den befintliga marknaden”, säger han.

Finska Recion, specialister inom krävande rörkonstruktioner och installationer, står inför en bred marknadsetablering i Skandinavien. På plats för att driva satsningen finns Andreas Berglund, nytillsatt Country Manager i Sverige. Hans främsta uppdrag blir att möta marknaden och bygga upp kännedomen kring det hittills ganska okända varumärket. 

Vad kostar ett kassasystem i månaden?

Särskild löneskatt ersätter vanlig skatt på lön som annars betalas i form av egenavgifter eller arbetsgivaravgifter. Tanken bakom särskild löneskatt är att inkomst och annan ersättning för arbete och företagande ska beskattas. Man skiljer mellan särskild löneskatt på pensionskostnader och särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster. Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster betalas på vissa ersättningar och inkomster som inte inkluderas i sociala avgifter. Särskild löneskatt på pensionskostnader betalas av arbetsgivare som erbjuder tjänstepension till sina arbetstagare samt av enskilda näringsidkare som gör avdrag för pensionssparande i näringsverksamheten. Skattesatsen för särskild löneskatt på pensionskostnader och särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster är 24,26 %.

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

Egenavgifter är ett samlingsnamn för de lagstadgade avgifter du som enskild näringsidkare betalar in till staten. Avgifterna finansierar bland annat socialförsäkringen, som omfattar sjukpenning, arbetslöshetsersättning och pension.

Varför socialavgifter för enskilda firmor kallas för egenavgifter beror på att du som driver firman har ansvar för att betala in avgifterna. Detta eftersom enskilda firmor inte är juridiska personer som exempelvis ett aktiebolag är.

Egenavgifter är ett samlingsnamn för de lagstadgade avgifter du som enskild näringsidkare betalar in till staten. Avgifterna finansierar bland annat socialförsäkringen, som omfattar sjukpenning, arbetslöshetsersättning och pension.

Varför socialavgifter för enskilda firmor kallas för egenavgifter beror på att du som driver firman har ansvar för att betala in avgifterna. Detta eftersom enskilda firmor inte är juridiska personer som exempelvis ett aktiebolag är.

När det gäller aktiebolag agerar bolaget arbetsgivare och ansvarar därmed för att betala in socialavgifter (främst arbetsgivaravgifter) för sina anställda, inklusive för dig som driver företaget. Detta eftersom du som startat ett aktiebolag automatiskt blir anställd, vilket du inte är om du driver enskild näringsverksamhet.

Vad händer om man inte har kassaregister?

Under året ska företaget löpande betala in preliminär skatt till Skatteverket, vilket man kallar för debiterad preliminärskatt. Målet är att den preliminära skatten så nära som möjligt ska motsvara den slutliga skatten. Företaget lämnar underlag till Skatteverket om förväntat resultat (antingen vid företagsregistreringen eller genom en preliminär deklaration), och baserat på detta beslutar Skatteverket hur mycket preliminärskatt som ska betalas varje månad. Det beslutade beloppet kommer att dras från företagets skattekonto varje månad (oftast runt den 12:e i månaden) men det är upp till dig som företagare att betala in skatten till skattekontot.

När preliminärskatten dras från skattekontot bokförs detta som en minskning av skatteskuld på konto 2518 (rekommenderat, även om vissa använder gruppkontot 2510 istället). Motkontot för konteringen är 1630, vilket är bokföringskontot som motsvarar företagets skattekonto.

Det kan vara lite förvirrande att den debiterade preliminärskatten betalas i efterskott. Skatten för januari dras exempelvis från skattekontot i februari. Det innebär att preliminärskatten för sista månaden av räkenskapsåret dras först under nästa räkenskapsår. Mer om detta lite längre ner.

När räkenskapsåret är slut gör man bokslutet, och som en del av det arbetet räknar man även ut hur mycket skatt företaget faktiskt ska betala. Denna skatt bokför man som en kostnad i resultaträkningen, på konto 8910, samtidigt bokför man en skatteskuld på konto 2512. Även här förekommer det att man använder gruppkontot 2510, men vi rekommenderar att hålla isär de olika delarna och använda konto 2512. Du kan läsa mer om detta i våra andra artiklar:

 • Beräkning av skatt ­
 • Bokföring av skatt och årets resultat

Notera att det man bokför är hela skattebeloppet. I det här läget tar man inte hänsyn till den preliminära skatten, men det är dock bra att hålla koll på om den beräknade skatten är större än den preliminära skatten. I det fallet bör man göra en s.k. fyllnadsinbetalning för att undvika att betala kostnadsränta på det underskott som annars uppstår på skattekontot. Läs mer om detta längre ner.

Har Skatteverket koll på Swish?

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har prövat frågan om det finns förutsättningar för att vid ordinarie omprövning och genom efterbeskattning skönsmässigt beskatta en person för kontantinsättningar som gjorts på dennes konto.

Domen har betydelse för Skatteverkets kontrollverksamhet och verkets möjligheter att fatta beslut. Skatteverket kommer nu att ha möjlighet att fatta beslut om skönsbeskattning med anledning av insättningar på bankkonton i större omfattning än tidigare. Det gäller inte bara för kontantinsättningar utan även t.ex. banköverföringar och Swish-betalningar.

Skatteverket ska se till att ärendena blir tillräckligt utredda och har bevisbördan för att det finns förutsättningar för såväl skönsbeskattning som efterbeskattning. Bestämmelsen om skönsbeskattning ska dock ses mot bakgrund av den enskildas dokumentationsskyldighet. Dokumentationsskyldigheten omfattar inte bara en skyldighet att bevara underlag för kontroll av uppgifter som har lämnats i en deklaration utan även en skyldighet att bevara underlag så att det kan kontrolleras om en uppgiftsskyldighet överhuvudtaget har funnits.

Skatteverket beslutade genom ordinarie omprövning och efterbeskattning att skönsmässigt beskatta en person i inkomstslaget näringsverksamhet för kontantinsättningar som gjorts på dennes bankkonto. Skatteverket påförde också utgående mervärdesskatt och skattetillägg. Insättningarna hade gjorts vid ett sextiotal tillfällen under 2013–2015 och uppgick till ett sammanlagt belopp om drygt 330 000 kronor. Den enskilda framförde bl.a. att det var lånade pengar som hade satts in.

Förvaltningsrätten avslog den enskildas överklagande medan kammarrätten biföll överklagandet och upphävde Skatteverkets beslut. Kammarrätten ansåg att insättningarna inte var ett tillräckligt stöd för att det hade funnits oredovisade skattepliktiga inkomster. Skatteverket hade bl.a. inte presenterat något material som förklarade vad det skulle ha varit fråga om för verksamhet och insättningarna utgjorde inte tillräckligt stöd för att det hade funnits oredovisade skattepliktiga näringsinkomster. Skatteverket hade inte heller gjort sannolikt att de insatta beloppen avsåg inkomst av tjänst.

Skatteverket överklagade till HFD och yrkade att den enskilda skulle skönsbeskattas för kontantinsättningarna i inkomstslaget tjänst och att skattetillägg skulle påföras till följd av skönsbeskattningen. Domstolen biföll Skatteverkets överklagande.