:

Måste ett testamente vara registrerat?

Innehållsförteckning:

 1. Måste ett testamente vara registrerat?
 2. Måste ett testamente registreras hos Skatteverket?
 3. Hur skriver man ett lagligt testamente?
 4. Kan jag skriva ett testamente själv?
 5. Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt?
 6. När behövs ett inbördes testamente?
 7. Vad krävs för att ett testamente ska vara ogiltigt?
 8. När gäller inte ett testamente?
 9. I vilka fall kan ett testamente vara ogiltigt?
 10. Måste man följa ett testamente?
 11. Vad gäller för att ett testamente ska vara giltigt?
 12. Vad händer om man inte skriver på ett testamente?
 13. Vem har rätt att se ett testamente?
 14. Hur blir ett testamente ogiltigt?
 15. Vad kan ogiltigförklara ett testamente?

Måste ett testamente vara registrerat?

Den här instruktionen gäller BL Fakturering.

Om du säljer tjänster till privatpersoner som ger rätt till skattereduktion för så kallade ROT- och RUT-tjänster (byggtjänster resp. hushållsnära tjänster) finns det funktioner i programmet som underlättar hanteringen av redovisningen till Skatteverket. 

Måste ett testamente registreras hos Skatteverket?

Från och med den 1 januari 2023 är det mer förmånligt att installera solceller som låter dig generera egen elektricitet. Avdraget på fakturan höjs från 15 till 20 procent om du har tillräckligt mycket skatt att räkna av reduktionen mot.

Skattereduktionen ska ersätta det statliga bidrag som privatpersoner kunnat ansöka om i samband med installation av solceller, installation för lagring av egenproducerad elenergi och installation av laddningspunkt till elfordon.

Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kronor per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort.

Hur skriver man ett lagligt testamente?

Tillsammans med den digitala juristbyrån Lawly erbjuder vi en kostnadsfri onlinetjänst för att upprätta ett juridiskt korrekt testamente. Boka ett 15 minuters kostnadsfritt samtal med en jurist för att få svar på alla dina frågor. 

Alla gåvor, oavsett storlek är lika välkomna i vårt arbete för barnen. Du kan välja att testamentera hela, eller en andel av dina tillgångar, till Rädda Barnen. Du kan också bestämma att ett visst angivet belopp ska tillfalla Rädda Barnen – eller något utvalt föremål som vi kan omsätta till pengar och använda i vårt arbete för barnen. Det kan exempelvis vara en tavla, smycken, värdepapper eller en fastighet.

Kan jag skriva ett testamente själv?

Det gröna skatteavdraget trädde i kraft den 1 januari 2021 och fungerar precis som ROT och RUT-avdragen. Avdraget ger dig hela 50% skattereduktion vid installation av laddbox hemma, 50% skatteredukton vid installation av system för egenproducerad elenergi samt 20% i skattereduktion vid installation av ett nätanslutet solcellssystem.

Många av våra kunder har hört av sig och varit oroliga att avdraget skall försvinna, delvis till följd av att regeringen plötsligt meddelade i slutet på 2022 att klimatbonusen som gav upp till 70 000 kr i avdrag vid köp av elbilar helt avskaffades med väldigt kort varsel.

Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt?

Nu går det att få en skattereduktion när du ska installera grön teknik, där du får ersättning för den kostnad detta innebär vad gäller material och arbete. Ersättningen gäller de installationer som har slutförts och betalats tidigast 1 januari år 2021. Den nya skattereduktionen fungerar likadant som rot och rut, men är numera en egen typ av skattereduktion. Det är företaget som genomför installationen av grön teknik som gör avdraget direkt på din faktura. Därefter begär företaget en utbetalning från Skatteverket. Den skattereduktion för grön teknik som kan göras ligger på 50 000 kronor per år och person. Du kan ta del avdraget beroende på om du har betalat in tillräckligt med skatt under året och beroende på vilka övriga avdrag du har gjort.

Läs mer: På bästasolceller.se kan du läsa mer om det nya solcellsstödet och vad som gäller ifall du vill installera solpaneler på din bostad.

När behövs ett inbördes testamente?

”Grön teknik-avdraget” syftar till att stimulera utbyggnaden av grön teknik i privata bostäder. Det ger skatteavdrag för kostnaden för arbete och material när du anlitar ett företag för installation av följande grön teknik:

 • Laddningspunkt till elfordon (”laddbox hemma”) - 50% skatteavdrag
 • Nätanslutet solcellssystem - 20% skatteavdrag
 • System för lagring av egenproducerad elenergi (batterier) - 50% skatteavdrag

Grön teknik-avdraget infördes den 1 januari 2021 och ersätter ett tidigare statligt bidrag som privatpersoner kunde ansöka om för motsvarande arbeten. 

Vad krävs för att ett testamente ska vara ogiltigt?

Har du en elbil eller laddhybrid? Du vill säkert också kunna ladda elbil hemma på smidigt sätt. För detta behövs en laddbox. Med en laddbox laddar du din bil snabbt och säkert.

För att skynda på övergången till laddbara bilar har staten tagit fram ett antal ekonomiska stöd, bland annat ett laddbox-bidrag. Egentligen är Grön Teknik inget bidrag, utan en skattereduktion som fungerar som rot- eller rutavdraget.

Vill du också kunna ladda i hemmet? Köp din laddbox, med eller utan installation, redan idag! Till webbshopen

Det gröna avdraget ger dig en skattereduktion för inköp och installation av laddstationer, solceller och batterier. Bidraget täcker inte kostnader för resor, utrustning eller administration i samband med installationen.

När gäller inte ett testamente?

En av principerna med bonus malus-systemet är att intäkterna ska täcka kostnaderna, dvs att intäkterna från den höjda fordonsskatten ska betala för bonusutbetalningarna.

I vilka fall kan ett testamente vara ogiltigt?

En av principerna med bonus malus-systemet är att intäkterna ska täcka kostnaderna, dvs att intäkterna från den höjda fordonsskatten ska betala för bonusutbetalningarna.

Måste man följa ett testamente?

Det gröna skatteavdraget trädde i kraft den 1 januari 2021 och fungerar precis som ROT och RUT-avdragen. Avdraget ger dig hela 50% skattereduktion vid installation av laddbox hemma, 50% skatteredukton vid installation av system för egenproducerad elenergi samt 20% i skattereduktion vid installation av ett nätanslutet solcellssystem.

Många av våra kunder har hört av sig och varit oroliga att avdraget skall försvinna, delvis till följd av att regeringen plötsligt meddelade i slutet på 2022 att klimatbonusen som gav upp till 70 000 kr i avdrag vid köp av elbilar helt avskaffades med väldigt kort varsel.

Vad gäller för att ett testamente ska vara giltigt?

Den som har fyllt 18 år kan skriva ett tes­ta­men­te. Det är inget man måste göra, men det kan ganska snart i livet ändå uppstå många bra an­led­ning­ar till att skriva ett. Det kan ex­em­pel­vis vara att du blir sambo och du och din part­ner vill skydda varand­ra eko­no­miskt, får barn och vill säkra bar­nets fram­tid om ni skulle gå bort, skaf­far ett hus­djur eller gifter dig och har sär­skil­da öns­ke­mål efter din bort­gång.   

Även den som fyllt 16 år kan skriva ett tes­ta­men­te om hen har tjänat pengar eller fått något genom gåva eller tes­ta­men­te. Det ska då i gå­vobre­vet eller tes­ta­men­tet stå att mot­ta­ga­ren har rätt att själv be­stäm­ma över egen­do­men. 

Du kan tes­ta­men­te­ra vad du vill till vem du vill. Du kan tes­ta­men­te­ra något till en släk­ting, vän, granne eller till en or­ga­ni­sa­tion eller för­e­ning. Det enda un­dan­ta­get är att du inte kan tes­ta­men­te­ra bort den del som dina barn enligt lag har rätt till. Det in­ne­bär att barn alltid har rätt till minst hälf­ten av det de skulle ha ärvt om inte ett tes­ta­men­te fanns.

Om ett tes­ta­men­te skulle bryta mot denna regel kan barnen vända sig till en dom­stol och yrka om jämk­ning. Det in­ne­bär att dom­sto­len kan juste­ra tes­ta­men­tet så att barnen får det de har rätt till och där­ef­ter fort­sät­ter tes­ta­men­tet att gälla. 

💡 Visste du att tes­ta­men­te hjäl­per till att skydda min­derå­ri­ga barns rätt till arv.

Vad händer om man inte skriver på ett testamente?

Den här listan innehåller alla de aktiviteter som skatteverket tidigare godkänt som skattefri förmån (friskvårdsbidrag).

Vem har rätt att se ett testamente?

Det framgår inte av lagtexten vilka aktiviteter som är godkända som skattefri motion och annan friskvård, men av rättspraxis framgår att vissa förutsättningar ska vara uppfyllda.

För att ett friskvårdsbidrag ska kunna betalas ut skattefritt ska det användas till aktiviteter som innehåller inslag av motion, eller annan enklare friskvård som inte innehåller inslag av motion men som till exempel är avstressande eller avslappnande.

Hur blir ett testamente ogiltigt?

Kravet på att ett testamente ska vara upprättat skriftligen innebär att förordnandet ska vara en del av en handling som undertecknas av arvlåtaren. Som nämnts är också vittnen nödvändiga för att testamentet ska bli giltigt. I den här texten ska vi se närmare på vilka krav som ställs på just testamentsvittnen. Utöver krav, anger lagen praktiska anvisningar gällande vittnena. Om någon eller några av anvisningarna saknas medför det inte att testamentet blir ogiltigt. Uppgifterna kan dock få stor betydelse som bevis om testamentets giltighet ifrågasätts och ger då vägledning vid den bevisprövning som kan bli nödvändig vid en klandertalan.

När ett testamente bevittnas ska testatorn, dvs. den som förordnar om sitt arv, underteckna eller vidkänna sin underskrift inför de två vittnena. Vid detta tillfälle måste båda vittnena vara närvarande samtidigt. Det är inte tillräckligt att testatorn först undertecknar testamentet inför ett vittne och därefter vidkänner sin underskrift för det andra vittnet. Det finns fall där ett testamente har förklarats ogiltigt när vittnena befunnit sig i varsitt rum och testatorn först bekräftat sin namnteckning inför det ena vittnet och därefter inför det andra på rummet intill. Det är alltså viktigt att båda vittnena befinner sig på samma plats.

Vad kan ogiltigförklara ett testamente?

Från och med 2023 gäller denna lista med godkända friskvårdsaktiviteter. Däremot kommer skatteverket inte fylla på listan under 2023. Detta då nya godkända aktiviteter tillkom i högre takt än skatteverket hade tid att ta ställning till dem. Aktiviteter som inte finns på denna listan men uppfyller regler för friskvårdsbidrag får godkännas av arbetsgivaren.

A