:

Vad menas med Vmb?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med Vmb?
 2. Hur bokför man Vmb?
 3. Kan man dra av moms på begagnade saker?
 4. Vad är det för moms på hotellrum?
 5. Hur redovisar man Vmb?
 6. Hur fungerar Vinstmarginalbeskattning?
 7. När ska man använda Vinstmarginalbeskattning?
 8. Är det moms på second hand?
 9. Får man dra av moms på hotell?
 10. Vilka verksamheter har 6% moms?
 11. Vilka tjänster är momspliktiga?
 12. Varför räknar man ut vinstmarginal?
 13. Är det moms på loppis?
 14. Varför moms på begagnade varor?
 15. När får man inte dra av moms?

Vad menas med Vmb?

Egenavgifterna beräknas på företagarens nettointäkt, det vill säga verksamhetens överskott. För att räkna fram den beräknade vinsten gör man en uppskattning av intäkterna och de avdragsgilla kostnaderna för året. Från det beloppet räknar man som huvudregel av 25 procent, vilket är ett schablonavdrag som ska motsvara de egenavgifter företagaren ska betala. Det belopp man får fram benämns nettointäkt efter schablonavdrag och motsvarar den skattemässiga nettointäkten. Egenavgifter ska endast betalas på inkomst av aktiv näringsverksamhet. På inkomster av passiv näringsverksamhet betalas istället särskild löneskatt.

Med anledning av coronaviruset och dess ekonomiska följder sänktes egenavgifterna tillfälligt under beskattningsåret 2020. Därför måste två beräkningar göras: schablonavdrag medges med 10 procent upp till ett överskott om högst 111 111 kronor. På överskott som överstiger 111 111 kronor får avdrag med 25 procent göras.

Hur bokför man Vmb?

Möjligheten att tjäna pengar är den huvudsakliga drivkraften bakom organiserad brottslighet. För att kriminella ska kunna använda brottsvinster i den lagliga ekonomin tvättas svarta pengar rena.

Syftet med penningtvätten är att dölja var pengarna kommer ifrån. Exempelvis sker transaktioner som omvandlar pengar från till exempel narkotikahandel eller bankrån, till skenbart lagliga inkomster och tillgångar.

Det stora flertalet utredningar om penningtvättsbrott har sin början i polisens ordinarie linjearbete eller fångas upp i andra brottsutredningar.

I många utredningar av brott, oavsett brottstyp, finns anledning att göra en finansiell kartläggning där exempelvis transaktioner utreds. I ett sådant arbete upptäcks ofta penningtvätt, till exempel genom att pengar slussas runt mellan olika personer och konton.

Ett av syftena med kriminaliseringen av penningtvätt är att motverka att brottsutbyte förs in och cirkulerar i det finansiella systemet. För att motverka detta bör det vara en central och naturlig del av brottsbekämpningen att spåra, säkra och förverka vinning av brott.

Kan man dra av moms på begagnade saker?

Som ägare av en enskild firma betalar du skatt på vinsten som du gör i din verksamhet. Vinsten räknas ut genom att ta dina intäkter och dra av dina kostnader. Eftersom du inte kan veta exakt hur stora dina egenavgifter kommer att bli för hela beskattningsåret, får du göra ett schablonavdrag för att uppskatta dessa avgifter.

Det belopp som återstår av vinsten efter schablonavdraget kallas för verksamhetens överskott. Detta är det belopp som du sedan kommer att betala skatt på. 

Som enskild näringsidkare är det en stor fördel att vara registrerad för företagsskatt. Att vara F-skatteregistrerad innebär att du och ditt företag själva ansvarar för att betala preliminärskatt och socialavgifter på utfört arbete.

Att vara registrerad för F-skatt gör det lättare för din verksamhet att beviljas lån, eftersom det tydligt framgår att företaget är ekonomiskt ansvarsfullt och betalar skatt. Det gör dig även mer attraktiv för eventuella företagskunder – att anlita ett företag som inte betalar F-skatt medför nämligen en hel del administrativt arbete som dina kunder gärna vill slippa.

F-skatt betalas löpande varje månad och det är företagets eventuella vinster som beskattas. Ansökan görs på verksamt eller hos skatteverket. Om din enskilda firma bara genererar inkomst under vissa månader per år behöver du bara betala F-skatt under dessa perioder. 

Vad är det för moms på hotellrum?

Sidan uppdaterades senast 2022-12-31

Beräkna hur mycket pengar du får behålla av din lön varje månad och hur mycket du betalar i inkomstskatt.

Hur redovisar man Vmb?

Du får använda VMB om du säljer begagnade varor, konstverk, samlarföremål eller antikviteter.

VMB får användas vid försäljning av begagnade varor konstverk, samlarföremål eller antikviteter om varorna har levererats till dig inom EU av någon av följande: • någon annan än en beskattningsbar person, till exempel en privatperson• en beskattningsbar person från Sverige eller ett annat EU-land som själv har använt VMB vid sin försäljning • en beskattningsbar person som säljer ett konstverk och säljaren är upphovsmannen, eller dennes dödsbo, som inte är skattskyldig till moms för försäljningen• en beskattningsbar person som sålt en vara momsfritt enligt bestämmelserna som gäller varor som inte utgör omsättningstillgångar, och för vilken man inte haft avdrags- eller återbetalningsrätt för moms vid inköpet av varan till sin verksamhet• en beskattningsbar person i ett annat EU-land vars försäljning inte medfört redovisningsskyldighet i det landet, om den köpta varan varit en anläggningstillgång hos säljaren.

Omsättningstillgångar är avsedda att säljas, till exempel varulager.

Anläggningstillgångar är avsedda att användas under flera år i ett företag, till exempel maskiner, inventarier och byggnader.

Hur fungerar Vinstmarginalbeskattning?

Ur ett juridiskt perspektiv är arbetsgivaravgifterna helt klart en skatt. De omfattas av principen om ”svenska folkets urgamla rätt att sig själv beskatta” och kan därför bara beslutas av riksdagen. Som en statlig utredning har konstaterat: ”Socialavgifterna t.ex. är skatter fastän de betecknas som avgifter.” (SOU 2007:96, sid. 28) Arbetsgivaravgifterna samlas in av Skatteverket och den som fifflar med dem kan dömas för skattebrott.

Även ur ett statistiskt perspektiv ingår arbetsgivaravgifterna i skatteintäkterna (med ett undantag). De redovisas i statsbudgeten under rubriken ”indirekta skatter på arbete”. Det är i enlighet med internationella regelverk i EU och OECD. Statistiken över skatteintäkter och offentliga finanser är reglerad på detaljnivå för att länder inte ska kunna manipulera statistiken och dölja delar av den offentliga sektorns ekonomi.

När ska man använda Vinstmarginalbeskattning?

Som ägare av en enskild firma betalar du skatt på vinsten som du gör i din verksamhet. Vinsten räknas ut genom att ta dina intäkter och dra av dina kostnader. Eftersom du inte kan veta exakt hur stora dina egenavgifter kommer att bli för hela beskattningsåret, får du göra ett schablonavdrag för att uppskatta dessa avgifter.

Det belopp som återstår av vinsten efter schablonavdraget kallas för verksamhetens överskott. Detta är det belopp som du sedan kommer att betala skatt på. 

Som enskild näringsidkare är det en stor fördel att vara registrerad för företagsskatt. Att vara F-skatteregistrerad innebär att du och ditt företag själva ansvarar för att betala preliminärskatt och socialavgifter på utfört arbete.

Att vara registrerad för F-skatt gör det lättare för din verksamhet att beviljas lån, eftersom det tydligt framgår att företaget är ekonomiskt ansvarsfullt och betalar skatt. Det gör dig även mer attraktiv för eventuella företagskunder – att anlita ett företag som inte betalar F-skatt medför nämligen en hel del administrativt arbete som dina kunder gärna vill slippa.

F-skatt betalas löpande varje månad och det är företagets eventuella vinster som beskattas. Ansökan görs på verksamt eller hos skatteverket. Om din enskilda firma bara genererar inkomst under vissa månader per år behöver du bara betala F-skatt under dessa perioder. 

Är det moms på second hand?

Efter en dom i högsta förvaltningsdomstolen, direktiv från EU och tolkningar från Skatteverket tvingades ideella föreningars second hand-butiker börja betala 25 procent moms vid årsskiftet. Second hand-butiker som har flest volontärer och har öppet färre än 24 timmar per vecka har inte varit berörda av ändringarna.

Får man dra av moms på hotell?

Hur fastställs preliminärskatten?Utgångspunkten för beräkningen är de uppgifter du själv deklarerar till Skatteverket. Utifrån detta samt andra uppgifter till exempel tidigare års omsättning så gör Skatteverket en bedömning och fattar ett beslut om din preliminära skatt.  Om du upplever att beslutet om debiterad preliminärskatt är orimligt eller inte stämmer med din omsättning så bör du snarast göra en ny deklaration, detsamma gäller om det sker en förändring under beskattningsåret eller om du beslutar dig för att upphöra med verksamheten under året.

Hur betalas preliminärskatten?Skatten ska betalas med lika stort belopp varje månad så länge beslutet om debiterad preliminärskatt är oförändrat och ska normal vara inbetald den 12:e varje månad eller vardagen efter om den 12:e infaller på en helgdag. I vissa fall till exempel om du bedriver en säsongsbetonad verksamhet med intäkter bara under vissa delar av året så kan du ansöka till Skatteverket om att bara få betala under de månader då verksamheten bedöms vara aktiv.

Vilka verksamheter har 6% moms?

ska du ansöka om att bli godkänd för F-skatt. Driver du ett företag av säsongskaraktär betalar du F-skatt bara under de månader som du har en inkomst. I tjänsten kan du också registrera företaget för moms och som arbetsgivare.

Om du ska sälja varor eller tjänster i ditt företag behöver du anmäla dig för momsregistrering. Det gör du på samma sida som du ansöker om att bli godkänd för F-skatt.

Vilka tjänster är momspliktiga?

Att veta vad som blir kvar efter skatt och vad du faktiskt kan ta ut i lön (eller eget uttag som det kallas i enskild firma) är inte det lättaste. Vi reder ut alla krångliga termer och hjälper dig med beräkningarna. Ta reda på din lön med vår kalkylator!

Varför räknar man ut vinstmarginal?

I en enskild firma kan du inte ta ut lön på vanligt sätt. De kontanter som ägaren tar ut från verksamheten kallas istället för egna uttag.

Ett eget uttag behöver dock inte enbart vara i form av kontanter. Det kan även vara företagets varor eller tjänster som du tagit ut som förmån för din eller din familjs räkning. Värdet av uttagen tar du sedan upp som inkomst i din inkomstdeklaration.

Eftersom du som ägare till en enskild firma inte är anställd i företaget kan du inte redovisa de kontanta uttagen som en kostnad. De egna uttagen belastar kontot Eget kapital och därför påverkar de inte företagets resultat.

Att ta ut lön i en enskild firma skiljer sig en del från hur man gör i till exempel ett aktiebolag. En enskild firma är till exempel ingen egen juridisk person, vilket innebär att du har personligt ansvar för företagets ekonomi. Därför är det av största vikt att du skiljer på företagets och din privata ekonomi.

Som enskild näringsidkare kan du inte vara anställd i din egen firma. Därmed kan du inte heller lyfta lön för ditt arbete. Istället gör du egna uttag och betalar egenavgifter som baseras på vinsten i firman.

Att beräkna vinsten i förväg kan vara svårt. Generellt sett brukar skatten och egenavgifterna uppgå till ca 45 procent av nettointäkterna. Var därför försiktig när du gör egna uttag eftersom du inte vill stå med ett tomt företagskonto i slutet på året och inte kunna betala skatten.

Är det moms på loppis?

Egna uttag ska bokföras som kapitaluttag och ska inte beskattas, utan det är resultatet i din verksamhet som du blir beskattad för. Du blir alltså beskattad för ett resultat där du inte får några avdrag för lön till dig själv. I gengäld ska du inte deklarera någon lön från din enskilda näringsverksamhet. Du kan läsa mer om bokföring av egna uttag i broschyren Bokföring, bokslut och deklaration del 1 (SKV 282).

Varför moms på begagnade varor?

Att deklarera när man har en enskild firma är svårt och det är lätt hänt att man glömmer något eller råkar göra fel. Så länge som det finns tid så kan du helt enkelt göra om din deklaration och skicka in en ny version som stämmer.

Det snabbaste är att deklarerar på internet. Skulle det vara så att tiden för att lämna in sin deklaration tagit slut så behöver skattemyndigheten göra en omprövning av din deklaration. Man kan begära omprövning och göra ändringar sex år efter att man lämnat in deklarationen. Det är alltid bättre att vara ärlig och komplettera med rätta uppgifter än att strunta att göra rätt.

När får man inte dra av moms?

...är att en enskild firma är kopplad till dig som person och registreras på ditt personnummer, medan ett aktiebolag är en egen juridisk person med ett unikt organisationsnummer.