:

Vad är avdragsgillt vid en konferens?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är avdragsgillt vid en konferens?
 2. Hur bokför jag en konferens?
 3. Vad krävs för avdragsgill konferens?
 4. Vilka tjänster har 12% moms?
 5. Hur mycket moms får man dra av vid konferens?
 6. Vad är det för moms på konferens?
 7. När används 12% moms?
 8. Vad har 25% moms?
 9. När får man inte dra av moms?
 10. Får man dra moms på sponsring?
 11. Vilken moms ska jag använda?
 12. När rapportera moms?
 13. Hur räknar man bort 12% moms?
 14. Vad är Baklängesmoms?
 15. Är moms 20 eller 25 procent?

Vad är avdragsgillt vid en konferens?

Vilken som är den bästa elcykeln är helt upp till dig, dina behov och hur du ska använda den. Ta en titt på vårt test för att få bättre koll på vilken som passar dig bäst. 

Vad en elcykel kostar är väldigt olika, det är en avancerad produkt med många tekniska detaljer och funktionaliteter och priset är därefter. En elcykel kostar oftast strax över 10 000 kr, en billigare elcykel än så bör kontrolleras för att säkerställa dess kvalitet. Beroende på märke, funktioner och kvalitet finns det också elcyklar som kostar upp mot 40 000 kr. Vilken prisklass du väljer beror såklart på vad du har för budget men också på vad du har för krav och hur mycket du planerar att använda den.

Hur bokför jag en konferens?

2018-04-18

Marknaden för elcyklar växer. Men att köpa en elcykel kan vara dyrt och det finns många modeller med olika motorstyrka att välja mellan. Och alla elcyklar klassificeras inte som cykel, enligt lagen.

Vad krävs för avdragsgill konferens?

Konferenser ses inte som representation ur ett avdragsperspektiv.

För att medarbetarna inte ska bli förmånsbeskattade och för att konferensen ska vara avdragsgill krävs att minst 6 timmar per dag innehåller effektivt arbete. Om konferensen pågår under en vecka måste den innehålla minst 30 timmar effektivt arbete vilka ska vara jämnt fördelade under veckan.  

Vilka tjänster har 12% moms?

Kostnaden för förmånscykeln dras alltså från lönen före skatt, som ett bruttolöneavdrag.

Det finns olika exempel på hur stort bruttolöneavdrag som görs. Sportson, som också är leverantör av förmånscyklar, ger två exempel på sin hemsida:

För en vanlig cykel värd 8 000 kronor blir bruttolöneavdraget 195 kronor per månad. För den som har en skattesats på 33 procent motsvarar det en nettokostnad på 131 kronor, och om man har så hög inkomst att man betalar 50 procent i skatt så motsvarar det en nettokostnad på 98 kronor.

Hur mycket moms får man dra av vid konferens?

Här sitter man och ska deklarera, och i vanlig ordning så tänker man, kan man dra av för något… Googlar lite grann och får upp att man får dra av 350 kr om man använder cykel till jobbet. Så min fråga om nån har koll, kan jag dra av 350 kr för att jag tar cykeln eller måste det på nått sätt överstiga 11000 kr. Fattar inte riktigt Skatteverkets formulering.

Nån som är duktig på detta?

Vad är det för moms på konferens?

Vilken moms ska jag ta ut för maten när mat ingår i ett konferensarrangemang?

Ersättningen för måltider som ingår i ett konferensarrangemang ska beskattas med 25 procent. Ett konferensarrangemang ses som en tjänst, trots att det innehåller både lokal, personal, teknisk utrustning, förfriskningar och måltider.

När används 12% moms?

Först några enkla frågor ... med svar ...

I slutet på varje räkenskapsår måste aktiebolag sammanställa sin löpande bokföring i en årsredovisning. I samband med bokslutet måste aktiebolaget beakta särskilda redovisningsregler, vilka ofta leder till tillägg till den löpande bokföringen. En effekt av det nya K2-regelverket är att dessa tillägg ska vara få.

Vad har 25% moms?

Generella skillnader mellan K3 (BFNAR 2012:1) och K2 (BFNAR 2016:10).

K3 är principbaserat medan K2 är regelbaserat. K3 innehåller ett kapitel där begrepp som Tillgång, Skuld, m.m. definieras. När en tolkningsfråga avseende redovisning ska avgöras och det allmänna rådet inte ger tydlig vägledning måste frågan besvaras utifrån de principer och definitioner som finns i kapitel 2. Det ger upphov till mer tolkningsfrågor och resonemang än i K2.

När får man inte dra av moms?

En årsredovisning ska bl.a. bestå av noter (2 kap. 1 § ÅRL). Balansräkningen, resultaträkningen och noterna ska upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Om det behövs för att ge en rättvisande bild, ska företaget även lämna tilläggsupplysningar (2 kap. 3 § ÅRL).

I kapitel 5 i ÅRL finns bestämmelserna om noter. Upplysningarna ska lämnas i noter. Om inte något annat följer av kravet i 2 kap. 2 § ÅRL på överskådlighet, ska noter som avser enskilda poster i balansräkningen eller resultaträkningen läggas fram i samma ordning som posterna. Hänvisning ska göras vid de poster som noterna hänför sig till (5 kap. 3 § ÅRL).

Mindre och större företag ska i noter lämna upplysningar enligt 5 kap. 4 – 24 §§ ÅRL. Upplysningar ska lämnas om t.ex. värderingsprinciper, anläggningstillgångar, goodwill.

Ett företag som upprättar ett årsbokslut ska enligt 6 kap. 5 § BFL lämna upplysningar om följande:

 • vilka principer för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder som har tillämpats
 • hur värdet av varje post som tas upp som anläggningstillgång i balansräkningen har beräknats
 • hur stor del av de totala skulderna som ska betalas senare än ett år efter balansdagen
 • ställda säkerheter, med förtydligande om säkerheternas omfattning, art och form
 • summan av garantiåtaganden, ekonomiska åtaganden och eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen (eventualförpliktelser).

Får man dra moms på sponsring?

Ideella föreningar, handelsbolag och enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut får använda sig av K1. Företag och föreningar som omsätter mer än tre miljoner måste dock välja ett av de mer avancerade regelverken. Läs mer om detta hos bokföringsnämnden.

Vilken moms ska jag använda?

Huvudregelverket för ett företag som ska upprätta årsredovisning är K31. De flesta företag som är mindre företag enligt årsredovisningslagen (ÅRL) kan välja att i stället tillämpa K22. Reglerna i K2 omfattar aktiebolag, ekonomiska föreningar, stiftelser, ideella föreningar och samfällighetsföreningar.

När rapportera moms?

När ska förenklingsreglerna i K2 tillämpas och vad tillåter egentligen K2? Detta får FAR:s medlemsrådgivning många frågor om. I denna artikel svarar Eva Törning på frågor om förenklingsreglerna och periodisering i K2 och kopplar ihop dessa med den grundläggande principen i ÅRL om väsentlighet.

Hur räknar man bort 12% moms?

K-regelverken ges ut av Bokföringsnämnden och innehåller regler om utformning av årsbokslut och årsredovisning. De behandlar värdering av intäkter, kostnader, tillgångar och skulder. Det finns olika K-regelverk (K1, K2, K3 och K4). K1-regelverket behandlar företag som upprättar förenklade årsbokslut och K4-regelverket behandlar koncernredovisning enligt IFRS (internationella redovisningsstandarder). Detta blogginlägg behandlar de två övriga K-regelverken, nämligen K2 och K3.

K2 (BFNAR 2016:10) och K3 (BFNAR 2012:1) är två olika regelverk för upprättande av årsredovisning. Huvudregeln är att alla icke-noterade företag ska tillämpa K3. Det finns dock företag som istället kan välja att tillämpa K2.

K2 är ett förenklingsregelverk och kan tillämpas av ”mindre företag med enklare förhållanden”. Det framgår av årsredovisningslagen vad som räknas som ett större företag och det går att läsa mer om detta längre ner i blogginlägget. De företag som inte är större blir per automatik att kategorisera som mindre företag.

Moderbolag i en större koncern får inte tillämpa K2.

Vad som menas med enklare förhållanden är svårare att definiera, men K2 bör endast användas om det ger en rättvisande bild av företaget. Det finns till exempel ett förbud mot att redovisa uppskjuten skatt i K2. Om ett företag har stora temporära skillnader och därmed har stora uppskjutna skattefordringar eller uppskjutna skatteskulder kan K2 därför i vissa fall vara olämpligt.

Vad är Baklängesmoms?

Det finns ett antal bolag i Sverige som inte alls har möjlighet att välja regelverket K2. Större bolag måste tillämpa K3. Med större företag menas de som två år i rad uppfyller minst två av följande villkor:

 • Ett medelantal anställda på minst 50 personer
 • Balansomslutning på minst 40 miljoner kronor per år
 • Nettoomsättning på minst 80 miljoner per år

Läs också: 6 genvägar till snabbare och bättre bokslut

Är moms 20 eller 25 procent?

In addition to cookies that are strictly necessary to operate this website, we use the following types of cookies to improve your experience and our services: Functional cookies to enhance your experience (e.g. remember settings), and Performance cookies to measure the website's performance and improve your experience., and Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you.

We have detected that Do Not Track/Global Privacy Control is enabled in your browser; as a result, Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you, are automatically disabled.