:

När räknas det som representation?

Innehållsförteckning:

 1. När räknas det som representation?
 2. Vilka regler gäller vid representation?
 3. Hur mycket får man dra av för representation?
 4. Vilka representationer är avdragsgilla?
 5. Vad är skillnad på representation och personalrepresentation?
 6. Hur mycket får man bjuda sina anställda på?
 7. Får man bjuda anställda på middag?
 8. Är arbetslunch avdragsgill?
 9. Vad klassas som representation?
 10. Hur mycket får företag ge i present?
 11. Vad räknas som måltid Skatteverket?
 12. Får företag bjuda på lunch?
 13. Hur bokför man arbetslunch?
 14. Hur mycket pengar får man ge utan gåvoskatt?
 15. Hur mycket kan man ge i gåva skattefritt?

När räknas det som representation?

Nyttjandeperioden för byggnader får bestämmas enligt Skatteverkets allmänna råd om värdeminskningsavdrag (se tabellen). 

1Enligt Skatteverket räknas vindkraftverk som inventarier.

Vilka regler gäller vid representation?

Rörelsefastigheter är fastigheter som innehas av en redovisningsenhet i syfte att användas i den löpande verksamheten för produktionsändamål, lagringsändamål, distributionsändamål eller administrativa ändamål.

Rörelsefastigheter skiljs redovisningsmässigt från förvaltningsfastigheter och lagerfastigheter eftersom olika värderingsprinciper tillämpas för de olika typerna av fastigher. Förvaltningsfastigheter är fastigheter som innehas i syfte att hyras ut mot hyresersättning och/eller för att generera värdestegring i en redovisningsenhet. Lagerfastigheter är fastigheter som innehas enbart i syfte att säljas vidare och klassificeras därför som varulager.

Hur mycket får man dra av för representation?

I och med att jag lade upp tuffa avskrivningar på inköpen gjorda (lastbilar 20% avskrivningstakt), så skulle jag vilja ändra avskrivningstakten från januari till 12,5%, men jag vet inte om det är regelvidrigt eller ej (OBS: K3!).

 • Det kan vara direkt olagligt att ändra avskrivningstiden i efterhand, när man väl har börjat göra avskrivningar. Avskrivningsmetoder De vanligaste avskrivningsmetoderna är linjär avskrivning, degressiv avskrivning och progressiv avskrivning.
 • Vilka representationer är avdragsgilla?

  Om du ska använda den här metoden ska det skattemässiga avdraget (värdeminskningsavdraget) motsvara avskrivningen i bokslutet. Värdet i balansräkningen ska också överensstämma med det skattemässiga värdet. Om du upprättar ett förenklat årsbokslut ska avskrivningen följa beskattningen, vilket innebär att du följer reglerna för räkenskapsenlig avskrivning.

  Du har två alternativ att välja på när du använder räkenskapsenlig avskrivning, huvudregel och kompletteringsregel.

  Vad är skillnad på representation och personalrepresentation?

  En avskrivning är en systematisk periodisering av en tillgångs avskrivningsbara belopp över dess nyttjandeperiod. Lite enklare förklarat är avskrivningar ett sätt att dela upp utgiften för en tillgång över tid.

  Låt säga att du under året köper in en ny företagsbil för 200 000 kronor. Nyttjandeperioden för denna bedöms vara tio år. Vid inköpstillfället bokförs bilen som en tillgång, och inte som en kostnad. Kostnaden på 200 000 kronor fördelas istället ut genom avskrivningar över hela tidsperioden, i och med att bilen beräknas kunna användas under de närmsta tio åren. Om hela beloppet istället hade kostnadsförts vid inköpstillfället skulle det beskattningsbara resultatet belastats helt och hållet under inköpsåret, vilket hade blivit felaktigt. Tack vare avskrivningarna speglar istället bokföringen verkligheten på ett mer rättvist sätt.

  Hur mycket får man bjuda sina anställda på?

  I Sverige förfogar alla högskole- och universitetsanställda själva över rättigheterna till sina uppfin­ningar och forskningsresultat enligt lagen om rätt till arbetstagares uppfinningar. Detta kallas lärarundantaget men gäller alltså inte enbart lärare. Om inget annat har avtalats, t ex med en extern part, innebär det att forskaren själv förfogar över sina resultat och idéer. Det betyder att kostnaderna för exempelvis patent bekostas av forskarens egna företag eller av forskaren privat. För mer information eller rådgivning kring patent tas kontakt med Innovationskontoret eller Karolinska Institutet Innovations AB (KIAB).

  Anläggnings- och inventarienummer anges med automatik i samband med att anläggningen aktiveras via EFH-faktura eller när inventarien registreras i anläggningsregistret, se vidare i manualen för AT-modulen, som finns på Medarbetarportalen/Stöd och Verktyg/ Ekonomi/ Manualer och vägledning. OBS! Obligatorisk inventeringsinformation för spårbarhet t ex serienummer, plats eller ansvarig person anges i flik 1 i anläggningsregistret. Det finns inga krav på att märka upp inventarien med aktuellt nummer utan det avgör institutionen själv.

  En inventarie kopplas endast till anläggningsgrupp 1000 medan det för en anläggning måste väljas korrekt anläggningsgrupp utifrån anläggningstyp, livslängd och finansiering. För mer information om vad som är avgörande vid bedömning av avskrivningstid, se avsnitt om Avskrivningar. För byte av projekt och anläggningsgrupp måste ärende skickas till [email protected] då dessa ändringar endast görs av Redovisning&Controlling.

  Karolinska Institutet är enligt Förordningen om myndigheters bokföring skyldig att i inventarieregistret registrera de tillgångar som bedöms vara stöldbegärliga men som inte ska redovisas som anläggnings­tillgångar. De anskaffningar som redovisas som i kontogrupp 561*, Korttidsinvesteringar och förbrukningsinven­tarier, kan vara stöldbegärliga.

  Nedanstående förbrukningsinventarier med ett inköpsvärde under 30 000 kr ska alltid ses som stöldbegärliga och tas in i inventarieregistret:

  • Bärbara datorer (ej tillbehör såsom skärm, tangetbord mm)
  • Smartphones
  • Surf- och läsplattor
  • Övrigt såsom digitala kameror, projektorer och liknande

  Får man bjuda anställda på middag?

  De civilrättsliga reglerna reglerar planenliga avskrivningar. Vi kan även kalla dem ”bokföringsmässiga” avskrivningar. Det är den typen av avskrivningar som ”makes most sense” för oss dödliga. Man gör en plan över avskrivningarna som ska reflektera användningen och värdeminskningen på en tillgång. Vanligast och enklast är 20% per år i fem år, men det finns mängder av olika varianter, t ex större i början och mindre mot slutet eller tvärtom, andra livslängder, etc.

  Är arbetslunch avdragsgill?

  När en tillgång har införskaffats med syftet att användas under en längre period, kan dess kostnad fördelas över hela perioden. När perioden har förflutit betyder det att tillgången är avskriven och inte längre utgör någon kostnad.

  Eftersom avskrivningar görs på tillgångar med beräknad ekonomisk livslängd är det endast anläggningstillgångar så som maskiner, datorer och inventarier som avskrivs. Anläggningstillgångar såsom mark, konst och finansiella anläggningstillgångar avskrivs däremot inte eftersom de inte har en förväntad ekonomisk livslängd eller beräknas minska i värde.

  Vad klassas som representation?

  Avskrivning är ett begrepp som används inom redovisning och inom skatteområdet. Begreppet innebär att man fördelar kostnaden, för en anläggningstillgång, över hela tillgångens ekonomiska livslängd istället för att ta upp hela kostnaden direkt vid inköp. Detta betyder att kostnaden för företaget jämnas ut över flera år och resultatet, för dessa år blir mer rättvisande. Avskrivningar regleras främst i inkomstskattelagen och bokföringslagen.

  Exempel på sådana anläggningstillgångar som kan skrivas av är byggnader, inventarier och maskiner. Det vill säga sådant som kan användas över längre tid i en verksamhet men som anses ha en begränsad livslängd. Exempel på sådant tillgångar som inte skrivs av är mark, konstverk, andelar i koncernföretag, andelar i intresseföretag och andra finansiella anläggningstillgångar. Denna typ av anläggningstillgångar skrivs inte av då de inte antas tappa i värde.

  Hur mycket får företag ge i present?

  En julgåva till anställda kan vara allt från ett lyxigt bäddset till ett paket med doftljus. Du kan också skänka gåvokort, som anställda kan använda för att själv välja ut en personlig gåva eller skänka en summa till välgörenhet. Ja, julklappen till personalen kan numera bestå av nästan vad som helst – men det får inte vara en gåva i rena pengar.

  Detta gäller för julgåva från företag till anställda:

   Kostnaden för julklappar till anställda är avdragsgill för arbetsgivaren om värdet inte överstiger 500 kronor inklusive moms. Arbetsgivaren måste ge julgåvan till alla anställda eller till en större grupp av anställda för att reglerna om skattefrihet ska gälla. Även en företagare som är ensam anställd i sitt aktiebolag får ta emot en skattefri julgåva. Du som har enskild firma kan ge dina anställda skattefria julgåvor men får inte avdrag för kostnader om du ger en julgåva till dig själv. Du som har enskild firma kan inte göra avdrag för egna personalfester.

  Julgåvor till anställda är endast skattefria om värdet inte överstiger 500 kronor inklusive moms. I det värdet inräknas inte fraktkostnader eller administrativa kostnader. En gåva med högre värde blir skattepliktig från första kronan. För att julgåvan ska vara avdragsgill får den inte bestå av kontanter, check eller postväxel. Värdepapper och julgåva i form av presentkort, som inte kan bytas mot pengar, kan vara skattefria.

  Om du på begäran av en anställd, i stället för julgåva, väljer att skänka pengar till ideell verksamhet, är en sådan gåva inte avdragsgill – varken som lönekostnad eller gåva. I stället beskattas den anställde för gåvans värde som för lön.

  Om du som företagare däremot för egen del bestämmer dig för att skänka pengar till välgörenhet i stället för att ge julklappar behöver dina anställda inte skatta men du får inte heller göra avdrag för julgåvor.

  Vad räknas som måltid Skatteverket?

  Det finns både fysiska och rättsliga tillbehör till fastighet.

  Till de rättsliga tillbehören räknas servitut, andel i samfällighet, gemensamhetsanläggning och ledningsrätt.

  Får företag bjuda på lunch?

  Forskare samlas från olika institutioner till ett möte. Det bjuds på enklare lunch. Förmånsbeskattas?  Svar: Arbetslunch med förmånsbeskattning. Kostförmån ska registreras direkt i Primula.

  Ett möte inleds med lunch. Deltagarna är både anställda vid GU och externa personer. Extern representation? Är det tillåtet och hur ofta?Svar: Beror på syftet med mötet – omedelbart samband, inleda och utveckla förbindelser som är viktiga för verksamheten/led i marknadsföring. Ej regelbundet – mindre än en gång per månad.

  Hur bokför man arbetslunch?

  Ett räkenskapsår är den period som en verksamhets eller rörelses bokföring omfattar och som avslutas med ett bokslut och en årsredovisning. Det är normalt ett kalenderår men kan även vara kortare eller längre, dock 18 månader som längst. Dagen då räkenskapsåret avslutas kallas för balansdag.

   Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

  Det år som en verksamhet startar stämmer räkenskapsåret inte alltid överens med kalenderåret. Därför finns möjligheten att förlänga räkenskapsåret med upp till sex månader för att räkenskapsåret ska kunna komma i fas med kalenderåret. Räkenskapsåret kan också läggas om om särskilda skäl finns och omläggningen blir godkänd av Skatteverket. Då får räkenskapsåret både förkortas och förlängas.

  Hur mycket pengar får man ge utan gåvoskatt?

  Utgångspunkten bör vara att räkenskapsåret ska väljas utifrån vad som är bäst för företagets verksamhet och den ekonomiska uppföljningen. Finns det en naturlig årscykel för företagets verksamhet kan det vara bra att ha ett räkenskapsår som matchar den. På det sättet kan man löpande under året se hur det ekonomiska utfallet för verksamheten är.

  Om man väljer ett annat räkenskapsår än kalenderår innebär det att lagret inte längre behöver inventeras på nyårsafton, utan vid utgången av det nya brutna räkenskapsåret. Kanske är det lättare och påverkar verksamheten mindre om inventeringen kan göras i anslutning till t.ex. sista mars? Det kan också vara bättre utifrån företagets perspektiv om man har ett räkenskapsår som avslutas i anslutning till att lagrets storlek är mindre. Även i det hänseendet kan man se till verksamhetens cykel.

  Hur mycket kan man ge i gåva skattefritt?

  Vissa räkenskapsår följer inte det vanliga kalenderåret. Om en verksamhet har ett sådant räkenskapsår kallas det för brutet räkenskapsår. De verksamheter och bolag som får tillämpa brutet räkenskapsår är aktiebolag, ideella och ekonomiska föreningar samt handelsbolag med endast juridiska delägare. Andra bolagsformer, så som enskilda näringsidkare och kommanditbolag får inte ha brutet räkenskapsår om inte Skatteverket har gett särskilt tillstånd.

  Ett brutet räkenskapsår omfattas av 12 månader och måste börja den första dagen i månaden och avslutas den sista dagen i månaden.

  Verksamheter som är säsongsbundna, så som exempelvis rörelser som bedriver skidorter och jordbruk, kan ha brutna räkenskapsår eftersom det underlättar översikten över räkenskaperna.