:

Hur mycket får man dra av för renovering vid försäljning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket får man dra av för renovering vid försäljning?
 2. Vad kan du dra av på skatten vid husförsäljning?
 3. Vilka förbättringar får man dra av vid husförsäljning?
 4. Får man dra av vitvaror i deklarationen?
 5. Måste man ha kvitton för avdrag?
 6. Vilka renoveringar är avdragsgilla?
 7. Kan man dra av för renovering i deklarationen?
 8. Vad kan man dra av i deklarationen?
 9. Vad är förbättrande reparationer och underhåll?
 10. Vad kan man göra avdrag för som privatperson?
 11. Får man dra av lagfart vid försäljning?
 12. Vad kan man göra avdrag på Skatteverket?

Hur mycket får man dra av för renovering vid försäljning?

Artikel • Senast uppdaterad 29 sep. 2023

Företagets räkenskapsår är en period under vilken samtliga företagets affärshändelser ska bokföras löpande. Räkenskapsåret kan utformas på olika sätt och det är bra att välja rätt typ av räkenskapsår för just din verksamhet. Läs vidare här!

Vad kan du dra av på skatten vid husförsäljning?

Artikel • Senast uppdaterad 29 sep. 2023

Företagets räkenskapsår är en period under vilken samtliga företagets affärshändelser ska bokföras löpande. Räkenskapsåret kan utformas på olika sätt och det är bra att välja rätt typ av räkenskapsår för just din verksamhet. Läs vidare här!

Vilka förbättringar får man dra av vid husförsäljning?

Vid registreringen får du välja vilken räkenskapsperiod företaget ska ha. Men eftersom räkenskapsåret börjar samma dag som företaget registreras kommer startdatumet inte att stämma det första året. Det första räkenskapsåret får därför vara upp till 18 månader eller hur kort som helst. Det gäller även om verksamheten börjar bedrivas senare.

Uppgift om räkenskapsåret går med automatik till Skatteverket när vi har registrerat företaget hos oss.

Får man dra av vitvaror i deklarationen?

Ett räkenskapsår ska i regel omfatta 12 månader. Det finns undantag för nystartade företag och företag där räkenskapsåret läggs om. Det kan till exempel handla om ett företag som startas i februari och därmed har sitt första räkenskapsår från februari till 31 december. 

Måste man ha kvitton för avdrag?

Bostad & Fastighet

Hej. Vi är ett par som ägt en villa sen 1970 och är på väg att sälja denna inom kort. Detta kommer medföra en stor vinst mellan vad vi gav för huset då, jämfört vad vi får för det nu. Hur gäller avdragen för de renoveringar man gjort i huset sen dess ? Vi har inte mycket kvitto kvar på de renoveringar som är gjorda längre tillbaka i tiden. Måste detta styrkas? I så fall hur ? Har hört att man endast behöver kvitto på det som gjort de senaste 7 åren. Eller det finns någon typ av schablon för detta, på normala hus man kan använda ?

Vilka renoveringar är avdragsgilla?

Artikel • Senast uppdaterad 29 sep. 2023

Ett räkenskapsår kan delas in i ett kalenderår och ett brutet räkenskapsår. Det är inte alla företagsformer som tillåts använda sig av ett brutet räkenskapsår. Vad innebär ett brutet räkenskapsår? Vi går igenom begreppet i avsnittet nedan.

Kan man dra av för renovering i deklarationen?

Ett räkenskapsår är den tidsperiod under vilken ett företag löpande ska bokföra alla sina affärshändelser. Ett företag ska för varje räkenskapsår avsluta den löpande bokföringen med en årsredovisning eller ett årsbokslut (6 kap. 1 och 3 §§ BFL).

Ett räkenskapsår ska omfatta tolv kalendermånader (3 kap. 1 § första stycket BFL). Med kalendermånader menas hela och obrutna kalendermånader.

Fysiska personer ska ha kalenderår som räkenskapsår (3 kap. 1 § andra stycket BFL).

Handelsbolag där en fysisk person ska beskattas för hela eller för en del av bolagets inkomst ska ha kalenderår som räkenskapsår (3 kap. 1 § andra stycket BFL). Detsamma gäller om ett handelsbolag ägs av andra handelsbolag som i sin tur ägs av någon fysisk person.

Att en fysisk person ska beskattas för ett handelsbolags resultat tar inte sikte på om den fysiska personen faktiskt kommer att beskattas eller inte. Det avgörande är om någon fysisk person är delägare i ett handelsbolag vid ett kalenderårs utgång. Av förarbetena framgår även att det är ägarförhållandena som är avgörande (prop. 1989/90:110, del I, s. 766).

Vad kan man dra av i deklarationen?

Deklarationstips 14 avdrag inför deklarationsdagen. Det är det många som stressar upp sig inför 2 maj. Accountors skatteexperter har tagit fram några tips på avdrag att uppmärksamma, avdrag som kan påverka den slutliga skatten.

Om din arbetsgivare inte betalar för ett arbetsredskap som du anser att du behöver för att kunna utföra ditt jobb, till exempel en mobiltelefon, kan du få avdrag i deklarationen om du själv köper in det.

En av förutsättningarna för avdrag är dock att arbetsredskapet är nödvändigt för jobbet. Det ställs i detta fall högre krav än om arbetsgivaren istället hade köpt redskapet. Då krävs bland annat att redskapet är av väsentlig betydelse för att du ska kunna göra ditt jobb. I skattesammanhang är detta en gradskillnad till individens nackdel vid eget inköp.

Är förutsättningarna för avdrag uppfyllda kan du få direktavdrag för anskaffningsutgiften, under förutsättning att denna inte överstiger ett halvt prisbasbelopp (24 150 kr för inkomståret 2022).

Om du har betalat trängselskatt för egen bil som avser inkomståret 2022 och dessutom uppfyller reglerna för avdrag för resor till och från arbetsplatsen kan du få avdrag för trängselskatten. Du får avdrag för den del av dina sammanlagda utgifter för resor och trängselskatt som överstiger 11 000 kr. För hjälp att räkna ut se här. 

Du får dock inget avdrag om du har förmånsbil och fått betala trängselskatt kontant eller via nettolöneavdrag. Arbetsgivaren ska här istället ha reducerat bilförmånsvärdet med det belopp som du har betalat.

Om du kör minst 3 000 mil i tjänsten under ett år kan byte av arbetsgivare medföra att du inte kör fullt antal mil hos respektive arbetsgivare, men att du sammanlagt gör det under kalenderåret. Vardera arbetsgivaren har då redovisat fullt förmånsvärde på kontrolluppgifterna.

I ett sådant fall kan du i inkomstdeklarationen yrka justering av det sammanlagda förmånsvärdet till 75 %. Denna begäran gör du under övriga upplysningar på deklarationen.

Vad är förbättrande reparationer och underhåll?

Vid redovisning av förbättrande reparationer och underhåll skriver du in ursprungligt nedlagda kostnader i kolumnen Nedlagd. I kolumnen Avdragsgill anges vilken del av ursprungligt nedlagt belopp som ska dras av. På så sätt kan programmet ge dig varningar om 5 000-gränsen inte uppnås.

För att utgifter för förbättrande reparationer och underhåll ska få tas med gäller att de ska ha nedlagts under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren.

Vad kan man göra avdrag för som privatperson?

– Förra året befarade vi ändrade fåmansföretagsregler, men de har vi inte sett till ännu. Det kan mycket väl bero på det ändrade världsläget och det faktum att vi ännu inte helt har sluppit pandemin. Det hindrar emellertid inte att ägare av fåmansföretag behöver förbereda sig på att fundera över om inte reglerna kommer att bli hårdare vad gäller beskattningen av utdelning. Fortfarande är skattesatsen 20 procent på belopp motsvarande det s.k. gränsbeloppet och på all annan utdelning är skattesatsen samma som för lön i inkomst av tjänst. Vi får se vad som händer det närmaste året.

– Det allra bästa är att själv försöka få tid att sätta sig in i den egna ekonomin och hur man kan planera för en rimlig skatt på de egna inkomsterna. För många företagare med lite enklare förhållanden går det alldeles utmärkt att använda Visma eEkonomi tillsammans med deklarationstillvalet.

– Den företagare som inte tycker sig ha tid med detta kan få många tips genom att anlita en duktig skatterådgivare istället. Det brukar alltid finnas pengar att tjäna på att gå igenom sin egen och företagets skattesituation minst en gång om året.

Får man dra av lagfart vid försäljning?

Ett räkenskapsår är den period för vilken ett företag gör sitt bokslut och upprättar sin årsredovisning.

Oavsett vilken typ av företag du driver, exempelvis enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag, är det viktigt att ha god kontroll på bokföringen. Bokföringen hos ett företag är dokumentationen om de ekonomiska händelserna, dvs intäkter och kostnader, samt tillgångar och skulder. Räkenskapsåret motsvarar ofta, men inte alltid, kalenderåret och löper då från 1 januari till 31 december. Under företagets första år börjar räkenskapsåret dock den dag företaget registrerades hos Bolagsverket och är därmed oftast kortare än 12 månader under det första året. Du kan dock välja att förlänga ditt räkenskapsår.

Vad kan man göra avdrag på Skatteverket?

I huvudsak är det sex grupper som får insatser och hjälp av personligt ombud:

 • Personer som ännu inte har kontakt med myndigheter eller som av olika skäl har dragit sig undan från myndighetskontakter. De kan vara isolerade i sina bostäder och riskerar att fara illa.
 • De som redan får insatser men insatserna är för få.