:

Vad menas med IOSS?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med IOSS?
 2. När behöver man IOSS nummer?
 3. Vem ska betala Importmoms?
 4. Hur ska man bokföra moms och avgifter vid import?
 5. Vad händer om man inte betalar Importmoms?
 6. Hur betalar jag Importmoms?
 7. Måste företag betala Importmoms?
 8. Vem behöver ett Eori-nummer?
 9. Måste man betala Importmoms?
 10. Hur redovisar man import?
 11. Får man tillbaka moms vid import?
 12. Får jag tillbaka Importmoms?
 13. När ska man betala Importmoms?
 14. Hur deklarerar man Importmoms?
 15. Är VAT nummer och Eori-nummer samma sak?

Vad menas med IOSS?

Innan vi går in på om Kronofogden kan se ditt bankkonto är det viktigt att förstå vad Kronofogden är och vilken funktion de har. Kronofogden är en myndighet som har till uppgift att driva in skulder och verkställa domar. Det kan handla om allt från obetalda räkningar till underhållsbidrag och skulder till staten.

När behöver man IOSS nummer?

 • se dina aktuella skulder, som ska drivas in, och få mer information om varje enskild skuld
 • se avslutade skulder
 • få information om tidigare betalningar
 • hitta information om hur du betalar
 • betala med Swish. Du kan fördela inbetalningen på alla skulder, betala en del av en specifik skuld eller betala av en hel skuld – enbart för privatpersoner
 • med hjälp av prognosverktyget se hur dina skulder kan utvecklas under en tioårsperiod. Om du har utmätning av lön kan du få en ungefärlig bild av hur länge utmätningen kan pågå – enbart för privatpersoner.

Vem ska betala Importmoms?

Import kallas det när du tar in en vara till EU från ett land som är utanför EU. Varan ska i samband med detta anmälas och deklareras till Tullverket och du ska betala moms och eventuellt tull och andra skatter och avgifter. Hur mycket du ska betala beror bland annat på hur mycket din vara är värd och vad det är för slags vara.

Använd vår tjänst Tullräknaren för att räkna ut vad du ska betala

Hur ska man bokföra moms och avgifter vid import?

En förutsättning för ett fritt och modernt samhälle är att människor interagerar med varandra och ingår avtal sinsemellan. Det allmänna i dess olika former ingår också olika avtal med de människor som vistas i samhället. Ibland ingås avtalen direkt mellan en myndighet och en privatperson; ibland uppstår ömsesidiga rättigheter och skyldigheter genom att människor väljer en viss bosättning eller tar i anspråk en viss tjänst. Företag i olika former erbjuder varor och tjänster. Om erbjudandena antas uppstår ett avtal mellan företaget och kunden, som i sin tur kan vara ett annat företag. Ibland kan människor eller företag ta sig en rätt som de inte har vilket i sin tur kan skapa ett berättigat krav för någon annan att återställa tidigare ordning.

Alla de nu uppräknade situationerna – liksom en mängd situationer som inte beskrivits ovan – hanteras dagligdags av parterna själva. I de allra flesta fall är parterna överens om vad som gäller och utbyter prestationer i enlighet med detta. I andra fall ställer parterna anspråk på varandra, tolkar och omtolkar förutsättningarna och träffar ibland nya överenskommelser med ändrade villkor. Men i en del situationer krävs tvång för att en part ska fullgöra sina skyldigheter. Det kan bero på att parten inte vill prestera men det kan också bero på att parten inte anser sig kunna prestera. I de situationerna är det nödvändigt att samhället ställer tvångsmedel till förfogande. Men när och hur tvång får användas måste vara noggrant reglerat. Tvångsanvändningen måste vara effektiv för att vara trovärdig. Samtidigt måste effektiviteten balanseras mot krav på att tvånget utförs med respekt för den enskildes rättigheter för att tvångsanvändningen ska vara human och rättssäker. I Sverige är det Kronofogdemyndigheten ensam som får använda tvång för att ta i anspråk någons egendom eller lön för betalning av en fastställd skuld. Kronofogdemyndigheten har också ensam behörighet att verkställa en fastställd säkerhetsåtgärd, en skyldighet att flytta från ett visst utrymme eller en skyldighet att fullgöra eller underlåta något annat. Trots att det krävs tvång i en mycket liten andel av alla de situationer där någon ska fullgöra eller tåla något är det sammanlagda antalet ansökningar hos Kronofogdemyndigheten stort. Kronofogdemyndigheten hanterar varje år cirka 2,3 miljoner ansökningar om verkställighet som berör drygt 500 000 gäldenärer. Av dessa är merparten, omkring 428 000 eller cirka 85 procent, fysiska personer. Genom Kronofogdemyndighetens verksamhet betalades totalt cirka 10,2 miljarder kronor år 2015. Drygt hälften eller 5,87 miljarder kronor gick till betalning av offentliga fordringar medan 4,31 miljarder kronor var betalning för privaträttsliga fordringar.

Vad händer om man inte betalar Importmoms?

Inkomst av kapital är ett av inkomstskattelagens tre inkomstslag, de andra två är inkomst av näringsverksamhet och tjänst. Endast fysiska personer beskattas i detta inkomstslag.

Beskattning sker vanligen i detta inkomstslag då verksamheten bedrivs självständigt och med vinstsyfte, men saknar varaktighet.

Hur betalar jag Importmoms?

Import kallas det när du tar in en vara till EU från ett land som är utanför EU. Varan ska i samband med detta anmälas och deklareras till Tullverket och du ska betala moms och eventuellt tull och andra skatter och avgifter. Hur mycket du ska betala beror bland annat på hur mycket din vara är värd och vad det är för slags vara.

Använd vår tjänst Tullräknaren för att räkna ut vad du ska betala

Måste företag betala Importmoms?

Den som är skattskyldig för import av en vara har rätt att göra avdrag för ingående skatt på importen, om den görs för en verksamhet som medför skattskyldighet (8 kap. 3 § ML).

Motsvarande gäller för den som har rätt till återbetalning av mervärdesskatt enligt 10 kap. ML. Samma begränsningar i avdragsrätten gäller för återbetalning av ingående skatt på import som för mervärdesskatt på inköp inom landet, se Rätt till återbetalning.

För mervärdesskattebelopp som påförts av Tullverket vid import i fall då Skatteverket är rätt beskattningsmyndighet finns inte rätt till avdrag eller återbetalning från Skatteverket. Denna situation kan uppkomma om en utländsk juridisk person är registrerad till mervärdesskatt i Sverige men inte har kompletterat EORI-databasen med det svenska registreringsnumret.

Vem behöver ett Eori-nummer?

Ta reda på om det behövs licens för att importera varorna. Annars kan du får problem när de kommer in i landet. Kolla även upp tullsatsen, så att du har med den i din ekonomiska kalkyl.

För att importera till Sverige / Danmark / Finland måste du ha ett EORI-nummer, annars får du inte ta in varorna i landet. EORI-nummer ansöker du om från Tullverket.

Måste man betala Importmoms?

Om du är momsregistrerad och importerar varor till din verksamhet ska du redovisa och betala moms på importen till Skatteverket. Detta gäller också för dig som är momsregistrerad och importerar varor med hjälp av ett ombud som tulldeklarerar åt dig.  

Om du inte är momsregistrerad, eller om du är en fysisk person som är momsregistrerad men importerar en vara som endast ska användas för privat bruk, ska du i stället vända dig till Tullverket.

Hur redovisar man import?

Vid inköp av varor från momsregistrerade och icke momsregistrerade personer i länder utanför EU (import) betalas normalt ingen moms till leverantören, varorna skall förtullas hos Tullverket i Sverige.

En varuinköp från en utländsk leverantör räknas som import om varorna levereras från ett land utanför EU. En redovisningsenhet som importerar varor måste själv eller via ett fraktföretag (ombud) lämna en importdeklaration och betala avgifter för tull, eventuellt moms och eventuellt andra skatter till det svenska tullverket. Ett momsregistrerat företag som importerar varor till näringsverksamheten skall redovisa importmoms till Skatteverket. En icke momsregistrerad person eller en momsregistrerad person som importerar för privat bruk skall betala och redovisa importmoms till tullverket.

Får man tillbaka moms vid import?

Att det heter mervärdesskatt beror på att det bara är det ökade värdet på en vara eller tjänst, mervärdet, som ett ­företag betalar in moms på.

Man skiljer mellan ingående moms och utgående moms.

Får jag tillbaka Importmoms?

Bostad & Fastighet

Hur räknar man ut vinstskatt vid en fastighetsförsäljning när man inte har anskaffningsvärde? Huset är självbyggt.

När ska man betala Importmoms?

Kapitalvinst är den vinst du gör vid avyttring av tillgångar. Med avyttring menas försäljning, byte eller annan form av överlåtelse, kanske av en bostad eller aktier. När du gjort en kapitalvinst ska du också betala kapitalvinstskatt. Vanligtvis liger den på 30% av kapitalvinsten, men det finns vissa undantag. 

Hur deklarerar man Importmoms?

I Sverige kan din lön ändras beroende på vad du jobbar med, hur mycket utbildning du har och hur länge du har jobbat. En undersökning från Medlingsinstitutet visar att den vanliga bruttolönen för någon som arbetar heltid i Sverige under 2020 var ungefär 42 800 kronor varje månad. Men det varierar mycket beroende på vad du jobbar med. Till exempel tjänade en person som jobbar med mjukvaruutveckling ungefär 55 000 kronor varje månad 2020, medan någon som jobbade i en butik och sålde saker tjänade ungefär 24 000 kronor varje månad i genomsnitt. Dessutom kan det bero på var i landet du bor. I Stockholmsregionen är lönerna oftast högre än i andra städer och på landsbygden. Även Göteborg och Malmö har lönenivåer några högre än utanför städerna. 

Hur många i Sverige tjänar över 50'000 kronor i månaden?

Är VAT nummer och Eori-nummer samma sak?

I Sverige har vi något som kallas progressiv skatt, vilket förenklat innebär att man betalar en högre andel av sin lön i skatt ju mer man tjänar. Tanken med detta skattesystem är att de som tjänar mer har råd att till större del bidra till samhällets kostnader såsom skola, sjukvård, militär, bidrag och myndigheter än de som har lägre inkomster. 

Ett annat sätt att avgöra vilka som kan anses vara höginkomsttagare är att definiera dem som de 10 % av Sverige befolkning som har de högsta inkomsterna. SCB listar regelbundet statistik över svenskarnas inkomst på sin hemsida. För år 2019 så krävdes en inkomst på över 52 000 kr per månad för att en person ska kvalificera sig till de 10 % med högst inkomst. Detta är ca 10 000 kr mer i månaden än om man definierar höginkomsttagare som de som betalar statlig inkomstskatt. Läs om hur många som tjänar över 50 000 kronor per månad?

Man kan också sätta inkomsten av en höginkomsttagare i perspektiv till ”vanliga” inkomster i samhället. Den genomsnittliga inkomsten i Sverige 2019 var 368 018 kr eller motsvarande 30 668 kr i månaden. Medianinkomsten var 340 959 kr eller motsvarande 28 413 kronor i månaden. Även om skillnaderna låter stora när man pratar om bruttoinkomster, dvs. inkomster före skatt, så är skillnaderna inte lika stora när man räknar bort skatterna-inbetalningarna, just på grund av det progressiva elementet i det svenska inkomstskattesystemet.