:

Hur hanteras moms på fakturor till utlandet?

Innehållsförteckning:

 1. Hur hanteras moms på fakturor till utlandet?
 2. Är det moms på försäljning utanför EU?
 3. Hur fungerar moms vid export?
 4. Är det moms på försäljning inom EU?
 5. När ska man inte fakturera med moms?
 6. Hur redovisas momsen vid inköp utanför EU?
 7. Vem betalar moms vid export?
 8. Vilka regler gäller vid handel med utlandet?
 9. Hur fungerar moms vid inköp och försäljning inom EU?
 10. Hur bokför man försäljning till EU-land?
 11. Hur bokför man försäljning till annat EU-land?
 12. Vilka tjänster är momsbefriade?
 13. Hur redovisa moms vid import?
 14. Vad ska det stå på fakturan vid export?
 15. Hur bokför man EU moms?

Hur hanteras moms på fakturor till utlandet?

Att få fram en korrekt värdering av dina immateriella tillgångar är inte alltid helt lätt. Hur mycket är ett varumärke värt efter år av marknadsföring? Skyddar ditt patent en teknisk lösning där det finns ett gott marknadsunderlag eller är uppfinningen överflödig? Ett välkänt varumärke eller ett starkt patent kan utgöra ett företags verkliga kärna.

Alla immateriella tillgångar är inte värdefulla. Hjälper de inte till att skapa, bibehålla eller öka kassaflödet har de kanske inget direkt värde. Värdet på dina tillgångar kan också förändras över tid. Till exempel kan ett patent skydda en unik lösning, men efter en tid kan andra lösningar uppkomma som drar ner värdet på ditt patent.

Varumärken ökar generellt i värde ju mer kända de blir.

Är det moms på försäljning utanför EU?

De grundläggande principerna för hur man redovisar förvärvade immateriella anläggningstillgångar finns i ÅRL. I redovisningsnormgivningen förtydligas bl.a. vilket värde en förvärvad immateriell anläggningstillgång får tas upp till i företaget. Redovisningsnormgivningen preciserar bestämmelserna i ÅRL. Läs mer under respektive normgivning nedan.

En av tankarna bakom de redovisningsregler som ska användas när man upprättar ett förenklat årsbokslut är att det bokförda resultatet så långt som möjligt ska överensstämma med det resultat som beskattningen ska grunda sig på. Skattereglerna har fått störst betydelse för redovisningsreglerna för enskilda näringsidkare. För dessa personer har man även ändrat skattereglerna för att anpassa dem efter en del av de förenklade redovisningsregler som ska användas när man upprättar ett förenklat årsbokslut.

Hur fungerar moms vid export?

En immateriell tillgång är en icke-monetär tillgång utan fysisk form. Om och hur en immateriell tillgång ska redovisas beror till stora delar på om tillgången är förvärvad eller egenupparbetad och vilken normgivning företaget följer.

Läs om den skattemässiga behandlingen av immateriella anläggningstillgångar på sidan Inventarier och immateriella rättigheter.

Är det moms på försäljning inom EU?

 • Varje EU-land fastställer sina egna momssatser av olika typer: normal sats, reducerad sats och särskild sats.
 • Normalt måste du betala moms för alla varor och tjänster, inklusive försäljningen till slutkunden.
 • Om du är en EU-baserad näringsidkare måste du i de flesta fall ta ut moms för din försäljning (utgående moms) och betala moms på dina inköp i EU (ingående moms).
 • För export till länder utanför EU ska du inte ta ut någon moms. I stället betalas momsen i importlandet. Du måste kunna visa att varan har exporterats till ett land utanför EU.
 • Läs mer: https://europa.eu/youreurope/vat_sv

När ska man inte fakturera med moms?

Goodwill tillhör ett företags immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod och består av bland annat rykte, vaurmärken och kundkrets. Det kan förenklat förklaras som att det är det värde som överstiger ett företags bokförda värde.

Om ett företag har ett gott rykte värderas det högre än det faktiska kapital som företaget innehar. Vid en försäljning utgör företagets goodwill därför själva skillnaden mellan företagets nettovärde, alltså företagets tillgångar minus dess kostnader, och vad köparen betalar.

Hur redovisas momsen vid inköp utanför EU?

I startups, och även andra företag, pratar man ofta om Forsknings- och Utvecklingsutgifter (FoU). Utgifter med syfte att utveckla någonting nytt, som direkt eller indirekt ska påverka företagets framtida intäkter och intjäning, kallas för utvecklingsutgifter.

I ett tidigt skede kanske företaget håller på med forskning, vilket är stadiet innan man har en produkt- eller tjänsteidé att vidareutveckla. När man väl kommer fram till en produkt- eller tjänsteidé som man sedan fortsätter arbeta med, definieras det som utvecklingsarbete.

Det är viktigt att skilja på utgifter som avser forskning respektive utveckling. Utgifter för forskning får aldrig aktiveras i balansräkningen.

För att få ta upp internt upparbetade utvecklingsutgifter som en tillgång krävs att:

 • Företaget tillämpar K3 – det redovisningsregelverk där möjligheten finns att aktivera utgifter som en tillgång.
 • Företaget kan förutse att utvecklingsutgifterna kommer att generera intäkter för företaget under kommande år.
 • Vem betalar moms vid export?

  Ibland gör företag större inköp som är viktiga för bolagets fortsatta verksamhet. Du kanske köper in tillverkningsmaskiner, fordon eller datorer, till exempel. Dessa inköp kommer att leda till att du tjänar pengar över tid, men om man tittar enbart på själva köpesumman kan de komma att påverka årets resultat negativt.

  För att motverka detta kan man använda sig av en bokföringsteknisk lösning som kallas avskrivning. Inköpen avser nämligen så kallade anläggningstillgångar – det vill säga en tillgång som är avsedd att användas i verksamheten under en längre tid – vilket betyder att man kan skriva av kostnaden i sin bokföring.

  >> I den här artikeln kan du läsa mer om anläggningstillgångar. <<

  Vilka regler gäller vid handel med utlandet?

  Avskrivning är ett begrepp som används inom redovisning och inom skatteområdet. Begreppet innebär att man fördelar kostnaden, för en anläggningstillgång, över hela tillgångens ekonomiska livslängd istället för att ta upp hela kostnaden direkt vid inköp. Detta betyder att kostnaden för företaget jämnas ut över flera år och resultatet, för dessa år blir mer rättvisande. Avskrivningar regleras främst i inkomstskattelagen och bokföringslagen.

  Exempel på sådana anläggningstillgångar som kan skrivas av är byggnader, inventarier och maskiner. Det vill säga sådant som kan användas över längre tid i en verksamhet men som anses ha en begränsad livslängd. Exempel på sådant tillgångar som inte skrivs av är mark, konstverk, andelar i koncernföretag, andelar i intresseföretag och andra finansiella anläggningstillgångar. Denna typ av anläggningstillgångar skrivs inte av då de inte antas tappa i värde.

  Hur fungerar moms vid inköp och försäljning inom EU?

  En immateriell tillgång kan definieras som ”en icke-monetär tillgång utan fysisk form” (se K3/BFNAR 2012:1). Detta innebär att likvida medel och fysiska tillgångar (till exempel byggnader, maskiner och inventarier) inte är immateriella tillgångar. Det specificeras även att övriga finansiella tillgångar inte är immateriella tillgångar.

  Immateriella tillgångar kan till exempel vara patent, licenser, upphovsrätter och egenutvecklade tekniker. Immateriella tillgångar kan vara både förvärvade och egenupparbetade.

  Immateriella tillgångar kan vara både förvärvade och egenupparbetade.

  En immateriell tillgång kan uppstå genom att den förvärvas eller genom att företaget på egen hand upparbetar den immateriella tillgången.

  En immateriell tillgång kan förvärvas separat (till exempel genom att ett företag köper ett patent eller en licens) eller genom ett rörelseförvärv. Vid ett rörelseförvärv upprättas en förvärvsanalys i vilken identifierbara immateriella tillgångar tas upp.

  En immateriell tillgång kan även vara egenupparbetad, det vill säga att den har utvecklats av det företag som redovisar tillgången. När det gäller egenupparbetade immateriella tillgångar skiljer sig reglerna ganska mycket mellan K2 (BFNAR 2016:10) och K3 (BFNAR 2012:1). Detta beskrivs närmare längre ned i detta blogginlägg.

  Hur bokför man försäljning till EU-land?

  Försäljning av varor från företag i Sverige till momsregistrerade personer i andra EU-länder är momsfri.

  Försäljning av varor från företag i Sverige till icke momsregistrerade personer i andra EU-länder är momspliktig, detta om leveransen sker från ett land inom EU.

  Hur bokför man försäljning till annat EU-land?

  Goodwill avser immateriella tillgångar i ett företag som saknar en bestämd nyttjandeperiod. Det kan till exempel handla om företagets varumärke, kundkrets eller rykte.

  I och med att en bra goodwill stärker företagets position på marknaden leder det oftast till en högre värdering än verksamhetens bokförda värde.

  Med andra ord är goodwill skillnaden mellan företagets nettovärde – det vill säga tillgångarna minus skulderna – och det en köpare är villig att betala vid försäljning av verksamheten.

  Vilka tjänster är momsbefriade?

  Anskaffningsvärdet för en Immateriell anläggningstillgång ska uppgå till 100 000 kr exkl. moms eller mer, och den ekonomiska livslängden ska beräknas uppgå till minst tre år eller längst 5 år. Den ska förväntas ge myndigheten framtida servicepotential. Tillgångens anskaffningsvärde ska kunna beräknas på ett tillförlitligt sätt och om anläggningen är egentillverkad/egenutvecklad ska denna beräkning dokumenteras.

  En immateriell anläggningstillgång definieras som en identifierbar tillgång som i huvudsak saknar fysisk substans. Det kan t.ex. vara;

  Hur redovisa moms vid import?

  Något förenklat kan man säga att en avskrivning är ett sätt att dela upp utgiften för en ny tillgång på hela den tid som den ska användas/nyttjas i bolaget.

  Tänk dig ett åkeri som köper en ny lastbil för en miljon kronor (utgift)  som de planerar att använda i fem år. Om de skulle ta upp hela kostnaden för lastbilen i bokföringen det första året skulle vinsten minska ordentligt, de kanske till och med skulle göra en förlust. Nästkommande fyra år skulle de istället inte ha någon kostnad alls för sin lastbil.

  Det här är inte skattemässigt tillåtet, och för att få en jämnare och mer rättvisande fördelning av kostnaden gör man avskrivningar på sina inventarier. I exemplet med lastbilen skulle det innebära att man istället bokför 200 000 kronor som kostnad varje år, det vill säga en miljon kronor fördelat på 5 år.

  Det vill säga även om företaget betalar hela lastbilen på en gång så sprider man i bokföringen ut kostnaden över flera år. På så vis speglar resultaträkningen hur företaget nyttjar resursen.

  Vad ska det stå på fakturan vid export?

  1.Syftet med denna standard är att ange hur materiella anläggningstillgångar ska redovisas så att användare av finansiella rapporter kan hämta information om ett företags investeringar i dess materiella anläggningstillgångar och förändringarna i sådana investeringar. De grundläggande frågorna vid redovisning av materiella anläggningstillgångar är hur de ska redovisas som tillgångar, hur deras redovisade värde ska fastställas samt hur avskrivningar och nedskrivningar ska redovisas avseende dem.

  Hur bokför man EU moms?

  Utrangering innebär att en tillgång, som en maskin eller utrustning, tas ur bruk eftersom den antingen är föråldrad, inte fungerar korrekt, eller inte längre uppfyller företagets behov. Utrangering betyder dock inte bara att man fysiskt tar bort tillgången, utan också att man skriver av dess bokförda värde från företagets finansiella register. Det är alltså ett viktigt steg för att hålla företagets redovisning transparent och korrekt.

  Avskrivning är en redovisningsteknik som används för att fördela kostnaden för en tillgång över dess användbara livslängd. I stället för att bokföra hela kostnaden för en ny ugn eller kylskåp som en utgift det år den köps, kan en restaurangägare använda avskrivningar för att sprida ut kostnaden över flera år. Detta hjälper till att skapa en mer realistisk bild av företagets lönsamhet och finansiella hälsa.