:

Vilka är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen?
 2. Vad innebär det att vara bokföringsskyldig?
 3. När är en fysisk person bokföringsskyldig?
 4. Hur ska bokföring ske enligt bokföringslagen?
 5. Vad händer om man bryter mot bokföringslagen?
 6. Vad menas med bokföringslagen?
 7. Vem är inte bokföringsskyldig?
 8. När inträder bokföringsskyldighet?
 9. Vad reglerar bokföringslagen?
 10. Vad händer om man inte lämnar in bokföring?
 11. Vem kan bli dömd av bokföringsbrott?
 12. När gäller bokföringslagen?
 13. Kan man bokföra utan kvitto?
 14. Är föreningar bokföringsskyldiga?
 15. När inträder bokföringsskyldighet enskild firma?

Vilka är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen?

Alla aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar är bokföringsskyldiga, liksom vissa stiftelser och ideella föreningar m. fl. Dessutom är alla enskilda personer och dödsbon som bedriver någon form av näringsverksamhet bokföringsskyldiga med undantag av de som hyr ut privatbostadsfastighet. För detaljerade regler se 2 kap. bokföringslagen.

2 kap. bokföringslagen

Vad innebär det att vara bokföringsskyldig?

De krav som ett företag måste uppfylla för att anses ha fullgjort sin bokföringsskyldighet finns i bokföringslagen. Företaget ska löpande bokföra affärshändelserna i verksamheten och för varje affärshändelse ska det finnas en verifikation. Verifikationerna utgör räkenskapsinformation som ska arkiveras. För att bokföringsskyldigheten ska anses fullgjord ska den löpande bokföringen avslutas antingen med ett årsbokslut eller med en årsredovisning.

När är en fysisk person bokföringsskyldig?

 • Aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar har alltid bokföringskrav
 • Fysisk person som har enskild firma är bokföringsskyldig
 • Att bokföra handlar om att visa hur pengar rör sig i en verksamhet och det är viktigt för att kunna:

  • mäta resultat för att ha koll på hur du ligger till
  • utvärdera ekonomisk ställning för att veta när och hur mycket du ska investera
  • rapportera till myndigheter, till exempel Skatteverket

  Alla aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och enskilda firmor har bokföringskrav. Även ideella föreningar med tillgångar på över 1,5 miljoner kronor, eller som bedriver någon form av näringsverksamhet, är bokföringsskyldiga. Att vara bokföringsskyldig innebär att du är skyldig att löpande registrera alla händelser, upprätta ett årsbokslut eller årsredovisning varje år, samt spara alla underlag och all bokföring i minst 7 år.

Hur ska bokföring ske enligt bokföringslagen?

Bokföringsskyldigheten regleras i bokföringslagen och årsredovisningslagen. Den innebär att du som är skyldig att upprätta bokföring måste:

 • bokföra alla affärshändelser i tid
 • se till så att alla bokföringsposter kan verifieras med till exempel kvitton eller fakturor
 • spara bokföringen i sju år efter räkenskapsårets slut
 • avsluta bokföringen med årsbokslut eller årsredovisning. (I de flesta fall.)

På Bokföringsnämndens hemsida finns mer information om hur du ska sköta din bokföring.

Vad händer om man bryter mot bokföringslagen?

Vad händer om jag inte har någon bokföring?

Det är brottsligt att inte ha någon bokföring. Reglerna om att alla som driver ett företag ska ha bokföring finns i en lag som heter Bokföringslagen. Om du bryter mot den lagen begår du bokföringsbrott.

Vad menas med bokföringslagen?

Alla aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar, samt vissa stiftelser och ideella föreningar är bokföringsskyldiga. Dessutom har enskilda personer som bedriver näringsverksamhet bokföringsplikt. För att dessa bolag och verksamheter ska veta hur de ska sköta bokföringen har bokföringslagen (BFL 1999:1078) upprättats, vilken innehåller vägledande direktiv och regler.

 Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

Vem är inte bokföringsskyldig?

Alla aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar, samt vissa stiftelser och ideella föreningar är bokföringsskyldiga. Dessutom har enskilda personer som bedriver näringsverksamhet bokföringsplikt. För att dessa bolag och verksamheter ska veta hur de ska sköta bokföringen har bokföringslagen (BFL 1999:1078) upprättats, vilken innehåller vägledande direktiv och regler.

 Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

När inträder bokföringsskyldighet?

De krav som ett företag måste uppfylla för att anses ha fullgjort sin bokföringsskyldighet finns i bokföringslagen. Företaget ska löpande bokföra affärshändelserna i verksamheten och för varje affärshändelse ska det finnas en verifikation. Verifikationerna utgör räkenskapsinformation som ska arkiveras. För att bokföringsskyldigheten ska anses fullgjord ska den löpande bokföringen avslutas antingen med ett årsbokslut eller med en årsredovisning.

Vad reglerar bokföringslagen?

Ett aktiebolag blir bokföringsskyldigt den dagen det registreras hos Bolagsverket.

Bokföringsskyldigheten innebär att aktiebolaget ska följa bokföringslagen, årsredovisningslagen och BFN:s normgivning. Det innebär bl.a. att

Vad händer om man inte lämnar in bokföring?

Ett bokföringsbrott sker när du som är bokföringsskyldig försummar din skyldighet att bokföra och det leder till att din verksamhets ekonomiska ställning och händelseförlopp inte går att följa eller bedöma. Med andra ord går det inte att följa hur ditt företags resultat utvecklas eller i vilken ordning olika ekonomiska händelser sker.

Vem kan bli dömd av bokföringsbrott?

Generellt om ekonomisk brottslighet (ekobrott)

Ekonomisk brottslighet eller ekobrott är brott av ekonomisk art inom ramen för ett företag eller annan näringsverksamhet. De två vanligaste typerna är bokföringsbrott och skattebrott. På senare år har också penningtvättsbrott blivit allt vanligare.  Ekonomiska brott upptäcks ofta av skatteverket, konkursförvaltare, revisorer eller aktörer som granskar ett företags bokföring och affärer. Ekonomisk brottslighet skiljer sig från övrig brottslighet på så vis att huvudfrågan vanligtvis inte är vem som har begått brottet, utan i stället om den misstänktes agerande faktiskt är att betrakta som brottsligt.

När gäller bokföringslagen?

fungerar och hur du får koll på ditt företags ekonomi (2:18 min).

Bokföring är det praktiska arbetet med att löpande registrera olika händelser, till exempel inköp och försäljning, på olika konton. Det är ett system för att ordna och behandla ekonomiska händelser (affärshändelser) i ett företag.

Innan du bokför ordnar du dina underlag till affärshändelserna som kvitton, fakturor och andra underlag så att du kan registrera och redovisa affärshändelserna.

Kan man bokföra utan kvitto?

Tycker man aldrig längre får kvitton på obemannade bensinstationer. Apparaten gnäller allt som oftast på att kvittopapper är slut.Hur gör ni i sådana lägen?

Är föreningar bokföringsskyldiga?

Nedanstående gäller även för registrerade trossamfund.

En ideell förening kan vara bokföringsskyldig enligt 2 kap. bokföringslagen. När ideella föreningar är bokföringsskyldiga, vad bokföringsskyldigheten innebär och hur den löpande bokföringen ska avslutas beskrivs i informationsskriften Ideella föreningar m.fl. – Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas.

När inträder bokföringsskyldighet enskild firma?

Juridiska personer är i princip alltid bokföringsskyldiga. Det finns dock vissa särregler för ideella föreningar, trossamfund, stiftelser m.fl. (2 kap. 1 § BFL).