:

Vad är en kapitaltillgång?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en kapitaltillgång?
 2. Vad är en Lagertillgång?
 3. Vad är en Lageraktie?
 4. Kan värdepapper vara?
 5. När är en fastighet en Lagertillgång?
 6. Vad är Kapitalöverskott?
 7. Vad är varulager för tillgång?
 8. Hur vet man om en aktie är bra?
 9. Är det läge att sälja aktier?
 10. Är värdepapper samma som aktier?
 11. Får man sälja aktier till sig själv?
 12. Vad är det för skillnad mellan fastighet och byggnad?
 13. Kan man ge bort en halv fastighet?
 14. Vad ingår i kapitaltillskott?
 15. Hur får man reda på kapitaltillskott?

Vad är en kapitaltillgång?

8. Bolaget överklagade beslutet och yrkade att det i sin helhet skulle undanröjas. Bolaget menade att bostadsrätterna utgjorde näringsbetingade andelar varför vinsten från försäljningarna var skattefri.

Vad är en Lagertillgång?

Precis som med andra tillgångar är det avsikten med innehavet som är avgörande. En anläggningstillgång är anskaffad för stadigvarande bruk. Alla andra tillgångar är omsättningstillgångar. Det kan bli aktuellt att omklassificera en tillgång om avsikten med den förändras.

En travhäst som används i en tävlingsverksamhet är alltid ett inventarium. En sådan häst anses anskaffad för stadigvarande bruk till skillnad från exempelvis unghästar i uppfödningsverksamhet.

Vad är en Lageraktie?

När du rett ut vilken typ av aktier bolaget äger finns några andra frågor att ställa sig:

Kan värdepapper vara?

Inom brottskategorin finansmarknadsbrott hittar vi insiderbrott, obehörigt röjande av insiderinformation och marknadsmanipulation.

Om du har ännu icke offentliggjord information om ett börsnoterat företag, så kallad insiderinformation, och med hjälp av denna information handlar med värdepapper, kan du göra dig skyldig till insiderbrott. Det handlar alltså om information som väsentligt kan påverka priset på en aktie eller något annat finansiellt instrument. Finansiella instrument är till exempel aktier, obligationer, penningmarknadsinstrument, fondandelar, optioner och utsläppsrätter.

När är en fastighet en Lagertillgång?

Om ett bolag som bedriver handel med fastigheter eller byggnadsrörelse förvärvar en fastighet eller andelar i ett fastighetsförvaltande bolag klassificeras fastigheten eller andelarna som lagertillgångar skattemässigt.

Om bolaget inte bedriver byggnadsrörelse eller handel med fastigheter utgör fastigheten eller andelarna kapitaltillgångar skattemässigt. Andelar i ett fastighetsförvaltande bolag som klassificeras som kapitaltillgångar utgör näringsbetingade andelar och kan säljas utan beskattning.

Utifrån ett skattemässigt perspektiv är det viktigt att veta om byggnadsrörelse eller handel med fastigheter föreligger.

Vad är Kapitalöverskott?

När man ser på inkomstslaget kapital så lägger man först och främst samman alla kostnader och inkomster som man har haft och på så vis så ser man om det blir ett överskott eller underskott. När man ska räkna ihop saker som kostnader för ränta så rör det ju sig om en löpande utgift som man måste lägga ihop till en enda helhet. Detsamma gäller intäkter som också kan vara löpande.

Vad är varulager för tillgång?

Varulager är en omsättningstillgång, vilket innebär att avsikten är att det ska omsättas i verksamheten. För att det ska vara varulager krävs även att något av kriterierna nedan är uppfyllt;

 • Det är färdiga varor där avsikten är en försäljning inom den normala verksamheten
 • Omsättningstillgången är under tillverkning för att bli en färdig vara
 • Omsättningstillgången används vid tillverkningen av en färdig vara eller vid tillhandahållandet av en tjänst

Det finns ett antal rubriker som är vanliga i en balansräkning vad gäller varulager. Det handlar främst om råvaror och förnödenheter, varor under tillverkning, färdiga varor och handelsvaror, pågående arbete för annans räkning samt förskott till leverantörer.

Det finns ett flertal frågor att tänka på vid värdering av varulager. En fråga är om post-för-post-värdering eller kollektiv värdering ska användas. Det är även viktigt att ta hänsyn till lägsta värdets princip. Dessa värderingsfrågor beskrivs närmare nedan.

Huvudregeln är att värdering ska ske post för post - att varje vara i varulagret ska värderas för sig.

Hur vet man om en aktie är bra?

Hur vet man om ett bolags aktie är värd att köpa? Om du har hittat ett bolag som du är intresserad av är det bra att börja med att hämta in mer information om det. På bolagets hemsida hittar du till exempel årsredovisning och pressmeddelanden. Den typen av information brukar finnas under rubriken IR, som står för Investor Relations. Du kan också läsa analyser och artiklar om bolaget, från experter och journalister.

Är det läge att sälja aktier?

Du har sparat ihop ditt första kapital och vill nu få avkastning på dina pengar genom att börja investera i aktier – men hur kommer man igång och vad bör man tänka på? Nedan guidar vi dig som är nybörjare till hur du kommer igång med att börja köpa aktier, användbara begrepp att känna till samt ger tips på aktier som kan utgöra en bra grund i din aktieportfölj! Häng med!

Läser du den här guiden är du förmodligen redan intresserad av att börja med aktier. Men kanske känner du dig fortfarande tveksam över om det är värt att lära dig mer? I så fall börjar vi med att lista några bra anledningar till varför du kan tjäna på att komma igång med aktier:

 • Du har kontroll över dina investeringar. Du väljer själv vilka olika branscher och företag som du vill köpa aktier i, till exempel hållbarhet, fastigheter eller gaming.
 • Låga kostnader jämfört med till exempel vissa fonder.
 • Du har möjlighet att lära dig mer om olika branscher och intressanta bolag.
 • Du får utdelningar, som du dessutom kan återinvestera för att uppnå ränta-på-ränta effekt.
 • Att spara i aktier är oftast ett av de mest lönsamma sätten att investera dina pengar på lång sikt. Sprider du ut dina innehav och har en längre tidshorisont har du god chans till att se pengarna växa!

Vilka är de bästa aktierna för nybörjare? Och hur gör man för att investera i aktier? När du ska köpa dina första aktier kan marknaden verka som en djungel. Men att köpa aktier i bolag är egentligen inte så krångligt!

Genom att investera dina pengar på börsen har du möjlighet till bättre avkastning än många andra sparformer. Lär dig mer om aktier genom att läsa vidare i guiden. Du får tips på olika bolag att investera i och i slutet hittar du svar på många vanliga frågor för nybörjare till aktier.

Vi startar denna guide med att kika på de senaste årets svenska "vinnaraktier". “Behåll vinnarna och sälj förlorarna” eller “Vattna blommorna och rensa ogräset” är deviser som man ofta stöter på inom börsens värld.

Det finns givetvis undantag till varje regel, men generellt sett kan det vara värt att fokusera på de aktier som belönas av aktiemarknaden då det oftast rör sig om bolag vars underliggande verksamhet presterar. Som nybörjare är det oftast en bättre idé att fortsätta addera till vinnarna, snarare än att “snitta ner sig” i förloraraktierna.

Är värdepapper samma som aktier?

En fond består av olika värdepapper, exempelvis aktier eller obligationer. När du investerar i en fond innebär det att du köper andelar i den och blir delägare tillsammans med de andra fondägarna.

Fonder har olika risknivåer. En fond kan ge bra avkastning, men du kan också förlora pengar. Alla fonder förvaltas av fondbolag, som väljer ut vilka värdepapper som fonden ska investera i. En fond kan förvaltas aktivt eller passivt. Vid aktiv förvaltning lägger förvaltaren ned tid och omsorg på att analysera marknaden inför köp- och säljbeslut. När förvaltningen är passiv följer fonden enbart ett visst index.

Oavsett om fonden är aktiv eller passiv så betalar du allra oftast en avgift till fondbolaget. För att avgöra om en högre förvaltningsavgift är motiverad kan du kontrollera fondens aktivitetsgrad. 

Får man sälja aktier till sig själv?

Inom brottskategorin finansmarknadsbrott hittar vi insiderbrott, obehörigt röjande av insiderinformation och marknadsmanipulation.

Om du har ännu icke offentliggjord information om ett börsnoterat företag, så kallad insiderinformation, och med hjälp av denna information handlar med värdepapper, kan du göra dig skyldig till insiderbrott. Det handlar alltså om information som väsentligt kan påverka priset på en aktie eller något annat finansiellt instrument. Finansiella instrument är till exempel aktier, obligationer, penningmarknadsinstrument, fondandelar, optioner och utsläppsrätter.

Vad är det för skillnad mellan fastighet och byggnad?

 • Vad är en tomt?
 • Tomt är inte samma sak som fastighet
 • En tomt kan aldrig omfatta allmän plats
 • En tomt är mark som är bebyggd med byggnader och marken i anslutning till byggnaderna som behövs för byggnadernas ändamål
 • Tomtgräns
 • En tomt kan ha flera byggnader
 • Relaterad information

Enligt PBL är en tomt ett område som inte är en allmän plats men som omfattar mark avsedd för en eller flera byggnader och mark som ligger i direkt anslutning till byggnaderna och behövs för att byggnaderna ska kunna användas för avsett ändamål.

Kan man ge bort en halv fastighet?

Det finns inga lagliga hinder för dig som fastighetsägare att ge bort en belånad fastighet i gåva. Däremot finns det vissa omständigheter som är viktiga att ha koll på.

Först måste du veta om du vill att gåvomottagaren ska ta över lånen eller inte. Om lånen ska gå över till den nya ägaren måste banken godkänna detta. En överlåtelse av lånen kommer innebära att den nya ägaren måste ansöka om lagfart på fastigheten.

Vad ingår i kapitaltillskott?

Varje gång du betalar din månadsavgift/hyra till bostadsrättsföreningen så går en del av pengarna till att amortera på bostadsrättsföreningens lån. Den totala summan du betalt under din ägandetid som gått till amorteringar är ditt indirekta kapitaltillskott och det är avdragsgillt när du säljer bostadsrätten.

Amorteringar gör att föreningens lån minskar och det höjer värdet på bostadsrätterna. Det är därför det är avdragsgillt.

Om det under de åren som du bott i föreningen amorterats ner lån i föreningen kommer du vid slutet av det år du säljer din bostadsrätt att få hem ett papper som heter kontrolluppgift (KU55) ifrån bostadsrättsföreningen. I kontrolluppgiften kan du läsa hur stort ditt totala kapitaltillskott är under åren du ägt bostadsrätten. Den summan som står där får du dra av i deklarationen när du säljer bostadsrätten och minskar då din vinstskatt.

 • Läs mer här på Ekonomifokus om: Deklarera bostadsrättsförsäljning

Hur får man reda på kapitaltillskott?

Frivilliga kapitaltillskott genomförs genom ett system med två andelstal och årsavgifter delade i två delar. De medlemmar som vill och kan ger sedan frivilliga tillskott till föreningen och i gengäld får de en lägre avgift. Till skillnad från föreningen kan privatpersoner göra avdrag för räntan. För att möjliggöra frivilliga kapitaltillskott måste först föreningens stadgar ändras. Då krävs antingen att samtliga röstberättigade bostadsrättshavare är ense om ändringen. Ett annat alternativ är beslut på två föreningsstämmor (extra eller ordinarie) med vanlig enkel majoritet på den första stämman och tre fjärdedelars majoritet på den senare stämman.

Kapitaltillskott innebär i praktiken att man flyttar delar av lånen från föreningen till medlemmarna, vilket är skattemässigt gynnsamt. När bostadsrätten säljs kan säljaren göra avdrag för kapitaltillskott. Det avdragsgilla beloppet motsvarar bostadens andel i de amorteringar som föreningen har gjort under innehavet. Kapitaltillskott är också vanligt när en bostadsrättsförening har dålig ekonomi. Då kan medlemmarna i föreningen skjuta till extra pengar för att föreningen ska bli mer solid.