:

Hur mycket får arbetsgivaren dra av för friskvård?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket får arbetsgivaren dra av för friskvård?
 2. Hur mycket skatt på friskvård?
 3. När ska man Förmånsbeskattas?
 4. Hur beskattas förmåner?
 5. Vad är en kostförmån?
 6. Får man friskvårdsbidrag när man jobbar deltid?
 7. Hur mycket är Friskvårdsbidraget 2023?
 8. Hur redovisa friskvård?
 9. Hur mycket ska jag Förmånsbeskattas?
 10. Hur gör man förmånsbeskattning?
 11. Hur räknar man ut förmånsbeskattning?
 12. Hur går förmånsbeskattning till?
 13. Vad är skillnaden mellan kostförmån och Kostavdrag?
 14. Vad betyder Måltidsavdrag inkl kostförmån?
 15. Måste man betala tillbaka friskvård Om man slutar?
 16. Vad innebär förmånsbeskattning?
 17. Vad gäller förmånsbeskattning av bil?
 18. Vad är skattefriheten för motion och friskvård?
 19. Vilka är skattefria personalvårdsförmåner?
 20. Vad innebär förmånsbeskattning?
 21. Vad gäller förmånsbeskattning av bil?
 22. Vad är skattefriheten för motion och friskvård?
 23. Vilka är skattefria personalvårdsförmåner?

Hur mycket får arbetsgivaren dra av för friskvård?

Det finns ingen lagstiftad eller centralt kollektivavtalad skyldighet för arbetsgivare (och därmed rättighet för dig som anställd) att erbjuda friskvårdsförmåner. Det är alltså upp till varje arbetsgivare att besluta om det ska erbjudas de anställda. 

Det som är viktigt är att alla på arbetsplatsen har samma möjlighet att få del av en friskvårdssatsning. Om det finns en facklig och medlemmarna tycker detta är en viktig fråga, kan klubben genom sin rätt till inflytande försöka påverka till att få en sådan förmån.

Hur mycket skatt på friskvård?

Det framgår inte av lagtexten vilka aktiviteter som är godkända som skattefri motion och annan friskvård, men av rättspraxis framgår att vissa förutsättningar ska vara uppfyllda.

För att ett friskvårdsbidrag ska kunna betalas ut skattefritt ska det användas till aktiviteter som innehåller inslag av motion, eller annan enklare friskvård som inte innehåller inslag av motion men som till exempel är avstressande eller avslappnande.

När ska man Förmånsbeskattas?

Förmånsskatt är den skatt som tillkommer när arbetstagare tar emot ersättning som inte är kontanter. Förmånsbeskattning innebär alltså att anställda, förmånstagare, ska betala skatt för de förmåner som de erhåller via jobbet, och som enligt reglerna är skattepliktiga.

En förmån definieras av Skatteverket som all form av ersättning, utöver den vanliga lönen, som den anställde erhåller för sitt arbete och som bekostar en privat levnadskostnad. Några vanliga exempel på förmåner är jobbtelefon, företagshälsovård, motion och friskvård samt tjänstebil. 

Hur beskattas förmåner?

Den senaste tiden har massmedias granskning av bolag, både inom den privata och offentliga sektorn, fullkomligt exploderat vad gäller resor och representation. Det rör både den skattemässiga hanteringen av bolagets avdragsrätt, frågan om förmånsbeskattning och den etiska aspekten.

En felhantering kan påverka förtroendet för bolaget och skada varumärket, vilket i sig kan bli mycket mer kostsamt än det förlorade avdraget. Den massmediala uppmärksamheten kan även öka risken för en skatterevision vilket i sig kan få betydande konsekvenser.

KPMG:s specialister är experter på förmåner och hantering av anseenderisker. Vi ger er svar på frågor kring förmånsbeskattning gällande representation, resor och gåvor samt utför genomlysning av anseenderisker.

Vad är en kostförmån?

Fråga: Mitt företag har köpt lunch till mina anställda. Är det en kostförmån?

Svar från juristen: När du som arbetsgivare bjuder dina anställda på lunch uppstår normalt en skattepliktig förmån, men det finns undantag. 

Får man friskvårdsbidrag när man jobbar deltid?

Nej, inte enligt lagen eller centrala kollektivavtal. Det är upp till din arbetsgivare att bestämma om ni ska ha någon friskvårdstid, oftast en timme. Har ni ingen sådan tid? Då kan ni välja att driva det i er fackklubb eller gå ihop några kollegor och lyfta frågan med chefen. Det finns en massa argument att föra fram.

Arbetsplatsen får friskare anställda. Därmed minskar företagets kostnader för sjukskrivningar. Motion gör oss piggare. Då blir vi också mer effektiva och nöjda på jobbet. Om de anställda får generösa villkor för friskvård förbättrar det arbetsgivarens rykte och det kan få fler att söka sig till företaget. Bara för att nämna några plus.

Hur mycket är Friskvårdsbidraget 2023?

Ett friskvårdsbidrag är ett fast belopp som arbetsgivare ger till en anställd att spendera på hälsorelaterade aktiviteter. Det erbjuds vanligtvis som en årlig budget till varje anställd. Bidraget kan användas för att betala för exempelvis:

Hur redovisa friskvård?

Som arbetsgivare kan du hjälpa de anställda att komma igång genom att påminna dem om friskvårdsbidraget eller andra motionsförmåner som hjälper dem att få en kickstart. Normalt ska alla förmåner som personal får till följd av sin anställning beskattas – men det finns vissa undantag – som exempelvis personalvårdsförmåner som motion.

Eftersom reglerna om personalvårdsförmåner (som t ex motion) enbart gäller anställda, får den som är enskild näringsidkare eller delägare i handelsbolag inte dra av kostnaderna för egen motion och friskvård. Dessa räknas ju inte som anställda i sina respektive företag. Jobbar du i ditt eget aktiebolag anses du däremot vara anställd och får dra av kostnaderna för skattefri motion.

Hur mycket ska jag Förmånsbeskattas?

 • Förmånen behöver erbjudas till alla anställda; alla ska alltså ha samma möjlighet att nyttja den.
 • Det ekonomiska värdet behöver hålla sig inom de fastställda gränserna för respektive förmån (se mer i listan nedan). Förmånen ska inte heller kunna bytas mot pengar.
 • Förmånen behöver antingen ha en naturlig koppling till arbetet (som till exempel arbetskläder) eller vara personalvårdande; det vill säga syfta till att skapa trivsel bland medarbetarna. Exempel på personalvårdsförmåner är 

Hur gör man förmånsbeskattning?

Det råder förmodligen inga tvivel om att lön är en ersättning för utfört arbete som landar på bankkontot runt den 25:e varje månad. Men hur funkar det egentligen med lön i ett aktiebolag? Här nedanför går vi igenom allt du behöver veta.

Att räkna ut vad du behöver fakturera för att få ut en lön du klarar dig på kan kännas klurigt. Det finns många aspekter att ta i beaktning, inte bara vad du vill få ut i handen utan även vilka fasta kostnader du har i bolaget som behöver täckas.

När det kommer till utdelning i ditt aktiebolag finns det många parametrar att ta i beaktning. Frågan om utdelning eller lön är dessutom alltid en het potatis, där det enkla svaret är att en kombination av lön och utdelning kan vara den bästa vägen att gå. Detta för att de båda har olika fördelar – en utdelning ger lägsta beskattningen, men en lön ger sociala förmåner och bidrar dessutom till hur mycket utdelning du kan ta till så låg beskattning som möjligt. 

Hur räknar man ut förmånsbeskattning?

Förmånsbeskattning är när en anställd får en eller flera förmåner genom sitt jobb som han eller hon måste betala skatt för.

 Lästips: Bilförmån, vad är det? Förmånsbeskattning av bil

All form av ersättning för arbete som den anställde får i annat än kontanter och som bekostar en privat levnadskostnad, utgör enligt Skatteverket förmåner (på engelska benefits). Exempel på sådana förmåner kan vara jobbmobil, tjänstebil eller motionsförmåner. Förmåner på jobbet är som huvudregel skattepliktiga, men en del viktiga undantag finns.

En skattepliktig förmån ska normalt värderas till sitt marknadsvärde, vilket ska motsvara vad den anställde hade fått betala om den köpt förmånen på den lokala orten. Detta kallas förmånsgrundande pris eller förmånsgrundande belopp. I vissa fall beräknas den skattepliktiga förmånens storlek efter schabloner, till exempel för kost- och bilförmån.

Om den anställde betalar med sina beskattade pengar till arbetsgivaren för att få en skattepliktig förmån, ska förmånens värde sättas ned med det belopp som den anställde betalat.

Förenklat kan man säga ett förmånsvärde motsvarar den besparing den anställde gör genom att få förmånen genom jobbet jämfört med att köpa den privat. Det är denna mellanskillnad som kan bli skattepliktig. Vi brukar kalla det för den uteblivna privata levnadskostnaden.

Fastän det är den anställde som förmånsbeskattas, är det arbetsgivaren som betalar in förmånsskatten åt den anställde till Skatteverket. Förmånen registreras på den anställdes lönespecifikation och ökar den anställdes skatt. Dessutom ökar underlaget för arbetsgivaravgiften, som ju är arbetsgivarens kostnad.

Hur går förmånsbeskattning till?

Förmånsskatt är den skatt som tillkommer när arbetstagare tar emot ersättning som inte är kontanter. Förmånsbeskattning innebär alltså att anställda, förmånstagare, ska betala skatt för de förmåner som de erhåller via jobbet, och som enligt reglerna är skattepliktiga.

En förmån definieras av Skatteverket som all form av ersättning, utöver den vanliga lönen, som den anställde erhåller för sitt arbete och som bekostar en privat levnadskostnad. Några vanliga exempel på förmåner är jobbtelefon, företagshälsovård, motion och friskvård samt tjänstebil. 

Vad är skillnaden mellan kostförmån och Kostavdrag?

När man driver aktiebolag finns det många olika sätt att placera sina pengar för att maximera sin vinst. Som ägare av enskild firma är möjligheterna mer begränsade, men expansionsfond är ett sätt som ökar möjligheterna för enskilda näringsidkare att kunna maximera sina vinster genom att sprida ut vinsten över flera år. Expansionsfond finns alltså bara för enskild firma.

Syftet med en expansionsfond är att kunna återinvestera vinster i den enskilda firman utan beskattning istället för att behöva plocka ut pengarna. Eftersom allt ditt överskott i din enskilda firma räknas som inkomst av tjänst i skattepliktig mening, går det inte att låta pengar ligga kvar i firman utan att de beskattas. Detta problemet löser alltså en expansionsfond.

I vanliga fall beskattas man med ungefär 50 procent av vinsten i enskild firma. När pengar placeras i expansionsfonder betalar man inte skatt av inkomstslaget näringsverksamhet utan pengarna omfattas istället av bolagsskatten som ligger på 20,6 procent.

När man sätter av pengar till expansionsfond är bolagsskatten tillfällig, det betyder att du får tillbaka skatten när du återför pengarna igen. Det är med andra ord ingen större nytta i att bry sig för mycket om expansionsfondsskatten eftersom du alltid får tillbaka samma belopp som du har satt in.

Exempel: Bokio-Benny har en inkomst från sin näringsverksamhet på 300 000 kronor. Han väljer att sätta av 100 000 kronor till expansionsfond och hans beskattningsbara inkomst minskar till 200 000 kronor.

Vad betyder Måltidsavdrag inkl kostförmån?

En anställd har alltid egna kostnader – så kallade privata levnadskostnader – för måltider. Detta både hemma och under tjänsteresor.

Det skattefria traktamentet ska dock inte täcka de faktiska måltidskostnaderna, utan endast den fördyring som uppkommer när den anställde är på tjänsteresa. Om arbetsgivaren därför – utöver traktamentet – bjuder den anställde på en måltid har den anställde ingen ökad kostnad för den aktuella måltiden.

Det skattefria traktamentet måste därför alltså reduceras med den del som skulle täcka ökningen för just den måltiden. Att inte göra detta måltidsavdrag, det vill säga reducera det skattefria traktamentet, skulle innebära att den anställde blir överkompenserad. Den delen av traktamentet som skulle ha gjorts avdrag för utgör då vanlig lön.

Måste man betala tillbaka friskvård Om man slutar?

Om man säger upp sig och sedan använder sitt friskvårdsbidrag; har man då bara rätt till en del av bidraget? T ex om man jobbar januari-april och sedan slutar sin tillsvidareanställning (heltid); har man då bara rätt till att ta ut 4/12 av bidraget? Det finns inget kollektivavtal och det står ingenting i personalhandboken om detta förutom hur stort belopp bidraget består av.

Vad innebär förmånsbeskattning?

Förmånsbeskattning betyder att en anställd, ... Måltid vid representation, på intern kurs/konferens liksom fri kost på allmänna transportmedel ger ingen kostförmån, även om arbetsgivaren betalar. Samma gäller i regel fri frukost på hotell vid övernattning.

Vad gäller förmånsbeskattning av bil?

Förmånsbeskattning av bil. ... Om de anställda har egna parkeringsplatser måste de förmånsbeskatta för alla dagar, oavsett om bilen använder platsen alla dagar eller inte. Anställda som parkerar där det finns ledig plats behöver bara förmånsbeskatta de dagar när de använder parkeringen.

Vad är skattefriheten för motion och friskvård?

Skattefriheten omfattar bara motion och friskvård av mindre värde och enklare slag. Om arbetsgivaren ersätter den anställda för kostnad för motion och friskvård som inte är av enklare slag eller mindre värde är ersättningen skatte- och avgiftspliktig. Detta gäller oavsett om arbetsgivaren har ersatt den anställda för hela eller del av kostnaden.

Vilka är skattefria personalvårdsförmåner?

Exempel på personalvårdsförmåner som kan vara skattefria: friskvårdsbidrag som den anställda kan använda till enklare motion och annan friskvård, till exempel ett gymkort eller ridlektioner motionsaktiviteter eller gymkort som arbetsgivaren bestämmer och betalar för

Vad innebär förmånsbeskattning?

 • Förmånsbeskattning betyder att en anställd, ... Måltid vid representation, på intern kurs/konferens liksom fri kost på allmänna transportmedel ger ingen kostförmån, även om arbetsgivaren betalar. Samma gäller i regel fri frukost på hotell vid övernattning.

Vad gäller förmånsbeskattning av bil?

 • Förmånsbeskattning av bil. ... Om de anställda har egna parkeringsplatser måste de förmånsbeskatta för alla dagar, oavsett om bilen använder platsen alla dagar eller inte. Anställda som parkerar där det finns ledig plats behöver bara förmånsbeskatta de dagar när de använder parkeringen.

Vad är skattefriheten för motion och friskvård?

 • Skattefriheten omfattar bara motion och friskvård av mindre värde och enklare slag. Om arbetsgivaren ersätter den anställda för kostnad för motion och friskvård som inte är av enklare slag eller mindre värde är ersättningen skatte- och avgiftspliktig. Detta gäller oavsett om arbetsgivaren har ersatt den anställda för hela eller del av kostnaden.

Vilka är skattefria personalvårdsförmåner?

 • Exempel på personalvårdsförmåner som kan vara skattefria: friskvårdsbidrag som den anställda kan använda till enklare motion och annan friskvård, till exempel ett gymkort eller ridlektioner motionsaktiviteter eller gymkort som arbetsgivaren bestämmer och betalar för