:

Hur gör man en rättelse till Skatteverket?

Innehållsförteckning:

 1. Hur gör man en rättelse till Skatteverket?
 2. Hur begär man omprövning av deklaration?
 3. Hur lång tid tar en omprövning Skatteverket?
 4. Vad händer om Skatteverket inte godkänner avdrag?
 5. Hur skriver man en rättelse?
 6. Hur gör man en självrättelse?
 7. Vad är en blankett för begäran om omprövning?
 8. Kan man rätta sin deklaration?
 9. Vad innebär omprövning Skatteverket?
 10. Hur går en omprövning till?
 11. Hur långt tillbaka kan man rätta en inkomstdeklaration?
 12. Vad menas med rättelse?
 13. Hur skriver man en rättelse i ett mejl?
 14. Hur ofta gör Skatteverket kontroller?
 15. Hur lång tid tar en omprövning?

Hur gör man en rättelse till Skatteverket?

Ja, du kan göra ändringar i en deklaration som du har skickat in. Du kan göra ändringar upp till sex år efter inkomståret. Det innebär att du under 2023 kan göra ändringar som gäller inkomståret 2017 eller senare.

Har du ännu inte fått slutskattebeskedet kan du logga in i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 och skicka in deklarationen på nytt efter att du gjort ändringen. Har du redan fått slutskattebeskedet kallas det för att du begär en omprövning. Hur du ska göra beror på vilket inkomstår som ändringen gäller.

Hur begär man omprövning av deklaration?

En begäran om omprövning ska vara skriftlig (66 kap. 6 § första stycket SFL). Det innebär att det går bra med ett vanligt brev eller e-post. En begäran om omprövning kan alltså inte initieras muntligen, men väl kompletteras på det sättet.

Framställningen ska innehålla uppgifter om den enskildas identitet och den information som behövs för att Skatteverket ska kunna komma i kontakt med honom eller henne (19 § första stycket FL).

Skatteverket har en omfattande serviceskyldighet och för enskilda som har svårt att uttrycka sig i skrift bör Skatteverket vid behov ge vägledning när skrivelsen ska upprättas. Är det fråga om en begäran om omprövning som uppenbarligen ska bifallas är det inget som hindrar att Skatteverket gör rättelsen på eget initiativ (prop. 1989/90:74 s. 301).

Hur lång tid tar en omprövning Skatteverket?

Du kan när som helst betala in pengar till ditt skattekonto. Om betalningen finns bokförd hos Skatteverket senast på förfallodagen, behöver du bara betala låg kostnadsränta. Är skatten inte betalad senast på förfallodagen kommer hög kostnadsränta att tas ut från och med dagen efter förfallodagen och fram till att betalning sker eller skatten överlämnas till Kronofogdemyndigheten.

Skattekontot beräknar ränta på inkomstskatt från den 13:e i andra månaden efter utgången av beskattningsåret fram till den dag skatten betalas till skattekontot. Då skatten ändras efter en omprövning korrigerar skattekontot räntan bakåt i tiden beroende på saldot på kontot dag för dag. Du kan själv beräkna din ränta i vår e-tjänst Skattekonto. Gör så här:

Vad händer om Skatteverket inte godkänner avdrag?

Om du har lämnat en oriktig uppgift till ledning för beskattningen i exempelvis en inkomstdeklaration eller en skattedeklaration kan du bli skyldig att betala skattetillägg. En oriktig uppgift kan till exempel vara att du gör avdrag för en utgift som du inte har haft eller låter bli att deklarera en inkomst.

När du ansöker om återbetalning av punktskatt kan en oriktig uppgift exempelvis vara att du ansöker om återbetalning för förbrukning som du inte har haft. En annan oriktig uppgift kan vara att du ansöker om återbetalning för förbrukning som skett i en syssla som du inte kan få återbetalning för.

 • Grundläggande förutsättningar för oriktig uppgift i Rättslig vägledning Länk till annan webbplats.

Hur skriver man en rättelse?

När du behöver ta bort någonting så gör du det tydligt genom att stryka över det felaktiga ordet, eller till och med meningen.

Läsaren ser tydligt vad som är ändrat. För den nya läsaren vinner du ändå förtroende, även om hon inte behöver ta hänsyn till vad som stod innan.

Hur gör man en självrättelse?

Om du bor i Sverige är du skyldig att deklarera alla dina inkomster i Sverige oavsett varifrån de kommer och var de tjänats in. Har man missat att deklarera dessa inkomster kan Skatteverket gå tillbaka fem år och upptaxera individen samt ta ut straffavgift, så kallat skattetillägg. Genom att lämna in självrättelse kan du undvika skattetillägg.

Vi lever i ett mer och mer internationellt samhälle. Det är därmed fler och fler som har inkomster från utlandet. Det kan röra sig om inkomster man har tjänat in under vistelse utomlands eller om ärvda pengar/investeringar eller om investeringar man gjort utomlands. Så länge som en person är skattemässigt bosatt i Sverige är den personen skyldig att redovisa alla sina inkomster i sin inkomstdeklaration oavsett varifrån inkomsten kommer. Har man inte redovisat skattepliktiga inkomster och Skatteverket av någon anledning börjar efterforska eller fråga om dessa inkomster, kan Skatteverket upptaxera vederbörande samt ta ut skattetillägg på upp till 40 procent av den skatt som man borde ha betalat, det vill säga man får då betala både den skatt man skulle ha betalat plus 40 procent i en ytterligare avgift. Skatteverket kan till exempel börja efterfråga information på grund av att pengar har försts in i Sverige eller genom information som lämnats från utländska banker eller myndigheter. Trycket hårdnar på banker och länder för att lämna ut information till skattemyndigheter för att dessa ska kunna säkerställa att lagar och regler om beskattning efterföljs. Har man inte lämnat uppgift alls om inkomsten eller om man angett fel information i deklarationen kan Skatteverket gå tillbaka fem år och upptaxera (under 2015 kan Skatteverket gå tillbaka till 2009 och upptaxera). Rör det högre belopp kan det dessutom bli frågan om grovt skattebrott och då kan Skatteverket gå tillbaka 10 år, det vill säga till 2004 och lämna frågan till Åklagarmyndigheten.

Vad är en blankett för begäran om omprövning?

I de flesta fall kan du inte öppna den ifyllnadsbara blanketten i webbläsaren. Du måste ladda ner den och själv spara den på din dator. Öppna den sedan i en pdf-läsare, exempelvis Acrobat Reader. Vissa webbläsare gör detta automatiskt men om det inte fungerar behöver du göra det själv.

Kan man rätta sin deklaration?

En självrättelse innebär att du korrigerar felaktiga uppgifter i din inkomstdeklaration i efterhand för att undvika att bli upptaxerad och behöva betala skattetillägg. Det kan exempelvis handla om att du glömt att redovisa en viss inkomst i din deklaration eller liknande förbiseenden som innebär att din deklaration är ofullständig och att du följaktligen inte betalar rätt mängd skatt. Genom en självrättelse ändrar du de felaktiga uppgifterna så att Skatteverket kan fatta ett korrekt beslut om vilken slutlig skatt som ska debiteras för ett visst inkomstår.

Som privatperson ska du ta fram underlag för alla dina inkomster i din inkomstdeklaration – exempelvis kontanter, tjänsteinkomster, fonder, aktier och andra värdepapper. Efter att du har tagit fram underlagen ska du därefter göra en sammanställning över dina inkomster och utgifter, eftersom vissa utgifter kan vara avdragsgilla. Dessa delas upp efter år och inkomsttyp, såsom utdelning, ränta, tjänsteinkomst eller hyresinkomst. Därefter skickar du in en begäran om omprövning till Skatteverket där du bifogar nämnda underlag.

Vad innebär omprövning Skatteverket?

Skatteverket kan ompröva sina beslut om fastighetstaxering. Om du till exempel vill komplettera med nya uppgifter eller förklaringar som Skatteverket inte hade tillgång till vid det tidigare beslutet kan du begära omprövning hos Skatteverket. Det är vanligtvis en enkel och snabb väg att få ett beslut ändrat.

När det finns flera delägare till en fastighet, har varje delägare för sig rätt att begära omprövning av fastighetstaxeringen. Du kan läsa mer om det längre ner under rubriken Vem kan begära omprövning eller överklaga.

Bestämmelserna om omprövning finns i 20 kap. 7 19 §§ och 24 kap. 1 § fastighetstaxeringslagen (SFS 1979:1152), FTL.

Hur går en omprövning till?

En överprövning innebär att ett åklagarbeslut granskas av en högre åklagare (överåklagare/vice överåklagare). En överprövning kan leda till att ett beslut ändras eller att det bedöms vara korrekt och därför inte ändras. Undantagsvis kan beslut också överprövas av riksåklagaren.

Överprövning/prövning av beslut hanteras genom ett skriftligt förfarande.

I princip kan alla beslut överprövas, till exempel beslut att lägga ned en förundersökning eller att inte väcka åtal. Beslut som kan överklagas till domstol, till exempel beslut om att inte meddela kontaktförbud eller beslut om beslag, överprövas normalt inte.

Hur långt tillbaka kan man rätta en inkomstdeklaration?

Skicka in en begäran om omprövning till Skatteverket. Det kan använda blanketten Begäran om omprövning (SKV 6891) eller skriva ett brev. Glöm inte att skriva under begäran.

Du bör även bifoga underlag som visar hur du kommit fram till de belopp du redovisar, exempelvis en K4 bilaga och årssammandrag för varje aktuellt år.

Vad menas med rättelse?

Om en redan bokförd transaktion (inkomst eller utgift) är felaktigt konterad i något avseende, kan rättelse göras med hjälp av en omföring eller reversering i huvudboken.

Det är viktigt att rättelser genom omföring görs med samma kontering som den ursprungliga transaktionen, förutom det eller de fält i konteringssträngen som ska rättas. Det innebär att motpart och finansiär ska vara desamma i både debet och kredit, förutsatt att de var korrekta från början. Lathunden för omföringar med länk till höger här, beskriver i detalj hur en omföring ska registreras.

Hur skriver man en rättelse i ett mejl?

Bestämmelserna om självrättelse finns i 49 kap 10 § skatteförfarandelagen. Där framgår att skattetillägg inte får tas ut om den uppgiftsskyldige på eget initiativ har rättat den oriktiga uppgifter eller informerat om att skatteavdrag inte har gjorts.

Det finns en liknande formulering i skattebrottslagen. Den innebär att om man på eget initiativ (självrättelse) rättar de felaktiga uppgifter man lämnat, så slipper man sanktioner, vilket innebär att man inte kan blir dömd för skattebrott.

Hur ofta gör Skatteverket kontroller?

Svenskarna gör närmare en miljon reseavdrag varje år. Skatteverket har ingen möjlighet att kontrollera att dessa, utan gör stickprovskontroller. Johan Schauman, verksamhetsutvecklare på Skatteverket, menar dock att kontroller inte är bästa vägen till färre fel.

– Om man ska nå framgång med kontroller så måste man kontrollera 50-80 procent av alla yrkade avdrag och det går inte när mängden är så stor. Ett mer effektivt sätt att öka skatteintäkterna och uppnå mer rättvisa är att påverka normen så att folk vill göra rätt för sig – men också att göra det enklare att göra rätt, säger Johan Schauman.

Hur lång tid tar en omprövning?

Hej! Jag överklagade ett beslut där jag blev nekad ersättning den 17 januari 2023 och har ännu inte fått svar utan ser bara att det står handläggning pågår. Hur lång tid brukar ärenden ta?