:

Kan man skriva ett äktenskapsförord själv?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man skriva ett äktenskapsförord själv?
 2. Måste man skriva under äktenskapsförord?
 3. Hur formulerar man ett äktenskapsförord?
 4. Vad ska man ha med i ett äktenskapsförord?
 5. När måste äktenskapsförord registreras?
 6. När gäller inte ett äktenskapsförord?
 7. Vad händer om man skiljer sig utan äktenskapsförord?
 8. Hur skickar man in äktenskapsförord?
 9. Vem får huset när man skiljer sig?
 10. När gäller inte äktenskapsförord?
 11. Vem registrerar äktenskapsförord?
 12. Måste man dela allt vid skilsmässa?
 13. Vad händer om den ena inte vill sälja huset?
 14. Vad ska inte ingå i en bodelning?
 15. Kan man bli nekad skilsmässa?

Kan man skriva ett äktenskapsförord själv?

Skriv enkelt äktenskapsförord själv online via våra digitala mallar. Behöver du hjälp finns våra jurister tillgängliga för dig.

Hur oromantiskt ett äktenskapsförord än låter kan det juridiska dokumentet vara det som räddar relationen efter en skilsmässa. Skapa förutsättningar för att komma överens när utgångsläget är det bästa. 

För många är det oromantiskt att diskutera juridiska frågor inför eller under ett äktenskap. Det kan dock vara viktigt att föra ämnet äktenskapsförord på tal eftersom det fyller flera funktioner. 

Bland annat kan man genom äktenskapsförordet undvika bråk om materiella saker och det kan också bidra till en större framtidstrygghet, för vissa saker kan man påverka.

Ring oss på eller fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

Måste man skriva under äktenskapsförord?

För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.

Inställningar för cookies

Hur formulerar man ett äktenskapsförord?

När ett äk­ten­skap ingås blir ma­kar­nas egen­dom gif­to­rätts­gods. Det be­ty­der att vid äk­ten­ska­pets upp­lös­ning delas egen­do­men lika mellan ma­kar­na obe­ro­en­de vem som är egen­do­mens fak­tis­ka ägare.

Egen­do­men delas på hälf­ten vid en så kallad bo­del­ning. I en bo­del­ning ingår all egen­dom som är gif­to­rätts­gods men inte egen­dom som är en­skild egen­dom.

Ma­kar­na kan göra egen­dom till en­skild egen­dom i ett äk­ten­skaps­för­ord. På så sätt kan makar genom ett äk­ten­skaps­för­ord be­stäm­ma vilken egen­dom som inte ska delas lika vid äk­ten­ska­pets upp­lös­ning.

Lite längre ner finns en gratis mall på hur ni själva kan skriva ett äk­ten­skaps­för­ord.

Mallen in­ne­hål­ler tre ex­em­pel be­ro­en­de på hur­dant äk­ten­skaps­för­ord ni vill göra.

 • Det första ex­emp­let gör all er nu­va­ran­de och fram­ti­da egen­dom till en­skild egen­dom.
 • Vad ska man ha med i ett äktenskapsförord?

  Äktenskapsförord är ett avtal som skrivs mellan två makar eller blivande makar. I äktenskapsförordet bestämmer ni vilken egendom som ska vara enskild egendom och giftorättsgods. Hur egendom “klassas” är viktigt för hur egendomen kommer fördelas vid en eventuell framtida skilsmässa.

  Utan ett äktenskapsförord ska ni nämligen dela på allt ni äger om ni skiljer er. Genom att skriva ett äktenskapsförord kan ni istället bestämma en annan fördelning av era tillgångar.

  När måste äktenskapsförord registreras?

  Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

  Cookies

  När gäller inte ett äktenskapsförord?

  Gör så här för att registrera ett äktenskapsförord hos Skatteverket:

 • Skriv äktenskapsförordet. Eftersom det kan se ut på olika sätt finns ingen särskild blankett. Det kan därför vara bra att kontakta en jurist för att få hjälp att formulera äktenskapsförordet.
 • Ange era personnummer i äktenskapsförordet, så att Skatteverket kan kontrollera era folkbokföringsuppgifter.
 • Vad händer om man skiljer sig utan äktenskapsförord?

  Vid en separation måste man också ta hand om det ekonomiska. När en adress blir två är det viktigt att försäkra sig om att båda parter och barnen har ett ställe där de i lugn och ro kan inleda det nya livet efter separationen. Om paret haft en gemensam ägarbostad måste man fundera över vem som ska få den. Nikkilä berättar att ett bostadslån ofta är i förhållande till två vuxnas inkomster.

  – När inkomsterna halveras eller blir mindre måste man avgöra om en person klarar av att betala bostadslånet eller om bostaden måste säljas, tillägger hon.

  Nikkilä rekommenderar att ägandet av bostaden ska vara i samma förhållande som lånet. Om till exempel den ena utöver lånesumman har möjlighet att använda 100 000 euro besparingar på bostaden och den andra har noll euro, borde också ägarförhållandet spegla det här. I låne- och sparfrågor lönar det sig att diskutera med experterna på Sparbanken – boka tid.

  Hur skickar man in äktenskapsförord?

  Det viktigaste att tänka på när man skriver ett äktenskapsförord är att texten tydligt ska peka ut den egendom som genom äktenskapsförordet ska göras enskild. I de fall inte all egendom ska vara enskild får det inte råda några tvivel om vilka tillgångar som ska undantas från bodelning. Nedan följer ett par exempel på uppgifter att ta med avseende viss typ av egendom.

  I de fall makarna är villiga att dela lika på nettovärdet av all egendom vid en skilsmässa eller efter ett dödsfall behövs inget äktenskapsförord. Många gånger är det dock så att någon av eller båda makarna vill säkerställa att viss egendom, exempelvis aktier i ett familjeföretag eller en släktgård, inte ska behöva delas om äktenskapet upphör. Äktenskapsförord är då det enda juridiska instrument som, med bindande verkan för makarna, kan användas för att skydda egendomen.

  Vem får huset när man skiljer sig?

  Om man inte kan komma överens om vem som ska få bo kvar i bostaden under tiden för en skilsmässa kan man ansöka hos tingsrätten som då fattar beslut i frågan. Domstolen beslutar om en av makarna har rätt att ensam bo kvar i bostaden fram till dess att bodelning sker och den slutliga frågan om vem som ska tilldelas bostaden avgörs. Denna rätt att bo kvar kallas för kvarsittningsrätt och gäller även för sambor. En förutsättning för kvarsittningsrätt är att det avser den gemensamma bostaden, d.v.s. att bostaden rent faktiskt har varit avsedd att användas av båda makarna. Vem som får kvarsittningsrätt påverkas inte av ägarförhållandena till bostaden. Det innebär att en make som inte äger bostaden ändå kan vara den som får rätt att ensam bo kvar.

  Det som avgör vem som får kvarsittningsrätt är vem av makarna som har störst behov av bostaden. En vanlig omständighet som kan föranleda att den ena maken få kvarsittningsrätt är att denna maken ska ha de gemensamma barnen boende hos sig. Om det inte finns några gemensamma barn kan ekonomi, hälsoskäl, eller behov i övrigt avgöra vem som får kvarsittningsrätt. Bedömningen som görs är en helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet.

  När gäller inte äktenskapsförord?

  Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

  Cookies

  Vem registrerar äktenskapsförord?

  Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

  Cookies

  Måste man dela allt vid skilsmässa?

  Bodelning kan göras under pågående skilsmässa eller efter en skilsmässa. Inför en snart kommande skilsmässa kan makarna i förväg bestämma hur den kommande bodelningen ska göras genom ett så kallat föravtal. Detta bekräftas sedan av de före detta makarna efter skilsmässan eller då talan om skilsmässa väckts hos domstolen. Ett bodelningsavtal ska vara skriftligt och skrivas under av makarna. En bodelning behövs inte om inget så kallat giftorättsgods finns då makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller möbler, köksutrustning och liknande från den andra maken.

  Bodelning kan göras under ett pågående äktenskap, för att ändra vem av makarna som som äger vad, om makarna är överens om det. Detta kan göras för att t.ex. trygga den ena maken om den andra maken ska starta ett företag, vilket kan vara riskfyllt då maken kan bli skuldsatt för företagets räkning.

  Genom ett bodelningsavtal kommer man överens om hur bodelningen ska sluta och vem som tar över vilka tillgångar/skulder. En bodelning går till så att vardera make redovisar sina ägodelar/tillgångar som ska ingå i bodelningen och de skulder som ska dras av. Giftorättsgods är all makarnas egendom som inte gjorts till enskild genom till exempel äktenskapsförord eller villkor i testamente. Giftorättsgods är den egendom som ska tas med i en bodelning. Är makarna överens har man såklart möjlighet att välja att även egendom som är makes enskilda ska tas med i bodelningen.

  Innan bodelningen får var och en i rimlig omfattning ta undan kläder, personliga presenter och andra mer personliga föremål, trots att dessa saker är giftorättsgods. Hit räknas till exempel fritidsutrustning och smycken av mindre värde. Dyrbara hobbyartiklar som till exempel en omfattande kamerautrustning eller dyrbar golfutrustning ingår däremot i bodelningen trots att de kan anses vara personliga tillhörigheter. Likaså saker som t.ex. kapitalplaceringar. Man kan innan bodelningen göra en bouppteckning där man reder ut vilka saker som är giftorättsgods och inte men det behövs i allmänhet bara när makarnas samlade saker och skulder (boet) är omfattande och komplicerat.

  Görs bodelningen med anledning av en skilsmässa ska ägodelar som är giftorättsgods och som skaffats efter dagen då ansökan om skilsmässa inkommit till domstolen, inte ingå i bodelningen.

  Vardera make har rätt att från värdet av sina ägodelar/tillgångar göra ett avdrag för värdet av sina skulder. Detta gäller endast skulder som hänför till giftorättsgods (t.ex. ett bolån som står på den ena maken, om huset är giftorättsgods). Detta gäller alltså inte skulder som hänför sig till saker som är enskild egendom (t.ex. billån om bilen har gjorts till enskild egendom i ett äktenskapsförord).

  Man får inte göra avdrag för skulder för ett belopp som är större än värdet av tillgångar maken har. Maken kan alltså inte gå in i bodelningen med ett minusbelopp, utan som minst noll kr.

  Vad händer om den ena inte vill sälja huset?

  En viktig del av bodelningen är att lösa ägandet av det eller de boenden man äger tillsammans, det som man gemensamt brukar kalla fastigheten. Fastigheten eller fastigheterna utgör oftast den största gemensamma tillgången samt skulderna förknippade till bolån. Genomförandet av bodelningen av fastigheten skapar därför också ofta förutsättningar för köp av ny bostad eller överlåtelse av den gemensamma.

  Vad ska inte ingå i en bodelning?

  I bodelningen ingår allt som är giftorättsgods. Giftorättsgods är allt som makarna äger som inte är så kallad enskild egendom. Giftorättsgods som makarna hade när ansökan om skilsmässa gjordes ska tas med i bodelningen.

  Saker som köpts in av makarna, ärvts eller förvärvats på annat efter det att ansökan har gjorts ska inte tas med i bodelningen. Makarna kan dock komma överens om att även dessa tillgångar ska ingå i bodelningen. Personliga saker, t.ex. kläder och presenter som inte är alltför dyrbara, delas normalt inte i bodelningen. Det går också bra att dela upp sakerna utan att den ena behöver ersätta den andra för mellanskillnaden (skifteslikvid) om man kommer överens om detta.

  Kan man bli nekad skilsmässa?

  Äktenskapsskillnad regleras i kapitel 4 i del 2 i volym III (”Familjerätt”) i Republiken Litauens civillag (nedan kallad den litauiska civillagen) (Civilinis kodeksas).

  I artikel 3.51 anges villkoren för att beviljas äktenskapsskillnad i samförstånd. Ett äktenskap kan upplösas om samtliga av följande villkor är uppfyllda:

  Ett äktenskap upphör om en av makarna avlider eller om det avslutas enligt lag. Ett äktenskap kan upplösas om båda makar samtycker till äktenskapsskillnaden, om en av makarna ansöker om äktenskapsskillnad eller om en av, eller båda, makarna anses har orsakat söndring i äktenskapet.

  Äktenskapet upphör den dag då domen om äktenskapsskillnad träder i kraft. Domstolen måste inom tre arbetsdagar från domens ikraftträdande skicka en kopia av domen till det lokala folkbokföringskontoret, som därefter registrerar skilsmässan.

  Om domstolen fattar beslut om hemskillnad bor makarna inte längre tillsammans, men deras rättigheter och skyldigheter gentemot varandra kvarstår. Hemskillnad kan vara ett första steg mot en äktenskapsskillnad. Det är emellertid inte uteslutet att makarna flyttar ihop på nytt. Till skillnad från en äktenskapsskillnad har makar som beviljats hemskillnad inte rätt att gifta om sig, eftersom de inte är formellt skilda.