:

Hur gör man en Arvsavsägelse?

Innehållsförteckning:

 1. Hur gör man en Arvsavsägelse?
 2. Hur gör man ett Arvsavstående?
 3. Hur skriver man överlåtelse av arv?
 4. Hur gör man en Arvskifteshandling?
 5. Kan man avstå sin arvslott?
 6. Kan man avstå ett arv?
 7. Vilka regler gäller vid Arvsavstående?
 8. Hur skriver man en överlåtelse?
 9. Hur gör man en överlåtelse?
 10. Måste man ha en Arvskifteshandling?
 11. Måste arvskifte registreras hos Skatteverket?
 12. Vad är det för skillnad mellan laglott och arvslott?
 13. Kan särkullbarn avstå sin laglott?
 14. Måste man deklarera ett arv?
 15. Kan jag göra min dotter Arvslös?

Hur gör man en Arvsavsägelse?

Arvsavstående innebär att en person som egentligen har rätt till arv frivilligt avstår från att ta emot arvet. För den som önskar avstå arv är det oftast inget problem, vilket kan ske till förmån för exempelvis en efterlevande partner eller en organisation som den avlidne tyckte mycket om. För hjälp och rådgivning – kontakta Lavendla på 0770 – 33 90 70 eller via kontaktformuläret.

Det går att neka ett arv på olika sätt, vilka leder till olika konsekvenser. Det är speciellt vilka som blir dödsbodelägare som påverkas. Från vem arvet kommer ifrån benämns arvlåtare och den med rätt till arvet kallas för arvtagare.

Hur gör man ett Arvsavstående?

En arvinge kan avsäga sig sin rätt till arv.

Om en arvinge avsagt sig sin rätt till arv är hen inte längre dödsbodelägare. Den del av arvet som skulle ha tillfallit arvingen fördelas mellan de övriga arvingarna (Skatteverkets ställningstagande Överlåtelse av och avsägelse från arv). Det innebär alltså att det bara är de arvingarna som är dödsbodelägare.

Om avsägelsen skett före förrättningen ska den som avsagt sig arvet inte antecknas som dödsbodelägare i bouppteckningen.

Hur skriver man överlåtelse av arv?

Huvudregeln är att alla gåvor man ger till sina barn under ens livstid ska avräknas på dennes arv (med undantag för sedvanliga presenter vid till exempel födelsedagar och jul). Tanken är att skapa rättvisa mellan barnen.

Vid bouppteckningen ska det anges om ett av flera syskon har fått en större gåva medan föräldrarna var i livet. Gåvan avräknas till det värde som gåvan hade vid mottagandet (om inte gåvobrevet anger annat), men med undantag för den värdeuppgång som kan ha skett sedan mottagandet.

Tänk på! Gåvobrev till andra än bröstarvingar anses inte som förskott på arv.

Det finns undantag från huvudregeln. Om gåvogivaren vill undvika att en gåva ska ses som ett förskott på arv kan denne skriva ett gåvobrev med villkor att gåvan inte ska utgöra förskott på arv och därmed inte heller avräknas vid framtida arvskifte.

Hur gör man en Arvskifteshandling?

Arvskifteshandlingen är ett skriftligt avtal mellan samtliga dödsbodelägare.  Arvskifteshandlingen görs efter att bouppteckningen är gjord och omfattar den avlidnes samtliga tillgångar och skulder. Arvet fördelas utifrån arvingarnas önskemål samt arvsregler, eventuellt testamente, gåvobrev och andra relevanta handlingar som kan ha betydelse för fördelningen av arvet.

När alla är överens om hur arvet ska fördelas ska samtliga dödsbodelägare underteckna arvskifteshandlingen.

Kan man avstå sin arvslott?

Cancerfonden och våra samarbetspartners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöksstatistik och möjliggöra personaliserad marknadsföring. Du väljer vilka typer av cookies du tillåter utöver de som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik Marknadsföring

Kan man avstå ett arv?

Eller så kanske du känner att du inte vill ärva någon du inte haft kontakt med? Oavsett av vilken anledning har du rätt att tacka nej till att ta emot det. För att veta hur du går tillväga för att tacka nej till ett arv och vilka följder det får är det viktigt att känna till begreppen avsägelse, avstående och överlåtelse av arv.

Det är möjligt att avsäga sig sin rätt till arv både medan arvlåtaren fortfarande är i livet och efter arvlåtaren avlidit. Vill arvingen avsäga sig sitt framtida arv när arvlåtaren fortfarande är i livet ska detta ske i ett skriftligt meddelande till arvlåtaren. En avsägelse av arv kan också ske efter att arvlåtaren avlidit genom att arvingen godkänner ett testamente som arvlåtaren skrivit till förmån för någon annan. En arvsavsägelse går inte att återkalla och gör att arvet som skulle gått till arvingen istället går till de resterande arvingarna. Om en bröstarvinge avsäger sig arv blir avsägelsen giltig endast om bröstarvingen fått skälig ersättning. En arvsavsägelse får till följd att arvingens egna barn inte heller kommer kunna ta del av arvet från den avlidne.

Vilka regler gäller vid Arvsavstående?

Juridik vid dödsfall

Min mamma har nyligen gått bort. Jag skulle vilja göra ett arvsavstående till förmån för mina barn, dvs att hela mitt arv går till mina barn. Vill göra detta pga att jag har skulder hos kronofogden. Har kronofogden och eventuellt andra borgenärer rätt att återta en sådan gåva för att driva in mina skulder? Finns det något annat sätt att gå till väga på som är bättre för att undgå att mitt arv går till kronofogden? Tack för hjälpen.

Hur skriver man en överlåtelse?

Om ni ska separera är det viktigt att känna till vilka skattemässiga konsekvenser ett köpekontrakt respektive ett bodelningsavtal får vid överlåtelsen av er andel i bostadsrätten.

Hur gör man en överlåtelse?

Ett arvskifte är ett avtal mellan dödsbodelägarna som visar hur arvet efter den avlidne ska fördelas mellan dem som har del i dödsboet. Utöver det reglerar arvskiftet även andra viktiga juridiska och ekonomiska aspekter som skatt, tillkommande kostnader, hur utlägg regleras, vem som ska deklarera, när slutredovisning ska ske och vem som ska utses som aktförvarare. Det är viktigt att allt faktiskt beslutas och då också uttrycks på rätt sätt.  

Handlingen måste undertecknas och godkännas av samtliga dödsbodelägare.  

Ett arvskifte ska upprättas om det finns fler än en dödsbodelägare. Rent tidsmässigt görs det efter det att bouppteckningen har registrerats hos Skatteverket. Först efter det kan arvet kan betalas ut. Det är viktigt att en arvskifteshandling är korrekt upprättad så att det inte uppstår problem eller tveksamheter i samband med att arvet fördelas.  

Måste man ha en Arvskifteshandling?

Efter att boupp­teck­ning­en är klar och den av­lid­nes till­gång­ar och skul­der är do­ku­men­te­ra­de så är det dags att för­de­la arvet. Om det finns mer än en arv­ta­ga­re eller döds­bo­de­lä­ga­re ska det upp­rät­tas en arv­skif­tes­hand­ling. 

En arv­skif­tes­hand­ling är ett do­ku­ment som visar hur döds­bo­de­lä­gar­na vill dela arvet. Man kan säga att det är ett avtal mellan de som har rätt till arv där de god­kän­ner för­del­ning­en. Om det inte finns något att för­de­la eller om det bara finns en döds­bo­de­lä­ga­re så be­hö­ver du inte göra en arv­skif­tes­hand­ling.

För att du ska kunna för­de­la och betala ut arv måste samt­li­ga arv­ta­ga­re vara över­ens. Går det inte att komma över­ens kan man ta hjälp av en skif­tes­man som utses av tings­rät­ten. Det bästa är ändå att själva för­sö­ka hitta en lös­ning som alla kan tänka sig. 

När bröstar­vinge och andra arv­ta­ga­re har kommit över­ens om för­del­ning­en ska alla skriva under arv­skif­te­hand­ling­en. Med un­der­skrif­ten be­kräf­tar du att du god­kän­ner hur arvet delas. 

💡 Läs mer om guide till boupp­teck­ning och kost­nad för boupp­teck­ning.

Måste arvskifte registreras hos Skatteverket?

Ett arvskifte är ett avtal mellan dödsbodelägarna som visar hur arvet efter den avlidne ska fördelas mellan dem som har del i dödsboet. Utöver det reglerar arvskiftet även andra viktiga juridiska och ekonomiska aspekter som skatt, tillkommande kostnader, hur utlägg regleras, vem som ska deklarera, när slutredovisning ska ske och vem som ska utses som aktförvarare. Det är viktigt att allt faktiskt beslutas och då också uttrycks på rätt sätt.  

Handlingen måste undertecknas och godkännas av samtliga dödsbodelägare.  

Ett arvskifte ska upprättas om det finns fler än en dödsbodelägare. Rent tidsmässigt görs det efter det att bouppteckningen har registrerats hos Skatteverket. Först efter det kan arvet kan betalas ut. Det är viktigt att en arvskifteshandling är korrekt upprättad så att det inte uppstår problem eller tveksamheter i samband med att arvet fördelas.  

Vad är det för skillnad mellan laglott och arvslott?

Vad är skillnaden mellan arvslott och laglott?

I arvsrättsliga sammanhang stöter man ofta på begreppen arvslott och laglott. Dessa kan man av naturliga skäl lätt förväxla och missförstånd avseende begreppens betydelse är vanligt förekommande. Nedan följer en kort redogörelse över vanliga frågeställningar kopplat till vem som ärver och skillnaden på dessa centrala begrepp.

Kan särkullbarn avstå sin laglott?

Juridik vid dödsfall

Hej! Min far gick nyligen gick bort. Han var separerad från min mor och omgift med en ny kvinna sedan många år. Om jag har förstått rätt så är det hans fru och och jag som delar på arvet efter genomförd bouppteckning. Jag vill inte kräva min del av arvet nu, då det hade inneburit att min fars fru hade tvingats att sälja deras gemensamma hem. Jag antar att jag med en enkel skrivelse kan skjuta utbetalningen av min del av arvet framåt i tiden, förslagsvis fram tills min fars änka bortgång? Men, arvsumman som nu fastställs av bouppteckningen kan ju mycket väl vara lägre vid tidpunkten då min fars änka går bort. Hur hanterar man detta?

Måste man deklarera ett arv?

Tillbaka

När min svärfar avled 2001 minns jag att man då betalade arvsskatt. Nu har även svärmor gått bort. Stämmer det att arvsskatt inte längre ska betalas?

Kan jag göra min dotter Arvslös?

Dottern har brutit all kontakt. Nu vill signaturen ”Frustrerad” göra henne arvlös.

Publicerad: 16 apr 2023, kl 17:00Uppdaterad: 16 apr 2023, kl 17:00