:

Vad är ett förhandsbesked Skatteverket?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är ett förhandsbesked Skatteverket?
 2. Vad krävs för att få förhandsbesked?
 3. Hur ansöker jag om förhandsbesked?
 4. Vad är ett förhandsbesked?
 5. Hur mycket kostar ett förhandsbesked?
 6. Vad kostar en ansökan om förhandsbesked?
 7. Vad ska prövas i ett förhandsbesked?
 8. Kan man stycka av en tomt utan förhandsbesked?
 9. Kan man köpa en tomt som inte är avstyckad?
 10. Kan en avstyckning nekas?
 11. Hur stor måste en avstyckad tomt vara?

Vad är ett förhandsbesked Skatteverket?

Skatterättsnämnden kan lämna förhandsbesked i en fråga som gäller en sökandes skattskyldighet eller beskattning. Vilka skatter och avgifter ett förhandsbesked kan gälla anges i 1 § FHBL. Förhandsbeskedet ska vara av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning (5 § FHBL).

En ansökan om förhandsbesked ska vara skriftlig och sökanden ska lämna de uppgifter som Skatterättsnämnden behöver för att lämna ett förhandsbesked (7 § FHBL).

Syftet med en ansökan från allmänna ombudet ska vara att få ett snabbt avgörande i en prejudikatfråga av allmänt intresse. Förutsättningarna för allmänna ombudet att ansöka om förhandsbesked skiljer sig på flera sätt från vad som gäller för enskilda.

Vad krävs för att få förhandsbesked?

 • Karta med redovisning av föreslaget läge för byggnaden och vid ny tomtplats även denna.
 • Enkel beskrivning av hur tomtplatsen ska användas. Exempel: husplacering, eventuell djurhållning, tillfartsväg, avloppsanläggning, vattenbrunn etc.
 • Gärna skisser på byggnaden.
 • Vatten och avlopp och redovisning av hur VA-frågan kommer att lösas. Fyll i blanketten Utredning för vatten och avlopp, som du hittar under Självservice. 

Ansökan och bygglovshandlingar ska skickas antingen digitalt eller via post.

 • Karta med redovisning av föreslaget läge för byggnaden och vid ny tomtplats även denna.
 • Enkel beskrivning av hur tomtplatsen ska användas. Exempel: husplacering, eventuell djurhållning, tillfartsväg, avloppsanläggning, vattenbrunn etc.
 • Gärna skisser på byggnaden.
 • Vatten och avlopp och redovisning av hur VA-frågan kommer att lösas. Fyll i blanketten Utredning för vatten och avlopp, som du hittar under Självservice. 

Ansökan och bygglovshandlingar ska skickas antingen digitalt eller via post.

Vi kan endast ta emot ritningar som är i formatet pdf (digitalt) och i storlekarna A4 eller A3. Viktigt är att ritningen är i rätt skala och att varje ritning är sparad som ett eget dokument.

Hur ansöker jag om förhandsbesked?

Förhandsbeskedet kräver inte lika många handlingar som ett bygglov. Det vanligaste är att ansöka om förhandsbesked när man vill bygga på en obebyggd tomt i ett område som saknar detaljplan. Stadsbyggnadsnämnden gör en lokaliseringsprövning, där det utreds om platsen är lämplig för bebyggelse. Översiktsplanen är vägledande i bedömningen och berörda grannar kommer också få ge sina synpunkter på din ansökan.

Du betalar alltid för ett förhandsbesked, enligt stadsbyggnadsnämndens taxa. Avgiften skiljer sig beroende på om fastigheten ligger inom eller utom planlagt område. Om din ansökan för förhandsbesked avslås, avskrivs eller avvisas tar vi ut en avgift för den handläggningstid som lagts ner i ärendet.

Vad är ett förhandsbesked?

Ett förhandsbesked innebär att kommunen svarar på om det du tänker göra är möjligt på just den plats som du tänkt dig. Det kan exempelvis vara att bygga ett enbostadshus. Nästa steg är bygglovet som handlar om utformning och utförande av det du vill bygga.

I de här fallen är det vanligt att söka förhandsbesked:

Hur mycket kostar ett förhandsbesked?

Från 1 januari 2023 gäller nya avgifter. Den nya avgifterna gäller för ärenden som kommit in till bygglovsenheten 1 januari 2023 eller senare.

Avgifterna gäller bygglovsenhetens verksamhetsområde som bland annat omfattar bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked och anmälan. Här hittar du också avgifter för kart- och mätverksamhet som är kopplad till bygglov och anmälan.

Vad kostar en ansökan om förhandsbesked?

Om du planerar att bygga ett nytt hus i eller nära en kulturmiljö kan det krävas att ansökan tar hänsyn till de kulturella värdena redan i förhandsbeskedet. Hur detaljrik en ansökan behöver vara beror på vilka kulturvärden som finns på platsen. Det kan handla om allt från hur husen placeras i förhållande till varandra till mer detaljerade frågor om färgsättning och material på tak och väggar. Värt att komma ihåg är att kulturmiljöer finns både både på landsbygden och i tätorterna.

Vad ska prövas i ett förhandsbesked?

Om du har planer på att bygga något som kräver bygglov, kan du först söka förhandsbesked. Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga överhuvudtaget är möjligt att bygga på just den plats som du tänkt dig. Du ansöker om förhandsbesked hos kommunens byggnadsnämnd.

Kan man stycka av en tomt utan förhandsbesked?

Det är inte tomtens storlek som avgör om du får stycka av. Tomten ska vara lämplig för ändamålet och ett förhandsbesked om bygglov krävs innan du kontaktar Lantmäteriet.

Ett förhandsbesked om bygglov kräver inte en färdig husritning. En fyrkant på en karta räcker för att tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret ska kunna fatta beslut. Förhandsbeskedet krävs om förfrågan gäller utanför planlagt område.

Kan man köpa en tomt som inte är avstyckad?

Jag skall köpa en tomt som ännu inte är avstyckad, hur går jag tillväga för att uppfylla formkraven? Det finns ju ännu ingen fastighet att hänvisa till i köpehandlingen..?

Hej, Jordabalkens 4 kapitel, se http://www.lagen.nu/1970:994 , reglerar fastighetsköp. Vissa former måste iakttagas vid köp av fastighet. Avtalet skall vara skriftligt, innehålla en förklaring om egendomsöverlåtelse till köparen samt uppgift om vilken köpeskilling som skall utgå. Avtalet skall även vara underskrivet av köpare och säljare (1 §). Hänvisning ska ske till den framtida fastigheten. Har Lantmäterienheten behandlat frågan har fastigheten fått en betecknig. I annat fall råder jag er att under mäklarens omsorg att hänvisa till den del som ska överlåtas så att fastigheten är specifik. Notera att ett köp som innebär att avstyckning ska ske är giltigt endast om en fastighetsbildning sker i överensstämmelse med avtalet. Fastighetsbildningen ska sökas senast sex månader efter att avtalet upprättades (7 §). Jag råder dig att prata med mäklaren på Lantmäterienheten för ytterligare råd. Med Vänlig Hälsning

Kan en avstyckning nekas?

FMI har nyligen prövat en fastighetsmäklares förmedling av en tomt som förutsatte en lantmäteriförrättning.

I objektsbeskrivningen angavs att det var två villatomter under avstyckning, vilka skulle få en area på drygt 2 500 kvm vardera. Man kunde förvärva en eller båda tomterna och vid förvärv av båda tomterna skulle området få en area på drygt 5 000 kvm. Vid rubriken ”Tomt” angavs: ”tomtarean 2 500 kvm, (friköpt). Då avstyckning ännu ej är klar, kan tomtarealen komma att förändras”.

Hur stor måste en avstyckad tomt vara?

För att hjälpa dig med en avstyckning så genomför vi en lantmäteriförrättning. I vår e-tjänst kan du göra en ansökan om lantmäteriförrättning. Du kan också komplettera och följa pågående ärenden direkt i tjänsten.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker och vad som krävs för att använda e-tjänsten.