:

När blev Samfällighetsföreningar momspliktiga?

Innehållsförteckning:

 1. När blev Samfällighetsföreningar momspliktiga?
 2. Hur momsregistrera samfällighetsförening?
 3. När upphör momspliktig verksamhet?
 4. Hur vet jag om min verksamhet är momspliktig?
 5. Måste samfällighet betala moms?
 6. När infördes omvänd moms?
 7. Måste en samfällighet vara momsregistrerad?
 8. Är en förening momspliktig?
 9. När behöver man inte betala moms?
 10. Vilka verksamheter är inte momspliktiga?
 11. Är föreningar momsbefriade?
 12. När behöver man inte redovisa moms?
 13. Hur beskattas en samfällighetsförening?
 14. Vilka omfattas av omvänd moms?
 15. Vem betalar moms vid omvänd moms?

När blev Samfällighetsföreningar momspliktiga?

Enligt tidigare svensk praxis ska en samfällighetsförening normalt inte ta ut moms på ersättningar från sina medlemmar när föreningens varor eller tjänster avser medlemsfastigheternas egna behov, och det sker inom ramen för föreningens tillskapade ändamål. Däremot ska samfällighetsföreningen ta ut moms när momspliktiga varor eller tjänster säljs till icke medlemmar. Denna praxis har i princip gällt sedan momslagen infördes.

EU-domstolen har i december 2020 ansett att en tysk samfällighetsförening var skyldig att redovisa moms på leveranser av värme till sina medlemmar enligt individuell mätning och debitering (C-449/19, WEG Tevesstraße).

Mot bakgrund av detta avgörande från EU-domstolen och EU-rätten anser Skatteverket att tidigare svensk praxis avseende samfällighetsföreningars tillhandahållanden till medlemmar inte längre är tillämplig.

Hur momsregistrera samfällighetsförening?

Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

29 september 2022 Den 15 februari 2022 kom Skatteverket med ett nytt beslut rörande samfälligheter. Från och med 2022 ska alla samfälligheter betala mervärdeskatt eller moms som det ofta kallas. För många kan det betyda att man vill ha hjälp med att sköta samfällighetens ekonomin.

När upphör momspliktig verksamhet?

Det går att avveckla en verksamhet på olika sätt, till exempel genom likvidation eller konkurs. Eller bara genom försäljning av tillgångar och avregistrering för moms och att företaget blir vilande.

Tar vi det sista exemplet så är det flera kostnader som kan komma efter att företaget lagts ner och blir vilande. Det kan vara kostnader för redovisningskonsulter och revisorer för att upprätta deklarationer, revision, bokslut och liknande. Eller juristkostnader för olika juridiska frågor vid avvecklingen, processer med mera. Det kan också vara olika typer av kontrakt och abonnemang som företaget sitter fast i under en period – till exempel hyreskontrakt, telefon- och bredbandsabonnemang.

Hur vet jag om min verksamhet är momspliktig?

Om företaget bedriver affärsverksamhet genom försäljning av varor eller tjänster är företaget i regel momsskyldigt och ska anmäla sig till momsregistret. I vissa fall är det frivilligt att anmäla sig till momsregistret exempelvis då det är fråga om företag med liten omsättning. Dessutom finns det verksamhet som inte omfattas av momsbeskattningen. Företaget kan inte registrera sig i momsregistret för sådan verksamhet. 

 • Företag med liten omsättning 
 • Verksamhet som inte omfattas av momsbeskanttingen.

Registret över momsskyldiga är Skatteförvaltningens register. Där finns uppgifter samlade om momsskyldiga företag.

Måste samfällighet betala moms?

Varaslättens VA-samfällighet drog 2014 fram rör på landsbygden för att ansluta 180 fastigheter till det kommunala vatten- och avloppsnätet. En investering på 20 miljoner, plus fem miljoner i moms.

– Nu får vi i praktiken betala moms på samma belopp en gång till, säger Thomas Kvist, ordförande i Varaslättens VA-samfällighet.

I klippet hör du honom berätta hur de nya reglerna påverkar samfälligheten.

När infördes omvänd moms?

För att minska momsbedrägerier införs en omvänd skattskyldighet på viss teknik den 1 april. Omvänd skattskyldighet innebär att köparen – istället för säljaren – redovisar den utgående momsen vid försäljningen. Om köparen har full avdragsrätt görs samtidigt avdrag för ingående moms med samma belopp (ett nollsummespel).

Sverige har tidigare en omvänd skattskyldighet vid handel inom Sverige mellan beskattningsbara personer för guld, byggtjänster, utsläppsrätter för växthusgaser samt avfall och skrot av vissa metaller.

Måste en samfällighet vara momsregistrerad?

Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

29 september 2022 Den 15 februari 2022 kom Skatteverket med ett nytt beslut rörande samfälligheter. Från och med 2022 ska alla samfälligheter betala mervärdeskatt eller moms som det ofta kallas. För många kan det betyda att man vill ha hjälp med att sköta samfällighetens ekonomin.

Är en förening momspliktig?

Skillnaden har sin utgångspunkt i föreningens syfte. En ekonomisk förening ska gynna sina medlemmars ekonomiska intressen. En ideell förening har ett ideellt syfte, vilket kan vara att verka för medlemmarnas rättigheter eller för allmännyttiga ändamål.

Ett exempel är idrottsföreningar (en ideell förening) som säljer lotter. Vinsten går till att stödja föreningens grundverksamhet (idrottsverksamheten). En förening som bara skulle sälja lotter i syfte att gynna medlemmarnas ekonomiska intressen skulle däremot inte kunna vara en ideell förening, utan en ekonomisk förening.

 • Ska lämnas in varje år, även för vilande föreningar
 • Kan ansöka om att bli befriade från deklaration om ni inte har några inkomster
 • Inkomstdeklaration 3 gäller – mer information på Skatteverkets hemsida!

När behöver man inte betala moms?

Moms, eller mervärdesskatt, är en statlig skatt på varor och tjänster. Alla företagare behöver deklarera och betala moms.

Ingående moms baseras på allt du köper in, och denna moms har du rätt att få tillbaka. Utgående moms baseras på de varor och tjänster som du säljer, och denna måste du redovisa till Skatteverket. Mellanskillnaden på ingående och utgående moms är det du ska betala eller få tillbaka från Skatteverket.

Vilka verksamheter är inte momspliktiga?

Momsreglerna för offentliga verksamheter skiljer sig från reglerna som gäller inom privat sektor. En stor del av den offentliga momsen hanteras inom systemen för momsersättning och momskompensation. Här beskriver vi hur det fungerar.

Kommuner, regioner (före detta landsting), samordningsförbund och kommunalförbund är momsbefriade verksamheter. Moms regleras i dessa verksamheter med momsersättning och momskompensation.

Är föreningar momsbefriade?

Allmännyttiga ideella föreningar som inte är skyldiga att betala inkomstskatt för näringsverksamhet är heller inte skyldiga att deklarera och betala moms på sin försäljning. Ni ska då inte ta ut moms vid försäljning av varor och tjänster och får inte heller dra av moms på inköp för er verksamhet. Om ni felaktigt tar ut moms på till exempel reklam, annonser, sponsring m.m. har köparen ingen rätt att göra avdrag för den felaktigt debiterade momsen. Ni ska ändå redovisa momsen i en särskild skattedeklaration.

Om ni däremot blir betalningsskyldiga att betala inkomstskatt för näringsverksamhet och självständigt bedriver ekonomisk verksamhet, ska ni också deklarera och betala moms på momspliktig försäljning av varor och tjänster. Ni får då också dra av moms på inköp för den momspliktiga delen av verksamheten.

Ideella föreningar som inte är allmännyttiga och självständigt bedriver ekonomisk verksamhet är betalningskyldiga till moms på samma villkor som andra näringsidkare.

När behöver man inte redovisa moms?

Har du ett en beräknad omsättning på högst 1 miljoner kronor, rekommenderar Skatteverket att du redovisar din moms en gång per beskattningsår. Du får även redovisa kvartalsvis eller månadsvis, om du hellre skulle vilja det. Årsmoms används i allmänhet av små- eller mikroföretag som har en låg omsättning varje månad.

Fördelen med att redovisa moms en gång per år är självklart att du slipper lämna in en momsredovisning så ofta. Nackdelen är att det kan vara svårt att hålla reda på vad som hände i början av året. Det blir lite knepigare att komma ihåg vad som hände i början av momsperioden helt enkelt.

Att redovisa moms årsvis innebär också att momsinbetalningen sker endast en gång per år. Det är ju skönt, då slipper du tänka på det så ofta. Men kom ihåg – du behöver ha koll på att du har tillräckligt med kapital på kontot i slutet av redovisningsperioden för att betala in momsen.

Om du har en beräknad omsättning mellan 1-40 miljoner kronor rekommenderar Skatteverket att du redovisa moms kvartalsvis. Du får även välja att redovisa månadsvis, men du får inte redovisa årsvis när din beräknade omsättning överstiger 1 miljon kronor.

När du redovisar moms kvartalsvis går du alltid enligt kvartalen jan-mars, april-juni, juli-september och oktober-december, oavsett om du har ett brutet räkenskapsår eller inte.

Att ha kvartalsmoms och brutet räkenskapsår kan ibland vara lite krångligt, speciellt om bokslutsdatumet (sista dagen på ditt räkenskapsår) är i mitten av ett kvartal. Du behöver då föra in momsen som en ingående balans i nästkommande räkenskapsår. Av den anledningen tycker i varjefall vi på supporten att det är enklare att ha månadsmoms, även fast du får redovisa endast per kvartal.

Hur beskattas en samfällighetsförening?

Vi har tidigare berättat om att Skatteverket i ett ställningstagande den 15 februari 2022 har gjort en ny tolkning av när samfällighetsföreningar ska ta ut moms. Till skillnad från tidigare praxis anser Skatteverket i ställningstagandet att samfällighetsföreningar tillhandahåller tjänster mot ersättning till sina medlemmar. På mottagna medlemsbetalningar ska föreningen som regel ta ut moms.

Vi kommer också sist i denna artikel redogöra för ytterligare uttalanden från Skatteverket efter ställningstagandet den 15 februari 2022 rörande momshantering för samfällighetsföreningar.

Vilka omfattas av omvänd moms?

Vad innebär omvänd skattskyldighet?

Reglerna gäller byggbranschen och gäller endast vid försäljning av byggtjänster till byggföretag. Omvänd skattskyldighet innebär att det är köparen och inte säljaren som ska redovisa och betala momsen. Syftet med omvänd skattskyldighet är att motverka skattefusk som beror på att en köpare gör avdrag för moms som inte betalas av säljaren.

Vem betalar moms vid omvänd moms?

När köparen är ansvarig för inbetalning av moms ska säljaren inte lägga på eller räkna med någon moms på fakturan utan ska istället skriva ”omvänd betalningsskyldighet”. Även om någon utgående moms alltså inte redovisats kan säljaren ändå dra av ingående moms enligt gängse bestämmelser.