:

Är olycksfallsförsäkringar avdragsgilla?

Innehållsförteckning:

 1. Är olycksfallsförsäkringar avdragsgilla?
 2. Hur bokför man olycksfallsförsäkring?
 3. Är olycksfallsförsäkring förmånsbeskattning?
 4. Är sjukförsäkring avdragsgill?
 5. Vad gäller vid olycksfallsförsäkring?
 6. Vilka försäkringar är avdragsgilla?
 7. Vilka försäkringar är ej avdragsgilla?
 8. Vad är en olycksfallsförsäkring?
 9. Vilket konto bokför jag olycksfallsförsäkring på?
 10. Är livförsäkring avdragsgill?
 11. Är bilförsäkring avdragsgill?
 12. Hur beskattas olycksfallsförsäkring?
 13. För vad kan en olycksfallsförsäkring betala ut ersättning?
 14. Vad är avdragsgillt Skatteverket?
 15. Är det bra med olycksfallsförsäkring?

Är olycksfallsförsäkringar avdragsgilla?

Individuellt tecknade försäkringar, som t.ex. olycksfallsförsäkringar, utgör privata försäkringar, privata uttag. Om arbetsgivaren bekostar anställdas olycksfallsförsäkringar eller tecknar gruppolycksfallsförsäkringar utgör detta skattepliktiga förmåner för de anställda, förmåner. Premierna avseende anställdas gruppolycksfallsförsäkringar kan debiteras konto 7583 Gruppolycksfallsförsäkringspremier eller konto 7300 Kostnadsersättningar och förmåner (gruppkonto). För den som driver enskild firma eller är delägare i ett handelsbolag är olycksfallsförsäkring en privat försäkring.

Hur bokför man olycksfallsförsäkring?

Sjukvårdsförsäkring för anställda redovisas normalt under kontogrupp 76 Övriga personalkostnader.

En arbetsgivare kan erbjuda sina anställda en sjukvårdsförsäkring för att få fri sjukvård och specialistvård utan att behöva stå i vårdkö. Försäkringen kan också ge fri sjukvårdsupplysning, vårdplanering, förebyggande insatser och rehabilitering. Den gäller vanligtvis utan självrisk. En sjukvårdsförsäkring tecknas antingen som en gruppsjukvårdsförsäkring eller som en individuell sjukvårdsförsäkring. Den anställde förmånsbeskattas för försäkringen och den skattepliktiga förmånen beräknas till 60 procent av försäkringspremien. 40 procent av en sjukvårdsförsäkring är alltså en skattefri förmån. Arbetsgivaren ska därför dra förmånsskatt från den anställdes lön och lämna korrekta uppgifter på lönespecifikationen. För arbetsgivaren är det en avdragsgill kostnad. Enskilda näringsidkare kan bara teckna en sjukvårdsförsäkring privat.

Är olycksfallsförsäkring förmånsbeskattning?

Här nedan finns en sammanfattning av de skatteregler som gäller för våra olika försäkringar.

De beskrivna skattereglerna och konsekvenserna av tecknade försäkringar är Euro Accidents generella uppfattning. Dessa beskrivningar är inte tillämpliga i alla tänkbara affärsupplägg. För att få veta hur du som företagare eller ansvarig för företagets försäkringar ska agera bör du rådgöra med er revisor.

Är sjukförsäkring avdragsgill?

Kostnaden för en sjukvårdsförsäkring är avdragsgill. Det innebär att företag får göra avdrag för kostnaden för försäkringen som de köpt till de anställda.

Efter att förmånsskatten på sjukvårdsförsäkringar infördes i juli 2018 förtydligade Skatteverket i ett ställningstagande att en sjukvårdsförsäkring i regel består till 40% av rehabilitering och förebyggande behandling. Den delen är skattefri. Övriga delen av försäkringen ska däremot förmånsbeskattas med 60% och innebär bl.a. kostnader för läkemedel, operation och vård på sjukhus.

Vad gäller vid olycksfallsförsäkring?

Ett olycksfall på arbetet kan efter att det anmälts och utretts komma att klassas som arbetsskada. Den lagstadgade försäkringen gäller då, men om din arbetsgivare har kollektivavtal gäller även Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, .

Ersättningskollen visar både lagstadgad och kollektivavtalad ersättning vid sjukdom eller arbetsskada. Med hjälp av Ersättningskollen kan du få en ungefärlig överblick över hur mycket pengar du kan få om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall.

Vilka försäkringar är avdragsgilla?

Om du är bunden av kollektivavtal måste du teckna avtalsförsäkringar för dina anställda. Försäkringarna har förhandlats fram centralt mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna.

Det är du som arbetsgivare som ska göra en försäkringsanmälan till de försäkringsbolag som administrerar avtalsförsäkringarna. Olika avtalsförsäkringar gäller för arbetare respektive tjänstemän.

Vilka försäkringar är ej avdragsgilla?

Om du är bunden av kollektivavtal måste du teckna avtalsförsäkringar för dina anställda. Försäkringarna har förhandlats fram centralt mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna.

Det är du som arbetsgivare som ska göra en försäkringsanmälan till de försäkringsbolag som administrerar avtalsförsäkringarna. Olika avtalsförsäkringar gäller för arbetare respektive tjänstemän.

Vad är en olycksfallsförsäkring?

 • En plötslig ofrivillig händelse som innebär yttre våld mot kroppen.
 • Kroppsskador från t.ex värmeslag, förfrysning, borreliainfektion, solsting eller TBE från fästingbett.
 • Hälseneruptur oavsett orsak.
 • Knäskador som uppkommit på grund av en vridning.

Vilket konto bokför jag olycksfallsförsäkring på?

Hej!

Jag hittade bra information gällande detta på bokföringstips.se och hur du ska bokföra beror lite på om det ska klassas som en skattefri eller en skattepliktig förmån. På deras sida kan du få hjälp med du ska resonera kring detta samt konteringsförslag. Jag angav båda alternativen så du kan du välja det som stämmer för er. Skatteverket kan självklart också hjälpa dig med att avgöra om det ska vara skattefritt eller skattepliktigt. 

Är livförsäkring avdragsgill?

Om du som arbetsgivare betalar premie för en tjänstepensionsförsäkring är det ingen skattepliktig förmån för den anställda. Den anställda beskattas i stället vid den framtida utbetalningen av pensionen från försäkringen. Du som arbetsgivare ska därför inte ta med värdet av förmånen (premien) i underlaget för skatteavdrag och arbetsgivaravgifter. Du ska däremot ta med försäkringspremien i underlaget för särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP) i inkomstdeklarationen.

Om du betalar en premie för en anställds privata pensionsförsäkring är premien en skattepliktig förmån för den anställda som ska tas med i underlaget för skatteavdrag och arbetsgivaravgifter.

Är bilförsäkring avdragsgill?

För både tjänstebil och förmånsbil kan du göra avdrag för bilens kostnader. Skillnaden är om det är du som privatperson eller företag som ska göra avdragen. Det är när du som ägare av företaget behöver använda företagsbilen både i tjänsten och privat som det bli lite knepigt att välja mellan de två ägarskapen.

En tjänstebil ägs av företaget och används i verksamheten. Företaget betalar alla bilkostnader, men får göra avdrag för att minska skatterna och hålla nere kostnaderna för företaget. Du får använda tjänstebilen delvis för privat bruk, men som regel högst tio tillfällen per år, vilket i sin tur kan vara svårt att hålla reda på. När du använder en tjänstebil privat blir du förmånsbeskattad.

Hur beskattas olycksfallsförsäkring?

Ersättningar som betalas ut på grund av kapitalförsäkring (livförsäkring som inte är pensionsförsäkring) är skattefria. Detta gäller även återbäring på sådan försäkring, återköp eller vinstandel (8 kap. 14 § IL och 8 kap. 24 § IL).

Utbetalning från en PEPP-produkt (paneuropeisk privat pensionsprodukt) är skattefri (8 kap. 14 § IL). Innehavaren av en utländsk PEPP-produkt är under spartiden skattskyldig till avkastningsskatt för sitt sparande.

En kapitalvinst vid avyttring av en kapitalförsäkring eller en PEPP-produkt ska inte tas upp (44 kap. 40 § IL).

För vad kan en olycksfallsförsäkring betala ut ersättning?

Om du kommer att leva ett aktivt liv som pensionär kan det vara bra att ha en olycksfallsförsäkring om du skulle skada dig. Riskerna för olycksfall minskar inte med åren. Tänk på att när du slutar arbeta så upphör de försäkringar som du haft via din arbetsgivare.

Har du flera försäkringar kan det vara lämpligt att behålla en som gäller livet ut. De flesta vuxen olycksfallsförsäkringar upphör dock vid 65 års ålder och går inte att nyteckna efter 55 års ålder.

Vad är avdragsgillt Skatteverket?

Har du inrett ett rum eller del av ett rum hemma för att jobba i har du som regel inte rätt till något avdrag.

Har du hyrt ett rum utanför din bostad kan du ha rätt till avdrag men då krävs att du kan visa att det finns ett behov, att det avser ett kontorsutrymme som är anpassat för arbetsuppgifterna och att du bara får använda rummet till att arbeta i. Du kan då få avdrag med de kostnader du har haft för att hyra rummet.

Är det bra med olycksfallsförsäkring?

När det kommer till att spara pengar så finns det vissa saker som du inte bör spara in på, dit hör bland annat vissa försäkringar. Försäkringar ger dig en trygghet i vardagen genom att ta emot dig ekonomiskt om någonting skulle hända. Vem som helst kan råka ut för en skada, till exempel en vatten- eller brandskada som kan leda till mycket höga kostnader. Kostnader som du får stå för helt själv om du står oförsäkrad. Därför är det viktigt att tänka till en extra gång innan du säger upp din försäkring.