:

Hur avslutar man Skogskonto?

Innehållsförteckning:

 1. Hur avslutar man Skogskonto?
 2. Hur mycket skatt på uttag från Skogskonto?
 3. Hur redovisas uttag från Skogskonto?
 4. Vad händer med skogskonto vid försäljning?
 5. När får man ta ut pengar från Skogskonto?
 6. När måste Skogskonto tas ut?
 7. Kan man flytta Skogskonto till en annan bank?
 8. Hur mycket kan man ta ut från Skogskonto?

Hur avslutar man Skogskonto?

Det lägsta belopp som du får sätta in (och dra av) ett visst beskattningsår är 5 000 kr. För varje år får du sätta in högst summan av 60% av dina inkomster från avverkningsuppdrag eller avverkningsrätt (rotpostförsäljning) och 40% av dina inkomster från virkesförsäljning. Högre belopp (80% respektive 50%) gäller vid skogsskador.

Du skattar för det belopp du tagit ut från skogskontot under inkomståret. Det minsta belopp du får ta ut är 1 000 kr och du får ta ut pengarna tidigast 4 månader efter insättningen.

Hur mycket skatt på uttag från Skogskonto?

Alla skogsägare som är fysiska personer eller dödsbon som under föregående år gjort avverkningar på sin skogsfastighet kan öppna skogskonto. Ett skogskonto öppnas för varje inkomstår och är aktivt i maximalt 10 år.

Som skogsägare får du göra en skogskontoinsättning på maximalt 60 % av dina intäkter från avverkningsuppdrag, leveransrotköp eller rotpost på din fastighet och 40 % av dina intäkter av leveransvirke. Du får även räkna efterlikvid från skogsägarförening som en intäkt och grund till skogskontoinsättning. Minsta belopp för insättning på skogskonto är 5 000 kr.

Om du som skogsägare råkar ut för skador i skogen som resulterar i att minst två års tillväxt behöver avverkas kan du sätta in större belopp på ditt skogskonto. Insättningar på 80 % av intäkten från avverkningsuppdrag, leverantörsrotsköp eller rotpost och 50 % av intäkter från leveransvirke. Du kan även öppna skogsskadekonto om du drabbas av skador i skogen. 

En insättning på skogskonto får aldrig leda till underskott i din näringsverksamhet. Besök Skatteverkets hemsida för exakta detaljer kring avsättningar till skogskonto och skogsskadekonto. Tänk på att det är först när du gjort ditt bokslut som du vet vilket belopp som är lämpligt att sätta in. Gör därför din insättning i samband med att deklarationen lämnas in men förbered dig genom att öppna skogskonto och sparkonto i förväg så att du är redo.

Hur redovisas uttag från Skogskonto?

Belopp som anges som är avdragsgilla insättningar efter räkenskapsårets slut kan överföras till sidan 2 av NE-blanketten för redovisning av insättningar på skogskonto som finns på blankett NE. Det sker via Föreslå-knappen på blanketten.

Detsamma gäller insättningar och uttag som skett under inkomståret och som registreras på bilagan. De överförs också till NE-blanktten via Föreslå-knappen.

Insättningar på skogskonto eller skogsskadekonto får dras av i deklarationen. Insättningen ger därigenom en skattekredit.

Insättningar på skogskonto får stå kvar på kontot i högst tio år. På skogsskadekonto får beloppen stå kvar i högst 20 år.

Vid uttag från skogskonto ska motsvarande belopp tas upp som en inkomst i deklarationen för uttagsåret.

Vad händer med skogskonto vid försäljning?

Skogskonto är ett särskilt bankkonto där den som bedriver skogsbruk kan sätta in delar av intäkten från skogen. Den som sätter av ett belopp till ett skogskonto eller skogsskadekonto får dra av det beloppet i deklarationen det år intäkten uppstår. När pengarna tas ut från kontot beskattas de som intäkt i näringsverksamhet.

Den som vill göra avdrag för avsättning till skogskonto eller skogsskadekonto ska sätta in beloppet på ett särskilt konto hos ett kreditinstitut.  Alla stora banker i Sverige tillhandahåller skogskonton. Pengarna ska måste du sätta in på kontot senast den dag inkomstdeklarationen ska lämnas. Själva avdraget gör man genom att dra av motsvarande belopp på näringsbilagan till inkomstdeklarationen.

Man får inte göra insättning på skogskonto i mer än en bank per inkomstår. Den bank som du väljer kommer att lämna kontrolluppgift om insättningen till Skatteverket.

 • 60 procent av skogsintäkten på grund av upplåtelse av avverkningsrätt,
 • 40 procent av skogsintäkten på grund av avyttring av skogsprodukter, och
 • 40 procent av skogsintäkten på grund av uttag av skogsprodukter.

Som intäkt räknas också försäkringsersättningar för skog.  Den som behöver avverka skogen i förtid på grund av naturkatastrofer, insektsangrepp eller liknande händelser kan välja att i stället göra avsättningar till ett särskilt skogsskadekonto.

När får man ta ut pengar från Skogskonto?

mån 28 mar 2022, 11:28#754007 jag har dubbelkollat nu, och det stämmer som jag skrev att det är i praktiken 12 år.

"skatt på skog, 11.8"

När måste Skogskonto tas ut?

Du som bedriver enskild näringsverksamhet och som äger lantbruksenhet kan under vissa förutsättningar göra så kallat skogsavdrag i inkomstdeklarationen för näringsverksamheten. Du får göra skogsavdrag med högst hälften av skogens och skogsmarkens anskaffningsvärde. Denna hälft kallas avdragsutrymmet. Skogsavdraget ska återföras till beskattning när fastigheten avyttras.

Begärt skogsavdrag och återfört skogsavdrag ska du redovisa på blankett N8 – Skogsavdrag – Substansminskningsavdrag (SKV 2155). Där ska du även redovisa ökat och minskat avdragsutrymme.

Avdraget får för varje inkomstår maximalt uppgå till

 • 50 procent av intäkten för såld avverkningsrätt
 • 30 procent av intäkten för sålda skogsprodukter
 • 30 procent av intäkten av uttagna skogsprodukter (virke med mera).

Kan du visa att skog och skogsmark har köpts genom ett så kallat rationaliseringsförvärv, har du i stället rätt till avdrag för hela ersättningen för avverkningsrätt och med 60 procent av ersättningen för skogsprodukter respektive värdet av egna uttag. Det förhöjda avdraget får göras det inkomstår då köpet skedde och/eller de följande fem åren.

Kan man flytta Skogskonto till en annan bank?

Allow the use of cookies from Facebook on this browser?

We use cookies and similar technologies to help provide and improve content on Meta Products. We also use them to provide a safer experience by using information we receive from cookies on and off Facebook, and to provide and improve Meta Products for people who have an account.

Hur mycket kan man ta ut från Skogskonto?

Insättning på skogskonto i bank får göras av privatpersoner och oskiftade dödsbon – dock inte dödsbon som beskattas som handelsbolag eller familjestiftelser. Insättningen minskar skogsägarens inkomst av näringsverksamhet.

Insättningen, som inte får vara större än intäkten av fastigheten, kan nu högst uppgå till:

 • 60 % av ersättningen för rotposter och avverkningsrätter.
 • 40 % för försålda skogsprodukter och för uttag till egen firma.