:

Hur delar man upp ett dödsbo?

Innehållsförteckning:

 1. Hur delar man upp ett dödsbo?
 2. Vem har tillgång till ett dödsbo?
 3. Vad får man röra i ett dödsbo?
 4. Vad innebär det att vara Dödsbodelägare?
 5. Får man gå in i ett dödsbo innan bouppteckning?
 6. Vem betalar räkningar i ett dödsbo?
 7. Får man köra en bil som tillhör ett dödsbo?
 8. Måste alla arvingar vara med på bouppteckning?
 9. Får man slänga kläder innan bouppteckning?
 10. Vem får tömma ett dödsbo?
 11. Hur lång tid tar det innan man får pengar från dödsbo?
 12. Får man sälja saker från ett dödsbo innan bouppteckning?
 13. Kan man sälja en bil från ett dödsbo innan bouppteckning?
 14. Vem får ta del av bouppteckning?
 15. Hur värderas lösöre i en bouppteckning?

Hur delar man upp ett dödsbo?

Att ta hand om ett dödsbo kallas också för att för­val­ta ett dödsbo. Döds­bo­för­valt­ning­en går till enligt föl­jan­de steg:

 • Göra en bout­red­ning. Du un­der­sö­ker vilka till­gång­ar och skul­der som finns, om något tes­ta­men­te har skri­vits och vem som ska ärva med mera.
 • Upp­rät­ta en boupp­teck­ning. En boupp­teck­ning är ett do­ku­ment där det fram­går vilka som är döds­bo­de­lä­ga­re samt vilka till­gång­ar och skul­der som den av­lid­ne hade. 
 • Föl­jan­de per­so­ner är döds­bo­de­lä­ga­re och an­sva­ri­ga för boupp­teck­ning och arv­skif­te:

  • Make/sambo
  • Legala ar­ving­ar, alltså de som enligt lag ska ärva den av­lid­ne
  • Uni­ver­sel­la tes­ta­ment­s­ta­ga­re, alltså de som enligt ett tes­ta­men­te ska ärva den av­lid­ne

  Döds­bo­de­lä­gar­na måste ge­men­samt ta hand om döds­bo­et. Under för­valt­ning­en av döds­bo­et måste flera beslut tas. Det kan vara om att sälja vär­de­pap­per, av­slu­ta bank­kon­ton, hur till­gång­ar­na ska för­de­las och mera. Ef­tersom för­valt­ning­en ska ske ge­men­samt måste döds­bo­de­lä­gar­na vara över­ens. 

  Om döds­bo­de­lä­gar­na inte kommer över­ens om hur arvet ska delas upp kan en skif­tes­man utses av tings­rät­ten. En av döds­bo­de­lä­gar­na måste då ansöka om skif­tes­man. 

  En skif­tes­man vär­de­rar arvet och för­de­lar det mellan ar­ving­ar­na. Att ansöka om en skif­tes­man kostar 900 kronor och görs hos tings­rät­ten. En skif­tes­man har rätt till arvode för sitt arbete. 

  Vem har tillgång till ett dödsbo?

  • Dödsbodelägare
   • Förändringar i dödsbodelägarkretsen
  • Efterarvinge
  • Referenser

  En efterlevande make, maka eller sambo, legala arvingar och universella testamentstagare är dödsbodelägare. Även den tidigare avlidna maken eller makans efterarvingar är dödsbodelägare i den sist avlidnas bouppteckning (18 kap. 1 § tredje stycket ÄB). Om bodelningen har gjorts efter arvlåtarens död eller om någon bodelning inte ska göras är den efterlevande maken, makan eller sambon dödsbodelägare endast om hen är legal arvinge eller universell testamentstagare.

  Om ett mål om skilsmässa (äktenskapsskillnad) pågår är den efterlevande maken eller makan delägare i boet. I vissa fall kan en frånskild make eller maka eller sambo vara delägare i boet om någon bodelning inte har skett. Vem eller vilka som är dödsbodelägare påverkar vilka som ska kallas till förrättningen.

  Vad får man röra i ett dödsbo?

  När en person går bort omvandlas den avlidnes tillgångar och skulder till ett dödsbo, som är en egen juridisk person. Det som ingår i ett dödsbo kan till exempel vara en bostad, tillgångar på bankkonton och eventuella lån. Dödsboet ägs och företräds av dödsbodelägarna.

  Vad innebär det att vara Dödsbodelägare?

  • Dödsbodelägare
   • Förändringar i dödsbodelägarkretsen
  • Efterarvinge
  • Referenser

  En efterlevande make, maka eller sambo, legala arvingar och universella testamentstagare är dödsbodelägare. Även den tidigare avlidna maken eller makans efterarvingar är dödsbodelägare i den sist avlidnas bouppteckning (18 kap. 1 § tredje stycket ÄB). Om bodelningen har gjorts efter arvlåtarens död eller om någon bodelning inte ska göras är den efterlevande maken, makan eller sambon dödsbodelägare endast om hen är legal arvinge eller universell testamentstagare.

  Om ett mål om skilsmässa (äktenskapsskillnad) pågår är den efterlevande maken eller makan delägare i boet. I vissa fall kan en frånskild make eller maka eller sambo vara delägare i boet om någon bodelning inte har skett. Vem eller vilka som är dödsbodelägare påverkar vilka som ska kallas till förrättningen.

  Får man gå in i ett dödsbo innan bouppteckning?

  Juridik vid dödsfall

  Vad gäller vid bodelning ? Får man gå in och tömma en lägenhet innan bouppteckningen gjort och två dagar innan personen avlidit ?

  Vem betalar räkningar i ett dödsbo?

  De efterlevande som tar hand om dödsboet kallas dödsbodelägare. Dödsbodelägarna sköter dödsboet gemensamt. Det betyder att de behöver vara överens om vad som ska göras, till exempel betala räkningar, avsluta autogiron, avsluta ett konto eller sälja värdepapper.

  Det kan vara praktiskt att en av dödsbodelägarna representerar dödsboet, till exempel vid kontakter med banken, men då måste han eller hon ha fått en fullmakt från alla övriga dödsbodelägare. Exempel på fullmakter finns hos Efterlevandeguiden. Flera banker har också fullmaktsmallar.

  Får man köra en bil som tillhör ett dödsbo?

  Om ägaren till en bil är ett dödsbo måste ägarbytet göras via bilens registreringsbevis. Du kan alltså inte göra anmälan om ägarbyte vi webb eller i appen som vid vanliga ägarbyten.

  Skriva under anmälan om ägarbytet kan en representant från dödsboet (dödsbodelägare eller boutredningsman) göra.

  Innan du väljer att sälja bilen måste du se till att bouppteckningen är genomförd.

  När sedan bouppteckningen är genomförd går det bra att sälja bilen. Det är du eller en annan representant för dödsboet (dödsbodelägare) som måste signera ägarbytet.

  Ingenting ur dödsboet får säljas eller tas utan de andras dödsbodelägarnas samtycke.

  Måste alla arvingar vara med på bouppteckning?

  En del i att göra boupp­teck­ning hand­lar om att ta reda på vilka som är döds­bo­de­lä­ga­re och ska ärva. 

  Det är inte ovan­ligt att man miss­tar sig för att vara ensam ar­vinge vid boupp­teck­ning och den ende som ska ärva. Låt oss gå igenom tre fall för detta.

  Det går inte att vara helt säker på att det inte finns andra ar­ving­ar vid boupp­teck­ning och arv­skif­te. Tes­ta­men­te måste till ex­em­pel inte re­gi­stre­ras i Sve­ri­ge och släkt­skap är sällan heller of­fi­ci­ellt fast­slag­na.

  Där­e­mot kan du se till att du verk­li­gen för­står arvs­reg­ler­na rätt. Fråga runt och i övrigt un­der­sök, fram­förallt om det kan finnas något tes­ta­men­te.

  💡 När du gör boupp­teck­ning med Aatos hjäl­per tjäns­ten dig att ta reda på om du är ensam ar­vinge rent släkt­mäs­sigt. Det sker genom att du svarar på några frågor om din familj. 

  Får man slänga kläder innan bouppteckning?

  Så länge samtliga dödsbodelägare är överens och går med på det kan en fördelning av saker i hemmet ske även innan bouppteckningen är registrerad och ett arvskifte upprättats. Innan samtliga dödsbodelägare är överens är det dock förbjudet att tömma eller ta egendom från dödsboet.Så länge samtliga dödsbodelägare är överens och går med på det kan en fördelning av saker i hemmet ske även innan bouppteckningen är registrerad och ett arvskifte upprättats. Innan samtliga dödsbodelägare är överens är det dock förbjudet att tömma eller ta egendom från dödsboet.

  Du får inte tömma ett dödsbo innan bouppteckning. Du får inte sälja, ta eller slänga något och det gäller även om alla arvingar är överens. Det är dödsboet som äger egendomen och att ta något skulle därför kunna räknas som stöld.

  Vem får tömma ett dödsbo?

  Samma dag som en person dör övergår det som personen ägde, avtal och skulder till ett dödsbo. Ett dödsbo upphör när arvskiftet är klart, det vill säga när den dödas eventuella tillgångar har delats upp mellan arvingarna.

  När en anhörig dör, skatteverket.se Länk till annan webbplats.

  Undersök om den avlidna har skrivit ett testamente där det står om en särskild person ska vara testamentsexekutor. En testamentsexekutor har rätt att sköta hela eller delar av dödsboet istället för dödsbodelägare. Om det inte finns en testamentsexekutor har dödsbodelägare själv ansvar att sköta dödsboet eller utse en person som ska göra det.

  Hur lång tid tar det innan man får pengar från dödsbo?

  Tillbaka

  Hur lång tid tar det innan hela dödsboavvecklingen är klar? Vilka delar måste genomföras innan arvet kan fördelas?

  Får man sälja saker från ett dödsbo innan bouppteckning?

  Dödsboet är de samlade tillgångarna som finns kvar efter en person som har avlidit. Som tillgångar räknas pengar, lösöre (till exempel möbler, bilar, smycken), bostad och eventuella skulder. Det är oftast dödsbodelägarna, alltså arvingarna, som tar hand om dödsboet. I många fall är detta någon eller några närstående, till exempel en efterlevande make/maka, sambo, barn eller någon annan släkting.

  Det är dödsbodelägarna som har ansvaret för att ta hand om dödsboet och att upprätta en bouppteckning. Bouppteckningen kan delägarna göra helt på egen hand, eller låta ett företag som köper dödsbon hjälpa till med. Det är alltså inte helt ovanligt att ett dödsbo köpes eftersom delägarna då slipper det tunga arbetet med att tömma bostaden, samt kan ta hjälp med bouppteckningen. När bouppteckningen är klar skickas den in till Skatteverket där den registreras.

  Kan man sälja en bil från ett dödsbo innan bouppteckning?

  Juridik vid dödsfall

  Hej min far har gått bort och jag är enda dödsbodelägare och arvtagare bekräftat i dödsfallsintyg och släktutredning från skatteverket. Jag förvaltar nu dödsboet. Bouppteckning är inskickad till skatteverket med handläggningstid upp till 3 månader. Fråga; Kan jag sälja egendom ut dödsboet, tex ett fordon innan bouppteckningen har godkänts och registrerats hos skatteverket? Eller kan jag skriva över pappas personbil på mig? Enligt Transportstyrelsen går det bra. tack på förhand

  Vem får ta del av bouppteckning?

  När en anhörig avlidit är det, trots sorgen, en del praktiskt som måste ordnas - planera begravning, säga upp den avlidnes abonnemang och dessutom upprätta en bouppteckning.

  Bouppteckningen är en skriftlig sammanställning av den avlidnes tillgångar (exempelvis pengar, bostad och föremål) samt skulder. Bouppteckningen är en offentlig handling och i den listas även vilka personer som ingår i dödsboet (vilka som har rätt att ta del av tillgångarna, så kallade dödsbodelägare).

  Hur värderas lösöre i en bouppteckning?

  Juridik vid dödsfall

  Värdering av lösöret behöver göras för en slutlig bouppteckning eftersom nu båda föräldrarna är döda. Huset har tyvärr tömts på allt lösöre och det jag har att förhålla mig till är försäkringsvärdet. Det godtar inte Skatteverket i bouppteckning utan det ska vara marknads- eller bruksvärdet. Förstår att inga schabloner finns att förhålla sig till. Hur kan man få fram en värdering? Bilder på konstföremålen finns och familjebilder där inredningen framgår.