:

Är moms och VAT samma sak?

Innehållsförteckning:

 1. Är moms och VAT samma sak?
 2. Hur kollar jag VAT-nummer?
 3. Hur kan man kontrollera en köpares VAT-nummer?
 4. Är VAT-nummer och momsregistreringsnummer samma sak?
 5. Har Sverige VAT nummer?
 6. Måste man ange VAT nummer?
 7. Vem har VAT-nummer?
 8. Vad menas med VAT-nummer?
 9. Vem har VAT nummer?
 10. Vad betyder VAT på faktura?
 11. Hur vet man om ett företag är momsregistrerat?
 12. Vilka länder har VAT nummer?
 13. Måste kundens VAT nummer stå på fakturan?
 14. Vad är VAT nummer på en faktura?
 15. Hur läser man av en faktura?

Är moms och VAT samma sak?

Om du bedriver verksamhet som gör att du ska betala eller få tillbaka moms

Du som har företag och säljer varor eller tjänster i Sverige ska ta ut moms av dina kunder, så kallad utgående moms

. Momsen är ingen kostnad för dig, utan en skatt som du tar ut av kunden och redovisar vidare till staten.

När du sedan köper varor eller tjänster till ditt företag betalar du moms på dem, så kallad ingående moms

Hur kollar jag VAT-nummer?

Ett momsregistreringsnummer, även kallat momsnummer, momsregnr eller VAT-nummer (internationellt), är ett nummer som alla som registrerar sig för moms får av Skatteverket. Momsregistreringsnumret ska enligt mervärdesskattelagen anges på fakturor och kvitton. Momsregistreringsnummer i Sverige är uppbyggda på följande sätt beroende på bolagsform. 

Anta att ett svenskt aktiebolags organisationsnummer är 9999999999. För att organisationsnumret ska bli ett momsregistreringsnummer anges Sveriges landskod SE innan första siffran, och avslutas med 01.

Hur kan man kontrollera en köpares VAT-nummer?

VAT står för Value Added Tax (moms). En korrekt svensk översättning är momsregistreringsnummer men det är vanligare med begreppet VAT-nummer, till och med Skatteverket benämner det så på sin hemsida. VAT-numret är en standard som tillämpas inom EU.

När du köper en vara eller tjänst utanför Sverige men inom EU måste du alltid uppge ditt VAT-nummer för att du ska kunna betala utan moms. Observera att det då råder omvänd skattskyldighet, det vill säga att det är ditt ansvar att redovisa och betala momsen i Sverige.

När du säljer eller köper en tjänst utanför Sverige men inom EU måste du begära VAT-nummer av köparen för att få fakturera utan moms. Du är fortfarande skyldig att redovisa försäljningen i din momsdeklaration.

Är VAT-nummer och momsregistreringsnummer samma sak?

Kontrollera alltid giltigheten av en ny handelspartners momsnummer (VAT number) innan du använder det i faktureringen inom EU-handeln. Du får numret av din handelspartner. 

Kom också ihåg att regelbundet kontrollera giltigheten av dina gamla handelspartners momsnummer. Giltigheten ska kontrolleras med numret och inte med exempelvis handelspartnerns namn.

Har Sverige VAT nummer?

Momsregistreringsnummer (momsnummer) är ett nummer som tilldelas alla verksamheter som registrerar sig för moms av Skatteverket. Momsregistreringsnummer benämns som VAT-nummer internationellt och står för Value Added Tax. Det kan dock förekomma att benämningen är VAT-nummer även i Sverige.

Momsregistreringsnummer är ett krav och något som tillämpas inom EU. Det är möjligt att kontrollera VAT-nummer över landsgränser. Det innebär i praktiken att en person i Sverige kan kontrollera VAT-nummer för en verksamhet i Danmark.

Momsregistreringsnummer bevisar att du eller ditt företag är registrerade för moms. Vilket innebär att du tillåts handla och göra avdrag enligt de regler som momsen innefattar. Enligt mervärdesskattelagen ska momsregistreringsnumret skrivas med på kvitton och fakturor som utfärdas vid en affär.

Ett momsregistreringsnummer i Sverige består först av landskoden SE, sedan av organisationsnumret eller personnummer beroende på bolagsform och slutligen 01. Inom EU är VAT-/momsregistreringsnummer uppbyggt på samma vis, antal tecken kan dock variera beroende på land men det är alltid en inledande landskod som består av två bokstäver. Därefter är det ytterligare tecken som kan vara siffror eller bokstäver. I Sverige läggs det alltid till 01 på slutet. Ett momsregistreringsnummer får inte innehålla bindestreck, punkter eller mellanslag.

Måste man ange VAT nummer?

Ett momsregistreringsnummer, även kallat momsnummer, momsregnr eller VAT-nummer (internationellt), är ett nummer som alla som registrerar sig för moms får av Skatteverket. Momsregistreringsnumret ska enligt mervärdesskattelagen anges på fakturor och kvitton. Momsregistreringsnummer i Sverige är uppbyggda på följande sätt beroende på bolagsform. 

Anta att ett svenskt aktiebolags organisationsnummer är 9999999999. För att organisationsnumret ska bli ett momsregistreringsnummer anges Sveriges landskod SE innan första siffran, och avslutas med 01.

Vem har VAT-nummer?

Du kan kontrollera köparens momsregistreringsnummer på följande sätt.

Kontrollera formatet. Köparens momsregistreringsnummer ska innehålla rätt antal tecken med mera enligt vad som gäller för respektive land.

Vad menas med VAT-nummer?

Ett VAT-nummer är den internationella termen för ett momsregistreringsnummer och kommer från engelskans ”Value added tax”. För det mesta är VAT-numret bestående av siffror men kan i vissa fall också innehålla bokstäver. Ett momsregistreringsnummer är ett unikt nummer som företag tilldelas vid registrering och som används som referens när man betalar moms. Alla OECD länder, med undantag för USA, använder sig av VAT.

Du kontrollerar ett VAT-nummer på EU kommissionens hemsida genom att sälja landskod och skriva in det nummer som kunden har uppgett. Svaret kommer oftast inom några sekunder och är då antingen ”giltigt” eller ”ogiltigt”.

Vem har VAT nummer?

Du kan kontrollera köparens momsregistreringsnummer på följande sätt.

Kontrollera formatet. Köparens momsregistreringsnummer ska innehålla rätt antal tecken med mera enligt vad som gäller för respektive land.

Vad betyder VAT på faktura?

Ett momsregistreringsnummer, även kallat momsnummer, momsregnr eller VAT-nummer (internationellt), är ett nummer som alla som registrerar sig för moms får av Skatteverket. Momsregistreringsnumret ska enligt mervärdesskattelagen anges på fakturor och kvitton. Momsregistreringsnummer i Sverige är uppbyggda på följande sätt beroende på bolagsform. 

Anta att ett svenskt aktiebolags organisationsnummer är 9999999999. För att organisationsnumret ska bli ett momsregistreringsnummer anges Sveriges landskod SE innan första siffran, och avslutas med 01.

Hur vet man om ett företag är momsregistrerat?

Vies (system för utbyte av information om mervärdesskatt) är ett sökverktyg (inte en databas) som ägs av EU-kommissionen. När du söker i Vies hämtas uppgifterna från nationella momsdatabaser.

Det finns två möjliga sökresultat: EU-momsinformation finns ( giltigt nummer) eller inte ( ogiltigt nummer).

Vilka länder har VAT nummer?

Varuhandel mellan momsskyldiga näringsidkare inom EU:s inre marknad (EU:s momsområde) grundar sig i regel på principen om destinationsland. Detta genomförs genom tillämpning av bestämmelser om gemenskapsintern försäljning (försäljning av varor till EU-länder) och gemenskapsinternt förvärv (köp av varor från EU-länder) tillämpas på försäljning av varor mellan skattskyldiga och vissa varutransporter från ett EU-land till ett annat.

Gemenskapsintern försäljning som skett i det i land i vilket transporten inleddes är under vissa förutsättningar momsfri. Gemenskapsintern försäljning leder till momspliktigt gemenskapsinternt förvärv i transportens destinationsstat. Köparen betalar moms på det gemenskapsinterna förvärvet enligt bestämmelserna i sitt hemlands mervärdesskattelag. Om köparen har gjort det gemenskapsinterna förvärvet för ett ändamål som berättigar till avdrag kan hen även dra av den moms som hen betalat på det gemenskapsinterna förvärvet.

Mervärdesskattenumret (momsnummer/VAT number) är kännetecknet för momsskyldighet och viktigt i den gemenskapsinterna handeln. Momsnumret består av landskoden FI och en nummerserie som är densamma som FO-numret (företags- och organisationsnumret) utan strecket mellan de två sista siffrorna. Om en näringsidkares FO-nummer är 0765432-1, blir momsnumret alltså FI07654321.

Momsnumret är nödvändigt även för näringsidkare som bedriver momsfri verksamhet (t.ex. försäljare av momsfria sjuk- och hälsovårdstjänster). Dessa näringsidkare är skyldiga att deklarera och betala moms på inköp av varor från EU-länder (gemenskapsinterna förvärv). Detta gäller även juridiska personer som inte är näringsidkare (t.ex. allmännyttiga samfund). De som blir momsskyldiga för gemenskapsinterna förvärv ska anmäla sig i registret över mervärdesskattskyldiga med en Y-blankett (se även kapitel 6.8 Icke-momsskyldiga köpare).

Formatet av momsnummer från andra EU-länder varierar från land till land. Momsnummer inkluderar dock alltid en landskod med två bokstäver. Slutdelen består av 5–12 tecken.

Enligt mervärdesskattelagen avses med vara materiella föremål samt elektricitet, gas, värme, kyla och andra med dem jämförbara energinyttigheter.  Med tjänst avses allt annat som kan säljas i form av rörelse. Tjänster omfattar till exempel servering, byggarbete, uthyrning av varor, överlåtelse av patent, överlåtelse av rätt till grustäkt, skyldighet att avhålla sig från en viss gärning eller tolerera något tillstånd samt förmedling av varor i någon annans namn och för någon annans räkning.

Reparationsarbete utgör försäljning av tjänst.  Då reparationsarbetet är så omfattande att reparationskostnaderna överstiger varans tidigare värde, dvs. varan förnyas, är det oftast fråga om försäljning av vara.

Förpackningsarbete utgör försäljning av tjänst även då den som utför förpackningsarbetet tillverkar de förpackningar som behövs för transport. Uthyrning av varor betraktas i regel som försäljning av tjänst.  Om hyresföremålet t.ex. enligt hyresavtalet övergår i hyrestagarens ägo efter utgången av hyresperioden då den sista hyresposten har betalats eller om hyrestagaren påförts skyldigheten att lösa in föremålet, kan det emellertid vara fråga om försäljning av vara.

Måste kundens VAT nummer stå på fakturan?

Mervärdesskattelagen anger vilka uppgifter som ska framgå av en handling för att den ska kunna betecknas som en faktura.

I normalfallet ska en s.k. fullständig faktura utfärdas. I vissa fall får i stället en förenklad faktura utfärdas. En sådan faktura behöver inte innehålla lika många uppgifter som en fullständig faktura.

Vad är VAT nummer på en faktura?

Momsregistreringsnummer (momsnummer) är ett nummer som tilldelas alla verksamheter som registrerar sig för moms av Skatteverket. Momsregistreringsnummer benämns som VAT-nummer internationellt och står för Value Added Tax. Det kan dock förekomma att benämningen är VAT-nummer även i Sverige.

Momsregistreringsnummer är ett krav och något som tillämpas inom EU. Det är möjligt att kontrollera VAT-nummer över landsgränser. Det innebär i praktiken att en person i Sverige kan kontrollera VAT-nummer för en verksamhet i Danmark.

Momsregistreringsnummer bevisar att du eller ditt företag är registrerade för moms. Vilket innebär att du tillåts handla och göra avdrag enligt de regler som momsen innefattar. Enligt mervärdesskattelagen ska momsregistreringsnumret skrivas med på kvitton och fakturor som utfärdas vid en affär.

Ett momsregistreringsnummer i Sverige består först av landskoden SE, sedan av organisationsnumret eller personnummer beroende på bolagsform och slutligen 01. Inom EU är VAT-/momsregistreringsnummer uppbyggt på samma vis, antal tecken kan dock variera beroende på land men det är alltid en inledande landskod som består av två bokstäver. Därefter är det ytterligare tecken som kan vara siffror eller bokstäver. I Sverige läggs det alltid till 01 på slutet. Ett momsregistreringsnummer får inte innehålla bindestreck, punkter eller mellanslag.

Hur läser man av en faktura?

Hvis vi slår opp i reglene så blir vi raskt kjent med begrepet «salgsdokument». Dette er første hint om hva som egentlig er poenget med fakturaene, og hvorfor de er viktige. I tillegg til å forklare hvor mye, når, og hvordan kunden skal betale – så er en faktura et viktig regnskapsdokument i bokføringen når bedrifter kjøper og selger varer eller tjenester. 

For at fakturaen, eller salgsdokumentet, (kjøpsdokument hvis bedriften har kjøpt noe) skal fungere etter hensikten og dokumentere salget på riktig måte, må den inneholde visse opplysninger og lages og sendes på bestemte måter. 

Trenger du å sende en regning i dag?  Med Tripletex kan du teste fakturaprogram gratis, helt uten forpliktelser.