:

Hur erkänner man faderskap?

Innehållsförteckning:

 1. Hur erkänner man faderskap?
 2. Måste man erkänna faderskap?
 3. Vad händer om man inte erkänner faderskap?
 4. Hur registrerar man faderskap?
 5. Måste jag säga vem som är pappa?
 6. Hur lång tid tar det att registrera faderskap?
 7. Kan mamma vägra faderskapstest?
 8. Måste man betala underhåll som pappa?
 9. Kan man sätta fader okänd?
 10. Kan jag som mamma kräva faderskapstest?
 11. Hur mycket kostar det att göra ett faderskapstest?
 12. Kan man avskriva sig som pappa?
 13. Hur mycket får man i underhåll för 1 barn?
 14. Hur mycket ska en pappa betala i underhåll?
 15. Hur många procent har inte rätt pappa?

Hur erkänner man faderskap?

Att fastställa vem som är far till ett barn är viktigt för att tillgodose barnets rätt till försörjningoch umgänge med sin far. Att faderskapet till ett barn registreras är också avgörande för attbarnet ska ha rätt att ärva fadern. Enligt svensk lag kan faderskap fastställas på olika sätt. Idenna text redogör vi översiktligt för hur regelverket kring fastställande av faderskapskap serut.

Faderskap kan fastställas på olika sätt. Det absolut vanligaste tillvägagångssättet (om barnetsföräldrar inte är gifta) är att barnets far frivilligt erkänner att han är far till barnet. Det görsgenom ifyllnad av ett så kallat fadersskapsintyg. För att intyget ska kunna läggas till grund förfastställande av faderskap krävs att barnets mor bekräftar faderskapet. Blankett för intygandeav faderskap finns hos Skatteverket. Det går även att bekräfta faderskapet digitalt genomsignering med mobilt bank-id. I samband med att faderskapet anmäls/bekräftas kanföräldrarna begära att vårdnaden om barnet ska vara gemensam.

Måste man erkänna faderskap?

Myndighetsjuridik

Hej Blev gravid med en man so strax innan jag upptäckte graviditeten gått tillbaka till sin fru som han tillfälligt separerat från. Han ville inte ha barnet, han har två sen tidigare, jag ville inte göra abort vilket han respekterade. Han vill inte stå som får eller vara delaktig på något sätt. Nu är min dotter 7 mån och familjerätten vill ha ett möte med mig och diskutera vem fadern är. Måste jag säga namnet? Har varit ärlig med dem och sagt precis hur situationen är men de vill ha hans namn vilket jag kan förstå. Är övertygad om att fadern kommer att ta tag i det här och jag är rädd för att jag förstör vår och hans och barnets framtida relation om jag avslöjar honom nu. Vad kan de tvinga mig till på familjerätten? Vad kan hända mig om jag vägrar gå på deras möte? Kan någon uppge hans namn anonymt så att det inte kommer från mig? Har hemligt tel.nr därför får ni bara mailadress. Tack på förhand

Vad händer om man inte erkänner faderskap?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om fastställande av faderskap finns i Föräldrabalken (FB).

Hur registrerar man faderskap?

Under de första månaderna efter förlossningen är Skatteverket en viktig instans för nyblivna föräldrar. De ger information och sköter om sådant som exempelvis barnets personnummer, namn, vårdnad och medborgarskap.

Detta är viktig information och glömmer man att anmäla exempelvis förnamn så kan Skatteverket vitesförlägga barnets vårdnadshavare att lämna in en namnanmälan. Läs nedanstående avsnitt så att du inte missar något viktigt.

Måste jag säga vem som är pappa?

Myndighetsjuridik

Hej Blev gravid med en man so strax innan jag upptäckte graviditeten gått tillbaka till sin fru som han tillfälligt separerat från. Han ville inte ha barnet, han har två sen tidigare, jag ville inte göra abort vilket han respekterade. Han vill inte stå som får eller vara delaktig på något sätt. Nu är min dotter 7 mån och familjerätten vill ha ett möte med mig och diskutera vem fadern är. Måste jag säga namnet? Har varit ärlig med dem och sagt precis hur situationen är men de vill ha hans namn vilket jag kan förstå. Är övertygad om att fadern kommer att ta tag i det här och jag är rädd för att jag förstör vår och hans och barnets framtida relation om jag avslöjar honom nu. Vad kan de tvinga mig till på familjerätten? Vad kan hända mig om jag vägrar gå på deras möte? Kan någon uppge hans namn anonymt så att det inte kommer från mig? Har hemligt tel.nr därför får ni bara mailadress. Tack på förhand

Hur lång tid tar det att registrera faderskap?

Hej och tack för din fråga!Precis som du skriver rör det sig om en fastställelsetalan i enlighet med 13 kap 2 § rättegångsbalken. Av 3 kap. 9 § föräldrabalken följer att rätten ska se till att frågan om faderskap blir tillbörligen utredd. Domstolen försöker, likt andra myndigheter, arbeta så skyndsamt som möjligt, men det är omöjligt att säga hur lång tid det kommer ta just i ditt fall. Allting beror på vilken tingsrätt du lämnat in din fastställelsetalan till och hur mycket de har att göra för tillfället. Jag skulle dock gissa på att faderskapet åtminstone kommer att fastställas inom fyra veckors tid.

När det gäller fastställelseavgiften på 900 kr är detta att likställa med en ansökningsavgift i vilket mål som helst. Jag förstår att det kan upplevas som konstigt med hänsyn till omständigheterna i fallet, men ansökningsavgiften är något som alltid behöver betalas oavsett vad som har föranlett själva ansökan. Dessa pengar kan du därmed inte få tillbaka.

Kan mamma vägra faderskapstest?

Om du som är kvinna föder ett barn blir du automatiskt registrerad som barnets mamma. Det kallas moderskapspresumtion. Om du är man och föder ett barn blir du barnets far. Det kallas faderskapspresumtion.

Du som är man och gift eller registrerad partner med den som föder barn blir registrerad som barnets far. Om du är en kvinna blir du barnets förälder. Att på detta sätt automatiskt anses som förälder kallas faderskapspresumtion respektive föräldraskapspresumtion.

Måste man betala underhåll som pappa?

Hur mycket du ska betala beror på din taxerade inkomst och hur många barn du har försörjningsansvar för. Men beloppet blir aldrig högre än det Försäkringskassan betalar ut i underhållsstöd för ditt barn.

Ring kundcenter på 0771-524 524 för att ta reda på vad som gäller dig.

Kan man sätta fader okänd?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

När det gäller fastställelse gällande faderskap är utgångspunkten att varje barn har rätt att få veta vilka dess föräldrar är. Barnets moder fastställs genom principen "mater est quam gestatio demonstrat", dvs. modern är den som föder barnet. Är modern gift vid födseln presumeras det att maken är pappan till barnet, är modern däremot inte gift med barnets fader så fastställs faderskap genom en bekräftelse eller genom en dom ( 1 kap. 3 § FB). Är kvinnan inte gift och hon vägrar att uppge vem som är fader till barnet, eller om hon inte vet vem som är fader till barnet, har socialnämnden ett utredningsansvar, dvs. ett ansvar att se till så att faderskapet blir fastställt ( 2 kap. 1 § FB). Socialnämnden kan exempelvis göra detta genom att inhämta information från modern eller andra som skulle kunna lämna information som är av betydelse för utredningen. De kan vidare även, om modern inte är säker på vem som är far till barnet, ta blodprov för att fastställa faderskapet ( 2 kap. 4-6 §§ FB).

Kan jag som mamma kräva faderskapstest?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Din fråga rör s.k. positiv faderskapstalan vilken bara kan föras av barnet, modern eller socialnämnden (3 kap. 5 § Föräldrabalken).

Hur mycket kostar det att göra ett faderskapstest?

Faderskapsutredning och moderskapsutredning utförs med DNA-tekniker vilket innebär att likheter och olikheter studeras direkt i arvsmassan. DNA finns i hela kroppen och vid testet används munskrapsprov eller blodprov från mannen, kvinnan och barnet. När proven kommit till den rättsgenetiska enheten analyseras varje prov vid två separata tillfällen. Resultaten från de olika proverna måste ha fullständig överensstämmelse för att godkännas.

Kan man avskriva sig som pappa?

En allmän domstol kan förklara att en bekräftelse om föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB saknar verkan om det visar sig att kvinnan som har bekräftat föräldraskapet inte kan anses vara förälder (1 kap. 4 § tredje stycket och 9 § andra stycket FB).

Ett föräldraskap som hävts genom dom avslutas i folkbokföringen från och med den dag som domen fick laga kraft

Hur mycket får man i underhåll för 1 barn?

Familj & barn

Hej! Jag har tre barn med min x fru och ett barn med en annan hur mycket ska jag betala i underhåll då? Där jag bor nu har jag en hyra på 10685kr och min x fru vill att jag ska betala fullt under håll? men jag undrar om det är rimligt för med hyran och underhåll till alla fyra barne bara det slutar på en utgift på ungefär 17300kr på bara underhåll och hyta och sen tillkommer alla dom andra räkningarna med.

Hur mycket ska en pappa betala i underhåll?

Jag har en son, fyller 13 år snart, och en dotter som är 6 år som är bokförda hos mig. Sonen vill inte träffa sin pappa alls så han är så gott som heltid hos mig. Dottern är hos pappa tisdag eftermiddag till fredag morgon varannan vecka, så ca 2,5 dygn varannan vecka... Hur mycket är rimligt att pappan ska betala i underhåll? Han är jättesvår att prata pengar med så idag betalar han 1900:- och då står jag för allt. Kläder, barnomsorg, cyklar, all fritidsutrustning (sonen spelar innebandy & fotboll) så medlemsavgifter, skridskor, presenter till kalas....allt.

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Hur många procent har inte rätt pappa?

Träffsäkerheten i analyser av faderskap anges i termer av ”uteslutningskapacitet”, dvs vilken andel av ett antal felaktigt utpekade män som kan uteslutas.

I början av 1900-talet fastställdes faderskap på basis av yttre likheter mellan barn och möjlig fader, bl a ögonfärg, öronens form och förekomst av ärftliga sjukdomar. På 1920-talet tog man hjälp av blodgrupperna A, B och 0, vilka på 1930-talet utökades med ytterligare blodgruppsfaktorer. Flera nya metoder uppfanns därefter, men inte förrän omkring 1990 kom de första DNA-analyserna.